Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 29.7.2008

USNESENÍ

výpis

ze 14. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 29.7.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou COLORSTAV, s.r.o., Masarykova 575/34 na akci „Litoměřice – úprava interiérových prostor svatební obřadní síně“ (dodatek viz příloha orig. zápisu).

2.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro LTM tuning club, o.s., Na Valech 598/7, Litoměřice za účelem pořádání akce pro děti z dětského domova dne 6.9.2008.

3.         složení komise pro otevírání obálek a složení hodnotící komise na akci „Dostavba a modernizace multifunkční haly – zimní stadion, Litoměřice“ dle předloženého seznamu (viz příloha orig. zápisu).

4.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou SUDOP Praha, a.s., Olšanská 1a, Praha 3 na akci „II/247, přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, větev napojení na Michalovickou ul. a aktualizace trasy dle studie z 12.2007“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

5.         poskytnutí finančního příspěvku panu Jiřímu Nevečeřalovi, Tetčiněves, na náklady při účasti na MS v Olomouci v kickboxu ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠkaS a PP.

6.         navýšení limitu na rok 2008 pro PO MŠ Litoměřice k možnosti vyřazení nepotřebného majetku z částky 300.000,- Kč na částku 800.000,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

7.         členy Školských rad základních škol za zřizovatele (viz příloha orig. zápisu)

8.         uzavření smlouvy s firmou Duška, Svobodová & spol., advokátní kancelář, Štěpánská 45, Praha na komplexní zabezpečení výběrového řízení na poskytnutí úvěru na akce Zimní stadion a Gotický hrad (předfinancování dotační části) (smlouva viz příloha orig. zápisu).

9.         Zadávací dokumentaci včetně příloh  pro výběrové řízení na úvěry k financování investičních akcí města – Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu a Svatostánek českého vinařství (viz příloha orig.zápisu)

10.       úpravu smluvní ceny za ostrahu kasáren Dukelských hrdinů  prováděnou firmou ARGUS, spol. s r.o. od 1.1.2009 ze stávající částky 87,- Kč na částku 95,- Kč hodinové ceny za ostrahu 1 strážného, max. celková částka navýšení nesmí přesáhnout 163.000,- Kč.

11.       od 1.9.2008 výši ceny nájemného 1.400,- Kč/m2/rok v NP v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice (Čedok) a schvaluje změnu nájmu z doby určité (do 30.6.2009) na dobu neurčitou od 1.9.2008.

12.       na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Litoměřice od 1.1.2009 ze současných 18,14 Kč/m2 na výši 19,81 Kč/m2. Zákon nabyl účinnosti 31.3.2006.

13.       na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů „Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného“ a způsob doručení oznámení nájemníkům prokazatelným vložením do dopisních schránek. O vložení bude sepsán protokol se seznamem nájemníků domu a stvrzen podpisem pracovníka OSBH a hlídky Městské Policie. Protokoly budou uloženy na OSBH.

14.       pronájem části pozemku p.č.199/1 (zahrada) o výměře 47 m2 v k.ú. Pokratice, paní R. Keltnerové, Litoměřice,  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu nájemného ve výši 94,- Kč/rok, k účelu užívání předzahrádky s možností výstavby drobné stavby, schodiště. Pozemek není možno oplotit.

15.       nabídku na zpracování „Energetického auditu systému zásobování teplem v Litoměřicích“ od společnosti RAEN, spol. s r.o. ,ve výši 119.000,- Kč, vč. DPH, jehož vypracování je nutnou součástí podání žádosti o dotace na projekt „Geotermální projekt Litoměřice“.

16.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 7.8.2008 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV                                

2.         Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

3.         Rozpočtový výhled na období 2009- 2011                                  

4.             Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na úvěr - předfinancování dotační části akce Zimní stadion a Gotický hrad                                                          

5.         Revokace usnesení č. I/19 ze dne 27.5.2008 o podání žádosti o dotace na projekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami"

6.         Revokace usnesení č. I/23 ze dne 27.5.2008 o podání žádosti o dotace na projekt „Svatostánek českého vinařství“ - rekonstrukce Gotického hradu v Litoměřicích

                                                                                                                                                             - Mgr. Chlupáč, Ing. Svobodová

7.         Řešení vyhlášky o místním poplatku za VHA

8.   a)   Vzetí na vědomí názoru občanů k volnému pobíhání psů v lokalitě Střeleckého ostrova a Lodního nám.

    b)   Změna vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů             

9.   a)   Projednání stížnosti občanů - parkány

    b)   Úkol k vyhotovení vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti

    c)   Vyjmutí prostor parkánů z režimu veřejného prostranství  - Bc.Panaš

10. Podání informace o využití areálu KDH a ZČ

11. Souhlas se strategickým plánem MAS

Majetkové záležitosti                                                                         - p. Kadeřábek

Záměry:

12.       Prodej pozemku p.č. 966 o výměře 212 m2 v k.ú. Litoměřice

13.       Směna pozemku v majetku obce (část p.č. 1031/1 o výměře cca 29 m2) a část p.č. 1031/6 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Tlučeň (nutný odděl. geomet. plán)

14.       Podání žádosti o převod pozemků z majetku ČR ÚZSVM dle přiloženého seznamu

15.       Podání žádosti o převod pozemků v k.ú. Litoměřice od PF, ČR 

Prodeje:

16.       Nákup nemovitostí: pozemku p.č. 55/7 o výměře 281 m2, p.č. 55/11 o výměře 251 m2, p.č. 55/13 o výměře 181 m2, p.č.55/1 o výměře 1120 m2 se stavbou č.p.282 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene ve prospěch nemovitosti a pozemku p.č. 55/8 v k.ú. Litoměřice

17.       Nákup pozemku p.č. 3718/126 o výměře 592 m2 v k.ú. Litoměřice

18.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo IV.C-150

19.       Revokace části usnesení č. I/11 ze dne 20.9.2007 - prodej pozemku p.č. 2512/12 v k.ú. Litoměřice (změna kupujícího)

20.       Revokace usnesení č. I/36 ze dne 14.9.2006 - nákup pozemku p.č. 2608/2 v k.ú. Litoměřice (změna prodávajícího)

21.       Prodej pozemku p.č. 3198 o výměře 83 m2 v k.ú. Litoměřice

22.       Prodej pozemku p.č. 2213/5 o výměře 751 m2 v k.ú. Litoměřice

23.       Prodej zastavěných pozemků v osadě č. 3 v k.ú. Litoměřice (Pod Bídnicí) dle přiloženého seznamu

24.       Nákup pozemku p.č. 1345/129 o výměře 59 m2 v k.ú.Pokratice, pro výstavbu budoucí

25.       Zřízení věcného práva uložení kabelu a vstupu za účelem údržby a oprav kabelové přípojky NN k části pozemku p.č. 2881/1 (ostatní plocha, komunikace) v k.ú. Litoměřice

26.       Dar pozemků p.č. 1345/182 o výměře 407 m2, p.č. 1345/185 o výměře 468 m2 a p.č. 1345/6 o výměře 987 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice pro výstavbu budoucích komunikací - Miřejovická stráň

27.       Revokace části usnesení č. I/1 ze dne 6.3.2008 - stanovení nové kupní ceny pro prodej bytové jednotky Teplická č.p. 1678/12 (sleva o 590,- Kč)

28.       Stanovení nové minimální kupní ceny pro prodej bytové jednotky České Armády č.p. 932/5 Litoměřice - veřejnou nabídkou

V.    Informace

VI.   Interpelace

VII.  Diskuze

VIII. Závěr

 

17.       uzavření nájemní smlouvy pro účely natáčení filmu v areálu kasáren Dukelských hrdinů (smlouva viz příloha orig.zápisu).

18.       složení komise pro jednání o převodu majetku areálu koupaliště v Litoměřicích.

Složení: Mgr. Václav Červín, MUDr. Pavel Kejř, Mgr. Václav Härting, Bc. Petr Panaš, Jiří Halml, Jaroslav Tvrdík, Jaroslav Tvrzník + člen majetkové komise.

II.         pověřuje:

1.         OCRaM ve spolupráci s OSMM, OŽP a OÚRM připravit podklady pro budoucí využití areálu KDH a Zahrady Čech a pravidelně informovat členy RM.

III.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení - firmu LINET, spol. s r.o., Želevčice 5, Slaný na akci „Domov důchodců v areálu seniorů Litoměřice – dodávka interiérového vybavení“.

2.         vítězného uchazeče výběrového řízení - firmu Kovoslužba OTS, a.s., Tovačovského 92/2, Praha 3 na akci „Domov důchodců v areálu seniorů Litoměřice – vybavení varny a prádelny“.

IV.        ruší:

1.         své usnesení č. I./10 ze dne 3.7.2008 (uzavření smlouvy s firmou Duška, Svobodová & spol., advokátní kancelář, Štěpánská 45, Praha na akci „Svatostánek českého vinařství – komplexní zajištění výběrových řízení v rámci realizace projektu“).

V.         bere na vědomí:

1.         podanou informaci o akci „Obřadní síň, Litoměřice“.

2.         oznámení Občanského sdružení Anime Torment, Litoměřice o konání hudebního festivalu Severní vítr ve dnech 2.-3.8.2008 v areálu Výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích.

3.         předložené informace o záměrech investorů na využití areálů Kasáren Dukelských hrdinů a Zahrady Čech v Litoměřicích.

VI.        ukládá:

1.         OSBH a právnímu oddělení připravit novou nájemní smlouvu pro NP v ul. Dlouhá 194/47, Litoměřice (Čedok)

2.         podat návrh na členy Školské rady ZŠ Litoměřice, Svojsíkova ul.

Ing. Ivan Palán                                                                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

Místostarosta města                                                                                          starosta města          

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu