Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. zasedání rady 22. června 2000

USNESENÍ
z 15. jednání městské rady, které se konalo dne 22. 6. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno:    8  členů městské rady

Městská rada projednala a

I. schvaluje:

1. příděl městských sociálních bytů pro:

  • pí Moniku Beránkovou byt 1+1 v ul. A. Muchy 1, Litoměřice
  • p. Vladimíra Vovčeka byt 1+2 v ul. Revoluční 7, Litoměřice

2. příděl bytu v DPS Švermova 16, Litoměřice pro paní Danu Skalníkovou a vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení a finanční situaci bude byt přidělen bezplatně

3. vytvoření nového pracovního místa při MěÚ Litoměřice na dobu 1 měsíce (srpen) - sociální pracovník, 9. třída, pro organizační přípravu vzniku nové příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež s tím, že finanční prostředky potřebné pro tuto změnu schválilo MZ v rámci rozpočtových  změn dne 1. 6. 2000

4. uvolnění částky 4.000,- Kč z rozpočtové rezervy na zabezpečení návštěvy našeho města účastníky Abilympiády

5. nákup a montáž 12 ks požárních dveří a hydrantu na Azylový dům v ul. M. Pomocné č. 48, Litoměřice v rámci protipožární úpravy objektu (pro zachování kapacity 25 osob). Finanční prostředky budou použity z polož- ky prevence kriminality.

6. doplnění výběrové komise na "Tvorbu digitální mapy města"o p. Miroslava Bílého, Praha

7. Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy, Litoměřice užití městského znaku na trika pro VIII. olympiádu dětí a mládeže Euroregionu Labe/Elbe 2000

8. doplnění náhradníka - paní Leny Vladykové - do Přestupkové komise MR v Litoměřicích  na dobu do 30. září 2000 

9. podmínky nájemní smlouvy panu Josefu Kalinovi, Lidická ul. č. 150/2, Litoměřice:

  • výše nájmu 400 Kč/m2/rok za předpokladu dodržení usnesení MZ 28. 5. 1997
  • nájem na dobu 20 let, právo stavebních úprav bez prvku odbydlování. po 10 letech přehodnotit výši nájmu vzhledem k míře inflace (změna výše nájmu je možná nejdříve po 10 letech od podpisu nájemní smlouvy)

10. prodej pozemku 169/2 o výměře 756 m2 v k.ú. Pokratice s tím, že návrh na vklad k registraci KS bude podán u KÚ Litoměřice po zaplacení smluvní  ceny  829 025,-Kč manželům Musílkovým, Dukelská 3, Litoměřice

11. pronájem pozemků p.č. 2184 a p.č. 2183 v k.ú. Litoměřice panu Františku Sládkovi, Kamýcká 8, Litoměřice za cenu 1,25 Kč/m2/rok

12. splátkový kalendář  1.500,- Kč měsíčně na doplatek kupní ceny podílu nemovitosti Hrubínova 174/10, Litoměřice sl. Pavlíně Škobisové počínaje měsícem 7/2000

13. žádost firmy ReJaS spol. s r .o., Maršovická 194, Jablonec nad Nisou o umístění  informačních tabulí s tísňovým a poruchovým voláním do vstupních prostor bytových, které jsou v majetku města na dobu 2 let.   Poplatek  bude činit 50.000 Kč (platba předem).

14. přidělení bytů v ul. Růžovka 117/8 a Spojovací 1698/4, Litoměřice Městské nemocnici v Litoměřicích jako kompenzaci za demolici márnice s tím, že byty budou následně prodány za cenu znaleckého posudku

15. výměnu bytů:

  • Pardubická Lenka z ul. Nezvalova 1822/25 do ul. Werichova 2006/4, Ltm
  • Hauler Ladislav z ul. Liškova 2013/10 do ul. Nezvalova 1822/25, Ltm
  • Procházka Ladislav z ul. Kosmonautů 2018/4 do ul.A. Muchy 421/6, Ltm
  • Forchtner František z ul. Werichova 2006/4 do ul. Kosmonautů 2018/4, Ltm
  • Čížek Michal z ul. A. Muchy 421/6 do ul. Liškova 2013/10, Ltm

16. přidělení bytu p. Stanislavu Mátlovi v domě na Mírovém náměstí č.156/29, Litoměřice / po kadeřnictví/ jako náhradu za byt na Mírovém náměstí č. 21/13, Litoměřice

17. přidělení bytu č. 6 v ul. Lidická 150/2 Mgr. Horákové Aleně, s tím, že dle bodu 2 pravidel pro pronajímání bytu v domech ve vlastnictví Města Litoměřice, uhradí v termínu do 15 dnů Kč 90 000,-- a v termínu do 90 dnů částku představující dvojnásobné nájemné na dobu 6ti let ve výši Kč 145 000,-- /přidělení bytu se souhlasem Mgr. Aleny Řezníčkové/

18. mimořádnou odměnu řediteli Městské nemocnice Litoměřice MUDr. Mir. Jiránkovi za 2. pololetí roku 1999 dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z fondu odměn Městské nemocnice Litoměřice


II. neschvaluje

1. předložený návrh na uhrazení vzniklých škod vzniklých pravděpodobně vlivem demolice bývalé chirurgie v ul. Zahradnická, Litoměřice na základě odborného posudku v celkové částce 6.552,30 Kč

2. žádost p. Zaňky, Dlouhá 224, Litoměřice o povolení prodeje kopečkové zmrzliny ze stánku, který má mobilní charakter. - tzv. Rikša


III. doporučuje:
1. MZ schválit závazné prohlášení účastníka "Sdružení měst a obcí labského údolí 1" (viz příloha orig. zápisu).


IV. rozhodla

1. o obsazení uvolněného místa tajemníka MěÚ Litoměřice (od 1. 1. 2001) a na toto místo jmenovala ing. Radka Löwyho - dosavadní vedoucí odboru správního, cestovního ruchu a obecního živnostenského úřadu. Zároveň MR bere na vědomí podmínku výše jmenovaného, aby se ke jmenování vyjádřilo MZ (na vědomí bez výběrového řízení).

2. o stažení žádosti o pronájmem části parcely 681/1 o výměře 450 m2 v k.ú. Litoměřice na zahrádku za cenu 1,25 Kč /m2/rok p. Jaroslavu Procházkovi, bytem Kosmonautů 4, Litoměřice s doplacením 1 687,-Kč ( nájemné za tři toky )z programu, bod bude projednán na další MR po upřesnění informací

3. o stažení žádosti o změnu nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 18 255 m2 na dobu určitou do 30.6.2030 pro TJ Slavoj Litoměřice z programu, bod bude projednán na další MR po upřesnění všech informací (upřesnění výměry, přesný geometrický plán, prostor za "Mušlí" nepronajímat, povinnost údržby, specifikovat zeleň, rozlišit již pronajaté pozemky - do kdy pronájem)


V. uděluje:

1. souhlas se jmenováním pí Jany Hrdličkové do funkce ředitelky 4. mateřské školy, ul. Nerudova, Litoměřice s účinností od 28.8.2000. MR po seznámení se s problematikou obsazení místa ředitelky 1. mateřské školy, Eliášova ul., Litoměřice, uděluje souhlas s tím, aby do funkce ředitelky byla po odchodu pí Staré do starobního důchodu jmenována pí Hana Mráč-ková, která se zúčastnila konkurzu na místo ředitelky 4. MŠ a která byla kon-kurzní komisí vyhodnocena jako vyhovující pro výkon ředitele. MR přijala toto usnesení v zájmu zdárného vyřešení složité situace v 1. MŠ.


VI. bere na vědomí:

1. oznámení o konání mítinku Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa dne 16. 10. 2000 na Mírovém nám. Litoměřice.

2. žádost OKÚ Litoměřice, referátu zdravotnictví a sociálních věcí zastoupeného pí L. Klofáčovou o pomoc při řešení stížnosti pí Vlasty Daňkové, bytem Litoměřice na postup Městské nemocnice v Litoměřicích a   písemnou odpověď ředitele MěN Litoměřice MUDr. M. Jiránka  (viz příloha orig. zápisu)


p. Jiří Landa
starosta

ing. M. Kadeřábková
zástupce starosty


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu