RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 24.8.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 15. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 24. 8. 2020 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


410/15/2020
Pověření OSVaZ k vydávání doporučení pro Úřad práce podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

RM pověřuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice vydáváním doporučení obce ve smyslu §33 odst.6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 


411/15/2020
Podpora zájmových, sportovních a volnočasových aktivit u dětí z nízkopříjmových rodin

RM schvaluje Pravidla, Formulář, Souhlas se zpracováním osobních údajů a podporu zájmových, sportovních a volnočasových aktivit u dětí z nízkopříjmových rodin na školní rok 2020/2021 (viz příloha orig. zápisu).

 


412/15/2020
Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo

RM doporučuje:
a) ZM schválit poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2020 - 2.kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1;
b) ZM schválit přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021 uvedené v příloze č.1.

 


413/15/2020
Schválení smlouvy o spolupráci při realizaci stavby - Severočeská stavební, a.s.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby se spol. Severočeská stavební, a.s. se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 254 58 426 na akci "Ulice Nerudova, Nezvalova, Litoměřice - dokončení povrchů místní komunikace (viz příloha orig. zápisu).

 


414/15/2020
Vypovězení smlouvy uzavřené s navrhovatelem změny územního plánu

RM schvaluje vypovězení příkazní smlouvy uzavřené s Ing. Ixxx Vxxxxxx, xxxxxxxxxxxPříbram xxxxxx, IČO:xxxxxxxx, týkající se návrhu na pořízení změny č.3 Územního plánu Litoměřice u pozemků parc. č. 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1232/7, 1232/8, 1232/30, 1232/52, vše v k.ú. Pokratice (viz přílohy orig. zápisu).

 


415/15/2020
VZ/033/2019 s názvem „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ uzavřené s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., sídlem Dlouhá 186/31, Litoměřice, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu)

 


416/15/2020
Smlouva o výpůjčce nemovité věci - přízemní dřevostavba Sovova ul.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Litoměřice a Institutem technického vzdělávání, z.ú., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 07562837 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň RM schvaluje Dohodu o ukončení výpůjčky nemovitého majetku mezi Městem Litoměřice a PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, se sídlem Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

 417/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig.zápisu).

 

418/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 se sídlem v Litoměřicích, B. Němcové 2 IČO: 46773312 (viz příloha orig.zápisu).

 

419/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - Masarykova ZŠ

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig.zápisu).

 

420/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, Litoměřice IČO 46773401(viz příloha orig.zápisu).

 


421/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig.zápisu).

 

422/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig.zápisu).

 

423/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - Mateřská škola Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Mateřská škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO:72744081 (viz příloha orig.zápisu).

 

424/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - ZUŠ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 (viz příloha orig.zápisu).

 

425/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - DDM Rozmarýn

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO:62769693 (viz příloha orig.zápisu).

 

426/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - CŠJ Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig.zápisu).

 

427/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 (viz příloha orig.zápisu).

 


428/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - MSZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, Litoměřice, IČO:70923477(viz příloha orig.zápisu).

 

429/15/2020
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2020 - MKZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2020 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem 41201 Litoměřice - Předměstí, Na Valech 2028, IČO: 44557141 (viz příloha orig.zápisu).

 

430/15/2020
Vánoční trhy 2020

RM doporučuje ZM poskytnout dotaci Zahradě Čech, s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 ve výši 300 000,- korun na realizaci Vánočních trhů na Mírovém náměstí v roce 2020, a to v rozsahu dle přiloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

431/15/2020
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2020/2021.

 

432/15/2020
Žádost o souhlas zřizovatele - Šablony III. - PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony III v rámci výzvy č. 02_20_080 vyhlášené MŠMT ČR.

 


433/15/2020
Dodatek č. 1 k VPS - CK Slavoj Terezín

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/056/2020 ze dne 10.3.2020 mezi městem Litoměřice a CYKLISTICKÝM KLUBEM SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, se sídlem Akademická 409, 411 55 Terezín, IČO: 432 25 675 (viz příloha orig. zápisu).

 

434/15/2020
VZ/002/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ - vybavení nábytkem“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/002/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ - vybavení nábytkem“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., sídlem Pasecká 2374, 760 01 Zlín, IČO 47917601 (viz příloha orig. zápisu).

 

435/15/2020
Vinobraní 2020

RM ruší z důvodu opatření, vydaných Vládou ČR a MZ, konání Vinobraní 2020, které se mělo uskutečnit ve zkráceném rozsahu v termínu 19.9.2020 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

436/15/2020
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP

RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig.návrhu).

 

437/15/2020
Smlouva o výpůjčce - dodatek č. 1 - PO DDM Rozmarýn

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 11/2016 mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 


438/15/2020
Finanční podpora – Státní fond kinematografie

RM schvaluje přijetí finanční podpory ve výši 264 000 Kč pro PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 od Státního fondu kinematografie, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 na financování provozu Kina máj v souvislosti s dopadem opatření proti COVID-19 (rozhodnutí viz příloha orig. zápisu).

 


439/15/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Pan Mgr. Zxxxxx Pxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 20.000 Kč. (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 


440/15/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Paní Ixxxx Kxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar.xxxxxxxxxxx– výše dotace 15.000 Kč. (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 


441/15/2020
VZ/032/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní - rekonstrukce ploch“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/032/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní - rekonstrukce ploch“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem SMOLA STAVBY s.r.o., sídlem Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice, IČO 28731492 (viz přílohy orig. zápisu).

 

442/15/2020
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1218/5 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1218/5, zastavěná plocha nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 3466).

 

443/15/2020
Adresný záměr vypůjčení části pozemků v k.ú. Litoměřice a v k.ú. Třeboutice – rekonstrukce silnice II/261

RM schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemků v k.ú. Třeboutice o výměře 20 m2 a části pozemků v k.ú. Litoměřice o výměře 1295 m2 Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, k realizaci rekonstrukce silnice II/261, na dobu určitou, do 31.12.2030, a to ode dne protokolárního předání předmětu výpůjčky. Seznam pozemků pro vypůjčení viz příloha usnesení.

 

444/15/2020
Pronájem reklamní plochy na budově č.p. 1365 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem reklamní plochy na pozemku parc. č. 3889/1 jehož součástí je stavba č.p. 1365 v k.ú. Litoměřice společnosti ATLANTIC reklamní agentura s.r.o., Špitálské náměstí 1050/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27321134, za účelem umístění reklamní plachty o rozměrech 8 x 6,5 m za roční nájemné ve výši 48.400.- Kč. Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

445/15/2020
Pronájem pozemku parc.č. 1218/7 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1218/7, zastavěná plocha nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže, za roční nájemné ve výši 171 Kč.

 

446/15/2020
Pronájmu pozemku parc. č. 2651 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2651, zahrada, o výměře cca 1187 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k využití prostoru jako odpočinková zóna, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice za roční nájemné 5.935 Kč.

 

447/15/2020
Pronájem pozemku parc. č. 4073 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 4073, zastavěná plocha nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice za roční nájemné 207 Kč.

 

448/15/2020
Ukončení nájmu nebytového prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje panu Vxxxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu nebytového prostoru o celkové výměře 25,60 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.08.2020.

 

449/15/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

450/15/2020
Aktualizace smlouvy o poskytování služeb v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 5254/1 v k. ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb pro zajištění provozu v budově, stojící na pozemku parc. č. 5254/1 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem, se společností DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041 (viz příloha orig. zápisu).

 

451/15/2020
Zřízení služebnosti umístění tepelného zařízení na části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav tepelného zařízení k části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4842-114/2020 ve prospěch vlastnictví pozemků parc.č. 4008/7 a 4008/8, 4008/132 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 7022 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., Pražská 992, Litoměřice, IČO: 22820701

 

452/15/2020
Projednání zaslaných nabídek na dlouhodobý pronájem nově zrekonstruované administrativní budovy na pozemku parc. č. 5251/12 v k.ú. Litoměřice, vč. souvisejících pozemků parc. č. 5251/23, 5251/54 a 5251/71 v bývalých Kasárnách pod Radobýlem Litoměřicích (veřejná soutěž) a schválení vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky

RM schvaluje:
a) vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky na pronájem nově zrekonstruované administrativní budovy na pozemku parc. č. 5251/12 v k.ú. Litoměřice, vč. souvisejících pozemků parc. č. 5251/23, 5251/54 a 5251/71 v bývalých Kasárnách pod Radobýlem Litoměřicích, tj. Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Na Kocandě 661/22, Litoměřice, IČO: 00080128;

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nově zrekonstruované administrativní budovy na pozemku parc. č. 5251/12 v k.ú. Litoměřice, vč. souvisejících pozemků parc. č. 5251/23, 5251/54 a 5251/71 v bývalých Kasárnách pod Radobýlem v Litoměřicích na dobu určitou deseti let od 01.10.2020 do 30.09.2030, s tímto vítězným uchazečem (viz příloha orig. zápisu).

 

453/15/2020
Smlouva o poskytování služeb pro účely zajištění provozu souboru objektů (budov bez č.p.) stojících na pozemku parc. č. 3869/3 v k.ú. Litoměřice pro Nemocnici Litoměřice a.s.

RM schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb“ s Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice (IČO: 06199518) pro účely zajištění provozu souboru objektů (budov bez č.p.) stojících na pozemku parc. č. 3869/3 v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

454/15/2020
Prominutí jednoho měsíčního nájmu pro nájemce bytového domu na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích

RM schvaluje prominutí jednoho měsíčního nájmu pro všechny nájemce městských bytů v bytovém domě na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích jako náhradu za zhoršení podmínek bydlení po dobu rekonstrukce prostor sloužících podnikání.

 

455/15/2020
Revokace usnesení RM č. 113/4/2020 ze dne 02.03.2020 - adresný pronájem prostor v suterénu budovy č.p. 2020/14 v ul. Kosmonautů v Litoměřicích za účelem spolkové činnosti

RM schvaluje revokaci usnesení RM č. 113/4/2020 a nahrazuje původní datum účinnosti adresného pronájmu prostor (celkem cca 50 m2) v suterénu budovy č.p. 2020/14 v ul. Kosmonautů v Litoměřicích za účelem spolkové činnosti pro Svaz tělesně postižených v ČR z.s. – místní organizace Litoměřice jih (IČO: 750 03 627) s podmínkou povinnosti strpět činnost dalších dvou spolků, tj. Svaz tělesně postižených v ČR z.s. – místní organizace Litoměřice sever (IČO: 750 03 643) a VICTORIA – Liga proti rakovině, Litoměřice z.s. (IČO: 467 687 34) nově od.01.09.2020 s tím, že tato nájemní smlouva má také roční platnost.

 

456/15/2020
Krátkodobá výpůjčka prostor o velikosti 4 m2 v přízemí domu č.p. 170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje krátkodobou výpůjčku (od 25.08.2020 do 22.09.2020) prostor o velikosti cca 4 m2 v přízemí domu č.p. 170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích pro INTCORP s.r.o., Bratislavská 2289/2, 400 01 Ústí nad Labem (IČO: 25013246) za účelem zkušebního provozu pivotéky.

 

457/15/2020
Adresný pronájem bytu („restart“) na adrese Masarykova 737/5 v Litoměřicích

RM schvaluje adresný pronájem bytu (restart) o výměře 72,22 m2 (2+1) na adrese Masarykova 737/50 v Litoměřicích pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale hlášenouxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu jednoho roku s možností prodloužení od data 01.09.2020.

 

458/15/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 246,10 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích, se společností Florentina botel, spol. s r.o., se sídlem Brožíkova 284, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO: 28514548. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

459/15/2020
Schválení řádné účetní závěrky, návrhu rozdělení hospodářského výsledku a Výroční zprávy společnosti 1. Geotermální Litoměřice

Rada města při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2019, sestavené účetní firmou 22HLAV s.r.o., Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, IČ: 64052907, v souladu s českými účetním předpisy (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva),

2. návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, kterým je ztráta ve výši 21.819,40 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši převedena do hospodářského výsledku minulých let jako neuhrazená ztráta minulých let,

3. Výroční zprávu společnosti za rok 2019, včetně Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy dozorčí rady za rok 2019. (viz příloha originál zápisu)

 

 

460/15/2020
VZ/023/2020 s názvem “Obměna parkovacích automatů“ - schválení výjimky

a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/023/2020 s názvem „Obměna parkovacích automatů“ zadat přímým oslovením dodavatele Saba ClickPark s.r.o., sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, IČO 28968506;

b) RM schvaluje uzavření smlouvy se Saba ClickPark s.r.o., sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, IČO 28968506 (viz příloha orig. zápisu);

c) RM pověřuje ředitele Technických služeb města Litoměřice, příspěvková organizace, Ing. Ivo Elmana k převzetí parkovacích automatů;

d) RM bere na vědomí seznam oprávněných osob (viz příloha orig. zápisu).

 

 

461/15/2020
Projev solidarity s demonstrujícími občany Běloruska

RM odsuzuje násilí páchané na občanech Běloruska v rámci jejich oprávněného požadavku na uspořádání svobodných a demokratických voleb.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Václav Červín
místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 25. srpna 2020

 

 

 

 


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..