Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 7.6.2012

 

U S N E S E N Í

VÝPIS

14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7.6.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  14.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

392/14/2012

Oznámení o konání shromáždění – NS – LEV 21

RM bere na vědomí oznámení politické strany NS – LEV 21 o konání shromáždění na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 6.9. a 26.9.2012.

 

393/14/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – Auto Motors, a.s.

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu Auto Motors, a.s., Textilní 9, Ústí n. Labem za účelem umístění 4 vozidel od 13.6. do 15.6.2012.

394/14/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – Marina-Labe – Lodní nám.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Lodního náměstí v Litoměřicích pro spol. Marina – Labe, s.r.o., Píšťany 3 za účelem pořádání tanečních zábav a hudebních vystoupení v termínech: 20.7., 3.8., 10.8., 25.8., 31.8., 7.9. a 15.9.2012  za cenu 5.000,- Kč/den.

395/14/2012

Schválení Provozních pravidel ambulantně léčebně preventivní denní dětské  stacionární péče Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

RM schvaluje Provozní pravidla ambulantně léčebně preventivní denní dětské stacionární péče

(viz příloha orig.zápisu).

396/14/2012

Plán prevence kriminality města Litoměřice na období 2012 - 2013

RM schvaluje Plán prevence kriminality města Litoměřice na období 2012 - 2013

(viz. příloha orig. zápisu)

397/14/2012

Dotace z programu podpory v oblasti kultury – Kinoklub Ostrov, o.s.

RM schvaluje  poskytnutí dotace z programu podpory v oblasti kultury na rok 2012 ve výši 15.000,-Kč Kinoklubu Ostrov, o.s.,  na projekt „Léto s filmem“ na základě podané žádosti ze dne 14. 3. 2012 (žádost - viz. příloha orig. zápisu).

398/14/2012

Žádost o pronájem kongresového sálu Gotického hradu Litoměřice

RM schvaluje pronájem kongresového sálu Gotického hradu Litoměřice dne 12.6.2012 z důvodů slavnostního předání maturitních vysvědčení žákům Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice  se slevou  50 % z ceny pronájmu.

399/14/2012

Vyřazení opotřebovaného DHIM svěřeného zřizovatelem – Knihovna K.H.Máchy

RM schvaluje  způsob vyřazení opotřebovaného majetku PO Knihovna K.H. Máchy (viz. orig. příloha zápisu).

400/14/2012

Žádost o bezplatný pronájem kongresového sálu Gotického hradu Litoměřice – akce „Oslavy výročí 10 let Zdravého města“

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů a obsluhy techniky v Gotickém hradu pro uskutečnění večerního programu dne 15. 6. 2012 v rámci oslav „Výročí 10 let Zdravého města Litoměřice“.

401/14/2012

Schválení dohody o splátkách - Ing. Nápravník

RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro Ing. Milana Nápravníka, bytem Litoměřice, na částku 12.132,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

402/14/2012

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách – Procházkovi

RM schvaluje  uzavření dodatku k Dohodě o splátkách ze dne 28.11.2011 pro Antonii Procházkovou a Jiřího Procházku, oba bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 5.670,-Kč s příslušenstvím při zachování výše splátek 1.000,-Kč měsíčně.

403/14/2012

Schválení dohody o splátkách – E. Suchánková

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro Evu Suchánkovou, bytem Litoměřice, na částku 20.677,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

404/14/2012

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 792 zastavěná plocha nádvoří, společný dvůr o výměře 8m2  v k.ú. Litoměřice k účelu umístění kotce pro psy

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 792 zastavěná plocha nádvoří, společný dvůr o výměře 8m2  v k.ú. Litoměřice k účelu umístění kotce pro psy na dobu určitou 1 rok.

405/14/2012

Vyhodnocení nejlepší nabídky – oprava střechy na objektu Mírové náměstí 156/29

RM vyhodnotila předložené nabídky na opravu střechy na objektu Mírové náměstí 156/29 v Litoměřicích a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Kvinta – Radek Patyk, Brňany

(IČ: 151 62 877) v celkové částce 197.551,89 Kč (vč. DPH).              

406/14/2012

Výměna městského bytu

RM schvaluje paní Aleně Kuříkové a panu Josefu Kuříkovi výměnu bytu.

407/14/2012

Pronájem městského bytu na základě veřejné nabídky v ulici Dlouhá 195/49

RM schvaluje paní L.Š. přidělení městského bytu v Dlouhé ulici 195/49 v Litoměřicích. Nájemné činí 65,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

408/14/2012

Pronájem městského bytu na základě veřejné nabídky v ulici Dlouhá 194/47

RM schvaluje paní L. Z. přidělení městského bytu v Dlouhé ulici 194/47 v Litoměřících. Nájemné činí 65,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

409/14/2012

Pronájem městského bytu na základě veřejné nabídky na Mírovém náměstí 21/13

RM schvaluje panu V. N. přidělení městského bytu na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích. Nájemné činí 59,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 72,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

410/14/2012

Žádost o dočasný pronájem skladovacích prostor v KDH - Dream Production MP, s.r.o.

RM schvaluje společnosti Dream Production MP, s.r.o., Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem pronájem skladových ploch v KDH o výměře 126 m2 za roční nájemné ve výši  27.720,- Kč. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. V případě realizace geotermálního projektu či prodeje předmětného objektu je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Po doručení takovéto výpovědi je nájemce povinen do tří měsíců předmětný objekt vyklidit a předat pronajímateli.

411/14/2012

Přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů – T. Nenička

RM schvaluje panu Tomáši Neničkovi,  Praha 4, přidělení NP č. 18 v Kasárnách Dukelských hrdinů o výměře 60 m2. Nájemné činí 300,- Kč/m2/rok a nájemní smlouva se uzavírá od 15.6.2012 na dobu určitou 1 rok. Nájemce se zavazuje provádět veškeré úpravy NP na svůj náklad s vědomím technika ÚSBH a zároveň se zavazuje k zajištění všech příslušných revizí.

412/14/2012

Přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů – Z. Novák

RM schvaluje panu Zdeňku Novákovi, Žitenice, přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů o výměře 115 m2 na st.p.č. 4008/102, budova č. 040. Nájemné činí 300,- Kč/m2/rok a nájemní smlouva se uzavírá od 1.6.2012 na dobu neurčitou.

413/14/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – I.Magyar ml.

RM neschvaluje panu Ivanu Magyarovi ml. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích a určuje termín pro vrácení ubytovací jednotky do 30.6.2012.

414/14/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – Pavel Tokar

RM schvaluje panu Pavlu Tokarovi prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.6.2012 do 31.8.2012.

415/14/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – Monika Tokarová

RM schvaluje paní Monice Tokarové prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.7.2012 do 30.9.2012.

416/14/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – Ondřej Tomesz

RM schvaluje panu Ondřeji Tomeszovi prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.5.2012 do 30.6.2012. Další prodloužení možné pouze za podmínky uhrazené kauce za u.j. dle platného domovního řádu ubytovny (čl. IV., odst. 4) a kladného vyjádření provozovatele.

417/14/2012

Schválení Statutu Dozorčí rady a Statutu Správní rady  PO Městská nemocnice v Litoměřicích

RM schvaluje s účinností od 1.7.2012:

a)       Statut Dozorčí rady

b)       Statut Správní rady

příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

418/14/2012

Informace z veřejnosprávní kontroly u PO ZUŠ Litoměřice

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2011 provedené u Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46.

419/14/2012

Uzavření darovací smlouvy - ceny pro vítěze soutěže ,,King´s city battle“

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je finanční dar v celkové výši 3.000,-Kč na ceny pro vítěze soutěže ,,King´s city battle“, která se koná dne 2.6.2012 v klubu Hrádek v Litoměřicích (návrh darovací smlouvy viz příloha orig. zápisu).

420/14/2012

Poskytnutí dotace pro obec Toužetín na projekt památník letcům 2. světové války

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč z rozpočtové rezervy pro obec Toužetín na projekt památník letcům 2. světové války.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s obcí Toužetín (smlouva viz příloha orig. zápisu).

421/14/2012

Příprava provozu sběrného dvora

RM pověřuje jako zřizovatel PO Technické služby města Litoměřice přípravou provozu sběrného dvora v Litoměřicích.

422/14/2012

Technické zhodnocení nemovitosti na p.č.2835

RM souhlasí s technickým zhodnocením nemovitosti na p.č. 2835 provedeným nájemcem předmětné nemovitosti PO Technické služby města Litoměřice. Hodnota technického zhodnocení bude započtena proti nájemnému nemovitosti za rok 2012.

423/14/2012

Kalkulace nájmu a služeb a ceník nájmu a služeb na rok 2012 – Městský hřbitov

RM schvalujeKalkulace nájmu a služeb a ceník nájmu a služeb - Městský hřbitov Litoměřice na rok 2012 (viz příloha orig.zápisu).

424/14/2012

Směrnice ke vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu

RM schvaluje Směrnici ke vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu (viz příloha orig. zápisu).

425/14/2012

Etický kodex zaměstnanců města Litoměřic zařazených do Městského úřadu

RM neschvaluje Etický kodex zaměstnanců města Litoměřic zařazených do Městského úřadu (viz příloha orig. zápisu).

426/14/2012

Jednací řád RM

RM schvaluje Jednací řád Rady města Litoměřic s účinností od 7. 6. 2012 (viz příloha orig.zápisu).

427/14/2012

Schválení platového výměru ředitelky Městské nemocnice

RM schvalujeplat ředitelce příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, MUDr.Stanislavě Pánové, jež byla jmenována do funkce od 1. 6. 2012. Stanovení platu se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (viz příloha orig.zápisu).

428/14/2012

Žádost o fin.podporu akce Národní endurance závod Třebušín

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Občanskému sdružení 3V Třebušín na Národní endurance závod Třebušín, Česká republika 2012.

429/14/2012

Žádost o poskytnutí slevy na pronájem sálu DK pro SŠHGS

RM schvaluje  poskytnutí slevy ve výši 20% za  pronájem sálu v DK Litoměřice pro studenty Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb Litoměřice, p.o. za účelem pořádání maturitního plesu dne 26.1.2013.

430/14/2012

Poskytnutí dotace DMC Revolution o.s. pro účast na Mistrovství Evropy

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč sportovnímu klubu DMC Revolution o.s. pro účast na Mistrovství Evropy, které se koná 6. – 10. 6. 2012 (žádost viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

 

431/14/2012

Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  a smlouvy o právu provedení stavby – ČD, a.s.

a)       RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby – kanalizační přípojky na p.p.č. 3408/54 v k.ú. Litoměřice uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou ČD, a.s. v rámci akce „Sběrný dvůr odpadu, Nerudova ul., Litoměřice“.

b)       RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojku na p.p.č. 3408/1 v k.ú. Litoměřice uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou ČD, a.s. v rámci akce „Sběrný dvůr odpadu, Nerudova ul., Litoměřice“.

432/14/2012

Vzetí na vědomí návrhu aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města

a schválení  dalšího postupu zpracování aktualizace

a) RM bere na vědomí návrh aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města (viz příloha orig. zápisu)

b) RM schvaluje další postup zpracování aktualizace a ukládá předsedům pracovních skupin předložit novou verzi SPRM do 30. 8. 2012

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu