Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 26.7.2016

U S N E S E N Í
V Ý P I S
ze 15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 7. 2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 15. jednání projednala pod usnesením č.:

388/15/2016
Oznámení o shromáždění občanů – Strana zelených
RM bere na vědomí oznámení Strany zelených, zastoupené Mgr. Petrem Panašem, bytem Litoměřice, o konání předvolební kampaně dne 1.10.2016 v Jiráskových sadech v Litoměřicích. Zároveň RM schvaluje udělení výjimky ze zákazu používání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích stanoveného vyhláškou č. 1/2016 pro uvedenou akci.

 

389/15/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/021/2016 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - II. etapa 2016“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/021/2016 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - II. etapa 2016“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem KHL-EKO, a.s., Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČ: 26160277.

 

390/15/2016
Rozpočtové opatření OSVaZ a OÚR – rekonstrukce povrchu multifunkční plochy - SRDÍČKO
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci OSVaZ a OÚR (viz příloha orig. zápisu).

 

391/15/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p. o.
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

392/15/2016
Zvýšení nájemného z hrobového místa na veřejném pohřebišti v Litoměřicích
RM schvaluje zvýšení nájemného z hrobového místa na veřejném pohřebišti v Litoměřicích, a to na částku 10,00 Kč/m2/rok s účinností od 1.8.2016.

 

393/15/2016
Zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2016 pro PO TSM
RM doporučuje ZM schválit zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2016 pro PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128, o částku 1.600.000,00 Kč.

 

394/15/2016
Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání - Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081
RM bere na vědomí zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 na částku ve výši 550,-Kč/měsíc, a to s účinností od 1. 9. 2016.

 

395/15/2016
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO Mateřská škola Litoměřice
RM schvaluje vyřazení opotřebovaného majetku a jeho likvidaci pro Mateřskou školu Litoměřice, příspěvkovou organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

396/15/2016
Aktualizace Vnitřního platového předpisu PO Mateřská škola Litoměřice od 1.8.2016
RM schvaluje aktualizaci Vnitřního platového předpisu v Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s platností od 1. 8. 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

397/15/2016
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku Judo Club LITOKAN Litoměřice
RM schvaluje spolku Judo Club LITOKAN Litoměřice, IČO: 467 68 351, umístění sídla spolku na adrese Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

 

398/15/2016
Protokol o kontrole ČŠI – Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace
RM bere na vědomí Protokol o kontrole ČŠI provedené u Mateřské školy Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (protokol o kontrole s inspekční zprávou viz příloha originál zápisu).

 

399/15/2016
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP – oprava soklu ZŠ Na Valech
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP za účelem opravy soklu budovy PO Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

400/15/2016
Schválení změny organizačního řádu – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje změnu organizačního řádu PO Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 s platností od 1. 7. 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

401/15/2016
Změna plánu oprav a pořízení majetku a změna čerpání investičního fondu v roce 2016 - Centrální školní jídelna Litoměřice, příspěvková organizace
RM schvaluje změnu plánu oprav majetku a změnu čerpání fondů na rok 2016 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu)

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2016 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu)

 

402/15/2016
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - „Pískovna“, IČO: 01630407 na projekt Jazz & Blues LT vol.2
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč spolku „Pískovna“, se sídlem Palachova 641/43, 412 01 Litoměřice, IČO:01630407, na úhradu nákladů spojených s projektem Jazz & Blues LT vol.2“ a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

403/15/2016
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP – modernizace vrat ZŠ Na Valech
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

404/15/2016
Podmínky konání jubilejních svatebních obřadů v obřadní místnosti MěÚ Litoměřice
RM schvaluje konání jubilejních svatebních obřadů v obřadní místnosti MěÚ Litoměřice pro občany s trvalým pobytem v Litoměřicích zdarma a pro občany, kteří nemají trvalý pobyt v Litoměřicích, je stanoven poplatek v rozmezí 1.700 Kč – 2.600 Kč dle rozsahu objednaných doprovodných služeb viz. ceník – Žádost o uspořádání jubilejního svatebního obřadu v příloze originálu zápisu.

 

405/15/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312 (Women for women)
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2016/2017.

 

406/15/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČO: 46773401 (Women for women)
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773401, od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele ve školním roce 2016/2017.

 

407/15/2016
Schválení nájemní smlouvy mezi PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 a TJ Slovan Litoměřice z.s.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 a TJ Slovan Litoměřice z.s., se sídlem Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768955, na prostory v budově č.p. 522 (tělocvična, šatny) na dobu 10 let (smlouva viz originál příloha zápisu).

 

408/15/2016
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků při výuce hudební nauky – PO Základní umělecká škola Litoměřice, IČO:46773410
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků při výuce hudební nauky v PO Základní umělecké škole Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410, z 20 dětí na 24 dětí na dobu neurčitou.

 

409/15/2016
Změna plánu oprav a pořízení majetku v roce 2016 - použití investičního fondu na rekonstrukci hřiště DDM Rozmarýn Plešivecká 1863
RM schvaluje změnu plánu oprav majetku a změnu čerpání fondů na rok 2016 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu)

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2016 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu)

 

410/15/2016
Změna plánu oprav a pořízení majetku v roce 2016 – Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje změnu plánu oprav a pořízení majetku a změnu čerpání fondů na rok 2016 Příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig.zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2016 Příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig.zápisu).

 

411/15/2016
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní V. T., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

412/15/2016
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městysem Brozany nad Ohří na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/9/2016 s Městysem Brozany nad Ohří, IČO 00263397, Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Městyse Brozany nad Ohří v jeho správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Městyse Brozany nad Ohří a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

413/15/2016
a) Připojení města Litoměřice ke kampani „Evropský týden mobility“ podpisem Charty ETM 2016
b) Schválení bezplatného provozu veřejné linkové dopravy linky B a D v rámci kampaně „Evropský týden mobility“ a „Dne bez aut“ dne 22. 9. 2016
a) RM schvaluje připojení města Litoměřice ke kampani „Evropský týden mobility“ podpisem Charty ETM 2016 (Charta viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje bezplatný provoz veřejné linkové dopravy linky B a D v rámci kampaně „Evropský týden mobility“ a „Dne bez aut“ dne 22. 9. 2016.

 

414/15/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, ev. č. VZ/019/2016 s názvem „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“
RM schvaluje způsob zadání, a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/019/2016 s názvem „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

 

415/15/2016
Schválení uzavření partnerské smlouvy k projektu MOVECIT s Rozvojovou agenturou Sinergija, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, Slovinsko
RM schvaluje uzavření partnerské smlouvy k projektu MOVECIT s Rozvojovou agenturou Sinergija, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, Slovinsko, zastoupenou Stanislavem Srakou (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

416/15/2016
Výpůjčka sklepního objektu na Lodním náměstí umístěného na parcele parc. č. 2693/1 za účelem poskytnutí zázemí pro rybáře (sklad)
RM schvaluje výpůjčku sklepního objektu na Lodním náměstí umístěného na parcele parc. č. 2693/1 na dobu určitou jednoho roku (01.08.2016 – 31.07.2017) s možností prodloužení, za účelem poskytnutí zázemí pro rybáře (sklad) pro pana R. Č., bytem Litoměřice, pana J. S., bytem Třeboutice, pana P. D., bytem Terezín a pana P. R., bytem Litoměřice s tím, že vypůjčitelé na vlastní náklady tento objekt vyklidí a opraví.

 

417/15/2016
Žádost Diakonie Litoměřice na prominutí části vyúčtovaných nákladů za služby v roce 2015 (nedoplatek) pro klientku bydlící v ul. Velká Krajská 47/7
RM bere na vědomí obsah žádosti Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích, Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 4676841, a schvaluje jí prominutí části nedoplatku za odběr teplé vody v bytové jednotce č. 3 v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích ve výši 4.260,- Kč.

 

418/15/2016
Smlouva o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů poskytnutého v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje v roce 2016 a uzavření této smlouvy s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:70892156, na částku 204.900,-Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

419/15/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 1, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 78,98 m² (2+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 78,98 m² (2+1).

 

420/15/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 2, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 54,16 m² (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 54,16 m² (1+1).

 

421/15/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 3, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 76,84 m² (2+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 76,84 m² (2+1).

 

422/15/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 4, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 56,31 m² (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 56,31 m² (1+1).

 

423/15/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 5, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 78,26 m² (2+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 78,26 m² (2+1).

 

424/15/2016
Nabídka pronájmu bytu č. 6, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 54,54 m² (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích o výměře 54,54 m² (1+1).

 

425/15/2016
Žádost o výměnu městského bytu
RM schvaluje paní E. V. výměnu bytu na Mírovém náměstí 22/14, Litoměřice za prázdný byt v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích, o výměře 2+1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

426/15/2016
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 891, zahrada o výměře cca 155m2 a část pozemku parc.č. 897/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 110m2 obě v k.ú. Litoměřice – Rooseveltova ul.
RM neschvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 891, zahrada o výměře cca 155m2 a části pozemku parc.č. 897/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 110m2 vše v k.ú. Litoměřice k účelu odpočinku a relaxace z důvodu stávajícího zařazení obou pozemků do ploch veřejného prostranství

 

427/15/2016
Záměr propachtování pozemku parc.č. 5336/7, ovocný sad o výměře 15154 m2 v k.ú.Litoměřice – Na Bídnici
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc.č. 5336/7, ovocný sad o výměře 15154 m2 v k.ú. Litoměřice k zemědělským účelům - ovocnému sadu a chovu včel.

 

428/15/2016
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu od 13.2.2017- 19.2.2017
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 13.2.2017 do 19.2.2017 majiteli CIRKUSU SULTÁN, Karlu Berouskovi, IČO: 47131098, Jizerská 163/8, Praha. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

429/15/2016
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže
RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže umístěné na pozemku parc.č. 2766 v k.ú. Litoměřice

 

430/15/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/029/2016 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 18/10 – výstavní prostor“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/029/2016 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 18/10 – výstavní prostor“ (viz příloha orig. zápisu).

 

431/15/2016
Ukončení nájmu pozemku v areálu městské tržnice v Litoměřicích – J. Machado
RM bere na vědomí výpověď pana José Machada, IČO: 40247252, bytem Resslova 1761/4, 400 01 Ústí nad Labem, a ukončení nájmu pozemku o výměře 10,20 m² na parcele č. 123 v katastrálním území Litoměřice, v areálu městské tržnice v ul. 5. května. Nájemní vztah končí ke dni 31.07.2016.

 

432/15/2016
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje Mgr. Věře Antošové, IČO: 69913293, bytem Zelená 2212, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 86,30 m², který se nachází ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.09.2016. Smluvní nájemné činí 700,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

433/15/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově školy v Sovově ulici č.p. 480/2 v Litoměřicích – LINGUA UNIVERSAL
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 214,47 m², který se nachází v prvním a druhém nadzemním podlaží školní budovy v ulici Sovova 480/2 v Litoměřicích, za účelem využití prostoru pro provozování činností v oblasti výchovy a vzdělávání.

 

434/15/2016
Pověření ke schvalování účasti zastupitelů na školení, semináři či konferenci
RM neschvaluje návrh Mgr. Panaše na pověření konkrétní osoby pro schvalování účasti zastupitelů na školení. RM schvaluje, že o účasti zastupitelů na školení, semináři či konferenci, určených svým zaměřením pro výkon činnosti zastupitele, a to včetně schválení cestovního příkazu bude RM rozhodovat individuálně, na základě konkrétní žádosti zastupitele.

 

435/15/2016
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM ruší usnesení 367/14/2016 ze dne 30.06.2016 týkající se uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 4008/95 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 100 m2 v rámci výzkumné infrastruktury RINGEN s Univerzitou Karlovou, Ovocný trh 560/5 , Praha 1, IČO: 00216208.
b) RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice s Univerzitou Karlovou v Praze, Přírodovědeckou fakultou, IČO: 00216208, Ovocný trh 560/5, Praha k účelu výzkumnému, vědeckému a vzdělávacímu (rozvoj infrastruktury RINGEN).

 

436/15/2016
Schválení záměru budoucího prodeje zbytného majetku Městské nemocnice v Litoměřicích
RM schvaluje záměr budoucího prodeje zbytného majetku ve vlastnictví PO Městské nemocnice v Litoměřicích - pozemku parcelní číslo 3889/1 jehož součástí je budova staré interny (č.p. 1365/18) a části pozemku (p.č. 3890/1), po oddělení těch částí geometrickým plánem, které bude PO Městská nemocnice v Litoměřicích nadále užívat a doporučuje tento záměr ZM ke schválení. RM bere na vědomí návrh znění Smlouvy o smlouvě budoucí se společností Severočeská střední škola s.r.o, se sídlem Bělehradská 1523 /58, Ústí nad Labem, 400 11, zastoupené: Mgr. Radovanem Šrejbrem – jednatelem a doporučuje ZM ke schválení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 29. 7. 2016
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu