Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 26.4.2011

U S N E S E N Í

výpis

16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.4.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

           

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  16.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

 

389/16/2011

Přijetí deklarace podpory fair trade                                

RM schvaluje přijetí „Deklarace pro podporu fair trade“ (viz příloha orig.zápisu).

 

 

 

390/16/2011

Oznámení shromáždění občanů – KSČM

RM bere na vědomí pořádání mítinku KSČM dne 1. května 2011 v areálu Jiráskových sadů na dětském hřišti a dne 9. května 2011 na místní hřbitově a na Památníku Richard v Litoměřicích.

 

 

391/16/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – DKP Bethel

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části hřiště u Červeného kostela, zahrady Bethelu a parkoviště před Bethelem pro DKP Bethel, Pražská 14, Litoměřice za účelem pořádání křesťanského festivalu LIFE dne 18.6.2011. 

392/16/2011

Zábor veřejného prostranství – Albert triatlon tour

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro p. T. Slavatu, Atletika Tábor za účelem pořádání dětského sportovního závodu Albert triatlon tour dne 6.6.2011.

393/16/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – umístění zařízení pro prodej

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části ul. Okružní (chodníku) za účelem umístění zboží pro prodej.

 

394/16/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Auto Křepčík

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Auto Křepčík, s.r.o., Roudnice n. L. za účelem umístění 1 vozidla Honda od 11. 5. do 13. 6. 2011.

395/16/2011

Schválení umístění předzahrádky – p. Lenik

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Kapucínského náměstí v Litoměřicích pro p. Petra Lenika, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky.

396/16/2011

Schválení smlouvy – AXA Česká republika, s.r.o., Lazarská 13/8, Praha

RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou AXA Česká republika, s.r.o., Lazarská 13/8, Praha na akci „Provedení reklamy – umístění billboardů na dětských hřištích v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

397/16/2011

Odsouhlasení způsobu zadání veřejného zakázky a schválení komise- Opěrná zeď Ladova ul., Litoměřice – havárie“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců „Opěrná zeď – havárie, Ladova ul., Litoměřice“.

398/16/2011

Doplnění změny č. 2 Územního plánu Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o návrzích na rozšíření změny č. 2 a doporučuje ZM schválit doplnění změny  č. 2  na program jednání ZM (viz příloha orig.zápisu).

399/16/2011

Zábor veřejného prostranství – Česká televize

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části ul. J. z Poděbrad, Chelčického, Žižkova, Jarošova, Dykova, Dlouhá, Michalská, Mírové náměstí, Teplická, U Stadionu, Sládkova, Dalimilova, Purkyňova a Ankertova v Litoměřicích pro Českou televizi, Kavčí hory, Praha za účelem natáčení seriálu „Elixír mládí“ od 24.5. do 28.5. a v měsíci červnu 2011.

           

400/16/2011

Návrh na příděl bytu č. 8 (1+1) v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č.8 v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice manželům Adamcová Marie + Adamec Čeněk, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou po dobu dvou let.

401/16/2011

Nákup motorového vozidla – složení komise       

a)       RM schvaluje složení výběrové komise na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka motorového vozidla pro přepravu osmi osob (mikrobusu)“ (viz příloha orig.zápisu)

b)       RM schvaluje seznam firem k oslovení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem  „Dodávka motorového vozidla pro přepravu osmi osob (mikrobusu)“

402/16/2011

Den otevřených památek - bezplatný vstup s průvodcovskou službou do Hradu Litoměřice a na Kalich Litoměřice

RM schvalujebezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 17. 9. 2011 do Hradu Litoměřice a na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice v rámci Dnů evropského dědictví. 

403/16/2011

Poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2011

a)       RM schvaluje poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2011 dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha č. 1 orig. zápisu)

b)       RM doporučuje ZM poskytnutí dotací na činnost SK a TJ pro rok 2011 dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha č. 2 orig. zápisu).

404/16/2011

Dotace z programu podpory v oblasti kultury

a)   RM schvaluje předložený návrh kulturní komise při RM na přidělení dotací v rámci programu podpory v oblasti kultury na rok 2011 (tabulka rozdělení dotací viz příloha orig.zápisu).

b)   RM schvalujeuzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na program podpory v oblasti kultury (vzorová smlouva viz příloha orig.zápisu)

c)   RM schvalujepoužití znaku Města Litoměřice na všechny dokumenty, které souvisejí s realizací podpořeného projektu a  při všech formách jeho propagace.

405/16/2011

Hospodaření roku 2010 a plán na rok 2011 PO Masarykova ZŠ Litoměřice

RMschvaluje převod HV za rok 2010 PO Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 do rezervního fondu ve výši 70.004,40 Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 PO Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 odpisový plán na rok 2011 PO Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig.zápisu).

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010 PO Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011 PO Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti  a čerpání rozpočtu za rok 2011 PO Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig.zápisu).

 

 

 

406/16/2011

Hospodaření roku 2010 a plán na rok 2011 PO CCR Litoměřice

RMschvaluje převod hospodářského výsledku Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice do rezervního fondu ve výši 300.170,99 Kč a do fondu odměn ve výši 108.000,- Kč Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem na HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2010 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

407/16/2011

Poskytnutí 3 parkovacích míst na parkovišti U Hvězdárny CCR Litoměřice           

RMschvaluje poskytnutí tří parkovacích míst od 1.5.2011 na parkovišti U Hvězdárny pro PO CCR Litoměřice, a to za úhradu dle platného ceníku tohoto parkoviště pro rok 2011 v alikvotní částce.

           

408/16/2011

Výpůjčka pozemku p.č. 4006/89 o výměře 2253 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje výpůjčku č. 840/2011 na pozemek p.č. 4006/89 o výměře 2253 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územního pracoviště Ústí nad Labem.

409/16/2011

Uzavření dodatku č. 1, týkající se prodloužení platnosti NS č. 9475000010

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1, týkající se prodloužení nájemního vztahu (NS č. 9475000010 ze dne 20.12.2010, Pavel Drbal, Dukelská 1856/6, Litoměřice) k části pozemku pod stánkem p.č. 2719/9 v k.ú. Litoměřice do 31.10.2011.

410/16/2011

Prodej bytu č. 23 o výměře cca 62 m2 v ul. Mrázova 986/21

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu č. 23 v ul. Mrázova 986/21 po prověření majetku a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávajícímu uživateli.

 

 

 

411/16/2011

Prodej bytu č. 38 o výměře cca 52 m2 v ul. Mrázova 986/23

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu č. 38 v ul. Mrázova 986/23 po prověření majetku a doporučuje ZM schválit jeho prodej.

412/16/2011

Prodej bytu č. 22 o výměře cca 42 m2 v ul. Turgeněvova 618/18

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu č. 22 v ul. Turgeněvova 618/18 v Litoměřicích po prověření majetku a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávající uživatelce.

413/16/2011

Prodej bytu č. 40 o výměře cca 69 m2 v ul. A. Muchy 414/27

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu č. 40 v ul. A. Muchy 414/27 po prověření majetku panovi a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávajícímu uživateli.

414/16/2011

Žádost o přidělení městského bytu v Litoměřicích Janě Danielové

RM neschvaluje paní Janě Danielové přidělení bytu v ulici Revoluční 1831/7 v Litoměřicích.         

415/16/2011

Žádost o prodloužení ubytování v městské ubytovně v Želeticích - Věra Vrablicová

RM schvaluje paní Janě Vrablicové prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích, a to o tři měsíce do 31.07.2011.

416/16/2011

Prominutí poplatku z prodlení - Jana Hupková

RM doporučuje ZM schválení prominutí poplatku z prodlení v celé výši vypočtené ke dni splacení dlužné částky pro Janu Hupkovou, Litoměřice za podmínky uhrazení soudních poplatků a nákladů exekuce.

417/16/2011

Prominutí úroku z prodlení - Jan Kacar

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 1.674,-Kč ve výši 60% (tedy 1.005,-Kč) pro Jana Kacara, Litoměřice.

418/16/2011

Schválení dohody o splátkách - František Sládek

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Františka Sládka, Litoměřice, na částku 17.271,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

           

419/16/2011

Kalkulace prací a cen na rok 2011 – TSM Litoměřice

RM schvaluje kalkulace cen prací a služeb PO TSM Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2011 (viz příloha orig.zápisu).          

 

 

 

420/16/2011

Program na ZM – 5. 5. 2011      

RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5.5.2011 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu se sídlem Mírové nám. 15/7.

Program ZM  5.5.2011

I.          a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání

1.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.4.

2.       Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.       Dodatek č. 3 k úvěrové smlouvě s Všeobecnou úverovou bankou, a.s.

4.       Plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2011

5.       Obecně závazné vyhlášky města (1-8/2011)

6.       Zakládací smlouva SEVER o.p.s.-doplnění smlouvy

7.       Schválení dohody o splátkách

8.       Prominutí poplatku z prodlení

9.       Doplnění změny č. 2 Územního plánu Litoměřice

10.   Dotace na činnost SK a TJ pro rok 2011 - děti a mládež

11.   Koncepce sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě Litoměřice

12.   Zastupování na VH SVS,a.s.

13.   Plán práce KV při ZM na rok 2011

Prezentace – Zdravé město – obhajoba kategorie B MA 21 

Majetkové záležitosti

Záměry :

14.   Prodej pozemku p.č. 359/9 o výměře 836 m2 v k.ú. Michalovice

15.   Prodej části pozemku p.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice

16.   Prodej části pozemku p.č. 216/2 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Pokratice

17.   Směna pozemků s finančním vyrovnáním v k.ú. Pokratice

18.   Podání žádosti o bezúpl.převod poz.pod komunikacemi v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM

19.   Podání žádosti o bezúpl.převod poz.p.č. 177 v k.ú. Třeboutice (skládka) na PF

20.   Podání žádosti o bezúpl.převod poz.pod komunikací v k.ú. Litoměřice na PF

Prodeje :

21.   Prodej nemovitostí v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v k.ú. Litoměřice

 1. Prodej pozemku p.č. 2563/158 o výměře 86 m2 v k.ú. Litoměřice

23.   Prodej  části pozemku p.č. 4008/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Litoměřice

 1. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor III.D, evid.č.14

25.   Prodej pozemku p.č. 2872/8 o výměře 3 m2  v k.ú. Litoměřice

26.   Prodej bytových jednotek ul. Dómská 143/16 (schválení nabídkových prodejních cen)

27.   Prodej bytových jednotek – přechody nájmů a výměna bytu a prověření majetku ul. Mrázova 986, Vrchlického 270, Turgeněvova 618, Topolčianská 437. A.Muchy 414, Kubínova 438

 1. Prodej částí pozemků p.č. 449/2-travní porost a p.č. 2714/51, 4855/1-ostatní plocha vše v k.ú. Litoměřice, (stavba „I/15 Litoměřice,mosty č. 15-040,15-041, 15-042 a 15-043“- oprava Tyršova mostu) formou budoucí kupní smlouvy.

29.   Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav  telekomunikačního zařízení na částech pozemků p.č. 87,132,795/1 v k.ú. Litoměřice

 1. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení na části pozemku p.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice
 2. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení na částech pozemků p.č. 64/1,71/1,71/2 v k.ú. Litoměřice
 3. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č. 2719/36, 2719/38, 2839/3, 2840/1, 2839/2, 4072/1, 2796, 4011/1, 4008/35, 4008/1, 4008/66, 4020, 858/1, 3068/1, 857/26, 3006, 3001, 3003/1, 3004/2, 3004/3, 3002/1, 4006/1 k.ú. Litoměřice
 4. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 53/12, 53/13, 84/2 k.ú. Pokratice

34.   Zřízení věcného břemene umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 53/12 v k.ú. Pokratice

 1. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 1168, 1232/47 k.ú. Pokratice
 2. Bezúplatný převod pozemků (ost.plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice (vl. ČR ÚZSVM)

37.   Nákup nemovitostí v areálu ČD v ul. Nerudova, k.ú. Litoměřice

 1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 857/30 o výměře 80 m2 v k.ú. Litoměřice (STK)
 2. Nákup dočasné stavby (zařízení) – hlídané parkoviště v k.ú. Litoměřice
 3. Prodej pozemku p.č. 1345/210 v k.ú.Pokratice - veřejná licitace

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

                                   

421/16/2011

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2719/9 cca 20mv k.ú. Litoměřice pro účel umístění stánku na autobusovém nádraží

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2719/9 o výměře cca 20m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění stánku pro prodej tiskovin na dobu určitou do  31.10.2011.

422/16/2011

Schválení doporučení změny obecně závazné vyhlášky města

RM doporučuje ZM ke schválení předložený návrh změny obecně závazné vyhlášky města č. 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha orig. zápisu).

423/16/2011

Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2011

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova – Mgr. Vladimíru Vaňkovi, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ na Valech – Mgr. Petru Krňákovi a řediteli ZŠ Ladovi – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu),

424/16/2011

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2011

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Bc. Monice Mejtové a ředitelce DDM Bc. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu),

425/16/2011

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice

RM uděluje dle předloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Mgr. Martě Lutišanové (Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO), Mgr. Karlu F. Tománkovi (Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích), Jaromíru Tvrzníkovi (Městská sportovní zařízení), Ing. Věře Kmoníčkové (Městská kulturní zařízení v Litoměřicích) a Ing. Ivu Elmanovi (Technické služby města Litoměřice),

426/16/2011

Schválení smlouvy o podmínkách pravidelné veřejné osobní lodní dopravy po řece Labi s Labskou paroplavební společností o.p.s.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách pravidelné veřejné osobní  lodní dopravy po řece Labi s Labskou paroplavební společností o.p.s. (viz příloha orig.zápisu).

427/16/2011

Schválení smlouvy na provedení celoplošné deratizace firmou Jaroslav Tymich, Terezín

RM schvaluje smlouvu na provedení celoplošné deratizace s firmou Jaroslav Tymich, Dukelských hrdinů 32, Terezín.

428/16/2011

Informace o veřejnosprávní kontrole PO CCR – Konference Stop and Stay

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly finančních prostředků vynaložených na Konferenci cestovního ruchu, Stop and Stay“ 2011, provedené u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, ukládá řediteli PO Centra cestovního ruchu Litoměřice odstranit zjištěné nedostatky z provedené kontroly a odebírá řediteli osobní ohodnocení na 1 měsíc. Odstraněné nedostatky předložit do RM dne 12.5.2011.

429/16/2011

Vzdání se funkce vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví a pověření vedením odboru sociálních věcí a zdravotnictví

a) RM bere na vědomí vzdání se funkce Ing. Martina Vebera na funkci vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví ke dni 30.4.2011.

b) RM pověřuje tajemníka MěÚ vyhlášením výběrového řízení na funkci vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, s předpokládaným nástupem ke dni 1.7.2011.

b) RM pověřuje na návrh tajemníka MěÚ vedením odboru sociálních věcí a zdravotnictví dnem 1.5.2011 Ing. Martina Vebera do doby obsazení této funkce řádným výběrovým řízením, nejpozději do 30.6.2011.

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing.Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu