Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 12.4.2011

 

USNESENÍ

Výpis

15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.4.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  15.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

358/15/2011

Schválení smlouvy – outdoor akzent, s.r.o.

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou outdoor akzent, s.r.o., Karlova 144/27, Praha 1 na umístění billboardu u Penny marketu (viz příloha orig.zápisu).

 

359/15/2011

Vyhrazení parkovacích míst pro Gotický hrad

RM neschvaluje vyhrazení 5 parkovacích míst na Tyršově náměstí v Litoměřicích pro Gotický hrad, Tyršovo náměstí 5, Litoměřice.

360/15/2011

Schválení složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k novému výběrovému řízení s názvem „Zpracování propagačního materiálu k akcím pořádaným v projektu MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“

RM schvaluje složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem do nového  výběrového řízením s názvem „Zpracování propagačního materiálu k akcím pořádaným v projektu „MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“ (složení výběrových komisí viz. příloha orig.zápisu).

 

 

 

361/15/2011

Užití znaku města - Vodafone a.s.

RM neschvaluje užití znaku města Litoměřice pro účely regionálního označení prodejny Vodafone na adrese Novobranská 2/159 v Litoměřicích, které bude umístěno na vstupních dveřích obchodu formou samolepící fólie. Užitím tohoto erbu nebudou dotčena práva třetích osob. Žadatel fi Nordcell s.r.o., Rýdeč 19, 400 02 Malečov, IČO 28730917 – Jiří Durák – jednatel.

 

 

362/15/2011

Mimořádný termín pro konání svatebního obřadu na jiném vhodném místě

RM schvaluje konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném na Střeleckém ostrově v Litoměřicích dne 17.6.2011 ve 13.00 hod. 

363/15/2011

Návrh „Smlouvy o provozování azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra“      

RM schvaluje „Smlouvu o provozování azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra“ s Farní charitou Litoměřice. Smlouva nabývá účinnosti dnem schválení v RM a poté podepsáním oběma smluvními stranami.

364/15/2011

Hospodaření roku 2010 PO MěN Litoměřice

RM bere na vědomí hospodářský výsledek PO Městské nemocnice v Litoměřicích v Litoměřicích za rok 2010 ve výši 2,821.371,29 Kč.

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2010 PO Městské nemocnice v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši  2,821.371,29 Kč.

 

 

365/15/2011

Udělení roční odměny za rok 2010 řediteli PO MěN v LTM a stanovení zálohy na odměnu roku 2011

RM schvaluje na doporučení Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích vyplacení roční odměny za rok 2010 snížené o 10% (jako u ostatních PO) a to řediteli PO Městská nemocnice v Litoměřicích MUDr. Leoši Vysoudilovi (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje na doporučení Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích výši záloh na odměnu ředitele PO Městská nemocnice v Litoměřicích MUDr. Leoši Vysoudilovi na rok 2011, dle praxe roku 2010 a dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

 

 

366/15/2011

Dodatek č. 2 k licenční smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a spol. VÝSTAVY, s r.o.

RM schvaluje dodatek č. 2 k licenční smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a společností Výstavy, spol. s r.o. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

367/15/2011

Změny obecně závazných vyhlášek města         

RM doporučuje připravované změny obecně závazných vyhlášek města zpracovat v souladu se změnami příslušných právních předpisů a dále provést změny doporučené členy RM (viz příloha orig.zápisu). 

 

 

 

368/15/2011

Prominutí poplatku z prodlení - Naabela Bashir a schválení uzavření nájemní smlouvy 

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení, který činí 6.942,-Kč, ve výši 80% (tedy částku 6.070,-Kč), pro Naabelu Bashir, Litoměřice.

RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Družstevní 35/11, Litoměřice pro současnou nájemkyni, bytem tamtéž.

369/15/2011

Prodej neobsazených bytů obálkovou metodou

RM schvalujeprodej bytů Stránského 1755/31, byt. č. 2 Ladova 430/4, byt č.21 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.Termín vyvěšení nabídky je  13. 04. 2011.

Komise:  V. Härting, L. Šinfeltová, J. Musilová, zástupce RM-Mgr. Karel Krejza.

Otevírání obálek proběhne  04.05. 2011 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

 

370/15/2011

Pronájem částí pozemku p.č. 4441/1, trvalý travní porost v k.ú. Litoměřice pro rozšíření zahrady

RM schvaluje pronájem částí pozemků p.č.4441/1, trvalý travní porost.v k.ú. Litoměřice za účelem rozšíření zahrady Budínské Renatě, Kladno (15 m2), Jaroslavu Vavřincovi, Litoměřice (40m2), Ivaně Bubeníčkové, Litoměřice (40 m2) a Petru Perháčovi, Kralupy nad Vltavou (123m2). Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok a  9,-Kč/m2/rok pro odstavnou plochu nebo pod stavbou, bez možnosti oplocení a umístění dalších staveb.

 

 

 

371/15/2011

Žádost o přidělení městského bytu v Litoměřicích – Kronová

RM schvaluje Mgr. Ivetě Kronové přidělení bytu v ulici Turgeněvova 618 v Litoměřicích.    

372/15/2011

Žádost o přidělení městského bytu v Litoměřicích – Guderová

RM schvaluje paní Haně Guderové přidělení bytu v ulici  Revoluční 1831/7 v Litoměřicích.

 

373/15/2011

Žádost o přidělení ubytování v městské ubytovně v Želeticích - Tokárová,Halgaš

RM schvaluje paní Heleně Tokárové a panu Václavovi Halgašovi přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích.

 

 

 

374/15/2011

Žádost o prodej měst. bytu č. 10 v ul. Topolčianská 437/18 v Litoměřicích

RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 437/10 v ul. Topolčianská čp. 437 současné nájemkyni za cenu 301.290,- Kč.

 

 

 

375/15/2011

Bezúplatné zapůjčení (výpůjčka) altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatby

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatby snoubenců Lenky Klokočkové, Dis. a Ing. Daniela Kahudy dne 17.06.2011.

376/15/2011

Bezúplatné zapůjčení (pronájem) altánku na Střeleckém ostrově Diakonii ČCE  v Litoměřicích“

RM schvaluje Diakonii ČCE, ul. Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce k „5. výročí založení  Centra sociálních služeb Klobouk při Diakonii ČCE v Litoměřicích“ dne 13.05.2011.

377/15/2011

Informace z veřejnoprávní kontroly u PO ZŠ, Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí informaci z veřejnoprávní kontroly o hospodaření za rok 2010 provedené u Příspěvkové organizace Základní škola, Litoměřice, Na Valech 53.

378/15/2011

Informace z veřejnoprávní kontroly u PO MKZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí informaci z veřejnoprávní kontroly o hospodaření za rok 2010 provedené u Příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

 

 

379/15/2011

Granty na záchranu malých sakrálních staveb v litoměřickém regionu

RM schvaluje:

a)       poskytnutí grantu Společnosti pro obnovu památek Úštěcka, IČ: 27013171, se sídlem Úštěk, 1.máje 18 na obnovu božích muk ve Velkém Újezdě a u silnice z Rašovic do Kalovic

b)       uzavření smlouvy o dotaci se Společností pro obnovu památek Úštěcka, IČ: 27013171, se sídlem Úštěk, 1.máje 18 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

 

 

380/15/2011

Návrh výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Výměna oken a meziokenních vložek MŠ Ladova 431, Litoměřice“, kritéria hodnocení ke zveřejnění na úřední desce a složení členů výběrové komise

RM schvaluje návrh výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku: “Výměna oken a meziokenních vložek MŠ Ladova 431 Litoměřice“, kritéria hodnocení a složení výběrové komise (viz příloha orig.zápisu).

381/15/2011

Návrh výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku ,,Oprava sociálních zařízení MŠ Ladova 428 Litoměřice“, kritéria hodnocení ke zveřejnění na úřední desce a složení členů výběrové komise

RM schvaluje návrh výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku: “Oprava sociálních zařízení  MŠ Ladova 428 Litoměřice“, kritéria hodnocení a složení výběrové komise (viz příloha orig.zápisu).

382/15/2011

Žádost Gymnázia J.J. Litoměřice o finanční příspěvek na soutěž „Evropa ve škole“.

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Gymnáziu J.Jugmanna Litoměřice na pořádání literární a výtvarné soutěže „Evropa ve škole“.

383/15/2011

Změna organizačního řádu Technických služeb města Litoměřice včetně Organizační  struktury od 1. 7. 2011

RM schvaluje změnu Organizačního řádu Technických služeb města Litoměřice včetně Organizační struktury od 1. 7. 2011. (viz příloha orig. zápisu).

384/15/2011

Ukončení platnosti Dodatku č. 2 k Pravidlům a podmínkám RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích

RM schvaluje ke dni  30. 4. 2011 ukončení platnosti Dodatku č. 2 k Pravidlům a podmínkám RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích ze dne 27. 04. 2009.

385/15/2011

Výroční zpráva nemocnice za rok 2010

RM bere na vědomí výroční zprávu Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2010 (viz příloha orig. zápisu).

386/15/2011

Složení komise a seznam oslovených firem na výběr mobilního operátora pro MěÚ Litoměřice

RM schvalujesložení komise, seznam firem k oslovení na výběr mobilního operátora dle předloženého seznamu a zadávací dokumentaci k podání nabídky (viz příloha orig. zápisu).

387/15/2011

Výpomoc při pořádání letního dětského tábora DDM Rozmarýn

RM schvaluje výpomoc při pořádání letního dětského tábora pořádaného PO DDM Rozmarýn Litoměřice spočívající v zabezpečení tisku zpěvníčků, diplomů aj. na odboru správním a odboru SVaZ a dále spočívající ve výpomoci s dopravou materiálu a osob letního dětského tábora prostřednictvím vozidla odboru SVaZ ve dnech 6 a 19.srpna 2011 (po domluvě s příslušnými vedoucími odborů).

388/15/2011

Informace o průběhu elektronické aukce k nákupu elektřiny

RM bere na vědomí informaci od zástupce firmy eCentre, a.s. o průběhu veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektřiny.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

ověřovatel zápisu

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing.Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu