Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 7. 9. 2020

USNESENÍ
V Ý P I S

z 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. 9. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

462/16/2020
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2020 - PO Technické služby města Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Technické služby města Litoměřice IČO: 080128 Na Kocandě 22 (viz přílohy orig. zápisu).

 

463/16/2020
Další postup v místní Agendě 21
RM schvaluje podání žádosti o odklad auditu udržitelného rozvoje o jeden rok Pracovní skupině místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj a ukládá Zdravému městu realizaci.

 

464/16/2020
Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
RM doporučuje ZM schválení Druhé průběžné roční zprávy Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020 včetně hodnocení Tříletého akčního plánu realizace doporučení z auditu udržitelného rozvoje v roce 2018 a hodnocení Akčního plánu zlepšování 2020 Zdravého města Litoměřice (ZML) a místní Agendy 21 (MA21) za 1. pololetí 2020 včetně stanovení dalšího postupu.

 

465/16/2020
VZ/002/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ – vybavení nábytkem“ - zrušení výběrového řízení
RM rozhodla o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/002/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ – vybavení nábytkem“.

 

466/16/2020
VZ/039/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ – vybavení nábytkem“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/039/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ – vybavení nábytkem“ (viz příloha orig. zápisu).

 

467/16/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: pan Axxx Txxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxx – výše dotace 23.500 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

 468/16/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: pan Oxx Txxxxx, xxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

469/16/2020
Schválení způsobu prodeje nemovitostí v ul. Karla IV., k.ú. Litoměřice
RM schvaluje způsob prodeje neobsazené bytové jednotky č. 2174/6, podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy č.p. 2174 a k pozemku parc. č. 4014/1 a parc. č. 4014/2, v ulici Karla IV. 2174/6, v obci a k.ú. Litoměřice, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Dle znaleckého posudku č. 2209-20 ze dne 06.04.2020 byla stanovena minimální kupní cena ve výši 2.000.000 Kč. Veřejná dražba se uskuteční dne 05.10.2020. Veřejná nabídka k prodeji bude zveřejněna na úřední desce města.

 

470/16/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5221/1, 5221/14, 5222/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5221/1, 5221/14, 5222/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4847-109/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 47149 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

471/16/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 614/28 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 614/28 v k.ú. Pokratice, dle GP 1475-14/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 796 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

472/16/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1, 4008/35, 4008/66, 4008/74, 4008/85, 4008/95 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1, 4008/35, 4008/66, 4008/74, 4008/85, 4008/95 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4854-63/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 35.326 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

473/16/2020
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 212/1 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 212/1, zahrada, o výměře cca 38 m2 v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce bez možnosti oplocení.

 

474/16/2020
Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Mxxxxxx Nxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Předměstí, 412 01 Litoměřice, 30% slevu na platbách nájemného za měsíce duben a květen 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/34 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

475/16/2020
Pronájem městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích, o výměře 56,31 m2 (1+1) paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, Vysoké Popovice. Výše nájemného činí 95,-/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

476/16/2020
Snížení nájemného - Lidická 150/2
RM schvaluje snížení nájemného o 20 % ze sociálních důvodů paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem Lidická ulice 150/2, Litoměřice od 1.9.2020.

 

477/16/2020
Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 1506018 ze dne 19.06.2015 se společností B. Braun Avitum s.r.o.
RM schvaluje zveřejnění záměru uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 1506018 ze dne 19.06.2015 se společností B. Braun Avitum s.r.o. se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha, IČO: 61856827 (viz příloha orig. zápisu).

 

478/16/2020
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví v roce 2020 se společností Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví pro rok 2020 s kupujícím – Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60913827, v celkovém objemu cca 240 m3 za cenu cca 250 tis. Kč.

 

479/16/2020
Schválení programu Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 17.9.2020
RM schvaluje program Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 17.9.2020 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.
Program 4.ZM dne 17.9.2020:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
Ekonomický odbor
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV Ing. Lončák
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví L.Wünsch
7. Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Mgr. Krejza
8. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
9. Žádost o poskytnutí dotace – Vánoční trhy 2020 – Zahrada Čech
10. Prominutí dluhu – smluvní pokuta
Odbor územního rozvoje Mgr. Krejza
11. „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu dohodou smluvních stran
Útvar Pro lidi starosta
12. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
13. Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
Odbor správy nemovitého majetku města
Majetkové záležitosti: MUDr. Štěrba
Záměry:
14. Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
15.Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích
16. Směna pozemků část parc.č. 657/80 (vl.město) za část pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice
17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
19. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice
20. Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
21. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice
22. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
23. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice
24. Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
25. Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice
28. Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice
29. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
30. Částečná revokace usnesení 59/2/2019 ze dne 11.4.2019, změna dárce – převod lávka
31. Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice (cyklostezka)
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice
33. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice
34. Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
36. Prodej BJ č. 1770/6 v ul. Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice
37. Prodej BJ č. 400/9 v ul. Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice
38. Prodej BJ č. 400/18 v ul. Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice
39. Prodej BJ č. 400/21 v ul. Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice
Procesní body 2
40 - Informace
41 - Interpelace
42 - Diskuze
43 - Závěr


Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Lukas Wünsch
místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 8. 9. 2020

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu