Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. usnesení z jednání rady města 03.07.2003

USNESENÍ

z 15. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3. července 2003

od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání :

I.            schvaluje:

1.            předložený Pracovní a Organizační řád Příspěvkové organizace Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích s účinností  od 3.7.2003.

2.         návrh na cenu vstupného na Vinobraní 2003 (60,- Kč/dosp., 20,- Kč/děti)

3.            protinávrh ing. Hrkala na dobu konání Vinobraní 2003 od 11:00 do 02:00 hod.

4.         zahájení stavby šaten na Zimním stadionu v Litoměřicích s tím, že následný projekt  pro územní a stavební řízení – varianty s novou střechou – bude zadán s podmínkou respektování stávající ledové plochy, strojovny chlazení, hlediště a stavby šaten.

5.         žádost manželů Lenky a Stanislava Šindelářových o předčasné splacení půjčky z Fondu rozvoje bydlení s tím, že smlouva č. 9800100003 ze dne 23.2.2001 bude dodatkem upravena na podmínky (půjčka na 28 měsíců, úrok 4%) a zbývající dlužná částka 36.882,- Kč bude splacena do 31.7.2003.

6.         soupis nájemníků připravených na vystěhováni do Ubytovny v Želeticích. Vystěhováni budou :

1.       Hájek Tomáš, Družstevní 38/22, Litoměřice

2.       Menclová Ivana, Družstevní 35, Litoměřice

3. Žák Milan, Dukelská 1855/12, Litoměřice – t.č. ve výk. trestu, zajistit po propušt. 5/04

4.            Gujdovi Oldřich a Monika,Dukelská 1855/10, Litoměřice

5.            Bubeník Martin, E.Krásnohorské 2006/3, Litoměřice

6.            Švagrovská Zdena, Revoluční 1831/7, Litoměřice

7.            Berkyová Gabriela, Dukelská 1854/14, Litoměřice

8.            Plačková Stanislava, A.Muchy 425/11, Litoměřice

9.            Krčmář Richard, Mrázova 986/27, Litoměřice

10.            Borovský Jaroslav, Družstevní 37/19, Litoměřice

            11.             Vašut Luboš, Stavbařů 2003/4, Litoměřice

7.         výměnu bytu mezi panem Janem Chourou, bytem č.1, Křižíkova 788/13, Litoměřice a panem Jiřím Preisem, bytem č. 3, Křižíkova 812/11, Litoměřice.

8.         výměnu bytu mezi paní Jiřinou Stakičovou, bytem č.2, Pokratická 1850/77, Litoměřice a panem Pavlem Kuclerem, bytem č. 11, Kubínova 437/12, Litoměřice.

9.         změnu ve složení výběrové komise na osazení termoventilů v bytech v majetku města. Odstupujícího ing. Jana Hrkala zastoupí p. Vlastimil Ryšavý.

10.        uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků uvedených v příloze č.1 o celkové výměře 93,7 ha v k.ú.Žitenice, Tlučěň, Hlinná, Lbín, Pokratice, Litoměřice, Čeřeniště a Babiny honebnímu společenstvu Žitenice, zastoupenému  Ing. Václavem Dražkou - honebním starostou na  dobu určitou do 31.12. 2003 s nájemným ve výši: 50,- Kč/ ha, tj. 4.685,- Kč.

11.        uzavření dohody o přičlenění pozemků dle přílohy o celkové výměře 6,4 ha honebnímu společenstvu Velký Újezd zastoupenému Františkem Čapkem, honebním starostou, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, s nájemným ve výši 128,- Kč/rok.

12.            prodloužení smlouvy o výpůjčce obytného kontejneru pro p. Josefa Kosaře, bytem Želetice  1342/28, Litoměřice do 31.12.2003.

13.            pronájem pozemků p.č.4921/36 o výměře 3.465 m2 a p.č. 4921/32 v k.ú.Litoměřice výměře 178 m2 za účelem zemědělské činnosti Agrokomplexu Ohře,  a.s. zast. Ing. Jaroslavem Zemanem, Masarykova 190,  Bohušovice nad Ohří za cenu 240,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle zák. 229/91 Sb..     

14.            zpracovat audit dopravy v klidu pro území historické části města.

15.        užití znaku města Litoměřic na kartografickém titulu na prezentační tiskovině „ENTER 1,2,3, ..o městě Litoměřice, pro firmu LKaMK,OS, sdružení podnikatelů, Ústí nad Labem, zastoupenou paní Miluší Kukačkovou.

16.        užití znaku města Litoměřic v obrazové publikaci "Litoměřice", pro firmu Nakladatelství Digon, s.r.o., Louny.

17.            organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha).

18.        na základě výsledků hospodaření příspěvkové organizace Centrum Srdíčko za rok 2002 mimořádnou odměnu ředitelce Mgr. Lutišanové z fin. prostředků PO dle předloženého návrhu. (viz příloha orig. zápisu).

19.        žádost ředitele PO MěN Litoměřice o povolení parkování služebního vozidla v místě bydliště.

II.            neschvaluje:

1.            protinávrh Mgr. Červína na snížení ceny vstupného na 50,- Kč/dosp., 20,- Kč/děti.

2.            předloženou Smlouvu o poskytování sociálních služeb v Ubytovně v Želeticích čp.706/1 mezi Městem Litoměřice a Občanským sdružením Naděje.

3.         přidělení – výměnu bytu paní Miluši Klímové bytem č. 1, Kamýcká 1030/10, Litoměřice do bytu č.17, Stavbařů 2003/4, Litoměřice.

III.             rozhodla:

1.            vypracovat nový kvalifikovaný odhad nemovitosti na pozemku obce p.č. 4025/21 v k.ú. Litoměřice a na jeho základě dále jednat o snížení ceny.

III.            pověřuje:

1.            místostarostu ing. Palána dalším jednáním s firmou Provizi spol. s r.o. a případnou přípravou návrhu smlouvy.

2.            místostarostu ing. Palána, aby ve spolupráci s odborem SMM jednal s firmou Agrodiana a.s. zastoupenou ing. Smělým a to ve věci nákupu nemovitosti stojící na pozemku obce p.č. 4025/21 v k.ú. Litoměřice.

3.         starostu Mgr. Chlupáče, aby ve spolupráci s odborem SMM jednal o možnosti nákupu objektů a pozemků bývalého Korunního pivovaru a.s., případně celé akciové společnosti vč. ochranných známek.

4.            místostarostu Mgr. Hermanna svoláním ředitelů ZŠ Litoměřic v rámci optimalizace sítě ZŠ ve městě.

5.         pana Luďka Veselého (zastupitele města) vykonáváním svatebních obřadů.

IV.        ukládá:

1.         odboru územního rozvoje a odboru SMM řešit lokalitu p.č. 4025/21 v k.ú. Litoměřice

v rámci zadání územních změn.

2.            tajemníkovi vzhledem k odvolání ke dni 3.7.2003 pana Stanislava Daňka z funkce vedoucího organizační složky lesního hospodářství:

a)      vyhotovit písemné odvolání z funkce a doručit ho v co nejbližším termínu panu Daňkovi. (Výkon funkce končí dnem  následující po dni doručení písemného  odvolání z  funkce.)

b)       nabídnout  panu Daňkovi místo lesního dělníka, a to v souladu s §65 odst. 3 ZP

c)       nabídnout panu Daňkovi  náhradní  byt za služební byt na hájovně, a to  byt 2+,1 č. 63 v domě čp. 8 v ulici Revoluční v Litoměřicích. Tento byt bude nabídnut pouze v případě, že bude služební byt vyklizen do nástupu nového vedoucího. V opačném případě,Město Litoměřice může nabídnout náhradní byt o menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vybavený.

d)       Zajistit provedení mimořádné inventury a auditu hospodaření na úseku OSLH

e)   Zajistit výběrové řízení na místo nového vedoucího OSLH a pověřit dočasnou správou OSLH     pana Ing. Milana Tejkla do nástupu nového vedoucího do funkce.

V.            doporučuje:

1.         ZM zpracování auditu dopravy v klidu pro území historické části města pokrýt finančními prostředky ze zvýšených příjmů na odboru dopravy a silničního hospodářství.

2.         ZM schválit bezúročnou půjčku p. Emilu Korovi, bytem Lodní nám. 4, Litoměřice, ve výši 79 tis. Kč z rezervy rozpočtu města s pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1500,- Kč s podmínkou zástavního práva pro Město Litoměřice.

VI.        ruší:

1.         dnem 3.7. 2003 platnost dosavadního Organizačního a Pracovního řádu Okresní knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.

2.            usnesení uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků  uvedených v příloze o celkové výměře  80,1 ha v  k.ú.Žitenice, Tlučeň, Hlinná, Lbín, Pokratice, Litoměřice, Čeřeniště a Babiny honebnímu společenstvu Žitenice, zastoupenému Ing. Václavem Dražkou- honebním starostou na dobu určitou do 31.12. 2003 rok s ročním nájemným ve výši : 50,- Kč/ ha,  tj.  4.050,- Kč.

VII.            odvolává:

1.         ke dni 3.7.2003 pana Stanislava Daňka z funkce vedoucího organizační složky lesního hospodářství.

VIII.      bere na vědomí:

1.            informaci p. Dostála, zastupujícího spol. Provizi s.r.o., o stavu vysílání Infokanálu

2.         rámcový návrh programu Vinobraní 2003 konaného v prostorách Mírového nám., přilehlých ulic, Parkánů, Dominikánského a Tyršova nám. dne 27.9. 2003 včetně navržených změn.

3.         přidělení garáže Vazební věznice Litoměřice č. 10 v ulici Pražská 89/6, Litoměřice panu Petru Trenzovi do 31.12.2003.

4.         přehled souhlasných-nesouhlasných stanovisek k investičním akcím vydaných OSMM od  1.1.2003  do 30.6.2003  uvedených v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu)

IX.            deleguje:

 1.        do Hospodářské a sociální rady Litoměřicka své zástupce p. Jiřího Landu, ing. Ivana Palána a Mgr. Petra Hermanna.                                                                                                            

X.            zmocňuje:

1.         p. Jiřího Landu, ing. Ivana Palána a Mgr. Petra Hermanna spolu se starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem k jednání v Hospodářské a sociální radě Litoměřicka za Město Litoměřice.      

            Jiří Landa      Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                      starosta města

Zapsala:  Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu