Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 19.7.2021

USNESENÍ

VÝPIS

z 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19. 7. 2021

od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

338/16/2021

Schválení odměny likvidátorovi Městského bytového podniku - státní podnik v likvidaci

RM schvaluje odměnu likvidátorovi Městského bytového podniku – státního podniku v likvidaci, Lidická 2, Litoměřice, IČO: 14864835, Ing. Zxxxxx Bxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice ve výši 50.000 Kč a uzavření smlouvy o odměně a náhradě nákladů likvidace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

339/16/2021

Smlouva o výpůjčce nemovitostí s příspěvkovou organizací Technické služby Litoměřice

a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu)

b) RM pověřuje Odbor správy nemovitého majetku města k převzetí nemovitostí od příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice nacházejících se v Areálu na Kocandě a v Areálu Vodní cvičiště v Litoměřicích a majetku vzniklého z vlastní činnosti této příspěvkové organizace k datu 1.8.2021.

 

340/16/2021

Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2021

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

341/16/2021

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2021

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

342/16/2021

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – II. čtvrtletí 2021

RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Bc. Michaele Mokré - Městské kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

343/16/2021

Žádost o poskytnutí dotace - Cantica Bohemica, z.s.

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Cantica Bohemica, z.s. se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

344/16/2021

Finanční příspěvek pro ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - 40. výročí založení školy

RM schvaluje:

a) poskytnutí účelového příspěvku zřizovatele ve výši 10.000 Kč Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 na organizaci 40. výročí otevření základní školy.

b) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

345/16/2021

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 a K.R.A. Litoměřice z.s., se sídlem U Katovny 2004/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 07533021 (viz příloha originál zápisu).

 

346/16/2021

Jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace města – Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

a) RM bere na vědomí Zápis z výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích ze dne 1. 7. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM jmenuje s účinností od 1. 9. 2021 Mgr. Ing. Martinu Vondrákovou, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 411 11 Sulejovice, na pracovní místo ředitelky PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích - jmenovací dekret (viz příloha orig. zápisu).

 

347/16/2021

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2021/2022.

 

348/16/2021

Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 11. 9. 2021 - Hrad Litoměřice

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČO: 445 57 141, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice technicko – organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou do Hradu Litoměřice dne 11. 9. 2021 u příležitosti Dne otevřených památek pořádaných v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).

 

349/16/2021

Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 11. 9. 2021 - vyhlídková věž Kalich Litoměřice

RM ukládá odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice technicko – organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice dne 11. 9. 2021 u příležitosti Dne otevřených památek pořádaných v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).

 

350/16/2021

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2021/2022.

 

351/16/2021

Souhlas zřizovatele – žádost o poskytnutí finančního příspěvku - PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

RM schvaluje Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 podání žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu "Podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech - 2021" ve výši 450.000 Kč.

 

352/16/2021

Schválení adresného záměru výpůjčky pozemku pro Správu železnic, s.o.

RM schvaluje adresný záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2721/2 v k.ú. Litoměřice, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, pro Správu železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234 k zajištění technického zázemí.

 

353/16/2021

Služebnost umístění dešťové stoky na pozemku parc.č. 3408/1 v k.ú. Litoměřice (685)

RM schvaluje zřízení služebnosti umístění dešťové stoky na části pozemku parc. č. 3408/1 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví Českých drah a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha, IČO:70994226, podle GP č. 4941-74/2021, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 12.000 Kč vč. DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

354/16/2021

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 450/6, 2693/1 v k.ú. Litoměřice (682)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4020589; LT-Litoměřice, ppč. 2693/2 smyčka kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu, zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 450/6, 2693/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

355/16/2021

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 2191/1, 2191/3 v k.ú. Litoměřice (673)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IP-12-4010324; LT Litoměřice, p.p.č. 2031/5 kabel NN+PS“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu, zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 2191/1, 2191/3 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

356/16/2021

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice (678)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4020294, LT-Litoměřice, ppč.4008/7 2x kabel NN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 11.900 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno z tíži pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

357/16/2021

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 2672/1, 2680/2 v k.ú. Litoměřice (665)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4019969;LT-Litoměřice, ppč.2682 smyčka kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu, zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 2672/1, 2680/2 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

358/16/2021

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 2472/21, 2472/42 v k.ú. Litoměřice (681)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4019981, LT – Litoměřice, ppč. 2472/171 9xOM kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu, zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 24.259 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 2472/21, 2472/42 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

359/16/2021

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 2472/91 v k.ú. Litoměřice (677)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4019472 (P-20-0854) LT-Litoměřice,ppč. 2472/87 7x OM kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 30.900 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 2472/91 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

360/16/2021

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 1345/6 v k.ú. Pokratice (669)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4019854; LT-Pokratice, ppč.1345/6 nový kabel NN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 23.800 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. 1345/6 v k.ú. Pokratice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

361/16/2021

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 2355/135, 2355/137, 2355/44, (podíl 8/9) 2470/4 v k.ú. Litoměřice (675)

a) RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4020186 - LT-Litoměřice, ppč. 2470/5 nový kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu, zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.800 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 2355/135, 2355/137, 2355/44 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

b) RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4020186 - LT-Litoměřice, ppč. 2470/5 nový kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu, zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. (8/9) 2470/4 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

362/16/2021

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 2355/135, (podíl 8/9) 2470/4 v k.ú. Litoměřice (686)

a) RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice, ppč. 2470/6 smyčka kNN, IV-12-4020982“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu, zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 2355/135 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

b) RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice, ppč. 2470/6 smyčka kNN, IV-12-4020982“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu, zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 1.800 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. (8/9) 2470/4 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

363/16/2021

Ukončení nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 1365 (stará interní nemocnice), v ulici Žitenická v Litoměřicích se společností Severočeská střední škola s.r.o. a uzavření nájemního vztahu na pronájem tohoto prostoru se společností Střední škola a Mateřská škola, o.p.s.

a) RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 1365, stojící na pozemku parc.č. 3889/1 v k. ú. Litoměřice v ulici Žitenická v Litoměřicích, se společností Severočeská střední škola s.r.o., se sídlem Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 2501204. Nájemní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 31.07.2021.

b) RM schvaluje společnosti Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., se sídlem Jarošova 494/23, 412 01 Litoměřice IČO: 25040456, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 2 263 m2, který se nachází v budově č.p. 1365, stojící na pozemku parc.č. 3889/1 v k. ú. Litoměřice v ulici Žitenická v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou od 01.08.2021. Smluvní nájemné za pronájem prostorů učeben o celkové výměře 1 458 m2 činí 240 Kč/m2/rok, smluvní nájemné za pronájem chodeb a sociálních zařízení o celkové výměře 805 m2 činí 165 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

364/16/2021

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p. na pozemku parc.č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 89,20 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Ing. Mxxxxxxxxx Lxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

365/16/2021

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p. na pozemku parc.č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 106,20 m2, který se nachází v budově v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Zxxxxxx Nxxxxxx, IČO: 72589311, se sídlem xxxxxxxxxxxx, 411 41 Žitenice. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok. Nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

366/16/2021

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p. na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

a) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 173 m2, který se nachází v budově v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, se společností ENETEP s.r.o., se sídlem Kašparova 2082/6, 415 01 Teplice, IČO: 25475681. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok. Nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

b) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 86,50 m2, který se nachází v budově v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Rxxxxx Fxxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx 411 41 Žitenice. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok. Nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

c) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 86,50 m2, který se nachází v budově v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Mxxxxxx Hxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok. Nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

367/16/2021

Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje paní Mxxxxxx Hxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, 30% slevu na platbách nájemného za dobu od 01.01.2021 do 30.04.2021, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 53,32 m2, který se nachází v budově č.p. 156, stojící na pozemku parc.č. 109 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

368/16/2021

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154 v ul. 5. května v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 154 v ul. 5. května v Litoměřicích, uzavřené dne 24.02.2021 se společností gelatoleonardo s.r.o. (viz příloha orig. zápisu).

 

369/16/2021

Žádost o podnájem bytu v ul. Sovova 53/4

RM stahuje bod z jednání.

 

370/16/2021

Návrh na zhodnocení volných finančních prostředků Nemocnice Litoměřice, a.s.

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice, po projednání, bere na vědomí:
informace o nabídkách na zhodnocení volných finančních prostředků od společností Komerční banka, a.s. (příloha č.1 originálu zápisu) a Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (příloha č.2 originálu zápisu),
 
b) Rada města Litoměřice ukládá:
předsedovi představenstva společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. k realizaci záměru zhodnocení volných finančních prostředků společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. provést, ve spolupráci s Ing. Zalabákovou – vedoucí ekonomického odboru MěÚ Litoměřice, rozšíření portfolia o nabídky dalších společností.

 

371/16/2021

Rozhodnutí o zrušení obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s likvidací. Vstup do likvidace k 1.8.2021. Ustanovení likvidátora společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. Smlouva o výkonu likvidátora Nemocnice Litoměřice, a.s.

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice rozhoduje:

o zrušení obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s likvidací ke dni 1.8.2021 a vstupu do likvidace k tomuto datu, tedy 1.8.2021.

b) Rada města Litoměřice ustanovuje:

likvidátora obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, a to Ing. Radka Lončáka, MBA nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice.

c) Rada města Litoměřice schvaluje:

Smlouvu o výkonu funkce likvidátora společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci s Ing. Radkem Lončákem, MBA nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, a to od 1. 8. 2021 (viz příloha č.5 originálu zápisu).

d) Rada města Litoměřice pověřuje:

předsedu představenstva společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. k podpisu Smlouvy o výkonu funkce likvidátora společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci s Ing. Radkem Lončákem, MBA nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, dle schváleného návrhu.

e) Rada města Litoměřice ukládá:

starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedených usnesení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 20.7.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu