Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis z usnesení RM 9.6.2005

USNESENÍ

výpis

ze 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9.6. 2005 od 12:00hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic:

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         čas konání Vinobraní 2005, zábor prostranství a vstupné dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

2.         uvolnění finanční částky 18.000,- Kč z rozpočtové rezervy Města Litoměřice na zajištění akce „Slavnostní otevření Střeleckého ostrova“.

3.         převod částky 150.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu pro PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova ul. 46.

4.         firmu Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Litoměřice,  pro realizaci výstavby terárií v DDM Rozmarýn v Litoměřicích a návrh smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou (viz příloha orig. zápisu).

5.         výměnu bytu č. 14, Revoluční 1834/8, Litoměřice  obecní, kategorie I.,o velikosti 1+1 bytem č. 13, Mrázova  986/29, Litoměřice obecní, kategorie I.,o velikosti 2+1.           

6.         výstavbu dětského hřiště na pozemku ve dvoře Ubytovny Želetice v Litoměřicích v ulici Želetická 2187/11, Litoměřice z finančních prostředků získaných provozovatelem občanského sdružení „Naděje“. Provoz a údržba bude hrazena z finančních prostředků sdružení.

7.         pronájem NP o velikosti 20,8 m2 v ulici Mírové náměstí 18/10, Litoměřice pro paní Danu Kracíkovou, Lovosice, ve výši 1.050,- Kč/m2/rok.

8.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem o poskytnutí dotace na akci „Oprava historické dlažby Kostelního náměstí v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

9.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a SN Consultancies, Brusel na vypracování projektové dokumentace na akci „Multifunkční hala Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

10.       smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou BUST, s.r.o., Budyně n. O. na akci „Litoměřice, zimní stadion – rekonstrukce sněžné svrže“ (viz příloha orig. zápisu).

11.       smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou N+N – Konstrukce a dopravní stavby, Litoměřice, s.r.o., Litoměřice na akci „Regenerace panelového sídliště Družba –  Litoměřice – I. etapa“ (viz příloha orig. zápisu).

12.       uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Beneš plus, s.r.o., Litoměřice na pronájem pozemku v ul. Na Valech za účelem umístění  billboardu (viz příloha orig. zápisu).

13.       uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Ing. Miroslav Sejček, agentura SELI, Mělník na pronájem pozemku u Penny marketu za účelem umístění billboardu.

14.       provedení opravy parkánového zdiva za divadlem K.H. Máchy v Litoměřicích s tím, že finanční plnění akce proběhne v r. 2005 –2006.

15.       pronájem pozemků p.č. 1244,1245/1,1245/2 ,1246/2 a části pozemku 1246/1 o celkové výměře cca 6.800m2 v k.ú. Pokratice za účelem využití ke  sportovní činnosti - zřízení BMX tratě pro Petra Soubustu a Lukáše Morche, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců a s ročním nájemným 1,- Kč .

16.       pronájem pozemku p.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice o výměře 777 m2 Miroslavu a Daně Balaštíkovým, Jiřímu Kosaři, Davidovi Balaštíkovi, Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 2.331,- Kč/rok za účelem užívání pozemku jako přístupové cesty.

17.       rozšíření podmínek pro poskytování příspěvků na pořízení solárního ohřevu TÚV o podmínky pro společenství vlastníků bytových jednotek v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu)

18.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem pro akci „Rekonstrukce zahrady 6. + 9. MŠ – Baarova ulice“ (viz příloha orig. zápisu).

19.       prodloužení doby užívání lektorského bytu panu Michaelu Broadheadovi, zahr. lektorovi, vyučujícímu na GJJ Litoměřice a to do 30.6.2006.

20.       Volební řád pro ustavení Školských rad při ZŠ v Litoměřicích, jejichž zřizovatelem je  Město Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

21.       podmínky pro zpracování analýzy s cílem fungování a právní formy OSBH, OSLH a PO TSM. v Litoměřicích a oslovení firem:

- HZ Praha, spol. s r. o. člen PKF International, Kodaňská 1441/46, Praha 10

- A&CE Group, s.r.o., Ptašínského 4, Brno

                        - Euro -Trend, s.r.o, U Demartinky 2561, Praha 5, Smíchov

                       

22.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v Řepčicích 341 u Třebušína - dne 8. srpna 2005 v 15.00 hod.

23.       platový výměr pro ředitele PO Městská nemocnice v Litoměřicích MUDr. Miroslava Jiránka dle předloženého návrhu s platností od 1.6.2005.

24.       program ZM Litoměřic, konaného dne 23.6. 2005

Program ZM 23.6.

I.   Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

     Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.  Doplnění/ stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

Majetkové záležitosti:

Záměry :

1.   Dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům v k.ú. Litoměřice

2.   Prodej části pozemku p.č. 2214/2 v k.ú. Litoměřice

3.   Prodej pozemku p.č. 4010/2 a 4009/2 v k.ú. Litoměřice

4.   Prodej části pozemku p.č. 660 v k.ú. Litoměřice

5.   Prodej pozemku p.č. 729/2 v k.ú. Litoměřice

6.   Prodej pozemku p.č. 3152/1 v k.ú. Litoměřice

7.   Darovací smlouva na část pozemku p.č. 4005/16  v k.ú. Litoměřice

8.   Žádost o bezúplatný převod budov a pozemků části vojenského objektu „Kasárna Dukelských hrdinů“ v Litoměřicích

9.   Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v Meruňkové ulici v Pokraticích SVS, a.s., Přítkovská 1689, Teplice

10. Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvě – garáže

11.  Doplnění usnesení ZM ze dne 14.12.2004 pod bodem č. I./1-4 - garáže

Prodeje :

12. Žádost o bezúplatný převod budov MěN v Litoměřicích a schválení smlouvy

13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene DZP/304/2005/VBD na pozemek p.č. 181/1, 165 v k.ú Litoměřice

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene DZP/305/2005/VBD na pozemek p.č. 181/2, 165 v k.ú Litoměřice

15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. O911050118  na části pozemku  p.č. 4710, 4750, 2702, 4708/6 v k.ú. Litoměřice

16. Prodej části pozemku p.č. 4025/2 v k.ú. Litoměřice

17. Darovací smlouva pozemků p.č. 1345/124, 1345/33 a 1345/121 v k.ú. Pokratice

18. Darovací smlouva pozemku p.č. 1345/125 v k.ú. Pokratice

19. Směna pozemku p.č. 4604/4 za p.č. 4618/3 (obec) v k.ú. Litoměřice

20. Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým

21. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky č.p. 1326/1 a 1326/4 v k.ú.     Litoměřice

22.  Směna pozemků části p.č. 2543/2 a pozemku p.č. 2534/2,  2532/3 (město) za pozemek  p.č. 2534/7 (Raab Karcher staviva, a.s.) v k.ú. Litoměřice               

23. Prodej domu Kubínova 440/1 – opravené „Prohlášení vlastníka“

Ostatní:

24. Rozpočtová opatření – (FV dne 16. 5. a 1. 6. 2005)

25. Výběr správce volných finančních prostředků

26. Plnění rozpočtu za 1-3/2005

27. Půjčka Technickým službám města Litoměřice

28. Projednání a schválení závěrečného účtu (výsledku hospodaření – plnění rozpočtu za 1-12/2004) Města Litoměřice za rok 2004 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2004

29. Návrh na způsob financování Vinobraní 2005

30. Zápis škodní a likvidační komise ze dne 19.5. 2005

31. Plán kontroly TSM kontrolního výboru při ZM

32. Výstavba výstavně-kongres. centra na výstavišti ZČ – podání žádosti o dotaci z EU

33. Schválení názvu ulice v Litoměřicích

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II. pověřuje:

1.         ing. Palána předložením podaných nabídek níže uvedených firem pro zpracování analýzy s cílem fungování a právní formy OSBH, OSLH a PO TSM. v Litoměřicích.

- HZ Praha, spol. s r. o. člen PKF International, Kodaňská 1441/46, Praha 10

- A&CE Group, s.r.o., Ptašínského 4, Brno

            - Euro -Trend, s.r.o, U Demartinky 2561, Praha 5, Smíchov

III. jmenuje:

1.         na základě konkurzního řízení ze dne 2.5.2005   do funkce ředitele PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Bc.Leoše Trnku s účinností od 1.8.2005.

IV. doporučuje:

1.         ZM schválit záměr výstavby nového výstavního a kongresového centra v areálu ZČ a připravit všechny potřebné podklady k oslovení firem na zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z EU.

2.         ZM schválit navrhovaný systém financování Vinobraní 2005 (viz příloha orig. zápisu).  

3.         ZM schválit provedení celé stavby parkoviště v areálu pivovaru v Litoměřicích.

4.         ZM schválit pojmenování nově vznikající ulice v Litoměřicích jménem „Broskvová“.

V. revokuje:

1.         usnesení RM č. I./3 ze dne 28.4.2005.

VI. bere na vědomí:

1.         předloženou orientační finanční rozvahu k předprojektovým pracem na vybudování výstavního a kongresového centra v areálu ZČ v Litoměřicích.

2.         program Vinobraní 2005 (viz příloha orig. zápisu).

3.         informaci o kontrolních zjištěních ČŠI při inspekcích na Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4; Základní škole Litoměřice, Ladova 5 a Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5.

4.         ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.10.2004 č. 9470000004 ke dni 31.7.2005 mezi Městem Litoměřice a Bohemia Venture a.s., Praha 9, na pozemky p.č. 2576/2 o výměře 188 ma p.č. 2576/5 o výměře 161mv k.ú. Litoměřice (přístupová cesta k artézské studni).Nájemní smlouva byla vypovězena na podnět nájemce.

5.         uspořádání hudebního festivalu Litoměřický kořen 2005 agenturou Modrý z nebe ve dnech 1. a 2.7.2005 v areálu letního kina na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.

VII. ukládá:

1.         odboru územního rozvoje města s komisí ÚRM připravit úpravu projektu výstavby parkoviště v areálu pivovaru v Litoměřicích tak, aby došlo ke snížení nákladů na tuto akci.

2.         pořadateli, aby o konání hudebního festivalu Litoměřický kořen v areálu letního kina informoval městskou policii a formou tiskové zprávy občany města.

VIII. ruší:

1.         své usnesení č. III./2, VI/1 ze dne 12.5. 2005 „Návrh na řešení financování obědů zaměstnanců škol a školských zařízení stravujících se v Centrální školní jídelně“.

         Jiří Landa                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                    starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu