Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis z usnesení RM 30.6.2005

Usnesení

výpis

ze 15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 30.6. 2005 od 12:00hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno: 8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice dle návrhu (viz. příloha orig.zápisu).

2.         veřejnoprávní smlouvu mezi pověřenými městy Litoměřicemi a Roudnicí n/L, kterou bude zabezpečen výkon státní správy na úseku zkušebního komisaře pro další období.

3.         vyplácení finančního příspěvku na zabezpečení dopravní obslužnosti pro obec V.Žernoseky ve výši 10% v období 05/2005 až 12/2005, pro město Bohušovice n.O. se město Litoměřice  podílet nebude.

4.         nařízení RM č.3/2005 k zadání zpracování lesních hospodářských osnov, jmenování výběrové komise a seznam oslovených firem dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

Složení výběrové komise:

MUDr. Pavel Kejř

Jaroslav Tintěra

Ing. Jan Hrkal

Ing. Luděk Šír

Vladimír Kolář

Martin Košner

Alena Vojáčková

sekretář: pí Musilová

Seznam oslovených firem:

Ekoles-Projekt, s.r.o., Palackého 3145/41, 466 01  Jablonec n. N.

Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s., Nádražní 2811, 738 01  Frýdek Místek

Lesprojekt Kroměříž, s.r.o., Kotojedská 10, 767 01  Kroměříž

Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o., Veverkova 1335, 500 02  Hradec Králové

Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o., Šarochova 1328, 250 02  Brandýs nad Labem.

5.         nařízení č.3/2005 k  záměru zadat zpracování lesního hospodářského plánu pro městské lesy seznam oslovených firem a  jmenování výběrové komise dle předloženého návrhu

(viz příloha orig.zápisu).   

Složení výběrové komise:   MUDr. Pavel  Kejř

                                         Jaroslav Tintěra

                                           Ing. Jan Hrkal

                                            Ing. Luděk Šír

                                            Alena Vojáčková

                                            Martin Košner

                                            Vladimír Kolář

      sekretář: pí Musilová

Seznam oslovených firem:Ekoles-Projekt, s.r.o., Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec n.N.        

Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. , Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek

                                      Lesprojekt Kroměříž, s.r.o., Kotojedská 10, 767 01 Kroměříž

                                                  Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o., Veverkova 1355, 500 0 2 Hradec Králové

6.         uzavření smlouvy s firmou TSM Litoměřice .Předmětem smlouvy je pokácení 18 – ti topolů v areálu letního kina na Střeleckém ostrově v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).        

7.         uzavření smlouvy s firmou DAPS v.o.s, Litoměřice rekonstrukce zahrady 6. + 9. MŠ - Baarova ulice (viz příloha orig.zápisu).

8.         uzavření „Mandátní smlouvy“ s firmou Mgr.Zbyněk Pěnka – Reno,  na vypracování „Prohlášení vlastníka“ pro 280 (popř. 232) prodávaných bytových jednotek v majetku Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

9.         bezúplatné umístění vývěsní skříňky na domě č.p.154 v ul. 5.května, který je majetkem Města Litoměřice panu Eduardu Šmidtovi – Karate club, Litoměřice.

10.       bezúplatné zapůjčení (pronájem) altánku na Střeleckém ostrově Příspěvkové organizaci–Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích za účelem uspořádání soutěžní přehlídky regionálních amatérských a poloprofesionálních skupin „RockKalich 2005“ dne 09.07.2005.

PO Knihovna K.H.Máchy bude informovat tiskovou zprávou občany o konání akce.

11.       výměna nájemců bytu č. 14, Revoluční 1834/8, Litoměřice  obecní, kategorie I.,o velikosti 1+1 s nájemcem bytu č. 13, Mrázova  986/29, Litoměřice obecní, kategorie I.,o velikosti 2+1.

12.       na doporučení bytové komise Pravidla pro přidělování sociálních bytů v předloženém znění (viz příloha orig.zápisu).

13.       pronájem bytu číslo 6, plocha 71,88 m2 v ulici Lidická 150/2, Litoměřice zájemci, který v obálkové soutěži o nejvyšší nájemné zvítězí. Minimální kupní cena je 33,72 Kč na metr

čtvereční podlahové plochy na jeden měsíc a zároveň složení komise pro otevírání obálek:  ing. Ivan Palán, Ing. Vladimír Zelený a Michaela Kubíčková . Termín vyvěšení nabídky je 1.7.2005. Otevírání obálek proběhne dne  27.7.2005 v 15,30 hodin.

14.       sportovnímu klubu KYONGGI KWON používání znaku Města Litoměřice na oddílové vlajce.

15.       smlouvu o dílo se společností BUST spol. s r.o., Budyně nad Ohří na Stacionář Revoluční ul., Litoměřice – změna využití (viz příloha orig.zápisu).

16.       smlouvu o ochraně poskytnutých informací se spol. United Energy, a.s.se sídlem Teplárenská 2, 434  03 Most – Komořany (viz příloha orig.zápisu).

17.       smlouvu s ČR Ministerstvem obrany na zřízení věcného břemene  u p.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. Litoměřice za účelem provozování cyklistické stezky. (smlouva příloha orig. zápisu).

18.       smlouvu o dílo „Úprava parkoviště chirurgie včetně zabezpečení vjezdu“ uzavřenou s TSM Litoměřice. (smlouva příloha orig. zápisu).

19.       smlouvu s ČR Ministerstvem vnitra o výpůjčce movitého majetku ve vlastnictví ČR určeného k zabezpečení výkonu státní správy na úseku správních a dopravně správních evidencí. (smlouva příloha orig. zápisu).

20.       přechod nájmu celého nebytového prostoru v ulici Velká Dominikánská čp.285/33, Litoměřice na Občanské sdružení dílna ručního papíru, zastoupené paní ing.Irenou Štyrandovou, Litoměřice (v pořadí druhý nájemce určený VŘ v nebytovém prostoru, projednáno RM, č.usnesení I/8 ze dne 17.7.2003).

II.         jmenuje:

1.         na základě doporučení výběrové komise a na návrh tajemníka Mgr. Václava Härtinga vedoucím odboru správy majetku města s účinností k 16.6.2003.

III.        ukládá:

1.         odboru ŽP zajistit posouzení systému zabezpečení budovy na akci „statické zajištění provozní budovy SDO Třeboutice“ a následné zpracování projektu.

2.         sociální a bytové komisi projednat další možnosti řešení přidělení bytu č. 17 v ulici Seifertova 1879/10 o velikosti 3+1, Litoměřice a následně přeložit RM.

IV.        bere na vědomí:

1.         informaci o konání veřejného shromáždění dne 2.7.2005 na Mírovém náměstí v Litoměřicích za účelem poskytnutí informací v souvislosti s pronásledováním Falun Gongu v Číně.

2.         výsledky výběrového řízení na obsazení místa vedoucího odboru SMM (správy majetku města) MěÚ Litoměřice.

3.         žádost Jaroslava a Lenky Třešňákových, Teplice o záměru odstranění stavby „mokrá dílna“- pozemek p.č. 4802/10 – areál Koželužny.

4.         odstoupení od nájemní smlouvy České společnosti přátel Japonska, občanské sdružení, Litoměřice, zastoupená panem Imrichem Danihelem.

V.         revokuje:

1.         své usnesení III/1 ze dne 17. dubna 2003.

 

VI.        pověřuje:

1.         správní odbor MěÚ Litoměřice rozhodováním o uzavírání smluv o výpůjčce za podmínek, že se bude jednat o smlouvy, kde je Město jako vypůjčitel a jedná se o výpůjčku věcí movitých, sloužících k zabezpečení výkonu státní správy.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jiří Landa

1. místostarosta

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu