Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14- výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 5.6.2007

USNESENÍ

výpis

ze 14. jednání  Rady města Litoměřic konaného dne 5.6.2007

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství v ul. Na Valech (parkoviště u veř. WC)

pro Československý Holding, s.r.o., Karlovy Vary za účelem prodeje grilovaných kuřat aj. občerstvení.

2.         zábor veřejného prostranství v prostorách parkoviště před Hrádkem za účelem umístění vozidla občerstvení pro p. Sedláčka, Mlékojedy na zkušební dobu do 30.6.2007.

3.         zábor veřejného prostranství na Lodním náměstí cca 700m2 pro cirkus Jo-Joo. V době od 9.7.2007 – 15.7. 2007 dle podmínek OÚRM a OŽP.

4.            předloženou studii budoucího uspořádání území přednádražního prostoru (viz příloha orig. zápisu)

5.         zahájení projektových prácí na objektu ubytovna na stavbu malometrážních bytů v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

6.         uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a PO Městská kulturní zařízení, Litoměřice, předmětem darovací smlouvy je kopírovací stroj v hodnotě 19.990,-Kč (smlouva – viz příloha orig.zápisu)

7.         dle § 711 odst.2 písm. a),b obč.zák. výpověď z nájmu bytu č.13, o velikosti 3+1 s příslušenstvím ve čtvrtém podlaží domu čp. 427/7 v ulici Hynaisova v Litoměřicích  a zajištění přístřeší pro nájemce předmětného bytu v Ubytovně Želetice.

8.         přijetí daru věcí movitých od Emilie Čujdíkové, Litoměřice za podmínky, že bude uzavřena darovací smlouva se zřízením věcného břemene, jejímž předmětem je bezúplatný převod ½ domu č.p. 750 nacházející se na st.p.č. 1688 o výměře 209m2 v k.ú. Litoměřice, pozemku st.p.č. 1688 o výměře 209m2, (zastavěná plocha  a nádvoří), pozemku p.č. 1689 o výměře 157m2, (zahrada) v k.ú. Litoměřice, na Město Litoměřice (viz. příloha orig.zápisu).

9.         uzavření dohody o splátkách pro Veroniku Mašínovou, Litoměřice (viz.příloha org.zápisu).

10.       konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 4. srpna 2007 v 14.30 hod. a dne 21. září 2007 v 12.00 hod.

11.       uzavření nové NS na paní Počanovou Miluši a Heřmanovou Marcelu v NP Mírové náměstí 156/29, Litoměřice o velikosti 53,32 m2 za nájemné ve výši 1.400, - Kč/m2/rok.

12.            pronájem NP Tyršovo náměstí 263/6, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců se zachováním nájemného ve stávající výši pro AJAK Litoměřice, zastoupené ředitelkou Olgou Kopeckou.

13.            ukončení nájmu garáže č.3 v ulici Pražská 89/6, Litoměřice dohodou k 30.6.2007, nájemce PhDr. Jiří Kolář.

14.       výměnu bytu mezi paní Marcelou Šímovou bytem č.3, Mírové nám.21/13, Litoměřice a paní Květou Baschovou bytem č. 4, Kamýcká 1030/10, Litoměřice.

15.            výsledek výběrového řízení na dodávku výpočetní a foto techniky pro realizaci projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“ – vítězem se stala firma TŮMA PC SERVIS Litoměřice. Vítěz výběrového řízení byl určen losováním, které bylo realizováno na dnešním jednání z důvodu došlých téměř identických nabídek uchazečů v porovnání nabízené ceny a parametrů zboží. 

16.       vzorovou smlouvu o výpůjčce, na základě které bude poskytnuta výpočetní technika a fototechnika školám účastnících se projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“ dle jejich požadavků (viz příloha orig. zápisu).

17.            podmínky a termín výběrového řízení na obsazení místa ředitele Městských kulturních zařízení v Litoměřicích a složení výběrové komise ve složení: ing. Ivan Palán, Mgr. Karel Krejza, p. Jaroslav Tvrdík, vedoucí odboru ŠkaSaPP, zástupce HK, zaměstnanec PO MKZ, Mgr. Zatřepálek a PhDr. Hanušová (podmínky VŘ viz příloha orig. zápisu).

18.       uzavření smlouvy o zajištění a realizaci lodní dopravy po řece Labi v Litoměřicích se zapracováním připomínek členů RM.(viz. příloha orig.zápisu)

19.       zasílání 1x výtisku Městem Litoměřice předplaceného Deníku Litoměřicka na adresu bydliště kronikáře a zapůjčení počítače, tiskárny a případně dalších prostředků, potřebných ke psaní a vedení kroniky města Litoměřic.

20.       zadání veřejné zakázky Dodávka dřevěného kůru kostelsv.Václava Litoměřice firmě Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice a předloženou smlouvu o dílo (viz příloha orig, zápisu).

21.       zadání veřejné zakázky Oprava nátěru dveří učeben ZŠ B. Němcové Litoměřice firmě Bader Gerhard Litoměřice a předloženou smlouvu o dílo (viz příloha orig, zápisu).

22.       konání Filmového léta – Kinematograf bří Čadíků v termínu od 1-5.8.2007 a zároveň bezúplatný zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí pro konání této akce.

23.       smlouvu o poskytnutí dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče mezi Ústeckým krajem a Městem Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

II.            neschvaluje:

1.         dohodu o spolufinancování chodníků pro pana arch. Protivu (jedná se o částky cca. 180.000 Kč a 250.000 Kč). 

2.         zrušení Pravidel pro uzavírání nájemních smluv na byty a ubytovny v majetku Města Litoměřice, schválených RM dne 6.11.2003 pod bodem 23/17.

3.         přidělení bytu č. 4 Kamýcká 1030/10, Litoměřice o velikosti 1+1.

III.             nařizuje:

1.         nájemci NP Mírové nám. 18/10, Litoměřice odstranit předzahrádku a zmrzlinový pult nejpozději do 18.6.2007 z důvodu nepovoleného záboru veřejného prostranství.

IV.             jmenuje:

1.         na návrh tajemníka Bc. Miroslavu Najmanovou do funkce vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice s účinností od 1.8. 2007.

2.         Jiřího Landu členem bytové komise při RM.

V.            odvolává:

1.         paní Věru Břečkovou z komise životního prostředí z důvodu jejího pracovního vytížení.

VI.            vyhlašuje:

1.         výběrové řízení na obsazení místa ředitele Městských kulturních zařízení v Litoměřicích.

VII.            pověřuje:

1.            Bc.Panaše připravit návrh dle připomínek členů RM do konce června 2007 (vyhláška příloha orig. zápisu).

2.         starostu podepsání standardní kupní smlouvy se zapracováním podmínek Evropských strukturálních fondů (ESF) na nákup výpočetní techniky a fototechniky s firmou TŮMA PC SERVIS Litoměřice.

VIII.            potvrzuje:

1.         vítěze veřejné zakázky malého rozsahu  Ivo Kalvase, IČO: 64003914, na akci „Zajištění a realizace lodní dopravy po řece Labi v Litoměřicích“.

IX.        ukládá:

1.         odboru územního rozvoje zajistit další stupně projektové dokumentace " Studie budoucího uspořádání území - přednádražní prostor"

2.         OSBH po uvolnění garáže č.3 v ulici Pražská 89/6, Litoměřice, zveřejnit dle zákona o obcích pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.

3.            zastupujícímu řediteli MKZ, aby ve spolupráci s právním oddělením zpracoval podmínky pro vyhlášení výběrové řízení na uspořádání Vinobraní 2007.

4.         komisi regenerace a rozvoje města vypracováním koncepce „Označení živnostních budov“ v souladu se zákonem o státní památkové péči v městské památkové rezervaci.

5.         odboru územního rozvoje města a městské policii provézt kontrolu umístění reklamních poutačů typu „A“.

X.            doporučuje:

1.         ZM přijmout obecně závaznou vyhlášku o lokalizaci míst a časovém omezení provozu výherních hracích přístrojů.

XI.        bere na vědomí:

1.            stanovisko ve věci NS na nebytový prostor -Mírové nám. 18/10 v Litoměřicích k možnosti uplatnění svépomoci, které vypracovalo právní oddělení  MěÚ Litoměřice.

2.            výsledky výběrového řízení na pozici vedoucího odboru školství kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice.

3.            informaci o jednání označování provozoven.

XII.            nerevokuje:

1.            usnesení z jednání ze dne 10.5.2007, bod č.1/14 v části: se zajištěním bytové náhrady v Ubytovně pro sociálně slabší občany v Želetické ulici, čp. 2187/11, Želetice.

 

           

Ing. Ivan Palán                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta                                                                         starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu