Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 12.6.2014

USNESENÍ

V Ý P I S

ze 16. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 12. 6. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   16. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

287/16/2014

Realizační smlouva č. 4- B-2014– Společnost Petra Parléře, o.p.s.

a)    RM schvaluje uzavření Realizační smlouvy č. 4 – B – 2014 uzavírané mezi Městem Litoměřice a Společností Petra Parléře, o.p.s., Zavadilova 5/1296, Praha 6 týkající se uspořádání veřejné architektonické soutěže o ideový návrh revitalizace území bývalých kasáren Armády ČRpod Radobýlem (viz příloha orig. zápisu).

b)    RM schvaluje 2 závislé porotce do soutěžní poroty – Mgr. Ladislava Chlupáče (náhradníka – Mgr. Karla Krejzu) a doc. ing. arch. Jana Mužíka.

c)    RM schvaluje návrh na rozdělení odměn za vítězství v soutěži takto: 1. místo 200 tis. Kč,

2. místo 100 tis. Kč, 3. místo 50 tis. Kč.

288/16/2014

Umístění předzahrádky

RM schvaluje umístění předzahrádky před restaurací Bašta v ul. Mezibraní 55 v Litoměřicích pro Mgr. M.B., bytem Litoměřice na dobu 10 let, s možností prodloužení, s podmínkou provozování restaurace.

289/16/2014

Zábor veřejného prostranství – Oddíl šermu TJ Slavoj

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – parkoviště za Domem kultury v Litoměřicích pro Oddíl šermu TJ Slavoj Litoměřice za účelem parkování účastníků akce Mistrovství republiky v šermu kordem v kategorii kadetů ve dnech 14. – 15. 6. 2014.

 

290/16/2014

Vyblokování parkovacích míst – Tyršovo náměstí a parkoviště za Domem kultury – Forum 2000 Foundation

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Tyršova náměstí a parkoviště za Domem kultury v Litoměřicích pro Forum 2000 Foundation, Pohořelec 6, Praha 1 za účelem parkování účastníků mezinárodní konference Česko-německého diskusního fóra, která se uskuteční ve dnech 21. – 23.11.2014 v Gotickém hradě v Litoměřicích.

291/16/2014

Zábor veřejného prostranství – „Piano na ulici“

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – část Mírového náměstí před č.p. 9 v Litoměřicích pro Mgr. L. P., bytem Litoměřice za účelem umístění piana v rámci projektu „Piana na ulici“ a to na dobu neurčitou.

 

292/16/2014

Zábor veřejného prostranství

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části parkoviště za Domem kultury v Litoměřicích pro pana J. J., bytem Litoměřice za účelem parkování svatebních hostů dne 13.6.2014 od 11,00 do 14,00 hod.

 

293/16/2014

Zábor veřejného prostranství – CykloFestival

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části odstavné plochy v kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem stanování návštěvníků CykloFestivalu, který proběhne 20. – 22.6.2014 na výstavišti Zahrada Čech.

294/16/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní A. K., bytem Litoměřice, na částku 2.300,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

295/16/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní V. T., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

296/16/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro pana M. R., bytem Litoměřice, pana P. N., bytem Litoměřice a pana P. M., bytem Litoměřice, na částku 53.931,-Kč s příslušenstvím. Dlužná částka bude uhrazena ve splátkách takto: 18.000,-Kč do 31.5.2014, 18.000,-Kč do 30.6.2014 a 17.931,-Kč do 31.7.2014, pod ztrátou výhody splátek. Ke dni úplného uhrazení jistiny ve výši 47.609,-Kč bude dopočítán zákonný úrok z prodlení jehož splatnost se stanovuje do 31.8.2014.

 

297/16/2014

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 80%, tedy 8.061,-Kč, pro pana D. B. a paní J.B., oba bytem  Litoměřice.

298/16/2014

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 2.382,-Kč ve výši 40%, (tedy 953,-Kč), pro pana T. T., bytem Zahořany, za podmínky uhrazení soudního poplatku ve výši 1.070,-Kč.

299/16/2014

Schválení uzavření nájemní smlouvy

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Nezvalova čp.1821/21, Litoměřice pro paní  L.K., bytem Litoměřice, na dobu určitou od 1.7.2014 do 31.12.2014.

300/16/2014

Dohoda o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách s panem J. D., bytem Litoměřice, na dlužnou částku za nájemné ve výši 14.440,-Kč a  příslušenství k 27.5.2014 ve výši 2.685Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem červen 2014 se splatností k poslednímu dni každého měsíce

301/16/2014

Schválení přijetí účelově určených věcných darů PO Masarykova základní škola

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určených věcných darů pro PO Masarykova ZŠ Litoměřice (viz orig. příloha zápisu).

302/16/2014

Vyřazení opotřebovaného svěřeného DHIM – PO Městská sportovní zařízení

RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz. příloha orig. zápisu).

303/16/2014

Dotace z programu podpory v oblasti KULTURY na rok 2014 – změna výše podpory

RM schvaluje Občanskému sdružení literárně dramatického souboru Li-Di, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 70694044 změnu předloženého projektu podpořeného v rámci programu na podporu v oblasti kultury viz příloha orig. zápisu a  zároveň schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10tis Kč na tuto akci.

304/16/2014

Žádost Nadačního fondu Kalich Alexandra Vondry o prominutí nájemného v Domě kultury za účelem uspořádání 3. ročníku charitativního koncertu pro hospic

RM schvaluje Nadačnímu fondu Kalich, Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 27297781,prominutí nájemného v Domě kultury Litoměřice dne 24.6.2014 od 18.00 hodin za účelem uspořádání 3. ročníku charitativního koncertu. Výtěžek z celé akce bude věnován Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích.

305/16/2014

Žádost o prominutí nebo snížení částky za pronájem Domu kultury pro ZŠ Ladova 5

RM schvaluje Základní škole Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380 snížení částky za pronájem Domu kultury v Litoměřicích dne 19.6.2014 za účelem konání školní akademie konané u příležitosti 25.výročí založení školy o 50 %.

306/16/2014

Prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitelů/ředitelek škol a šk. zařízení o dalších 6 let  (Masarykova ZŠ, PO CŠJ, PO MŠ)

RM schvaluje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou  o dalších 6 let řediteli Masarykovy základní školy – Mgr. Karlu Kynzlovi, ředitelce Centrální školní jídelny v Litoměřicích – Zdeňce Kovářové a ředitelce Mateřské školy Litoměřice – Mgr. Monice Mejtové, a to od 1.8.2014.

307/16/2014

Žádost o poskytnutí dotace  - dvouměsíčník D65

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,-Kč sl. B. B., bytem Litoměřice, na úhradu nákladů spojených s vydáváním dvouměsíčního kulturního přehledu  „magazín D65“ v roce 2014.

308/16/2014

Žádost o prominutí nájemného v Domě kultury Litoměřice – DDM Rozmarýn Litoměřice – Technický klub mládeže

RM schvaluje Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693 prominutí nájemného v Domě kultury Litoměřice dne 20.10.2014 za účelem uspořádání soutěže žáků 2.stupně základních škol v technických disciplínách s názvem „Technické hry“.

309/16/2014

Schválení změn postupu v poskytování městských dotací na pořízení solárního ohřevu teplé užitkové vody pro občany města

RM schvaluje změny postupu v poskytování městských dotací na pořízení solárního ohřevu teplé užitkové vody pro občany města v následujících bodech:

a) při uzavírání dohod o poskytnutí výše uvedené účelové dotace nebude vyžadováno povolení od stavebního úřadu. Pouze pokud se bude jednat o instalaci umístěnou v památkové zóně a ochranném pásmu památkové rezervace bude vyžadováno povolení odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.

b)  umožnění formy poskytování  této účelové dotace převodem na účet žadatele uvedený ve smlouvě o podmínkách jejího poskytnutí.

310/16/2014

Schválení smlouvy o finanční podpoře z fondu ASEKOL s.r.o.  na spolufinancování komplexního zabezpečení nově vybudovaného sběrného dvora odpadů v Nerudově ul.

RM schvaluje smlouvu o finanční podpoře z fondu ASEKOL s.r.o. ve výši 50.000,- Kč na spolufinancování  komplexního zabezpečení nově vybudovaného sběrného dvora odpadů v Nerudově ulici v Litoměřicích se zapracováním připomínek právního odd. (viz příloha orig.zápisu).

311/16/2014

Cena Aloise Klára

RM bere na vědomí vyhlášení nominací ceny Aloise Klára. 

312/16/2014

Pravidla pro předkladatele žádostí o finanční příspěvek v roce 2014 pro zajištění plnění cílů a opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb 2014-2017

RM schvaluje pravidla pro předkladatele žádostí o finanční příspěvek v roce 2014 pro zajištění plnění cílů a opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb 2014-2017 (viz příloha orig.zápisu).

313/16/2014

Vzorová smlouva o výpůjčce zařízení pro signalizaci ohrožení osob

a)     RM schvaluje smlouvu o výpůjčce signalizačního zařízení pro ohrožení osob (viz příloha orig. zápisu)

b)    RM pověřuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví k uzavírání smluv o výpůjčce na signalizační zařízení pro ohrožení osob

314/16/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/022/2014 s názvem „Výměna výplní otvorů a meziokenních vložek stacionáře Srdíčko č.p.1845/30 Litoměřice“

RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna výplní otvorů a meziokenních vložek stacionáře Srdíčko č.p.1845/30 Litoměřice“.

315/16/2014

Prodej neobsazeného bytu za nejvyšší nabídkovou kupní cenu obálkovou metodou

RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 18, A. Muchy 425/9, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.                                              

Termín vyvěšení nabídky je 13. 06. 2014  do  03. 07. 2014.

Komise:  V. Härting, J. Musilová, L. Procházková, zástupce RM Mgr. Krejza

Otevírání obálek proběhne 14.07.2014 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ , Mírové nám. 15/7.

316/16/2014

Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2732/1 o výměře cca 1030m2 v k.ú. Litoměřice včetně 5-ti ks hracích prvků k účelu provozování veřejného dětského hřiště Střelecký ostrov (změna stávající smlouvy)

RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2732/1 o výměře cca 1030m2 v k.ú. Litoměřice včetně 5-ti ks hracích prvků k účelu provozování veřejného dětského hřiště Střelecký ostrov na dobu určitou 10-ti let.

317/16/2014

Záměr propachtování pozemků parc.č. 4910/19 orná půda o výměře 216m2 a parc.č. 4955 trvalý travní porost o výměře 474 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu využití pro zemědělskou činnost

RM schvaluje záměr propachtování pozemků parc.č. 4910/19 orná půda o výměře 216m2 a parc.č. 4955 trvalý travní porost o výměře 474 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu využití pro zemědělskou činnostna dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

318/16/2014

Záměr zřízení věcného břemene - služebnosti IS na pozemcích parc. č.  2188/1, 5227/48, 5227/49  v k.ú. Litoměřice z důvodu umístění vodovodní a kanalizační přípojky

RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti IS přípojky vody v délce cca 38m a přípojky kanalizace v délce cca 34m k tíži pozemků  parc. č.  2188/1, 5227/48, 5227/49  v k.ú. Litoměřice. ve prospěch budoucího oprávněného ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, Litoměřice. S ohledem na ustanovení  § 2c odst.9  zákona 172/1991 Sb. bude služebnost zřízena bezúplatně. Náklady spojené se zřízením služebnosti tj.  geom. plán  a poplatek za vklad smlouvy do KN  ponese budoucí oprávněný,

319/16/2014

Záměr propachtování pozemku parc.č. 723/8, orná půda o výměře 7601 m2 v k.ú. Pokratice k zemědělským účelům

RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc.č. 723/8, orná půda o výměře 7601 m2 v k.ú. Pokratice k účelu využití pro zemědělskou činnost na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

320/16/2014

Ukončení pronájmu pozemku parc.č. 4536/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 15m2 a parc.č. 4536/1, orná půda o výměře 1755 m2 v k.ú. Litoměřice dohodou ke dni 10.7.2014

a)    RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000232 uzavřené dne  24.10.2012 mezi Městem Litoměřice a panem R. D., bytem Litoměřice, k části pozemkům parc.č. 4536/1 a 4536/2 v k.ú. Litoměřice dohodou ke dni 10.7.2014

b)    RM ukládá OSMMB a LH zveřejnit volný pozemek parc.č. 4536/1 a 4536/2 v k.ú. Litoměřice na úřední desce s možnosti jeho propachtování od 11.7.2014.

321/16/2014

Pronájem pozemků parc.č. 2719/2, 2719/3, 2719/5, 2719/6, 2719/7, 2719/39  a části 2719/35, v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 4902 m2 k umístění prodejny Penny Market a parkoviště pro zákazníky 

RM schvaluje pronájem pozemků parc.č. 2719/2, 2719/3, 2719/5, 2719/6, 2719/7, 2719/39  a části 2719/35, v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 4902 m2 spol. C+R Projekt spol. s.r.o, Budějovická 1518/13A, Praha k umístění prodejny Penny Market a parkoviště pro zákazníky na dobu určitou 10 let za nájemné ve výši 300.000,- Kč/rok s účinností nájemní smlouvy od 1.1.2015. V nájemní smlouva bude zapracována výhrada obce upravit výměru pronájmu o části pozemků, které budou dotčeny plánovánou stavbou autobusového nádraží.

322/16/2014

Revokace usnesení RM č. 225/13/2014 ze dne 6.5.2014, týkající se ukončení nájmu části pozemku parc.č. 2619, zahrada, dohodou ke dni 12.6.2014

a)  RM potvrzuje platnost svého usnesení č. 225/13/2014 písm. a) ze dne 6.5.2014, týkající se ukončení nájemní smlouvu  č. 9170000236 uzavřené dne 17.1.2005 mezi Městem Litoměřice a paní Z. P., bytem Litoměřice, k části pozemku parc.č. 2619, zahrada, o výměře  348 m2, v k.ú. Litoměřice, dohodou ke dni 12.6.2014, nájemní vztah byl ukončen na návrh původního nájemce.

b)  RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 2619, zahrada, o výměře 348 m2, v k.ú. Litoměřice, paní J. K., bytem Litoměřice.

323/16/2014

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje panu L. T., bytem Litoměřice, prodloužení nájemní smlouvy od 1.7.2014 do 30.6.2015.

324/16/2014

Bezúplatná výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání studentské akce „Vítání léta“ dne 28.06.2014

RM schvaluje bezúplatné výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově paní Š. H., bytem Litoměřice za účelem konání studentské akce „Vítání léta“ 28.06.2014. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatelky požadován.

325/16/2014

Snížení nájemného či pachtovného v městských prostorách sloužících k podnikání o velikosti větší než 200 m2, které jsou užívány jedním nájemcem či pachtýřem

RM schvaluje možnost snížení nájemného či pachtovného až o 30 % v prostorách sloužících k podnikání s velikostí větší než 200 m2, které jsou užívány jedním nájemcem či pachtýřem za předpokladu, že tento pronajaté (propachtované) prostory upravil na vlastní náklady. O tomto snížení bude rozhodovat RM individuálně na žádost nájemce (pachtýře).

326/16/2014

Výpůjčka pozemku v areálu KDH v Litoměřicích za účelem cvičení sboru Vězeňské služby České republiky ve dnech 30.05.2014, 06.06.2014 a 13.06.2014

RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 v  k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení sboru Vězeňské služby České republiky (Vazební věznice Litoměřice) ve dnech 30.05.2014, 06.06.2014 a 13.06.2014 v čase od 08:00 do 11:00 hod.

327/16/2014

Přidělení bytu

RM schvaluje přidělení obecního bytu o výměře 33,88 m² v ulici Velká Krajská 47/7, na pozemku parc. č. 45, v katastrálním území Litoměřice panu Ing. V. H., bytem Litoměřice a to na dobu určitou šesti měsíců od 01.07.2014 do 31.12.2014.

328/16/2014

Revokace usnesení RM č. 260/15/2014 ze dne 22.5.2014 a schválení podání projektové žádosti k projektu „Local Authorities for Sustainable Development 2015 and bEYonD" do evropského dotačního programu Evropské komise „Non-State Actors and Local Authorities in Development“

RM revokuje své usnesení č. 260/15/2014 ze dne 22.5.2014 a schvaluje podání projektové žádosti k projektu „Local Authorities for Sustainable Development 2015 and bEYonD" do evropského dotačního programu Evropské komise „Non-State Actors and Local Authorities in Development“.

329/16/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Knihovna Karla Hynka Máchy

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO 003 60 627.

330/16/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Centrální školní jídelna

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice IČO 467 687 93.

RM nařizuje ředitelce Centrální školní jídelny, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice realizovat poptávkové řízení na potraviny.

331/16/2014

Zábor veřejného prostranství

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části parkoviště U Hvězdárny a části parkoviště na Tyršově nám. v Litoměřicích pro pana P. H., bytem V. Žernoseky  za účelem parkování účinkujících a návštěvníků akce King’s City Battle vol. 3, která se koná 21.6.2014 v kulturním klubu Hrádek.

332/16/2014

Uzavření smluv spojených se zajištěním služeb (odběr elektrické energie a vody) v areálu bývalých Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích pro nájemce a pro státní instituce či organizace, které také převzaly od státu bezúplatně nemovitosti v tomto areálu

RM schvaluje text vzorové „smlouvy o poskytování služeb“ a následné uzavření smluv spojených s  užíváním nemovitostí v  areálu bývalých Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích na dodávku elektrické energie a vody s  vlastníky či nájemci těchto nemovitostí (viz příloha orig.zápisu).

333/16/2014

Kalkulace cen prací služeb a nájmů pro Městský hřbitov Litoměřice na rok 2014 

RM schvaluje kalkulace cen prací služeb a nájmů pro Městský hřbitov Litoměřice na rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu