Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 23.7.2013 (

 

USNESENÍ

VÝPIS

z 15. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 23.7. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  1 5.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

395/15/2013

Schválení výzvy k podání nabídek k plnění zakázky s názvem „Kalich Arena Litoměřice – provozování potravinových prodejních automatů“ 

RM schvaluje 1. výzvu k podání nabídek k plnění zakázky s názvem „Kalich Arena Litoměřice – provozování potravinových prodejních automatů“ a schvaluje složení výběrové komise (viz přílohy orig.zápisu).

396/15/2013

Zadávací podmínky a složení hodnotící komise pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ 

RM schvaluje:

a)      zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

b)      hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně provádět posouzení kvalifikace uchazečů a plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů (viz příloha orig.zápisu)

397/15/2013

Schválení daru účelově určeného pro PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32    

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČ: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

398/15/2013

Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „MŚ Ladova 428/1 zateplení a výměna otvorových výplní“ – zakázka na zhotovitele stavby    

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „MŚ Ladova 428/1 - zateplení a výměna otvorových výplní“ firmu METALL QUATRO spol. s r.o., IČ: 61538213 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem.(viz příloha orig.zápisu).

399/15/2013

Návrh na příděl bytu č. 11 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní J.B., trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

400/15/2013

Návrh na příděl bytu č. 18 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 18 o velikosti 1+1 v Domě s pečovatelskou službou Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní M.P., trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

401/15/2013

Pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 26.8.2013 - 1.9.2013

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 26.8.2013-1.9.2013, cirkusu Astoria-Salino, Praha. Nájemné ve  celkové smluvní výši 5000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

402/15/2013

Výpůjčka části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře cca 5m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění informační tabule (Střelecký ostrov)

RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře  cca 5m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění informační tabule k propagaci cyklotrasy Labská stezky č. 2  Destinační agentuře České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 68/5, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

403/15/2013

Výměna bytu

RM schvaluje slečně L.K., Litoměřice výměnu stávajícího bytu Mírové náměstí 21/13 za prázdný byt na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích.  Výměna bude realizována po dokončení rekonstrukce bytu. Nájemné činí 80,- Kč/m2/měsíc a nájemní smlouva se uzavírá na 1 rok s možností prodloužení.

404/15/2013

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách

RM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách ze dne 5.2.2013 pro pana  A.P., bytem Litoměřice a to navýšení dluhu o částku 25.719,-Kč s příslušenstvím při zachování výše splátek 3.000,-Kč měsíčně.

405/15/2013

Schválení dohody o splátkách   

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní M.S., bytem Litoměřice, na částku 5.123,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

406/15/2013

Vzetí na vědomí TOP 9 problémů vzešlých z veřejného projednávání (ověřených anketou) a Důvodové zprávy k jejich řešení

RM doporučuje ZM vzít na vědomí TOP 9 problémů vzešlých z veřejného projednání a ověřených anketou.

RM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit na základě zpracované Důvodové zprávy problémy vzešlé z veřejného projednání a ověřené anketou.

407/15/2013

Připojení města ke kampani „Evropský týden mobility“ podpisem Charty ETM 2013

Schválení bezplatného provozu veřejné linkové dopravy linky B a D v rámci kampaně  „Evropský týden mobility“ dne 16. 9. 2013

a)       RM bere na vědomí připojení města ke kampani „Evropský týden mobility“ a Chartu ETM 2013 tím, že bude organizovat akce zaměřené na téma „Čistý vzduch – je to na nás!“ (Charta viz příloha orig. zápisu)

b)       RM schvaluje bezplatný provoz na lince B a D veřejné linkové dopravy dne 16. 9. 2013

408/15/2013

Vzetí na vědomí přihlášení města Litoměřice do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě, ročník 2013

RM bere na vědomí přihlášení města Litoměřice do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě, ročník 2013.

409/15/2013

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO CŠJ Litoměřice

RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 70854165 (viz příloha orig. zápisu)

410/15/2013

Schválení programu jednání ZM 1.8. 2013

Program:

I.                     Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.                   Doplnění / stažení bodu programu

III.                  Hlasování o programu

IV.                Bod jednání

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17.7.2013

2.         Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.

3.         Přijetí dotace poskytnuté ÚK na odstranění povodňových škod

4.         Rozdělení finančních prostředků na odstranění povodňových škod

5.         Schválení změny splátkového kalendáře – TJ Sokol Litoměřice

6.         Schválení prominutí úhrady nájemného – Zahrada Čech, s.r.o.

7.         Vzetí na vědomí TOP 9 problémů vzešlých z veřej. projednávání a Důvodové zprávy

8.         Vzetí na vědomí dohody o zrušení závazku s Hospicem sv.Štěpána, o.s.

9.         Prominutí dluhu

10.       Doplnění Statutu sociálního fondu

Majetkové záležitosti:

Záměry:

11.       Prodej pozemků parc.č. 2902/1 (zahrada) a 2905/7 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

12.       Nákup pozemku parc.č. 2490/34 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

13.       Prodej části pozemku parc.č. 1755/2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

14.       Nákup pozemků parc.č. 2576/1 (ost.plocha) a 2576/4 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

15.       Nákup pozemku parc.č. 3304/2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice

16.       Prodej části pozemku parc.č. 4137/1 (a) a 4116/38 v k.ú. Litoměřice

17.       Nákup 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litoměřice

18.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3871/13 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

19.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 1171/2, 1232/47 a 1247/2 v k.ú. Pokratice 

20.       Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č.767, ost.plocha- komunikace v k.ú. Litoměřice

21.       Bezúplatný převod stavby komunikace na částech pozemků parc.č. 4690/1 a 4690/3 v k.ú. Litoměřice na Město Litoměřice (část cyklostezky Labe u MVE)

22.       Zrušení věcného předkupního práva z pozemků parc.č. 4682/4 a 4682/7 v k.ú. Litoměřice

V.                  Informace

VI.                Interpelace

VII.               Diskuze

VIII.             Závěr

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1.8.2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.

411/15/2013

Schválení zadávací dokumentace na akci „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“

RM schvalujezadávací dokumentaci na akci „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“ (viz příloha orig.zápisu)

412/15/2013

Složení komise pro otvírání obálek a hodnotící komise pro akci „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“

RM schvaluje složení komise pro otvírání obálek a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na veřejnou zakázku s názvem „Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích“ (viz příloha orig.zápisu).

413/15/2013

Užití městského znaku na materiály Mistrovství ČR konané 17.8.2013 pro Společnost zahradní a krajinářská tvorba

RM schvaluje užití znaku Města Litoměřice na oficiálních materiálech včetně triček pro závodníky Mistrovství ČR ve stromolezení konaného dne 17.8.2013 pro Společnost zahradní a krajinářská tvorba.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr.Václav Červín

3. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu