Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 31.3.2011

U S N E S E N Í

VÝPIS

 ze 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 31.3.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno:          9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  14.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

321/14/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – pí Blümlová

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí Blümlovou, bytem Lahošť v termínu od 18.4. do 23.4.2011 za účelem umístění dětského vláčku a 1 stánku s cukrovinkami.

322/14/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – 1. KŠPA, s.r.o.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Soukromou střední odbornou školu, s.r.o., Máchovy schody 13/4, Litoměřice za účelem pořádání happeningové akce pro všechny školy v Litoměřicích v rámci oslav 102. narozenin sira Nicholase Wintona.

323/14/2011

Povolení vjezdu vozidel DK-beton,s.r.o. do ul. M. Pomocné, Litoměřice

RM schvaluje průjezd vozidel firmy DK-beton, s.r.o., Čelakovského 7, Litoměřice ulicí M. Pomocná v Litoměřicích.

324/14/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Dům dětí a mládeže Rozmarýn

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Střeleckého ostrova a střed města v Litoměřicích pro Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice za účelem pořádání II. ročníku etapového orientačního běhu „O litoměřický tulipán“ dne 28.9.2011.

325/14/2011

Zachování předzahrádky – Kostelní nám., Litoměřice

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – umístění předzahrádky na Kostelním náměstí v Litoměřicích pro pí Hejzlarovou, V. Žernoseky celoročně.

326/14/2011

Složení komise pro otevírání obálek zájemců na akci „Skládka Třeboutice – nové provozní zázemí“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců na akci „Skládka Třeboutice – nové provozní zázemí“ (viz příloha orig.zápisu).

327/14/2011

Potvrzení vítezného uchazeče VŘ na akci „Oprava části komunikace ul. Zahradnická, Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Oprava části komunikace ul. Zahradnická, Litoměřice“ firmu  Strabag, a.s., Lidická 802, Beroun a zároveň schvaluje uzavření smlouvy na výše uvedenou akci s firmou  Strabag, a.s.

328/14/2011

Schválení vnitřního platového předpisu PO Centrální školní jídelna Litoměřice

RM schvaluje vnitřní platový předpis PO Centrální školní jídelna Litoměřice s účinností od 1.4.2011 (viz příloha orig. zápisu).

329/14/2011

Doplnění Směrnice č. 01/11 určující postupy PO zřízených Městem Litoměřice při  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

RM schvaluje  doplnění Směrnice č. 01/11 určující postupy příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice při  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz příloha orig. zápisu).

330/14/2011

Hospodaření za rok 2010 a plán na rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

RM  schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2010 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 do rezervního fondu ve výši 23.080,75 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,- , plán investic a oprav majetku na rok 2011 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011  PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 odpisový plán na rok 2011 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32.

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za  rok 2010 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz přílohy orig.zápisu).

331/14/2011

Hospodaření za rok 2010 a plán na rok 2011 PO Knihovna K.H.Máchy

RMschvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2010 PO Městské knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši  19.574,57  Kč a do fondu odměn ve výši 19.400,00 Kč,

plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 PO Městské knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích a odpisový plán na rok 2011 PO Městské knihovny K.H.M v Litoměřicích.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem na rozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011;  plán nákladů a výnosů  na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za  rok 2010 PO Městské knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích (viz přílohy orig.zápisu).

332/14/2011

Hospodaření za rok 2010 a plán na rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

RMschvaluje převod hospodářského výsledku  za rok 2010 PO Základní škola Litoměřice,                U Stadionu 4  do rezervního fondu ve výši 4.917,90 Kč, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 PO  Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4.

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011;  plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, Zprávu o činnosti  a čerpání rozpočtu za rok 2010 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz přílohy orig.zápisu).

333/14/2011

Hospodaření za rok 2010 a plán na rok 2011 PO ZUŠ Litoměřice

RMschvaluje plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46.

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů  na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2010 PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46 (viz přílohy orig.zápisu).

 

334/14/2011

Hospodaření za rok 2010 a plán na rok 2011 PO DDM Rozmarýn Litoměřice

RM schvaluje převod HV za rok 2010 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15  do rezervního fondu ve výši 37.621,15 Kč;  plán investic a oprav majetku 2011 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice.
RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010 
PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15; plán stavu, tvorby a čerpání fondů  na rok 2011 s ohledem na rozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2010 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 (viz přílohy orig.zápisu).

335/14/2011

Hospodaření za rok 2010 a plán na rok 2011 PO MKZ Litoměřice 

RM  schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2010 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši  572.760,40 Kč a  převod ve výši 572.760,40 Kč z rezervního fondu do investičního fondu; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a odpisový plán na rok 2011 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok  2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za  rok 2010 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

(viz přílohy orig.zápisu).

336/14/2011

Hospodaření za rok 2010 a plán na rok 2011 PO TSM Litoměřice

RM schvaluje převod HV PO TSM Litoměřice za rok 2010 do rezervního fondu ve výši 291.813,05Kč,  plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem města a odpisový plán PO TSM Litoměřice.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek PO TSM Litoměřice za rok 2010 ve výši 291.813,05 Kč,

plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem na rozdělení HV roku 2010 a schváleným rozpočtem PO TSM Litoměřice na rok 2010, plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO TSM Litoměřice za rok 2010      (viz přílohy orig.zápisu).

337/14/2011

Návrh  na  poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb a schválení smluv

a) RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb na tyto projekty:

            1/ Název projektu : Canisterapie

            2/ Název projektu : Specializované poradenské služby pro rodiny v Klubíčku

            3/ Název projektu : Právní poradenství pro poskytovatele a uživatele služeb prevence

            4/ Název projektu : Litoměřice pomáhají !!!

            5/ Název projektu : Přednášky primární prevence pro žáky 2.stupně základních škol

            6/ Název projektu : Směrem k rodičům

            7/ Název projektu : Dobrovolníci v městské nemocnici v Litoměřicích

            8/ Název projektu : Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním   

                                            postižením

            9/ Název projektu :  Pedagogické přednášky, výchovné a umělecké workshopy       

           

b) RM schvaluje uzavření přiložených smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi:

            1/ Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub Plamínek

            2/ SKP Klubíčko

3/ Diecézní charita Litoměřice

            4/ Potravinová banka ústeckého kraje

            5/ DKP Betel

            6/ Pápěří, o.s.

            7/ OPORA, o.s.

            8/ Waldorfská iniciativa  

Projekty a smlouvy viz příloha orig.zápisu.

338/14/2011

Návrh  na  schválení Koncepce sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě

RM doporučuje ZM schválení „Koncepce sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

 

339/14/2011

Prominutí poplatku z prodlení –  pí Dostálová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 11.188,-Kč ve výši 40%, (tedy 4.475,-Kč), pro Janu Dostálovou, bytem Litoměřice.

340/14/2011

Uzavření nájemní smlouvy  k bytu Alfonse Muchy 425/11 – pí Kešelová

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu Alfonse Muchy 425/11, Litoměřice se současnou nájemnicí na dobu určitou od 1.4.2011 do 30.9.2011.

341/14/2011

Schválení dohody o splátkách a uzavření NS  k bytu Revoluční 1831/7- pí Korová

a) RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Pavlínu Korovou, bytem Litoměřice, na částku 23.973,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.200,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu Revoluční 1831/7, Litoměřice se současnou nájemnicí na zkušební dobu - od 1.4.2011 do 31.8.2011.

342/14/2011

Dodatek k Dohodě o splátkách dluhu a uzavření NS k bytu Nezvalova 1821/21- pí Kovářová

a) RM schvaluje  uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 26.11.2008 pro Ladu Kovářovou, bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 39.092,-Kč s příslušenstvím a navýšení měsíčních splátek na 2.500,-Kč, počínaje měsícem duben 2011.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu Nezvalova čp.1821/21, Litoměřice se současnou nájemnicí na zkušební dobu 6 měsíců od 1.1.2011 do 30.6.2011.

343/14/2011

Konání veřejné licitace na prodej  stavebního pozemku v k.ú. Pokratice

RM schvaluje prodej pozemku  p.č. 1345/210 na Miřejovické stráni dle Řádu pro veřejnou licitaci ze dne 1.3.2010 a konání veřejné licitace dne 27.04.2011 od 15,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice.

344/14/2011

Ukončení nájemní smlouvy k částem pozemků p.č.614/33 a p.č. 614/1 v k.ú. Pokratice k účelu zřízení hlídaného parkoviště – R.Podzimek

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9470000058, uzavřené dne 22.8.2008 mezi Městem Litoměřice a Radkem Podzimkem, bytem Litoměřice k částem pozemků p.č.614/33  a p.č. 614/1, orná půda o výměře  cca 3000 m2 v k.ú. Pokratice k účelu zřízení hlídaného parkoviště dohodou k 31.3.2011.

RM schvaluje odpuštění úhrady nájemného za leden 2011- březen 2011 (NS č. 9470000058 ze dne 22.8.2008) Radku Podzimkovi v celkové výši 15.000,- Kč, za předpokladu dohody o odkoupení stavby.

345/14/2011

Stanovení výše nájemného pro nájemníky městských bytů, které slouží jako byty školníků  ve školách po ukončení regulace nájmů

RM schvaluje pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v bytech školníků, které jsou ve vlastnictví města,  po ukončení jejich regulace (s účinností od 01.07.2011), postupným navýšením těchto nájmů v letech 2011 až 2013  a  to následujícím způsobem – pro rok 2011 ve výši  33,- Kč/m2/měsíčně, pro  r. 2012 ve výši 39- Kč/m2/měsíčně a pro  r. 2013  ve výši  45,- Kč/m2/měsíčně. 

346/14/2011

Stanovení výše nájemného pro nájemníky městských bytů, které jsou obývány výlučně osobami s těžkým zdravotním poškozením

RM schvaluje pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v bytech obývaných výlučně těžce hendikepovanými osobami (např. paraplegiky), které jsou ve vlastnictví města,  po ukončení jejich regulace (s účinností od 01.07.2011), postupným navýšením těchto nájmů v letech 2011 až 2013  a  to následujícím způsobem – pro rok 2011 ve výši  33,- Kč/m2/měsíčně, pro r.2012 ve výši 39,- Kč/m2/měsíčně a pro  r. 2013  ve výši  45,- Kč/m2/měsíčně. 

347/14/2011

Přidělení městského bytu – paní Helena Magyarová ml.

RM neschvaluje paní Heleně Magyarové přidělení městského bytu.

348/14/2011

Mimosoudní vyrovnání – škodní událost - Tomáš Lenc

RM neschvaluje mimosoudní vyrovnání s poškozeným panem Tomášem Lencem.

349/14/2011

Směna městského bytu – manželé Plachých

RM schvaluje manželům Janě a Jaroslavovi Plachým směnu (výměnu) bytu na Mírovém náměstí 20/12 za prázdný menší byt na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích.

350/14/2011

Krátkodobý pronájem prostor v KDH – Cirkus PRAGA

RM schvaluje            pronájem pozemku  o  velikosti  cca 1.500 m2  v  Kasárnách  Dukelských  hrdinů v Litoměřicích na parcele parc.č. 4008/74 pro CIRKUS PRAGA – Jan Kopecký, ul. Moravcova 19,   250 72 Kojetice, okres Mělník a to na dobu od 11.4.2011 do 17.4.2011 ve výši 5.000,- Kč.

 

351/14/2011

Schválení poskytnutí finančních prostředků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2011

RM schvaluje přidělení finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na r. 2011 dle návrhu Komise PZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

352/14/2011

Změna pracovní náplně tabulkového místa „inventarizace, hospodaření PO“ v organizační struktuře MěÚ -  ekonomický odbor

RM schvaluje  změnu pracovní náplně tabulkového místa „inventarizace, hospodaření PO“ v organizační struktuře MěÚ - Ekonomického odboru –- dnem 1.4.2011 takto:

½ úvazku – Ekonomický odbor – inventarizace, hospodaření PO

½ úvazku – účetní v PO CCRL

353/14/2011

a) Vzdání se funkce vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu

b) Jmenování vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu

a) RM odvolává na návrh tajemníka MěÚ paní Jaroslavu Jobovou z funkce vedoucí Odboru obecního živnostenského úřadu ke dni 30.4.2011 a to s ohledem na skutečnost, že se jmenovanou je k tomuto datu ukončen pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu.

b) RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 23.2.2011 Ing. Bc. Renátu Jurkovou vedoucí Odboru obecního živnostenského úřadu, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2011.

354/14/2011

Schválení užití znaku města pro Gymnázium Josefa Jungmanna

RM schvaluje užití znaku města Litoměřice pro Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích

za účelem umístění na propagačních materiálech k celostátnímu kolu soutěže „Evropa ve škole“.

 

355/14/2011

Převedení tabulkového místa „Příprava projektů + Výběrová řízení, investiční technik“  v organizační struktuře OÚR do neúřednické kategorie

RM schvaluje změnu pracovní náplně tabulkového místa „Příprava projektů + Výběrová řízení, investiční technik“ v organizační struktuře Odboru územního rozvoje a zařazení této pracovní pozice do kategorie „neúřednické místo“ ke dni 01. 04. 2011.

 

356/14/2011

Vyjádření ke sporu Města Litoměřice s Vlastimilem Šafránkem

a)      RM pověřuje vedení města a právní odd. k jednání s dlužníkem Vlastimilem Šafránkem  směřujícímu k uzavření smíru

b)      RM doporučuje ZM schválit příslušná opatření

c)       RM pověřuje právní odd. k podání vyjádření Okresnímu soudu v Litoměřicích o přerušení řízení na 3 měsíce

357/14/2011

Dopis ing.Hartla

RM pověřuje dozorčí radu Městské nemocnice v Litoměřicích průběžným sledováním záležitosti stížnosti na způsob a průběh léčby Mgr.Hartlové a žádá o informování RM.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing.Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu