Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení z jednání RM 13.07.2006

USNESENÍ

výpis

ze 14. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 13.7. 2006

od 12:15 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno:             8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         čas konání Vinobraní, zábor veřejného prostranství a výši vstupného 100,- Kč/dospělý a 30,- Kč/dítě do 150 cm a zároveň navrhovaný systém financování Vinobraní. Zároveň uzavírání smluv o sponzoringu a reklamě na akci Vinobraní pod hlavičkou Města Litoměřice a na jeho účet.

2.         využití prostoru Ronda na parkánech před sochou K. H. Máchy za účelem konání dvou divadelních představení dne 19.7.2006 od 11.00 hod. a od 22.00 hod. v rámci 1. Ročníku divadelního festivalu „Litoměřické divadelní třídení“.

3.            provedení stavebních úprav ze strany Města v budově Sovova 2/480 v Litoměřicích za finanční spoluúčasti nájemce - LINGUA UNIVERSAL – soukromá základní škola s.r.o. ve výši dorovnání ceny díla nad 500.000,-Kč. Finanční plnění ze strany Města bude z rozpočtu OS BH. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi zhotovitelem a Městem Litoměřice a bude vypracován dodatek k nájemní smlouvě s ohledem na schválení financování stavebních úprav.

4.         přidělení bytu č. 4 v DPS Kosmonautů 2021/16 pani Svatošové Ireně, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

5.            ukončení pronájmu (NS č. 9475000005; Petra Prášilová, Dlouhá 1043/3, Lovosice) na  část pozemku p.č. 767 o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice ve lhůtě 30-ti dnů od doručení písemné výpovědi  (bez nároků fin. kompenzace do pozemku vložené) z důvodu hrubého porušení podmínek smlouvy- Čl. V. odst. 1 a 2.Nájemné za r. 2006 bude uhrazeno (alikvotně) ke dni ukončení nájemního vztahu. Ke dni ukončení pronájmu je povinna pí Prášilová odstranit stánek a pozemek uvést do původního vztahu.

6.         Dodatek č.1 k budoucí kupní smlouvě uzavřené ze dne 9.1.2006 mezi Městem Litoměřice a Techniserv spol. s.r.o., Baarova 231/36, Praha 4 z důvodu změny umístění digitálního vysílače v rámci stavby „Výstavba sítě digitální televize - Litoměřice“ na části p.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

7.            výpůjčku části pozemku p.č. 1345/20 v k.ú. Pokratice o výměře cca  200 m2 za účelem užívání příjezdové cesty k p.č.1345/60 v k.ú. Pokratice manželům Danielovi a Ing.Karině Zejbrdlíkovým, Litoměřice na dobu určitou 5- ti let s podmínkou možností odstoupení od výpůjčky ze strany Města Litoměřice před započetím výstavby plánované místní komunikace a zpevnění vypůjčené části pozemku.

8.         výměnu bytu mezi nájemcem bytu č. 9  Mrázova 986/19, Litoměřice  obecní, kategorie I.,o velikosti 2+1 a nájemcem bytu č. 1, Odboje 1767/53, Litoměřice družstevní, kategorie I., o velikosti 2+1.

9.         uzavření Smlouvy o dílo  „Litoměřice-oprava a výměna domovní splaškové a dešťové kanalizace pro dům čp. 156/29 na Mírovém náměstí v Litoměřicích včetně osazení revizní šachty na kanalizační přípojce“ s firmou Vodoinstalatérství, topenářství Stanislav Starý s.r.o., Skalická 200, Žitenice (viz příloha orig. zápisu).

10.            ukončení nájmu s nájemcem Josefem Betlamem na pozemku č.p. 121 o výměře 878 m2, včetně přízemí objektu stojícího na tomto pozemku a budovy bez čp. na st.p.č. 122 k 31.12.2006 a vypořádání investic do stavby bez čp. na st.p.č. 122, které byly zápočtovány proti nájmu k 31.12.2006.

11.       povolení záboru veřejného prostranství – Mírového náměstí pro Autocentrum – Háša, s.r.o. za účelem vystavení 1 vozu Hyundai po dobu 1 měsíce.

12.       uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou N+N, s.r.o. Litoměřice na akci „Regenerace panelového sídliště Družba, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

13.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou FASE, s.r.o. Litoměřice na akci  „Stavební úpravy hal na garážová stání, areál bývalého pivovaru, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

14.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Strabag, a.s., Terezín na akci „Litoměřice – oprava ulic 28. října, Odboje a Kosmonautů“ (viz příloha orig. zápisu).

15.       pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2007. Schválením se ruší pravidla Interního grantové systému Zdravého města Litoměřice platná pro rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

16.            vyhlášení V. kola výzvy k předkládání projektů a žádostí o podporu z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2007.  

17.            poskytnutí finančního příspěvku z rezervy města ve výši 10.000,- Kč Občanskému sdružení přátel Českého Středohoří v Bílce pod Milešovkou na přípravu publikace „České Středohoří“.

18.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí  Drahobuz  a  Městem Litoměřice.

II.            neschvaluje:

1.         umístění vývěsní skříňky na domě č.p.154 v ul. 5.května, který je majetkem Města Litoměřice společnosti GRV Engineering s.r.o. – Židovice 128, 411 83  Hrobce.

2.         povolení záboru veřejného prostranství – části Mostecké ul. a Kostelního nám. – za účelem pořádání letní párty dne 19 – 20.8.2006.

3.         přípravu výstavby nové prodejny společnosti Billa, spol. s r.o., Modlenice 67, Praha –Říčany na území Města Litoměřice dle předložené žádosti.

III.            revokuje:

1.         své usnesení č. V./4 ze dne 29.6. 2006.

IV.            doporučuje:

1.         ZM pověřit ředitelku MKZ Litoměřice uzavíráním smluv a vybíráním poplatků za zábor veřejného prostranství pro stánkový prodej v době konání Vinobraní. Veškerá finanční hotovost bude převedena do fondu Vinobraní. Zároveň RM doporučuje ZM poskytnout půjčku ve výši 1,800.000,- Kč s tím, že půjčka bude vrácena do jednoho týdne po ukončení Vinobraní 2006.

V.            vyhovuje:

1.         žádosti ředitele MěN v Litoměřicích, MUDr. Miroslava Jiránka o použití služebního vozidla na soukromé účely v období měsíce srpna 2006 dle podmínek uvedených v žádosti (viz příloha orig. zápisu).

VI.        ukládá:

1.         OSBH, ekonomickému odboru, vnitřnímu auditu a právnímu oddělení vypracovat podklady pro posouzení zrušení OSBH (viz příloha orig. zápisu).           

2.         odboru územního rozvoje města zajistit účast arch. Hyska na jednání RM 25.7. 2006 k projednání výsledku rozborů analýz.

VII.            potvrzuje:

1.         vítěze výběrového řízení firmu FASE, s.r.o.Litoměřice na akci  „Stavební úpravy hal na garážová stání, areál bývalého pivovaru, Litoměřice“

VIII.      bere na vědomí:

1.         program Vinobraní 2006.

2.            informaci o vyplacených příspěvcích za I. pololetí roku 2006 z „Programu podpory občanským sdružením zaměřeným na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig. zápisu).

3.            výsledek nabídkového řízení na zakázku „Litoměřice-oprava a výměna domovní splaškové a dešťové kanalizace pro dům čp. 156/29 na Mírovém náměstí v Litoměřicích včetně osazení revizní šachty na kanalizační přípojce“.

4.         podanou informaci o přípravě akce „Úprava povrchů plochy Rybářského náměstí, Litoměřice“.

5.         podanou informaci o přípravě  „Urbanistické studie Kasáren Dukelských hrdinů, Litoměřice“

6.         přidělení finančních prostředků v rámci Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice v roce 2006 (viz příloha orig. zápisu).

           

Jiří Landa                                                               Mgr. Petr Hermann

            1. místostarosta města                                                   2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu