Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 1.8.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1. 8. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 340/15/2022
Plnění finančního plánu 1. pololetí roku 2022 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2022; příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 341/15/2022
Přijetí individuální dotace z Města Štětí PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přijetí individuální dotace z Města Štětí za účelem podílení se na poskytování sociální služby Denní stacionář pro zdravotně handicapovaného nezletilého xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, příjemce je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

usnesení č. 342/15/2022
Změna organizační struktury PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje změnu organizační struktury PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 1. 2023

 

usnesení č. 343/15/2022
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. Jarní, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s s xxxxxxxx Pxxxxx Exxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 344/15/2022
VZ/028/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/028/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 345/15/2022
Výsledky hlasování participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2021 a realizace vítězného projektu
RM schvaluje realizaci vítězného projektu participativního rozpočtu Sdílna Litoměřice (viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 346/15/2022
Výstupy z Mladého fóra 2022 ověřené anketou
RM bere na vědomí TOP Priority mladých vzešlé z Mladého fóra a školních fór v roce 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 347/15/2022
Sleva z nájemného – byt č. 9 na Mírovém náměstí 43/21, Litoměřice
RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv xxxxxxxxxxxx, slevu jednoho měsíčního nájemného ve výši 20 % z důvodu zhoršené kvality bydlení.

 

usnesení č. 348/15/2022
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m2 /70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Zxxxxxx Oxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 349/15/2022
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Funky Dangers“ dne 28.08.2022
RM schvaluje výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro Taneční školu Funky Dangers z.s. – ul. Brožíkova 2127/11, Litoměřice (IČO: 02290103), za účelem uspořádání veřejné akce dne 28.08.2022. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

usnesení č. 350/15/2022
Změna smlouvy o poskytování služeb v budovách bez č.p., stojících na pozemku parc. č. 4008/7 a pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb se spolkem Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., se sídlem Na Vinici 2347, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, zastoupeným předsedou Mgr. Robertem Krejčím. Dodatek č. 1 se uzavírá za účelem zajištění dodávky pitné vody a zajištění odvádění splaškové a srážkové vody v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/7 a v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 351/15/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 1433, 5535, 571/1 v k.ú. Litoměřice (739)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4022700/LT-Ltm. Zahradnická-přip.OM ppč.1433“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 15.300 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 1433, 5535, 571/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 352/15/2022
Pronájem části bývalého areálu TSM v k.ú. Litoměřice (u vodního cvičiště)
RM schvaluje pronájem pozemků parc. č. 4724/2, ostatní plocha o výměře 6 293 m2, parc. č. 4724/4, ostatní plocha o výměře 7 204 m2, parc. č. 4724/5, ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 4733/3, ostatní plocha o výměře 45 m2, parc. č. 4726, ostatní plocha o výměře 318 m2 a parc. č. 4724/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 639 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2217 (jiná stavba) společnosti PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice, IČO: 01717243 za účelem zřízení deponie pro chystanou revitalizaci tratě Lovosice – Česká Lípa, na dobu určitou od 01.08.2022 do 29.08.2022 za nájemné ve výši 27.142 Kč.

 

usnesení č. 353/15/2022
Pronájem pozemku parc. č. 3408/106 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 3408/106, ostatní plocha o výměře 3 937 m2 společnosti PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice, IČO: 01717243 za účelem zřízení deponie pro návoz kolejnic a pražců pro chystanou revitalizaci tratě Lovosice – Česká Lípa, na dobu určitou od 01.08.2022 do 29.08.2022 za nájemné ve výši 6.256 Kč.

 

usnesení č. 354/15/2022
Schválení změny Směrnice RM pro TSM
a) RM schvaluje Směrnici č. 3/2022, kterou se mění Směrnice č. 2/2022 o specifikaci hlavních činností příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, (směrnice viz příloha orig. zápisu).

b) RM pověřuje investičního technika odboru územního rozvoje, pana Václava Blechu, k nařizování nucených odtahů silničních vozidel v rozsahu stanoveném v pověření, které je součástí Směrnice č. 3/2022 jako Příloha č. 6 (viz příloha orig. zápisu).

 


usnesení č. 355/15/2022
Účetní závěrka Nemocnice Litoměřice, a.s. sestavená k 31.7.2021 před vstupem do likvidace. Účetní závěrka Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci sestavená k 31.12.2021. Rozdělení výsledků hospodaření k 31.7.2021 a k 31.12.2021.
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice bere na vědomí:
  * Zprávu auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.7.2021 a zprávy o vztazích k 31.7.2021 (viz příloha č. 1 orig. zápisu).
  * Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období 1-7/2021 (viz příloha č. 2 orig. zápisu).
  * Zprávu auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021, výroční zprávy a zprávy o vztazích k 31.12.2021 (viz příloha č. 3 orig. zápisu).
  * Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období 8-12/2021 (viz příloha č. 4 orig. zápisu).
  * Výroční zprávu 2021 Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci ověřenou auditorem (viz příloha č. 7 orig. zápisu)
b) Rada města Litoměřice schvaluje:
  * Účetní závěrku sestavenou k 31.7.2021 ověřenou auditorem (viz příloha č. 5 orig. zápisu).
  * Účetní závěrku sestavenou k 31.12.2021 ověřenou auditorem (viz příloha č. 6 orig. zápisu).
  * Návrh na rozdělení výsledků hospodaření 2021, a to tak, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2021 ve výši -9 786 181,68 Kč bude rozdělen:
a) dosažený výsledek k 31.7.2021 -9 676 183,66 Kč převést na účet “Nerozděleného zisku minulých let”,
b) dosažený výsledek k 31.12.2021 -109 998,02 Kč převést na účet “Nerozděleného zisku minulých let”.
  * Výroční zprávu 2021 Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci ověřenou auditorem (viz příloha č. 7 orig. zápisu).
c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci o výše uvedeném usnesení.


usnesení č. 356/15/2022
Předložení konečné účetní závěrky Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, Zpráva likvidátora o průběhu likvidace, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518, sestavenou ke dni 31.7.2022 (příloha č. 1).
b) Rada města Litoměřice schvaluje zprávu likvidátora o průběhu likvidace a naložení s majetkem společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 (příloha č. 2).
c) Rada města Litoměřice schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 (příloha č. 3) a schvaluje vyplacení likvidačního zůstatku ve výši 118.157.632,99 Kč jedinému akcionáři, tj. Městu Litoměřice, IČO: 00263958, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice s tím, že případný zůstatek nevyčerpaných nákladů na dokončení likvidace bude vyplacen po dokončení likvidace.
d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 357/15/2022
Přijetí finančního daru od Ústeckého kraje pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Litoměřice
RM schvaluje přijetí finančního daru od Ústeckého kraje v částce 25.613 Kč na výdaje se zajištěním činností Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Litoměřice (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu) a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Mgr. Václav Červín
3. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 3.8.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu