Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15 zasedání rady 18.07.2002

U S N E S E N Í

z 15. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 18. července  2002

od 13,37 hod. v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno:  6 členů rady města

Rada města projednala a  

I.             schvaluje:

1.            předložený návrh na jednostranné zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Nájemní smlouva č. 46011A – odběrné místo pro technologii mobilních telefonů rozhledna Varhošť. /Důvodem je neplnění smluvených podmínek a nečinnost fi Radiomobil./

2.            předložený návrh alternativní varianty č. 3 na realizaci opatření ke snížení nákladů na energii pro krytý Plavecký bazén Litoměřice s roční úsporou 280.000,- Kč a smluvně garantovanými úsporami

3.         prodej bytů:

1.    Klášterní 90/5, byt č.4, velikost 1+0, vyvolávací cena dle znaleckého posudku 115.730 Kč

2.    Michalovická 1491/4, byt č. 11, vel. 2+1, vyvolávací cena dle znalec. posudku 190.100 Kč

veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je 22.7.2002.

Otevírání obálek proběhne  7.8.2002 v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7, Litoměřice.

RM jmenuje jako zástupce Města Litoměřice do výběrové komise p. A. Terbera.

4.            pronájem nebytových prostorů v dvorním traktu domu – Mírové náměstí 10/18, Litoměřice paní Monice Godlové, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice -  na prodejnu SKATE SHOP

pro dívky. Cena pronájmu činní 600,-Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

5.            společný nájem paní Margity Gujdové a paní Jany Sivákové bytem Seifertova 1879/10, Litoměřice

6.         výměnu bytů mezi paní Janou Davidovou bytem Masarykova 42, Litoměřice / s majitelem, kategorie I., o velikosti 2+1/ a paní Simonou Veverkovou bytem č. 20 Stavbařů 2002/2, Litoměřice / obecní, kategorie I., o velikosti 3+1/. Paní Davidová souhlasí s následným odkoupením bytu.

7.         výměnu bytu mezi paní Janou Maksoudovou, E.Krásnohorské 2015/9, Litoměřice /obecní, kategorie I., o velikosti 2+0/ a panem Stanislavem Klabečekem, Jiřího z Poděbrad 1633/2, Litoměřice /soukromý, kategorie I., o velikosti 1+1/. S p. Klabečkem bude uzavřena nájemní smlouva na půl roku.

8.         přidělění - výměnu bytu paní Lence Kumžákové bytem č. 5, Mírové náměstí 21/13, Litoměřice /lektorský byt - obecní, kategorie I., o velikosti 2+1/ do prázdného bytu č.13, Seifertova 1880/6, Litoměřice / obecní, byt č.13, kategorie I., o velikosti 1+1/

9.         přidělení – výměnu bytu paní Věře Řáhové bytem č. 24, Baarova 334/3, Litoměřice /obecní,

kategorie I., o velikosti 1+1/ do bytu č.65, Revoluční 1831/7 , Litoměřice / obecní, kategorie I.,

o velikosti 1+1/ za podmínky doplacení dlužného nájemného

10.       zábor veřejného prostranství za účelem prodeje mražených výrobků firmě Tvrdík servis, Litoměřice za splnění podmínek vyhlášky 107/2001 Sb. a provozních předpisů pro prodej těchto výrobků

II.             neschvaluje:

1.         zřízení předzahrádky v části Zahradnické ulice v Litoměřicích provozovatelem pohostinského zařízení „Meduza“, Zahradnická č. 9 Litoměřice. /V tomto prostoru probíhá rekonstrukce zimního stadionu, zažádat znovu po dokončení stavby./

2.         zřízení prodejního místa v Litoměřicích na Mírovém náměstí u muzea nebo kdekoliv jinde na Mírovém náměstí Firmě Karel Hnízdil, Chuderov 84, Ústí nad Labem na celoroční prodej rychlého občerstvení. /Firma např. nedoložila povolení prodeje od hygienika./

3.         žádost o pronájem nebytových prostorů v dvorním traktu domu  – Mírové náměstí 10/18, Litoměřice paní Editě Soukupové, Osvoboditelů 936/27, Lovosice – na prodejnu šperků spojenou se zlatnickou dílnou

III.        bere na vědomí:

1.         a po doplnění vydává nařízení k provozování pohřebiště dle předloženého Řádu veřejného pohřebiště města Litoměřice /viz. příloha orig. zápisu/

IV.            revokuje:

1.         své usnesení z 8. RM ze dne 23.4.2002 pod bodem II./1. – neschválení výměny bytů mezi paní J. Maksoudovou a p. S. Klabečkem

2.         své usnesení pod bodem II./1. ze dne 4. 7. 2002 – zamítnutí prodeje mražených výrobků firmě Tvrdík servis Litoměřice

V.            pověřuje:

1.         p. místostarostu A. Terbera v případě splnění hygienických podmínek vydat povolení prodeje mražených výrobků firmě Tvrdík servis Litoměřice k datu, kdy budou doloženy veškeré náležitosti k prodeji

VI.            stahuje:

1.         žádost Obce Píšťany o spoluúčast na financování postřiku jezera v Píšťanech z programu jednání rady. Bude projednáno po doplnění chybějících údajů od Obce Píšťany.

VII.       ukládá:

1.         p. Terberovi podniknout veškeré možné kroky k nápravě situace v oblasti restauračního zařízení LUNA

p. Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu