Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic 19.6.2007

USNESENÍ

výpis

ze 16. jednání  Rady města Litoměřic konaného dne 19.6.2007

od 10:45 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 5 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí pro firmu PPD Services, s.r.o., Praha dne 3.7.2007 za účelem uspořádání reklamní akce pro Avon.

2.         zábor veřejného prostranství - část Mostecké ul. a části Kostelního nám. za účelem umístění předzahrádky pro Ladu Hejzlarovou, Velké Žernosekynájemce Bazar Baru (žádost viz příloha orig. zápisu).

3.         zábor veřejného prostranství -  část ul. Dlouhá v Litoměřicích za účelem umístění pultu pro prodej zmrzliny pro Viktora Jurocka - JURO, Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).

4.         změnu výše poplatků za umístění billboardů na území města Litoměřice s účinností od 1.7.2007 takto: do 6,5 m2 – 15.000,- Kč/rok

nad 6,5 m2 – 30.000,- Kč/rok.

5.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Outdoor Akzent, s.r.o., Praha na umístění billboardu na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích (smlouva viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou ČEZnet, a.s., Praha na akci „Litoměřice – Miřejovická stráň – přeložka podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

7.         podmínky zadávacího řízení na pořádání akce „Vinobraní 2007“ (viz příloha originál zápisu).

8.         výběrovou komisi na vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku - pořádání akce „Vinobraní 2007“ ve složení: členové RM, ředitel PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a technik Městských kulturních zařízení pan Pražák.

9.         prominutí poplatku z prodlení ve výši 6.025,- Kč pro paní Lenku Moučkovou, Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).

10.        navýšení kapacity školní družiny ze 120 na 150 žáků na Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2 (žádost viz příloha orig.zápisu).

11.        přidělení dotací pro SK a TJ dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha orig. zápisu).

12.        zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce sociálních zařízení dětí a výměna dlažby a obkladu kuchyně MŠ Alšova Litoměřice“ firmě FASE spol. s r.o., Litoměřice a předloženou smlouvu (viz příloha orig. zápisu).

13.        zadání veřejné zakázky “Oprava chodníků a opěrných zdí MŠ Eliášova Litoměřice“ Rudolfu Videckému, Oleško, okr. Litoměřice a předloženou smlouvu (viz příloha orig. zápisu).

14.        zadání veřejné zakázky “Osazení plošiny pro zdravotně postižené v kině Máj Litoměřice“ firmě Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Litoměřice a  předloženou smlouvu (viz příloha orig. zápisu).

15.        dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Úpravy školního hřiště ZŠ Havlíčkova“ s firmou BUST, spol. s r.o., Budyně nad Ohří (viz příloha orig. zápisu).

16.        smlouvu o dílo na zakázku „Oprava nátěru dveří učeben ZŠ Boženy Němcové Litoměřice“ s Gerhardem Baderem - GEPAB, Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

17.        „Smlouvu o provozování azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra“. Smlouva nabývá účinnosti dnem schválení v RM a poté podepsáním oběma smluvními stranami (smlouva viz příloha orig. zápisu).

18.        „Smlouvu o provozování domova pro seniory“. Smlouva nabývá účinnosti dnem schválení v RM a poté podepsáním oběma smluvními stranami (smlouva viz příloha orig. zápisu).

19.        smlouvu o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a Příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích (smlouva viz příloha orig. zápisu).

20.        přidělení bytu č. 18 v DPS Kosmonautů 2021/16 panu Vlastimilu Šelichovi, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

21.       změnu názvu zařízení z Azylového domu na Dům Panny Marie Pomocné v Litoměřicích.

22.        pronájem části pozemku parcely číslo 5117/8 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem umístění technologie sítě CDMA společnosti MobilKom, a.s., Praha na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu smluvní ve výši 100,- Kč/rok.

23.        ukončení nájemní smlouvy č. 9170000090 mezi Městem Litoměřice a Janem Lengálem,  Litoměřice na část pozemku p.č. 3408/2 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 233 m2 (zahrada) v tříměsíční výpovědní lhůtě, s datem ukončení k 31.10.2007.

24.        splátkový kalendář na úhradu dlužné částky ve výši 15.755,- Kč manželům Anně Mejtové a Petrovi Slavětínskému, Litoměřice na základě neuhrazené kupní ceny za nákup pozemků dle KS V 1895/04 pod možností ztráty úhrady splátek v případě nedodržení splátkového kalendáře.

25.        výpůjčku altánku na Střeleckém ostrově pro KINOKLUB OSTROV, o.s., Litoměřice v zastoupení Mgr. Renaty Vášové, organizátorky akce za účelem uspořádání hudební produkce v rámci „Filmového festivalu Litoměřice posedmé“ dne 25.8.2007 (smlouva o výpůjčce viz příloha orig. zápisu).

26.        použití znaku města Litoměřic na propagačních materiálech k akci „Filmový festival Litoměřice posedmé“pro Kinoklub Ostrov, o.s., Litoměřice (žádost viz příloha orig. zápisu).

27.        prodej bytu č. 11, Kosmonautů 2018/2 a bytu č. 32, Dukelská 1856/6 v Litoměřicích veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, s vyvolávací cenou 300.000,- Kč na byt a s podmínkou účasti pouze fyzických osob.

28.        výběrovou komisi pro prodej bytů veřejnou nabídkou ve složení: Ing. Palán, paní Šinfeltová a paní  Stejskalová.

29.        předloženou smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Litoměřice a firmou KUKA CZ, s.r.o., Malečov na pokládku zámkové dlažby na dvoře hájenky v Kundraticích (viz příloha orig. zápisu).

30.        plat pověřenému řediteli PO Městská kulturní zařízení Litoměřice panu Danielu Krýslovi dle předloženého návrhu od 1.6.2007 (viz příloha orig.zápisu).

31.       termíny konání zasedání RM a ZM na II. pololetí roku 2007

RM: 12.7., 31.7., 16.8., 30.8., 11.9., 27.9., 11.10., 23.10., 8.11., 22.11., 4.12., 20.12.

ZM:  9.8., 20.9., 1.11., 13.12.

32.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 28.6.2007.

 

Program ZM 28.6.2007

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.Revokace usnesení ZM ze dne 19.4.2007 č. I./6 a ze dne 31.5.2007 č. I./6 (darovací smlouvy)

2.Smlouvy o dotaci – Regenerace památkových rezervací

3.Smlouva o budoucí kupní smlouvě

4.Řešení fotbalového stadionu

5.Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 18.6.2007

6.Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2006 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2006   

7.Půjčka z Fondu rozvoje bydlení

8.Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

9.Komunitní plán 2007-2009 v oblasti sociálních služeb

10.   Pojmenování ulice Březová

Majetkové záležitosti:

Záměry:

11.     Záměr prodeje části parcely č. 690/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán)

12.     Záměr prodeje pozemku p.č. 1018/2 o výměře 83 m2 v k.ú. Tlučeň

13.     Záměr prodeje 26 bytových domů (736 bytů a 1 nebytový prostor), které byly dosud ve správě SVBF Praha (převedeny z majetku ČR MO do majetku města dle zák. 174/2003 Sb.): v ulici Revoluční, Vrchlického, Topolčianská, Mládežnická, Stránského, Družstevní, Heydukova, Seifertova, A.Muchy, Ladova a Kubínova v Litoměřicích

14.     Řešení vlastnických vztahů k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob při výstavbě (event. rozšíření) komunikace – Skalická ul. - zásady

15.     Směna pozemků část p.č. 1345/7 cca 388 m2 (vl. město) za část p.č. 1344/4 o výměře cca 50 m2, 1345/8 o výměře cca 730 m2 (vl. M.Pardusová) v k.ú. Pokratice Miřejovická stráň – komunikace (nutný odděl. geomet. plán) – smlouva o smlouvě budoucí

Prodeje:

16.     Nákup ½ pozemku p.č. 2224/1 a 2224/2 (zahrada) o celkové výměře 897,5 m2 v k.ú. Litoměřice

17.     Revokace části usnesení ZM č. I/17 ze dne 19.4.2007 (snížení ceny)

18.     Revokace části usnesení ZM č. I/24 ze dne 31.5.2007 (oprava čísla parcely)

19.     Revokace části usnesení ZM č. I/19 ze dne 19.4.2007 (upřesnění usnesení)

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         neschvaluje:

1.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Jiřím Svobodou, Litoměřice na umístění billboardu v zeleném pásu u kruhového objezdu Na Kocandě v Litoměřicích (smlouva viz příloha orig. zápisu).

2.         poskytnutí finančního příspěvku Domovu důchodců v Lipové za pobyt paní Heleny Cabajové v jejich zařízení.

III.        bere na vědomí:

1.         výsledky projektu „Rozvoj města Litoměřice v kontextu programovacího období EU 2007-2013“ (viz příloha orig. zápisu).

2.         harmonogram zpracování Akčního plánu rozvoje města (viz příloha orig. zápisu).

3.         informaci o vyplacených příspěvcích za I. pololetí 2007 z „Programu podpory občanským sdružením zaměřeným na činnost občanů v sociální oblasti“ (přehled viz příloha orig. zápisu).

IV.        ukládá:

1.         řediteli Příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Litoměřice vypsat výběrové řízení, jménem Města Litoměřic jako zadavatele, na pořádání akce „Vinobraní 2007“ jako veřejnou zakázku malého rozsahu.

2.         odboru územního rozvoje ve spolupráci s odborem správy majetku města vytipovat vhodné pozemky k případnému naplnění Memoranda k podmínkám ukončení provozu čerpací stanice pohonných hmot EUROOIL č. 125 (k.ú. Litoměřice, ul. Daliborova “na Kocandě“).

3.         odboru správy majetku města, aby ve spolupráci s majetkovou komisí připravil návrh aktualizace cen pronájmů pozemků.

4.         odboru správy majetku města volnou část pozemku p.č. 3408/2 v k.ú. Litoměřice zveřejnit na Úřední desce k dalšímu pronájmu od 1.11.2007.

V.         jmenuje:

1.         Ing. Martina Vebera členem zdravotní a sociální komise při RM od 1.7.2007.

VI.        doporučuje:

1.         ZM schválit pojmenování ulice dle předloženého návrhu jménem Březová (viz příloha orig. zápisu).

 

p. Jiří Landa                                                                                        Ing. Ivan Palán

2. místostarosta                                                                                  1. místostarosta

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu