Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.5.2014

USNESENÍ

VÝPIS

z 15. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 22.5. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   1 5 j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

243/15/2014

Dodatek č. 1 – outdoor akzent, s.r.o.- snížení nájemného - billboard na Vojtěšském nám.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou outdoor akzent, s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha 4 na umístění billboardu na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

244/15/2014

Dodatek č. 1 – outdoor akzent, s.r.o.- billboard u Penny Marketu

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou outdoor akzent, s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha 4 na umístění billboardu u Penny Marketu v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

245/15/2014

Jmenování členů školských rad za zřizovatele na ZŠ v Litoměřicích na funkční období od 12.5.2014 do 11.5.2017  

RM schvaluje členy školských rad za zřizovatele na Základních školách v Litoměřicích na funkční období 12.5.2014 – 11.5.2017 (viz příloha orig. zápisu).

246/15/2014

Návrh na schválení provozních řádů PO Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, platných od 1. 5. 2014.          

RM schvaluje příspěvkové organizaci Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO provozní řády pracoviště stravovacího provozu, pracoviště služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, pracoviště zdravotní služby ambulantní dětský stacionář, pracoviště  sociální služby denní stacionář a pracoviště fyzioterapie s platností od 1. 5. 2014.

247/15/2014

Žádost o bezplatný pronájem degustační místnosti GH – Klika 1 o.s.

RM schvaluje bezplatný pronájem degustační místnosti Gotického hradu v Litoměřicích dne 6.6.2014 od 10:00 do 12:00 hodin a dne 27.6.2014 od 9:30 do 11:30 hodin pro Klika 1 o.s. Litoměřice za účelem předávání certifikátů seniorům v rámci celoživotního vzdělávání.

248/15/2014

Schválení 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014-2017

RM doporučuje ZM schválit 4. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2014-2017 (viz příloha orig.zápisu).

249/15/2014

Rozšíření komunitního plánování v ORP Litoměřice         

RM doporučuje ZM schválit Memorandu k rozvoji sociální oblasti v ORP Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

250/15/2014

Návrh na příděl bytu č. 15 (1+1) v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou Švermova 2099/16, Litoměřice paní L.J., bytem Litoměřice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

251/15/2014

Uzavření Darovací smlouvy (MV-97552-5/KAP-2013) s Ministerstvem vnitra ČR.

RM schvalujeuzavření Darovací smlouvy (MV-97552-5/KAP-2013) s Ministerstvem vnitra ČR (viz příloha orig. zápisu).

252/15/2014

Souhlas s přistoupením k výzvě č. 22 o poskytnutí podpory z integrovaného operačního programu v oblasti „Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě“

RM schvaluje souhlas s přistoupením k výzvě číslo 22 o poskytnutí podpory z integrovaného operačního programu v oblasti „Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě“.

253/15/2014

Výpověď z nájmu bytu

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č.15 v 5. patře domu na adrese Alfonse Muchy 416/19, Litoměřice pro současného nájemníka pana J.D. bez výpovědní doby, a to z důvodu nezaplacení nájemného a nákladů na služby v souvislosti s užíváním bytu za dobu tří měsíců. Proti této výpovědi je nájemce oprávněn vznést námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy výpověď došla.

254/15/2014

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužné částky 8.635,-Kč, ve výši 40%, tedy 3.454,-Kč   pro paní J.B., bytem Litoměřice. Zbývající část poplatku z prodlení ve výši 5.181,-Kč je splatná do 30 dnů od tohoto rozhodnutí rady města.

255/15/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana A.D., bytem Úštěk, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje červnem 2014 (viz příloha orig,zápisu).

256/15/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana J.M., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje květnem 2014 (viz příloha orig,zápisu).

257/15/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana V.Č., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, se splatností k poslednímu dni každého měsíce, počínaje 15.květnem 2014 (viz příloha orig,zápisu).

258/15/2014

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní M.F., bytem Žitenice, na částku 8.941,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig,zápisu)..

259/15/2014

Jmenování členů pracovní skupiny ke Zdravotnímu plánu města Litoměřice

RM jmenuje členy pracovní skupiny ke Zdravotnímu plánu města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

260/15/2014

Schválení podání projektové žádosti k projektu „Local Authorities for Sustainable Development 2015 and bEYonD" do evropského dotačního programu Evropské komise „Non-State Actors and Local Authorities in Development“.

RM neschvaluje podání projektové žádosti k projektu „Local Authorities for Sustainable Development 2015 and bEYonD" do evropského dotačního programu Evropské komise Non-State Actors and Local Authorities in Development.

261/15/2014

Schválení podání projektové žádosti k projektu „EYD 2015 & Fair Towns" do dotačního programu Evropské komise „Non-State Actors and Local Authorities in Development“.

RM schvaluje podání projektové žádosti k projektu „EYD 2015 & Fair Towns" do dotačního programu Evropské komise „Non-State Actors and Local Authorities in Development“.

262/15/2014

Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku ev. č. VVZ:376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 5 - „Vybavení nového objektu DDH – audiovize“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM potvrzuje vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku ev. č. VVZ:376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 5 - „Vybavení nového objektu DDH – audiovize“ společnost C SYSTEM CZ a. s., O.Ševčíka, se sídlem Brno, IČ: 27675645 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto uchazečem.

263/15/2014

Potvrzení vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení o veřejnou zakázku ev. č. VVZ:376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 4 - „Vybavení nového objektu DDH – volný interiér“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM potvrzuje vítězného uchazeče otevřeného výběrového řízení na veřejnou zakázku ev. č. VVZ:376298 s názvem „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 4 - „Vybavení nového objektu DDH – volný interiér“ V.Svobodovou, se sídlem Ústí nad Labem, IČ: 48309605 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto uchazečem.

264/15/2014

Volba nového člena představenstva 1.Geotermální Litoměřice a.s.

RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688:

a)         bere na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. Jana Szántó, doručené společnosti dne 6.2.2014.

b)         schvaluje okamžik zániku funkce člena představenstva, na vlastní žádost odstupujícího člena představenstva Jana Szántó, a to ke dni 6.2. 2014., v souladu s ust. § 59 odst. 5) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

c)         volí nového člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. pana MUDr. P.Pinku, bytem Litoměřice.

265/15/2014

Nabídka pronájmu prostoru sloužícího k podnikání NP č. 101, Dlouhá 195/49

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 101 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích o výměře 347,50 m(možnost rozdělení).

266/15/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 4, ul.5. května 154/1

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ul. 5. května 154/1 v Litoměřicích o výměře 108,43 m² (4+1).

267/15/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 2, Dlouhá 175/9         

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích o výměře 109,06 m² (4+1).

268/15/2014

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 37,42 m² (1+1), v ul. Kamýcká 1028/6 v Litoměřicích s panem Ing. M.N., bytem tamtéž. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.5. 2014 do 31.12. 2014.

269/15/2014

Prominutí nájemného

RM schvaluje manželům T., bytem Zahořany, prominutí nájemného za měsíce květen a červen 2013 za užívání bytu č. 6, v ul. 5. května 154/1 v Litoměřicích, o výměře 115,53 m². Nájemní vztah byl ukončen ke dni 30.4.2013.

270/15/2014

Žádost o uzavření nájemního vztahu – zveřejnění záměru

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, o velikosti 35,13 m² (1+1), v ul. Topolčianská 437/20 v Litoměřicích s paní M.S, bytem tamtéž.

271/15/2014

Zveřejnění adresného záměru pronájmu NP, v majetku Města Litoměřice, které jsou v objektech ul. ČSA 95 a 179 a Švermova 2099 v Litoměřicích za účelem provozování předávacích stanic tepla

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytových prostor, v majetku Města Litoměřice, které jsou objektech v ul. ČSA čp. 95 a čp. 179 a ul. Švermova čp. 2099 v Litoměřicích za účelem provozování předávacích stanic tepla pro ENERGIE Holding a.s., K Výtopně 1987/5, 412 01 Litoměřice, (IČ: 27 59 43 01).

272/15/2014

Kalkulace cen prací a služeb PO TSM pro město Litoměřice na rok 2014

RM schvaluje kalkulace cen prací a služeb PO TSM Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2014.

273/15/2014

Zajištění rozvojové péče pro Park Václava Havla

RM schvaluje uzavření objednávky na zajištění rozvojové péče pro Park Václava Havla (předpokládaný rozsah prací viz příloha originálu zápisu).

274/15/2014

Schválení termínů jednání RM a ZM na II.pololetí 2014

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a zasedání Zastupitelstva města Litoměřic na II. pololetí 2014 do konce volebního období 2010-2014.

RM: 10.7., 31.7., 21.8., 4.9., 25.9., 9.10.       

ZM:  24.7., 18.9.

275/15/2014

Schválení programu ZM – 5.6.2014        

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 5.6.2014 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.          

Program:        

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.5. 2014

2.       Schválení účetní závěrky Města Litoměřice za rok 2013 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2013 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2013

3.       Schválení čerpání úvěru na předfinancování dotačních projektů ROP a IOP pro Městskou nemocnici v Litoměřicích

4.       Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na projekt:„Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ (CZ.1.09/1.2.00/63.01014)

5.       Schválení memoranda k rozvoji sociální oblasti v ORP Litoměřice

6.       Schválení 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 2014 - 2017 

7.       Prominutí dluhu

8.       Souhlas s přistoupení k výzvě č.22 o poskytnutí podpory z integrovaného operačního programu v oblasti „Zavádění informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě“

Majetkové záležitosti

Záměry:

9.       Prodej pozemku parc.č. 4530 o výměře 571 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

10.   Prodej pozemku parc.č. 1072/2 o výměře 121 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

11.   Prodej pozemku parc.č. 1086 o výměře 188 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

12.   Prodej pozemků (samostatné zahrady, zahrádkář.osady) v k.ú. Litoměřice, Pokratice

13.   Prodej pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 (ost.plocha) a 4202/33 o výměře 129 m2 (stavební) v k.ú. Litoměřice

14.   Prodej pozemku parc.č. 2512/1 o výměře 532 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

15.   Prodej pozemku parc.č. 580/6 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice

16.   Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., II ř.1,  evid.č.19

17.   Prodej technologického zařízení vývodové odpínače, umístěné v elektrické stanici– LT 0134 

18.   Zřízení věcného břemene – služebnosti právo chůze a umístění  elektrické stanici – LT 0134  na pozemku parc.č. 65 v k.ú. Litoměřice

19.   Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2839/4 o výměře 307 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 7023/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

20.   Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5474/3 o výměře 1.935 m(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1003991438 od ČR SPÚ, Husinecká 1024/11a, Praha 3

21.   Nákup pozemku parc.č. 1345/292 (orná) o výměře 36m2 v k.ú.Pokratice (komunikace Broskvová xTrnková)

22.   Nákup pozemku parc. č.  1345/37 (orná) o výměře  602 m2 v  k.ú. Pokratice

23.   Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2475/1, 2490/18, 2490/22, 2490/24, 2490/37, 2469/23 v k.ú. Litoměřice

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

276/15/2014

Jmenování paní Michaely Fišerové, dipl. um.  zástupkyní ředitelky PO ZUŠ Litoměřice a odvolání stávajícího zástupce ředitelky pana Zdeňka Růžičky

RM  bere na vědomí jmenování paní Michaely Fišerové, dipl. um., bytem Terezín, zástupkyní ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773410 s účinností od 1. července 2014.

277/15/2014

Schválení daru účelově určeného pro PO ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného nefinančního daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

278/15/2014

Žádost o bezplatný pronájem sálu Gotického hradu Litoměřice – Gymnázium J.J.

RM schvaluje slevu na nájemném sálu Gotického hradu v Litoměřicích ve výši 50% pro Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích za účelem předávání vysvědčení maturantům dne 9.6.2014 od 14.30do 15.30hodin.

279/15/2014

Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice (mimoškolská zařízení).

RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Bc. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

280/15/2014

Vyblokování parkovacích míst – Tyršovo náměstí – CCR Litoměřice.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství parkoviště za Domem kultury v Litoměřicích pro Centrum cestovního ruchu, Tyršovo nám. 68, Litoměřice za účelem parkování účastníků akce Litoměřický hrozen 2014 od 6. - 7.6.2014.

281/15/2014

Schválení uzavření darovací smlouvy

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a panem M.X.N. a panem T.K.O.D., bytem Ostrava.

282/15/2014

Připojení Města Litoměřice k symbol.podpoře „Vlajka pro Ukrajinu“ dne 21. 5. 2014.

RM schvaluje připojení Města Litoměřice k symbolické podpoře „Vlajka pro Ukrajinu“ formou vyvěšení ukrajinské vlajky na budově městského úřadu dne 21. 5. 2014.

283/15/2014

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu - veřejného projednání geotermálního projektu Litoměřice.

RM schvaluje prominutí nájemného vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství dne 27.5. 2014 důvodu konání veřejného projednání geotermálního projektu Litoměřice.

284/15/2014

Schválení čerpání úvěru na předfinancování dotačních projektů ROP a IOP pro Městskou nemocnici v Litoměřicích

RM doporučuje ZM,dle § 34, odst. (1), zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyslovit souhlas pro Městskou nemocnici v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci města s přijetím úvěru ve výši 35.000.000,- Kč na předfinancování dotace projektu ROP Severozápad na modernizaci centrálních operačních sálů a s přijetím úvěru ve výši 20 621 000,- Kč na předfinancování dotace projektu IOP na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra a pověřuje v souladu se Zřizovací listinou podpisem úvěrové smlouvy členy Správní rady, jako statutárního orgánu nemocnice.

285/15/2014

Potvrzení vítězného dodavatele výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu  ev. č. VZ/012/2014 s názvem „I.S. – ULICE K.SVĚTLÉ, LIPOVÁ a ZELENÁ, LITOMĚŘICE“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem

RM potvrzuje vítězného dodavatele MILOTA P.K., Huťská 1557, 272 01 Kladno výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „I.S. – ULICE K.SVĚTLÉ, LIPOVÁ a ZELENÁ, LITOMĚŘICE“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

286/15/2014

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na financování akce "Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice" se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729.(viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu