Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 14.5.2015

USNESENÍ
VÝPIS
16. jednání Rady města Litoměřic
konané dne 14.5.2015 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 16. jednání projednala pod usnesením č.:

413/16/2015
Zrušení usnesení č. I./4. ze dne 2.12.2003 – parkování taxislužby
RM ruší své usnesení č. I./4. ze dne 2.12.2003, týkající se řešení parkování vozidel taxislužby na dolním nádraží ČD.

414/16/2015
Zábor veřejného prostranství – předzahrádka – vinotéka Klaret
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části chodníku na Kostelním náměstí v Litoměřicích pro Pizzerii La Fattoria, s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8, zastoupenou panem R. K., Kostelní nám. 233, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky o vel. max. 8 m2.

415/16/2015
Schválení uzavření a znění smlouvy o poskytování právních služeb (příkazní smlouva) se spol. Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o., IČ: 03807827, Karlovo náměstí 18, 120 00 Praha 2 za účelem komplexního zajištění zadávacího řízení na nadlimitní (významnou) veřejnou zakázku „Provozovatel MHD v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření a znění smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Zvolánková s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 18, 120 00 Praha 2, IČ 03807827, za účelem komplexního zajištění zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nadlimitní (významnou) veřejnou zakázku „Provozovatel MHD v Litoměřicích" a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem (viz příloha orig.zápisu).

416/16/2015
Schválení přijetí účelově určeného finančního daru PO Základní umělecké škole Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410
RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro PO Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig.zápisu).

417/16/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že sídlo spolku „Klub přátel ZUŠ Litoměřice" bude při Základní umělecké škole Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na adrese Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice
RM uděluje souhlas s umístěním sídla spolku „Klub přátel ZUŠ Litoměřice" při Základní umělecké škole Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na adrese Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice.

418/16/2015
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce – Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku ze dne 25.10.2012 - s Domem dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvkovou organizací, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 69 693 (viz příloha orig. zápisu).

419/16/2015
Schválení smlouvy č. 14205273 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského"
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na financování akce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského" se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 (viz příloha orig.zápisu).

420/16/2015
Schválení smlouvy č. 14197083 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Baarova"
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na financování akce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Baarova" se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 (viz příloha orig.zápisu).

421/16/2015
Schválení smlouvy č. 14167473 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Masarykova"
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na financování akce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Masarykova" se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 (viz příloha orig.zápisu).

422/16/2015
Schválení smlouvy č. 14167443 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu"
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na financování akce " Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu " se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 (viz příloha orig.zápisu).

423/16/2015
Žádost o finanční příspěvek - Letní škola historie 2015 - Filosofická fakulta univerzita J.E.Purkyně
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44555601 na realizaci Letní školy historie 2015, která se bude konat ve dnech 19.8. – 23.8.2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

424/16/2015
Schválení podmínek poskytování dotací na solární ohřev teplé užitkové vody pro občany města
RM schvaluje podmínky poskytování dotací na solární ohřev teplé užitkové vody pro občany města (viz příloha orig. zápisu).

425/16/2015
Schválení poskytnutí dotací z Grantového systému pro podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb v roce 2015, schválení vzorové veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 3) a uzavření této smlouvy se subjekty uvedenými v příloze č. 1.
Neschválení poskytnutí dotace z Grantového systému pro podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb v roce 2015 subjektům uvedeným v příloze č. 2.
RM schvaluje poskytnutí dotací z Grantového systému pro podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb na rok 2015 subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1, schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu v příloze č. 3 a schvaluje uzavření této veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty.
RM neschvaluje poskytnutí dotací z Grantového systému pro podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb v roce 2015 subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

426/16/2015
Revokace usnesení RM ze dne 15.1.2015 - č. 156/7/2015 a návrh na příděl bytu č. 7 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM revokuje usnesení ze dne 15.1.2015 č. 156/7/2015.
RM schvaluje přidělení bytu č. 7 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní M. N., trvale bytem Litoměřice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

427/16/2015
Návrh na příděl bytu č. 19 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 19 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice panu E. V., a paní M. F., oba trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

428/16/2015
Návrh na příděl bytu č. 6 (gars.) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice panu J. P., trvalé bydliště Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (ohlašovna) a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

429/16/2015
Schválení poskytnutí dotace z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2015", schválení vzorové veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 2) a uzavření této smlouvy se subjekty uvedenými v příloze č. 1
RM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2015" subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1, schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu v příloze č. 2 a schvaluje uzavření této veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty.

430/16/2015
Bezplatné užívání velkého sálu Domu kultury v Litoměřicích
RM schvaluje bezplatné užívání velkého sálu Domu kultury v Litoměřicích, včetně šaten pro účinkující, dne 17.6.2015 od 13.30 do 17,30 hodin za účelem pořádání akce „Přijďte mezi nás" pro seniory města Litoměřice.

431/16/2015
Prominutí poplatku z prodlení
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 7.852,-Kč ve výši 60%, (tedy 4.711,-Kč), pro paní J. Č., bytem Litoměřice.

432/16/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana P. M., bytem Litoměřice, na částku 3.000,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

433/16/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana P. M., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

434/16/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana M. E., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

435/16/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní A. F., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

436/16/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní L. K., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 200,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

437/16/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, Litoměřice, IČO: 000 801 28
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 41201 Litoměřice, IČO: 000 801 28. (viz příloha orig. zápisu).

RM ukládá vedoucí ekonomického odboru (v součinnosti s právním oddělením), zajistit vypracování dodatku k mandátní smlouvě mezi Městem Litoměřice a TSM Litoměřice s ohledem na úpravu mandátní odměny.

RM ukládá vedoucí ÚRM nastavit takový systém financování ve vazbě na zadávání práce pro TSM, aby nedocházelo k fakturaci s DPH.

438/16/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Klika občanské sdružení, č.p. 19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 13
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Klika občanské sdružení, č.p. 19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 13 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí, že se organizace Klika občanské sdružení, Č.p. 19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 13 dopustila porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., a to ve výši 31.800,-Kč.

RM rozhodla v souladu s § 22 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 31.800,-Kč pro organizaci Klika občanské sdružení, Č.p. 19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 13 v termínu do 31.5.2015.

439/16/2015
a) Zrušení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice"
b) Schválení přípravy nové veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice II"
RM schvaluje:
a) zrušení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice"
b) přípravu nové veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice II" mimo objekt městské nemocnice

440/16/2015
Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 9. 6. 2015 z důvodu konání kulatého stolu k rozšíření spolupráce Města s gymnáziem v Litoměřicích
RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 9. 6. 2015 z důvodu konání kulatého stolu k rozšíření spolupráce Města Litoměřice s Gymnáziem Josefa Jungmanna v Litoměřicích.

441/16/2015
a) Schválení uzavření „Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice".
b) Schválení uzavření „Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice"
a) RM schvaluje uzavření „Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice" (smlouva viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření „Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice" (smlouva viz příloha orig. zápisu).

442/16/2015
Schválení nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
Rada města při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688 činí následující rozhodnutí:

A) odvolává z funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
1. Mgr. Ladislava Chlupáče
2. Mgr. Karla Krejzu
3. MUDr. Petra Pinku

B) volí do funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
1. Mgr. Ladislava Chlupáče
2. Mgr. Karla Krejzu
3. MUDr. Petra Pinku

C) odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
1. Ing. Radka Lončáka
2. Mgr. Václava Červína
3. Mgr. Martina Hrdinu
4. p. Františka Kadeřábka
5. p. Petra Prchala

D) bere na vědomí odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., doručené společnosti dne 29.8.2014
1. Ing. Vladimíra Kestřánka

E) volí do funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
1. Ing. Radka Lončáka
2. Mgr. Václava Červína
3. Ing. Pavla Grunda
4. Mgr. Martina Hrdinu
5. p. Jaroslava Růžičku
6. Bc. Petra Prchala

443/16/2015
a) Schválení partnerství města Litoměřice v projektu I-RES podávaného do evropského dotačního programu Interreg- Central Europe
b) Schválení partnerství města Litoměřice v projektu MobiPlan podávaného do evropského dotačního programu Interreg-Central Europe
RM schvaluje
a) partnerství města Litoměřice v projektu I-RES do evropského dotačního programu Interreg-Central Europe
b) partnerství města Litoměřice v projektu MobiPlan do evropského dotačního programu Interreg-Central Europe

444/16/2015
Záměr pachtu pozemku parc.č. 405/1 zahrada o výměře 178 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc.č. 405/1 zahrada o výměře 178 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady.

445/16/2015
Pronájem části pozemku parc.č. 5227/24 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 150m2 k účelu umístění včelích úlů
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 5227/24 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 150m2 paní I. T., bytem Litoměřice k účelu umístění mobilních včelích úlů na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za smluvní nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok.

446/16/2015
Propachtování pozemku parc.č. 4550/1 v k.ú. Litoměřice o výměře 1772m2 k účelu užívání zahrady
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 4550/1 trvalý travní porost o výměře 886m2, v k.ú. Litoměřice paní A. K., bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné 1.772,-Kč/rok od data 1.6.2015
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 4550/1 trvalý travní porost o výměře 886m2, v k.ú. Litoměřice, paní I. V., bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné 1.772,-Kč/rok od data 1.6.2015

447/16/2015
Záměr služebnosti umístění protipovodňového zařízení ve prospěch č.p. 165 na částech pozemků parc.č. 450/2, 450/6, 450/1 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje vydání souhlasu ke stavbě protipovodňového zařízení na částech pozemků parc.č. 450/2, 450/6, 450/1 v k.ú. Litoměřice ve prospěch č.p. 165, Ing. M. P., bytem Litoměřice
b) RM schvaluje záměr zřízení služebnosti umístění protipovodňového zařízení ve prospěch č.p. 165, ve vlastnictví Ing. M. P., bytem Litoměřice na částech pozemků parc.č. 450/2, 450/6, 450/1 v k.ú. Litoměřice za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 10.000,- Kč + DPH

448/16/2015
Dohoda o umístěním stavby na pozemcích parc.č. 2563/112, 2563/113 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření dohody o umístěním stavby o výměře cca 7m2 na pozemcích parc.č. 2563/112, 2563/113 v k.ú. Litoměřice se Společenstvím pro dům ul. Mládežnická č.p. 1752, 412 01 Litoměřice, IČ: 28735510 (návrh dohody viz příloha orig. zápisu).

449/16/2015
Částečná úhrada nákladů vložených do rekonstrukce prostor sloužících k podnikání po ukončení nájemního vztahu
RM schvaluje žadatelce paní R. V. částečnou úhradu investic vložených do úprav prostor sloužících k podnikání v celkové výši 10.000,- Kč. Úhradu zajistí OSN.

450/16/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti (Město Litoměřice) s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na adrese Stránského 442/34, 412 01 Litoměřice
RM souhlasí s umístěním sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Litoměřice, IČO: 62770764 a Okresní sdružení hasičů Litoměřice IČO: 62770632 na adrese Stránského 442/34, 412 01 Litoměřice.

451/16/2015
Schválení dodatku č.1 ke smlouvě užívání vyhrazeného prostoru a dodatku č.2 k nájemní smlouvě
a) RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 21.9.1998 s paní I. G., bytem Praha 9 (viz příloha orig.zápisu).

b) RM schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 21.9.1998 ve znění dodatku č.1 s paní I. G., bytem Praha 9 (viz příloha orig.zápisu).

452/16/2015
Oprava fasády na budově čp. 195/49 – zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie - stavební práce), tj. přímé oslovení jednoho zhotovitele díla – GERTAHAUS s.r.o.
RM schvaluje zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR II. kategorie - stavební práce) – „Oprava fasády na budově čp. 195/49 v Litoměřicích" – přímým oslovením jednoho zhotovitele díla, tj. GERTAHAUS s.r.o., Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, zastoupená Gerhardem Horejskem.

453/16/2015
Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko - německého fondu budoucnosti – 2. ročník Litoměřické letní filharmonie 2015
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko - Německého fondu budoucnosti mezi Městem Litoměřice a Česko – německým fondem budoucnosti, nadačním fondem, se sídlem Železná 24, 110 00 Praha 1, IČO: 67776841 za účelem uspořádání 2. ročníku Litoměřické letní filharmonie (smlouva viz příloha orig. zápisu).

454/16/2015
Žádost o finanční příspěvek na kulturní akci pořádané Domovem důchodců v Milešově
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Domovu důchodců Milešov na kulturní akci pořádanou pro seniory v tomto zařízení.

455/16/2015
Žádost o finanční příspěvek na nákup 3 ks televizorů pro dětské oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 19.380,50 Kč Městské nemocnici v Litoměřicích na nákup 3 ks televizorů za účelem zvyšování komfortu dětský pacientů na dětském oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích.

456/16/2015
Souhlas s konáním rychlostní zkoušky VI. Rally České středohoří 2015
RM souhlasí s konáním rychlostní zkoušky VI. Rally České středohoří 2015 dne 29.5.2015 na území města Litoměřice, jejímž pořadatelem je Sdružení VTR, Litoměřice. Souhlas s akcí je podmíněn vydáním všech potřebných povolení příslušných orgánů pořadateli akce. Předpokládaný start rychlostních zkoušek je po slavnostním startu na Mírovém náměstí v 17:00 hodin naplánován na 18:00 hodin a druhý průjezd na 21:00 hodin, start proběhne na okraji města, trasa vede mimo území města (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu