Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení z jednání RM 25.07.2006

Výpis

USNESENÍ

ze 15. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 25.7. 2006

od 12:15 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno:             7 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         Dodatek č. 2 - prodloužení smlouvy o výkonu funkce  odborného lesního hospodáře  pro  ing. Václava Komárka do 30.6.2006.

2.         výpověď z nájmu bytu č. 12, o velikosti 1+1 s příslušenstvím ve třetím podlaží domu čp. 618/18 v ulici Turgeněvova v Litoměřicích nájemci Martině Nkemetahové (viz.příloha orig.zápisu).

3.         pro nájemce bytu č. 12, o velikosti 1+1 s příslušenstvím ve třetím podlaží domu čp. 618/18 v ulici Turgeněvova v Litoměřicích, nájemkyni Martinu Nkemetahovou, zajištění bytové náhrady v Ubytovně pro sociálně slabé občany v Želetické ulici 2187/11, Litoměřice.

4.         vítěze výběrového řízení firmu  S-BAU Bohemia, Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou S-BAU Bohemia, Litoměřice na akci  „Vybudování dětského hřiště Pohoda, Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

5.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a ing. arch. Jarkovským, Litoměřice na akci „Parkové úpravy plochy za hradbami U Hvězdárny – PD“ ve třech cenových variantách realizace, a to  do 16, 19 a 26 mil. Kč včetně DPH (viz.příloha orig.zápisu).

6.         návrh složení komise na realizaci akce „Parkové úpravy za hradbami U Hvězdárny“ (viz. příloha orig.zápisu).

7.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a PK Polerecký, s.r.o., Litoměřice na akci „Půdní vestavba – Pekařská ul., Litoměřice – PD“ s omezením předmětné akce  do 5 mil. Kč bez DPH (viz.příloha orig.zápisu).

8.            pronájem části pozemku  p.č. 4620/1 v k.ú. Litoměřice o výměře 68 m2  za účelem výstavby a provozování veřejně prospěšné stavby- Litoměřice,  Cyklostezka Litoměřice-Třeboutice II. etapa  od  správce pozemků Správy železniční dopravní cesty, st.org. , Prvního pluku 367/5, Praha 8  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční nájemné ve výši 680,-Kč .

9.         na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice pro Milana Žáka do 31.12.2009.

10.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení bytu

č. 9  v ulici A.Muchy 425/7, Litoměřice o velikosti 0+2 na základě žádosti Krausové Silvii.

11.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení bytu

č. 34  v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 2+1 Bariové Heleně.

12.       na doporučení bytové komise při RM výměnu bytu č. 1, Pokratická 1848/87, Litoměřice,  obecní, kategorie I.,o velikosti 3+1 za byt č. 15 Revoluční 1831/7, Litoměřice,  obecní, kategorie I.,o velikosti 2+1.

13.       na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice pro Rácovou Lenku od 30.6.2006 do 31.8.2006 bez možnosti dalšího prodloužení. V případě nepředání přístřeší do 31.8.2006 bude přivoleno vyklizení za asistence MěP, pracovníka právního oddělení a zástupce OS BH.

14.       návrh stavebních úprav na pronajatém majetku v areálu výstaviště Zahrada Čech na rok 2007 s tím, že u rekonstrukce ubytovny v administrativní budově RM požaduje předložit návrh úprav včetně finančního rozpočtu (viz příloha orig. zápisu).

 

15.            bezplatnou výpůjčku pozemku p.č. 4008/74 v areálu kasáren Dukelských hrdinů v době konání Zahradnického veletrhu pro společnost Výstavy s.r.o. ke zřízení parkoviště pro vystavovatele, za podmínky, že  parkování vystavovatelů bude bezplatné.

16.       uvolnění finanční částky ve výši 15.761,- Kč z rozpočtové rezervy na rok 2006 za účelem náhrady odškodnění úrazu a ušlý zisk pro paní Irenu Čuříkovou.

17.       smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových zón vlastníkům těchto nemovitostí : dům č.p. 152/25 na Mírovém náměstí v Litoměřicích a dům č.p. 38/6 v Michalské ulici v Litoměřicích (viz.příloha orig.zápisu).

18.       uzavření smlouvy o nekomerční spolupráci v rámci projektu „Obnova identifikace nemovitých kulturních památek“ s Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm Ústí nad Labem (viz.příloha orig. zápisu).

19.       seznam firem a výběrovou komisi dle připomínek členů RM na akci „Rekonstrukce hřiště ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

20.       konání mimořádného termínu svatby  na Ploskovickém zámku dne  2. 9. 2006  v 12.00 hod.

 
21.       program Zastupitelstva města, které se koná dne 3.8.2006.
 

Program 3.8.2006:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1. Litoměřické Vinobraní 2006 – výběr poplatků.

2. Prodej akcií United Energy, a.s.

3. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 24.7.

4. Plnění rozpočtu za 1-6/06

5. Schválení dohody o narovnání se Sdružením obcí Labské údolí I

6. Schválení smlouvy o dotaci s Římskokatolickou farností

7. Schválení  vstupu do MAS "České středohoří“.

8. Kontrolní výbor – kontrola CŠJ

9. Řešení OS BH

Záměry :

10. Prodej pozemku p.č. 1099 o výměře 318 m2 v k.ú. Litoměřice

11. Prodej pozemku p.č. 91/5 o výměře 1 m2 v k.ú. Pokratice

12. Prodej části pozemku p.č. 3258/1 (nutný odděl.geomet.plán) v k.ú. Litoměřice

13. Prodej části pozemku p.č. 1345/17 (nutný odděl.geomet.plán) v k.ú. Pokratice

14. Bezúplatný převod pozemku části p.č. 3864/6 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

15. Prodej pozemku p.č. 1352 o výměře 718 m2 v k.ú. Pokratice

16. Záměr směny  pozemků v k.ú. Pokratice - p.č.1265/149 (56m2) za p.č. 1265/146

(12m2) a p.č.1265/147(místní komunikace K. Trochty)

Prodeje :

17.Prodej pozemku p.č. 121 o výměře 875 m2 (ostatní plocha) a p.č. 122 o výměře 94 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

18.Revokace usneseni  ze dne 22.6.06 pod bodem I/14 (oprava výměry p.č. 92/7 o výměře 56 m2 v k.ú. Pokratice

19.Prodej pozemku p.č. 85/20 o výměře 28 m2 v k.ú. Pokratice

20. Bezúplatný převod pozemku   p.č. 1265/151 v k.ú. Pokratice o výměře 88 m2  pod místní komunikací K Trochty.

21. Bezúplatný převod pozemku   p.č. 1265/156 v k.ú. Pokratice o výměře 29 m2  pod místní komunikací K Trochty.

22. Bezúplatný převod  pozemku   p.č. 1265/160 v k.ú. Pokratice o výměře 2 m2  pod místní komunikací K Trochty.

23. Doplnění usnesení č. I/ 21 z 5.ZM ze dne 23.6.2005  zřízení věcného břemene na pozemky č.p. 1326/1 a 1326/4 v k.ú. Litoměřice (právo chůze a jízdy) pro vlastníky nemovitosti č.p. 5495,1331/2 v k.ú. Litoměřice 
24. Zřízení věcného břemene na pozemek p.č.1774 a 1807 v k.ú Litoměřice z důvodu uložení  kabelů NN

25. Prodej části pozemku p.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 50 m2 za účelem výstavby trafostanice ( Miřejovická  stráň ) smlouvou o budoucí KS.

V.    Informace

VI.   Interpelace

VII.  Diskuze

VIII. Závěr

II.            neschvaluje:

1.         rozšíření stávajícího systému pro krátkodobou reklamu v Litoměřicích pro firmu Milan Figedi – STOFI, Ústí nad Labem.

2.         žádost zaměstnance MěÚ o zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům.

III.            doporučuje:

1.         ZM schválit vstup Města Litoměřice do občanského sdružení Místní akční skupina „České Středohoří“ (viz.příloha orig.zápisu).

2.         ZM zrušit ke dni 31.12.2006 OS BH s pověřením RM v rámci své pravomoci řešit správu bytového fondu a nebytových prostor tak, aby tato byla od 1.1.2007 bezproblémově zajištěna za podmínky zachování zákonnosti a zohlednění ekonomických hledisek.

3.            organizátorům akce „Severní vítr 2006“ učinit organizační opatření tak, aby hudební produkce trvala maximálně do 24. hod. dne 5.8.2006 a co nejméně omezovala obyvatele v přilehlé obytné zóně.

IV.        vydává:

1.         nařízení  Města Litoměřice č. 8/2006 o zákazu vstupu do lesů z důvodu zvýšeného požárního ohrožení lesních porostů s účinností okamžikem vyhlášení.         

V.         ukládá:

1.            vedoucímu OSMM učinit kroky vedoucí k urychlení privatizace bytového fondu města (oslovit nájemníky domu U Katovny 4, 6, Stavbařů 2, 4 zda mají zájem o koupi bytových jednotek bez pozemku, nájemníky domu Raisova 1 a 3 zda by akceptovali cenu bytové jednotky navýšenou o sankci za předčasný prodej pozemku, kterou by obdrželo město v případě jeho prodeje nájemníkům, u domů v ul. Pražská vést jednání s vedením Vězeňské služby o privatizaci domů a činit kroky k ukončení dohody o dispozičním právu k těmto bytům. Ve spolupráci s majetkovou komisí provést revizi současných pravidel pro prodej obecních bytů a navrhnout změny těchto pravidel, které by umožňovaly rychlejší a pružnější prodej bytových jednotek.

2.         vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucímu odboru životního prostředí zhodnotit fungování OS Jídelna důchodců a Městských lesů jako organizačních složek, zda nejsou v rozporu se zákonnými normami a účetnictvím, jestli jejich současné uspořádání vyhovuje a jak by hodnotili jejich začlení z organizační složky případně pod odbor MěÚ.

 

3.            vedoucím odborů vypracovat podklady pro rozpočtový výhled na roky 2007–2009. Vedoucí odborů připraví přehled významných akcí, včetně investičních,  které ovlivní tvorbu rozpočtu Města Litoměřice v uvedených letech. Materiály zasílat Ing. Zalabákové, která je soustředí a vyhodnotí.

 

VI.        bere na vědomí:

1.         pořádání festivalu „Severní vítr 2006“ konaného dne 5.8.2006.

VII.            deklaruje:

1.         že v případě porušení veřejného pořádku a nočního klidu nad míru přiměřenou při pořádání akce  bude iniciovat veškerá možná opatření ve vztahu k organizátorům a pořadatelům festivalu „Severní vítr 2006“.

  Mgr.Petr Hermann                                                                                               ing.Ivan Palán

 2. místostarosta města                                                                                  3. místostarosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu