RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 15.7.2010

USNESENÍ

výpis

ze 15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15.7.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření darovací smlouvy na obraz olejomalba na plátně „Pohled na náměstí v Litoměřicích“ od pana Karla Procházky  (viz.příloha orig.zápisu).

2.         uzavření kupní smlouvy s vítěznou firmou Konica Minolta Business Solutions Czech s.r.o., Žarosická 13, 628 00 Brno (zastoupení Teplice, Mírové náměstí 3057, 415 01 Teplice) ve výběrovém řízení na akci „Dodávka velkokapacitní síťové tiskárny, pro účely pracoviště Czech POINT“(viz příloha orig. zápisu).

3.         bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově  PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích za účelem uspořádání společného koncertu „RockKalich 2010“ a  „Severní vítr 2010“ dne 24.07.2010.

4.         uzavřít opětovně nájemní smlouvu s paní J. P. na pronájem bytu č. 5 v ul. Dómská 143 v Litoměřicích.

5.         pronájem pozemku p.č. 4550/1, trvalý travní porost o výměře 1772 m2 k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce Lence Schandlové za nájemné 3.544,- Kč/rok. Nájemce byl určen losem.

6.         výpůjčku části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice, CK Slavoji Terezín, zast. Otto Knottem, Litoměřice, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu pořádání sportovních akcí -Mistrovství ČR, pro kategorie ELITE a JUNIOR a Českomoravský pohár v ostatních kategoriích, ve dnech 10.9.-12.9 2010.

7.         „Obecné zásady při schvalování splátkových kalendářů pro dlužníky města (pro úhradu dluhu na nájemném) předkládaných ZM“ v tomto znění:

a)       Minimální výše splátky úhrady dlužného nájemného je 1.000,- Kč/měsíčně (z důvodů hodných zřetele je možné stanovit tuto částku na minimálně 500,- Kč/měsíčně).

b)       Maximální délka úhrady dluhu je stanovena na 24 měsíců (z důvodů hodných zřetele je možné tuto délku prodloužit maximálně o 12 měsíců, tj. na 36 měsíců).

c)       Výši splátky je nutné upravit tak, aby délka splácení dluhu nepřesahovala stanovený časový limit,

přičemž nesmí být stanovena níže, než je určená minimální výše splátky.

d)       Dle znění těchto zásad budou koncipovány či upravovány všechny návrhy splátkových kalendářů předkládaných k projednání v ZM ode dne jejich schválení v RM, tj. od 15.07.2010.

8.         záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemkům p.č. 5533/5, 4690/3, 4690/1 v k.ú. Litoměřice pro oprávněného Dolnolabské elektrárny a.s., náměstí Míru 62/39, 568 02 Svitavy.

9.         záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po částech pozemků p.č. 4682/2, 4682/4, 4682/3, 4683, 4684 v k.ú. Litoměřice v majetku Dolnolabských elektráren a.s., náměstí Míru  62/39, 568 02 Svitavy pro oprávněného Město Litoměřice .

10.       záměr zřízení věcného břemene umístění podzemního elektrizačního zařízení kabelu VN k částem pozemků p.č. 4692, 4690/1 v k.ú. Litoměřice pro oprávněného Dolnolabské elektrárny a.s., náměstí Míru 62/39, 568 02 Svitavy.

11        uzavření dohody o splátkách pro Silvii Červeňákovou a Jana Banga, Litoměřice, na částku 7.884,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

12.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro současnou nájemkyni na dobu určitou od 1.7.2010 do 30.6.2011.

13.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro současnou nájemkyni na dobu určitou od 1.7.2010 do 31.12.2010.

14.       poskytnutí bytové náhrady pro paní A.H. v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

15.       podání žaloby na vyklizení bytu č. 29 o velikosti 3+1, v domě č.p. 1756/25 v ulici Družstevní v Litoměřicích, který užívá paní G.Š., trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro paní G.Š. v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

16.       výpověď z nájmu bytu č. 12 o velikosti 1+1, v domě č.p. 425/11 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, který užívá pan J.B., nar. 3.1.1942, trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro pana J.B. v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích.

17.       uzavření Dodatku č. 3 k dohodě ,,Pravidla a podmínky RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích“ s příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice.             

18.       finanční částku 10.000.-Kč na podporu pořádání Josefínských slavností 2010 pro město Terezín z rozpočtové rezervy (uspořené finanční prostředky z výběrového řízení na koupi multifunkčního zařízení).

19.       záměr přidělení objektu do užívání (část domu Mírové náměstí č.p. 18/10, dvorní trakt vlevo) pro činnosti Centra cestovního ruchu Litoměřice p.o. a zároveň schvaluje realizaci nutných oprav a údržby v předložené minimální variantě (viz příloha orig.zápisu) z rozpočtu odd. bytového hospodářství.

20.       použití finančních prostředků ve výši 70.000,-Kč pro Ortopedické centrum Ústí nad Labem z rozpočtu určeného na Vinobraní 2010.

21.       záměr zbudování nového baru v prostorách bývalé Horní restaurace Babylon

II.         potvrzuje:

1.         firmu Konica Minolta Business Solutions Czech s.r.o., Žarosická 13, 628 00 Brno (zastoupení Teplice, Mírové náměstí 3057, 415 01 Teplice) vítězným uchazečem výběrového řízení na „Dodávku velkokapacitní síťové tiskárny, pro účely pracoviště Czech POINT“

III.        pověřuje:

1.         ředitelku PO MKZ Litoměřice jednáním o uzavření nájemní smlouvy (NS) k prostorám bývalé Horní restaurace Babylon. NS poté předloží ke schválení RM.

IV.        bere na vědomí

1.         informaci o vyplacených příspěvcích za I.pololetí 2010 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz.příloha orig.zápisu).

2.         oznámení ODS, oblastní sdružení, Velká Krajská 2, Litoměřice o konání politického shromáždění od 1. září do 16. října 2010 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Jaroslav Tvrdík                                                                                      Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                            starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu