Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 19.6.2012

 

U S N E S E N Í

V Ý P I S

15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19.6.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  15.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

433/15/2012

Oznámení o konání shromáždění – NS – LEV 21

RM bere na vědomí oznámení politické strany NS – LEV 21 o konání shromáždění na Střeleckém ostrově v Litoměřicích dne 28.6.2012.

 

434/15/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – MKZ Litoměřice – vinobraní+rozsvícení vánočního  stromu

a)       RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části  Mírového náměstí, Tyršova náměstí, parkoviště U Hvězdárny, parkoviště U zahradnictví a parkoviště Na Valech v Litoměřicích pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „Vinobraní Litoměřice 2012“ od 20.9. do 21.9.2012.

b)       RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „Rozsvícení Vánočního stromu“ dne 5.12.2012.

435/15/2012

Oznámení konání politické akce – ČSSD, Litoměřice

RM bere na vědomí oznámení OVV ČSSD, Okružní 8/147, Litoměřice o konání politické akce na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 5.10.2012.

436/15/2012

Schválení uzavření smlouvy – Bc. Drábková

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Litoměřice a Bc. Irenou Drábkovou, Litoměřice, na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz. příloha orig. zápisu).

437/15/2012

Revokace usnesení č. 368/11/2012 - „Dům zvláštního určení – pečovatelské byty, Litoměřice čp. 2261, ul. Kosmonautů“ -  úprava názvu akce

RM revokuje své usnesení č. 368/11/2012 a schvaluje seznam oslovených uchazečů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dům zvláštního určení – pečovatelské byty, Litoměřice čp. 2261, ulice Kosmonautů“.

438/15/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – HC Stadion Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro HC Stadion Litoměřice, Zahradnická  28, Litoměřice za účelem pořádání akce „Zahájení sezóny 2012 - 2013“ dne 5.9.2012.

RM schvaluje udělení výjimky z vyhl. č. 4/2010 o zákazu používání alkoholických nápojů, která se vztahuje na výše uvedenou akci.

439/15/2012

Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě, kterou uzavřelo Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO a Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě uzavřené mezi Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO a Základní školou speciální, Základní školou praktická a Praktickou školou, Šaldova 6, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

440/15/2012

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku - PO CCR

RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku s PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 (viz orig.příloha zápisu).

441/15/2012

Doporučení dotace na projekt„Společný koncert Puellae cantantes s varhaníkem Othar Chedlivili“

RM doporučuje ZM poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč z programu podpory v oblasti kultury na  rok 2012 občanskému sdružení Puellae cantantes  na projekt „Společný koncert Puellae cantantes s varhaníkem Othar Chedlivili“.

442/15/2012

Pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 25.6.2012-2.7.2012 Ferdinandu Berouskovi – Cirkus Berosini,  Praha. Nájemné ve smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

443/15/2012

Snížení nájemného – sleva na nájemném z důvodu umístění gastroprovozu v městském domě v Litoměřicích – Mírové nám. 20/12

RM schvaluje  snížení  nájmu  pro  nájemníky městského domu Mírové náměstí 20/12, Litoměřice dle usnesení RM č. 130/5/2012. Případně další úpravy nájemného z důvodu inflačních změn jsou možné a jsou plně v kompetenci RM.       

 

444/15/2012

Prodej obytného kontejneru  (movitá věc)

RM schvaluje  prodej obytného kontejneru za cenu dle znaleckého posudku ve výši  44.960,-Kč

společnosti DK-beton,s.r.o, Čelakovského 965/7, Litoměřice IČ:25472925

445/15/2012

Návrh smlouvy o dílo – smluvní dodavatelé ÚSBH

RM schvaluje znění smlouvy o dílo z důvodu aktualizace stávajících smluv s dodavateli OSMMBaLH, úseku správy bytového hospodářství (viz příloha orig.zápisu).

446/15/2012

Přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů – poslední volný prostor

RM schvaluje panu Miroslavu Davidovi, Litoměřice, IČ 10437592, přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů o výměře 115 m2 na st.p.č. 4008/102, budova č. 040. Nájemné činí 300,- Kč/m2/rok a nájemní smlouva se uzavírá od 1.7.2012 na dobu neurčitou.

447/15/2012

Program ZM 28.6.2012

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 28. 6. 2012 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění /stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání :

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.6.2012

2.         Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2011 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2011

3.         Schválení dohod o splátkách

4.         Prominutí poplatků z prodlení

5.         Dotace na projekt „Společný koncert Puellae cantantes s varhaníkem Othar Chedlivili“

6.         Dotace na podporu kultury a činnosti sportovních oddílů – odvody z loterií a jiných podobných her

7.         Schválení dodatku ke zřizovací listině PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

8.         Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení Lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem a uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na 2. pololetí roku  2012

Majetkové záležitosti:

Záměry :

9.         Prodej pozemku p.č. 392 o výměře 96 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

10.       Prodej pozemku p.č. 388/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Pokratice

11.       Prodej pozemku p.č. 293/2 o výměře 84 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

12.       Prodej části pozemku p.č. 4025/2 v k.ú. Litoměřice

13.       Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1267/27,28,29,30, 2188/1,10 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

14.       Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 2700/2 (travní porost) o výměře 430 m2 a 2706/4 (zahrada) o výměře 482 m2 v k.ú. Litoměřice na PF ČR (Cyklistická trasa podél Ohře – úsek Želetice – Terezín)

Prodeje:

15.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II. 7ř.A, evid.č. 13

16.       Prodej pozemku p.č. 842/1 o výměře 993 m2 (ost.plocha) a 842/2 o výměře 45 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS

17.       Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení věcného břemene (č. 1218313620)- propojovací komunikace Pod Radobýlem

18.       Zřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na částech pozemků p.č. 87, 121 a 132 v k.ú. Litoměřice

19.       Zřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na části pozemku p.č. 3417/1 v k.ú. Litoměřice

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.       Závěr

448/15/2012

Změna organizační struktury Odboru ekonomického a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru ekonomického a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví  MěÚ Litoměřice ke dni 1.7.2012 (viz příloha orig. zápisu).

449/15/2012

Aplikace zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech u Městského úřadu Litoměřice

RM schvaluje příkaz starosty a tajemníka k aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech u Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

450/15/2012

Směrnice o zadávání veřejných zakázek pro PO TSM

RM schvalujesměrnici č. 21 PO TSM Litoměřice "O zadávání veřejných zakázek" (viz příloha orig.zápisu).

451/15/2012

Pronájem měst. bytu na základě veřejné nabídky byt č. 4 na Mírovém náměstí 169/38

RM schvaluje paní I. J. Litoměřice, přidělení městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích. Nájemné činí 65,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

452/15/2012

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Nákup 2ks konvektomatů 20x GN

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Nákup 2ks konvektomatů 20x GN 1/1bojlerové vyvíjení páry“  pro PO Centrální školní jídelna Litoměřice firmu  Elkus, Ústí n.L. a  schvaluje podepsání kupní smlouvy  (viz orig.příloha zápisu)

453/15/2012

Jmenování členů a předsedy Správní rady PO MěN v Litoměřicích s účinností od 01.07.2012 a schválení platu členů Správní rady

a) RM jmenuje za členy Správní rady, jako statutárního orgánu příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích s účinností od 01.07.2012, tyto osoby:

MUDr. Stanislava Pánová

MUDr. Leoš Vysoudil

Ing. Vladimír Kestřánek 

b) RM jmenuje za předsedu Správní rady příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích s účinností od 01.07.2012 MUDr. Stanislavu Pánovou.

c) RM schvaluje plat členům Správní rady Městská nemocnice v Litoměřicích s účinností od 01.07.2012. Stanovení platu se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (viz příloha orig. zápisu).

454/15/2012

Dotace na podporu kultury a činnosti sport.odd. odvody z loterií a jiných podob.her

RM doporučuje ZM schválit předložený návrh na rozdělování odvodů z loterií a jiných podobných her formou dotací na podporu kultury a činnosti sportovních oddílů registrovaných na území města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

455/15/2012

Revokaci usnesení č. 394/14/2012 – Marina – Labe, s.r.o.

RM revokuje své usnesení č. 394/14/2012 ze dne 7.6.2012 a schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Lodního náměstí v Litoměřicích pro Marinu – Labe, s.r.o., Píšťany 3 za účelem pořádání tanečních zábav a hudebních vystoupení v termínech: 20.7., 3.8., 10.8., 25.8., 31.8., 7.9. a 15.9.2012.

456/15/2012

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Nákup a montáž UV lampy – krytý plavecký bazén“ pro PO MSZ v Litoměřicích

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Nákup a montáž UV lampy – krytý plavecký bazén“  pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích firmu  Lifetech s.r.o., Šumavská 15, Brno a   zároveň schvaluje nákup automatického křemenného pouzdra UV výbojek a instalaci UVreaktoru do by-passu  (viz příloha orig.zápisu)

457/15/2012

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise pro dodávku LED obrazovky pro PO MSZ v Litoměřicích (Zimní stadion)

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise „Kalich Arena Litoměřice – LED obrazovka“ PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích. (viz příloha orig. zápisu).

458/15/2012

Schválení převodu části  rezervního fondu do investičního fondu a následné změny v plánech PO MSZ Litoměřice na rok 2012

RM schvaluje převod částky 450 tis Kč z rezervního fondu do investičního fondu, změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2012, změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2012 a změnu odpisového plánu na rok 2012 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2012 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu