Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 21.7.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21. 7. 2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 16. jednání projednala pod usnesením č.:

 

381/16/2017
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci – Revis – Praha, spol. s r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby mezi Městem Litoměřice a společností Revis – Praha, spol. s r.o., Výpadová 317/19, Praha 5 – Radotín, IČO: 41190114 na stavbu „REKO MS Litoměřice – NTL/STL plynovodní přípojky, Kozinova + 1, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

 

382/16/2017
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2016 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“
RM bere na vědomí zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/031/2016 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“

 

383/16/2017
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2017 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - II“
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/031/2017 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - II“ (viz příloha orig. zápisu).

 

384/16/2017
Žádost o vydání potvrzení o externí spolupráci na dokumentaci podzemních prostor a poddolovaných území v Litoměřicích
RM schvaluje nevydání potvrzení panu Josefu Mašánovi, panu Martinu Přibilovi a panu Jiřímu Hrozovi o tom, že jsou externími spolupracovníky Města Litoměřice, že pracují na dokumentaci podzemních prostor a poddolovaných území v Litoměřicích (mimo jiné důl Richard) a na dalších souvisejících tématech, že jejich poznatky a rešerše jsou zahrnuty do přípravných prací pro podklady sloužící potřebám územního rozvoje města Litoměřice, vše za účelem umožnění studia archivních materiálů a sbírkových předmětů, dále umožnění přístupu i k nezpracovaným fondům či sbírkovým předmětům týkajícím se uvedených témat a umožnění přístupu na pozemky (i sousedící) připadající do úvahy pro výše uvedené záměry obce.

 

385/16/2017
Žádost o navýšení rozpočtu na projektové dokumentace na PD „Parkovací dům – tunel“ a přesun finančních prostředků z položky regenerace panelového sídliště na položku ul. Na Výsluní – rozpočtové opatření
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru územního rozvoje na pořízení projektové dokumentace na „Parkovací dům – tunel“ a to navýšení o částku 1.300.000,- Kč a dále přesun finančních prostředků ve výši 640.000,- Kč z položky regenerace panelového sídliště na položku ul. Na Výsluní (viz příloha orig.zápisu).

 

386/16/2017
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO:
a) Návrh na schválení Vnitřního platového předpisu s účinností od 1. 7. 2017
b) Přijetí dofinancování neinvestiční účelové dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ na sociální služby denní stacionář
c) Návrh na schválení přijetí nadačního příspěvku na projekt „Bazální stimulace pro handicapované“
d) Návrh na přijetí poskytnuté dotace v rámci projektů „Podpora efektivního rodičovství“ a „Dopoledne pro zdraví“
e) Oznámení jmenování Mgr. Kateřiny Hrubé do funkce zástupkyně ředitelky Centra pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, příspěvkové organizace, Revoluční 30 a 32, 412 01 Litoměřice, IČ 70854165
RM schvaluje
a) Vnitřní platový předpis s účinností od 1. 7. 2017
b) přijetí dofinancování neinvestiční účelové dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ na sociální službu denní stacionář
c) přijetí nadačního příspěvku na projekt Bazální stimulace pro handicapované
d) přijetí poskytnuté dotace v rámci projektů „Podpora efektivního rodičovství“ a „Dopoledne pro zdraví“

RM bere na vědomí
e) jmenování Mgr. Kateřiny Hrubé do funkce zástupkyně ředitelky Centra pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, příspěvkové organizace, Revoluční 30 a 32, 412 01 Litoměřice, IČO 70854165

 

387/16/2017
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 9. 9. 2017 na vyhlídkovou věž Kalich
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Mírové náměstí 16/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 720 19 018, technicko – organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou dne 9. 9. 2017 na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice.

 

388/16/2017
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 9. 9. 2017 do Hradu Litoměřice
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 445 57 141, technicko – organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou dne 9. 9. 2017 do Hradu Litoměřice.

 

389/16/2017
Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z. s. , IČO: 26548801 – žádost o schválení změny projektu u poskytnuté dotace v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“
RM schvaluje změnu projektu u schválené dotace v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“. Dotace ve výši 20.000 Kč bude poskytnuta Klubu přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. , se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26548801 na projekt „Celostátní finále středoškolských sborů Opava Cantat 2017“ a zároveň RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace včetně uzavření dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS 101/2017 ze dne 18. 4. 2017 (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

390/16/2017
Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, IČO: 70815372
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění edukativního projektu: „Za dětmi se zvířaty“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

391/16/2017
Žádost o poskytnutí dotace – Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., IČO: 28745418
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 na uskutečnění projektu: „Krajská konference ekologické výchovy aneb Litoměřice podporují vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

392/16/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání 23. Společenského večera Diakonie ČCE v Litoměřicích - Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČO: 46768041
RM schvaluje Diakonii ČCE - Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 10. 11. 2017 za účelem konání 23. Společenského večera Diakonie ČCE v Litoměřicích.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

393/16/2017
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu a foyer Hradu Litoměřice pro konání Světového poháru leteckých modelů - PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693, Technický klub mládeže
RM schvaluje
a) příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 bezplatné užívání foyer Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 22. září 2017 pro prezentaci účastníků soutěže Světového poháru leteckých modelů kategorie F1E

b) příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 23. září 2017 od 18.00 hod. do 21.00 hod. pro slavnostní vyhodnocení a předání cen a diplomů účastníkům soutěže Světového poháru leteckých modelů kategorie F1E.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

394/16/2017
Dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku ev. č. VZ/016/2017 s názvem „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“ + rozpočtové opatření
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ŠKAS 145/2017 na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/016/2017 „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“ uzavřenou se společností GERHARD HOREJSEK a spol. s.r.o., Realizace staveb, Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

395/16/2017
Schválení změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2017 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů a změnu plánu pořízení majetku na rok 2017 k 1.8.2017 organizaci Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2017 k 1.8.2017 organizaci Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2017 k 1.8.2017 organizaci Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu)

 

396/16/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČO: 46773401
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Nusle, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Dar bude poskytnut ve dvou etapách a výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele ve školním roce 2017/2018.

 

397/16/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Dar bude poskytnut ve dvou etapách a výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele ve školním roce 2017/2018.

 

398/16/2017
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2017
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

399/16/2017
Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2017
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

400/16/2017
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – II. čtvrtletí 2017
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

401/16/2017
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní J. V., bytem Podbořany, na částku 3.000,- Kč. Výše splátky činí 1.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červencem 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

402/16/2017
Uložení povinnosti ředitelům příspěvkových organizací města Litoměřice v souvislosti s novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací města Litoměřice, na které se vztahuje povinnost podle zákona č. 159/2006 Sb. ve znění účinném od 1. září 2017 podávat oznámení do CRO, aby tajemníkovi Městského úřadu Litoměřice sdělili do 31.8.2017 tyto údaje o veřejných funkcionářích:* Jméno
* popř. jména
* příjmení veřejného funkcionáře
* datum a místo jeho narození (kvůli ztotožnění v Registru obyvatel)
* právnická osoba nebo její orgán nebo organizační složka, ve kterých veřejný funkcionář působí
* funkce, kterou zastává
* datum zahájení výkonu funkce
* datum ukončení výkonu funkce.

 

403/16/2017
Rozpočtové opatření správního odboru - poplatek za jistič 25 A/elektromobily
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci správního odboru - poplatek za jistič 25 A/elektromobily (viz příloha orig.zápisu).

 

404/16/2017
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu KDH v Litoměřicích za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (zatravněná plocha vpravo od centrální komunikace před vjezdem do autoparku oproti vstupu na výstaviště) pro pana O. S., bytem Litoměřice - organizátora akce, za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“ pořádaného v areálu výstaviště Zahrady Čech dne 17.08.–19.08.2017.

 

405/16/2017
Revokace usnesení č. 319/13/2017 ze dne 1.6.2017 - zapůjčení recyklační linky na stavební odpady od PO TSM Litoměřice pro úklid prostoru pozemku č.4849/1 v k.ú. Litoměřice v oblasti Želetice
RM revokuje své usnesení č. 319/13/2017 ze dne 1.6.2017 a RM vydává pokyn k zapůjčení recyklační linky na stavební odpady (RESTA DCJ 700x500 a RESTA TK 6) včetně obsluhy, od TSM Litoměřice příspěvkové organizace Na Kocandě 661/22, 412043 Litoměřice, IČO 000 80128 pro firmu VARIX s.r.o. Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO 28066545 za cenu 600.000 Kč a to na dobu nezbytně nutnou pro úklid prostoru pozemku č.4849/1 v k.ú. Litoměřice v oblasti Želetice.

 

406/16/2017
Darovací smlouva o darování finančních prostředků od firmy EKO-KOM na činnosti v oblasti rozvoje výchovy, vzdělávání, osvěty a informování veřejnosti v oblasti třídění odpadů
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování finančních prostředků ve výši 10.000 Kč od firmy EKO-KOM na činnosti v oblasti rozvoje výchovy, vzdělávání, osvěty a informování veřejnosti v oblasti třídění odpadů. Smluvní strany: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a spol. EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17,140 21 Praha 4, IČO: 25134701 (viz příloha orig. zápisu).

 

407/16/2017
Schválení smluv o zřízení monitorovací sítě sledující stav ovzduší na území města Litoměřice s ČVUT v Praze
RM schvaluje v rámci spolupráce s Českým vysokým učením technickým v Praze – Fakultou dopravní, se sídlem: Konviktská 20, 110 00 Praha 1, IČO:68407700:
a) uzavření smlouvy o poskytování služeb,
b) uzavření kupní smlouvy o pořízení měřících stanic,
c) znění předávacího protokolu ke smlouvě kupní na pořízení měřících stanic
(viz příloha orig.zápisu).

 

408/16/2017
a) Připojení města Litoměřice ke kampani „Evropský týden mobility“ podpisem Charty ETM 2017
b) Schválení bezplatného provozu veřejné linkové dopravy linky B a D v rámci kampaně „Evropský týden mobility“ a „Dne bez aut“ dne 22. 9. 2017
a) RM bere na vědomí připojení města Litoměřice ke kampani „Evropský týden mobility“ podpisem Charty ETM 2017 (Charta viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje bezplatný provoz veřejné linkové dopravy linky B a D v rámci kampaně „Evropský týden mobility“ a „Dne bez aut“ dne 22. 9. 2017.

 

409/16/2017
Žádost o bezplatné užívání konferenčního hradního sálu Kulturního a konferenčního centra Litoměřice z důvodu pořádání Obhajoby Kategorie „A“ v rámci Kritérií MA21 dne 23. 10. 2017
RM schvaluje pro Zdravé město a MA21 Litoměřice bezplatné užívání konferenčního hradního sálu Kulturního a konferenčního centra Litoměřice včetně potřebné techniky dne 23. 10. 2017 od 13 do 16 hod. za účelem pořádání Obhajoby Kategorie „A“ (kontrola na místě) v rámci Kritérií MA21.

RM ukládá Městskému kulturnímu zařízení Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko – organizační zajištění uvedené akce.

 

410/16/2017
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 4202/41, orná půda o výměře cca 85m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 4202/41, zahrada o výměře cca 85m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou.

 

411/16/2017
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb.(OZ) k zahradní chatce, umístěné na parc.č. 4197/9 v k.ú. Litoměřice a uzavření dohody, týkající se souhlasu s dodávkou vody
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě zahradní chaty, umístěné na pozemku parc.č.4197/9, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice
b) RM schvaluje uzavření dohody s panem P. H., bytem Litoměřice, týkající se souhlasu s odběrem vody (odběrné místo na parc.č. 4197/1 v k.ú. Litoměřice) v majetku Města Litoměřice a zplnomocněním k přebírání daňových dokladů, spojených s odběrem vody.

 

412/16/2017
Pronájem části parc.č. 2354/20 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 5m2 k účelu umístění schodiště do prodejen
RM schvaluje pronájem části parc,č, 2354/20 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 5m2 panu Jiřímu Sekyrovi, IČO: 68963238, Dukelská 1857/4, Litoměřice, za roční nájemné ve výši 1.000 Kč/rok, k účelu umístění schodiště do prodejen, umístěných na pozemku parc.č. 2354/17 v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou, do doby plánované regenerace veřejného prostranství v této lokalitě.

 

413/16/2017
Pronájem pozemku parc.č. 2739, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění stavby garáže
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2739, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22m2 v k.ú. Litoměřice panu R. N., bytem Roudnice nad Labem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby za roční nájemné 198 Kč/rok.

 

414/16/2017
Výpůjčka části pozemku parc.č. 3718/103 o výměře cca 4m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění zdvižné plošiny pro bezbariérový přístup do bytového domu s č.p. 1833 v části obce Předměstí, umístěného na parc.č. 3736/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 3718/103 o výměře cca 4m2 v k.ú. Litoměřice Bytovému družstvu Revoluční 1833/4, Litoměřice, IČO: 25446924, k účelu umístění zdvižné plošiny pro bezbariérový přístup do bytového domu s č.p. 1833 v části obce Předměstí, umístěného na parc.č. 3736/2 v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou 15 let.

 

415/16/2017
Pronájem pozemku parc.č. 2794, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění stavby garáže
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2794, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice manželům P. L. a I. L., bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby za roční nájemné 180 Kč/rok.

 

416/16/2017
Pronájem pozemku parc.č.5500, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájem pozemku parc.č. 5500, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21m2 v k.ú. Litoměřice paní M.G., bytem Rudolec, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby za roční nájemné 189 Kč/rok.

 

417/16/2017
Propachtování části pozemku parc.č. 2675/1 , zahrada o výměře cca 65m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 2675/1, zahrada o výměře cca 65m2 v k.ú. Litoměřice panu J.Z., bytem Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné 325 kč/rok.

 

418/16/2017
Propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrada o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrada o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice panu M.F., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 4.560 Kč/rok s účinností od 21.7.2017.

 

419/16/2017
Revokace usnesení č. 334/13/2017 ze dne 1.6.2017, týkající se uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, týkající souhlasu s užíváním části pozemku parc.č 376/1 v k.ú. Pokratice, jinou osobou
RM ruší své usnesení 334/13/2017 ze dne 1.6.2017 a nahrazuje jej novým usnesením:

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, uzavřené s TJ Sokol Pokratice, IČO: 00524280, Pokratická 80/44, Litoměřice, spočívající v udělení souhlasu s užíváním části pozemku parc.č. 376/1 v k.ú. Pokratice, o výměře cca 20m2 k účelu umístění prodejního stánku ve vlastnictví Michala Kožíška, IČO: 71850601, Pokratická 545, Litoměřice, na dobu určitou do 31.12.2021.

 

420/16/2017
Prominutí příslušenství dluhu a uzavření nájemního vztahu k bytu č. 3, Alfonse Muchy 414/25, Litoměřice
RM schvaluje prominutí úroku (poplatku) z prodlení v plné výši (tedy 2.989,- Kč) pro paní V. E., bytem Litoměřice
a
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu k bytu č. 3, o velikosti 40,46m2 (1+1), v ulici Alfonse Muchy 414/25 pro paní V.E. na dobu určitou od 1.8.2017 do 28.2.2018 s možností dalšího prodloužení.

 

421/16/2017
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 7 v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích, o výměře 32,23 m² (1+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 7 v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích, o výměře 32,23 m² (1+1), panu MUDr. L. S., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 57,20 Kč/ m²/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

422/16/2017
Žádost o přistoupení dalšího nájemce k uzavřené nájemní smlouvě
RM schvaluje přistoupení dalšího nájemce pana M. Č., bytem Litoměřice, k uzavřené nájemní smlouvě k bytu č. 2, o velikosti 4+1 na adrese Ladova 430/6, Litoměřice.

 

423/16/2017
Zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 21/13 a v budově č .p. 20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 194,80 m² a prohlídkové trasy historickým sklepením v budově č.p. 21/13 a v budově č.p. 20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

424/16/2017
Aktualizace smlouvy o poskytování služeb uzavřené s ČR - Generálním ředitelstvím cel
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytování služeb v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/41 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s ČR – Generálním ředitelstvím cel se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4, zastoupeným Ing. Josefem Sedláčkem, vedoucím odd. 134.8 Hospodářské správy Ústí nad Labem. Dodatkem č. 2 se upravuje rozsah poskytovaných služeb s účinností od 01.08.2017. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 12.10.2006 zůstávají beze změn (dodatek č. 2 přílohou originálního zápisu).

 

425/16/2017
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/16 (číslo objektu 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích – ArrowCredit s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v objektu č. 019 na stavební parcele č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, se společností ArrowCredit s.r.o., se sídlem Želetická 1990/5c, 412 01 Litoměřice, IČO: 25437241, zastoupenou jednatelkou Janou Nenička Smejkalovou. Dodatkem č. 2 se upravuje výměra pronajatého prostoru s účinností od 01.10.2017. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 15.09.2008 zůstávají beze změn (dodatek č. 2 přílohou originálního zápisu).

 

426/16/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Markovi Malému, IČO: 43263313, se sídlem Sámova 1259/25, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m², který se nachází v budově stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.08.2017. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

427/16/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem části pozemku parcelní č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, pronájem části pozemku o výměře 3 650 m² parcelní č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.09.2017. Smluvní nájemné činí 217.000 Kč za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

428/16/2017
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce 2. ročníku charitativního běhu „Běhejme a pomáhejme útulkům“ dne 24.09.2017
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově Mgr. M. E., bytem Chotiměř, za účelem uspořádání 2. ročníku charitativního běhu „Běhejme a pomáhejme útulkům“ dne 24.09.2017.
Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

429/16/2017
Snížení nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích
RM schvaluje jednorázové snížení nájmu ve výši 7.274.- Kč panu P.G., bytem Litoměřice (nájemník bytu č. 6), za zhoršenou kvalitu bydlení a úhradu nákladů na činnost vysoušečů.

 

430/16/2017
Zveřejnění adresného záměru – výpůjčky dělící zdi mezi čp. 710 (PPP) a čp. 730 (EKONOM, o.p.s.) za účelem umístění nabíjecí stanice elektromobilu pro EKONOM, o.p.s.
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky dělící zdi mezi čp. 710 a čp. 730, obě v k.ú. Litoměřice, za účelem umístění nabíjecí stanice elektromobilu pro EKONOM, o.p.s.

 

431/16/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice IČO 467 687 93
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice IČO 467 687 93 (viz příloha orig. přílohy).

 

432/16/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, PSČ 41201, IČO: 72019018
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly, provedené u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, PSČ 41201, IČO: 72019018 (viz příloha orig. zápisu) za rok 2016.

 

433/16/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

 

434/16/2017
Koordinátor projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“- Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí uzavření dohody o pracovní činnosti mezi Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 a ředitelem školy Mgr. Petrem Klupákem v rámci projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“.

 

435/16/2017
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/032/2017 s názvem „Litoměřice, objekt hromadného parkování u AN - zhotovení DSP“ a schválení uzavření smlouvy o dílo
RM schvaluje
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/032/2017 s názvem „Litoměřice, objekt hromadného parkování u AN - zhotovení DSP“ zadat přímým oslovením dodavatele Projekce dopravní Filip, s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 28714792

b) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Projekce dopravní Filip, s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 28714792 (viz příloha orig. zápisu)

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Zhotovila: Jana Váchová
dne: 26. 7. 2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu