Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14 výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic -16.7.2009

USNESENÍ

výpis

z 14. jednání Rady města Litoměřic konané dne 16.7. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 5 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         dohodu o splátkách dluhu mezi paní Jiřinou Vašíčkovou a Městem Litoměřice za zřízení přístřešku pro popelnice v ulici Svatováclavská (viz příloha orig. zápisu).

2.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a spol. DAPS s.r.o. , Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „ Oprava opěrné zdi v ulici Zahradnická“ (viz příloha orig. zápisu).

3.            vítězného uchazeče výběrového řízení – BABKA, s.r.o., K Letišti 688, 339 01 Klatovy na akci: Zpracování propagačního materiálu – Průvodce městem – při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“.

4.         přidělení finančních příspěvků na projekty z II. kola Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2009 dle návrhu Komise Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 (viz příloha orig. zápisu).

5.         v rámci kampaně „Evropský týden mobility“ bezplatné jízdné pro cestující na linkách B, D dne 22. 9. 2009.

6.            poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro SKGT Pokratice - Litoměřice na účast v soutěži World Age Groups 2009, která se bude konat v listopadu 2009 v Sankt Petersburku, Rusko. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

7.         přidělení bytu č. 6 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice, zájemkyni trvale bytem Staňkovice 5 a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou dvou let.

8.            pronájem pozemku p.č. 1324 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1039m2 v k.ú. Litoměřice, pod budovou střediska stomatologie v ul. ČS. Armády, na dobu určitou do 31.7. 2014 od ÚZSVM, Rašínovo náb. 390/42, Praha za roční nájemné ve výši 66.900,- Kč.

9.            ukončení nájemního vztahu k části pozemku 3250 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice s Annou Vyskočilovou ( NS 9170000182 ze dne 25.4.2001) výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu prodeje pozemku.

10.            ukončení nájemní smlouvy č. 9170000265, uzavřené dne 28.3.2006 mezi Městem Litoměřice a Olgou Studničkovou, Litoměřice k pozemku p.č.2470/1, zahrada o výměře cca 1993m2a p.č. 2470/7, zastavěná plocha nádvoří o výměře 17m2 dohodou, ke dni  31.8.2009 s podmínkou doložení potvrzení stavebního úřadu o odstranění chatky na p.č. 2470/7 v k.ú. Litoměřice.

11.       podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v ulici Kubínova 438/6, Litoměřice proti stávajícímu uživateli Miroslavě Hubálkové, bytem tamtéž.

12.       podání žaloby na vyklizení bytu č. 3 o velikosti 1+1 s příslušenstvím na adrese Mírové nám. 42/20, Litoměřice proti stávajícímu uživateli bytem tamtéž.

13.       smlouvu o výpůjčce mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 a Příspěvkovou organizací Knihovna Karla Hynka Máchy, IČ: 00360627, Mírové nám. 153/26, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

14.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 30.7.2009 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

                  Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.            Revokace usnesení I/16 ze dne 18.06.2009 stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek ul. Raisova  č.p. 1920/1 a 1921/3 (48 bytů) v Litoměřicích

2.      Informace o stavu přípravy "Geotermálního projektu Litoměřice"

3.   Příprava záměru projektu "Univerzitního centra obnovitelných zdrojů energie"

4.      Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 20.7. 09

5.      Informace o zhodnocení volných zdrojů

6.      Poskytnutí půjčky z Fondu bydlení

7.   Plnění rozpočtu města za I.pololetí r. 2009

8.   Členství Města Litoměřice v SESO

9.   Zápis likvidační a škodní komise

10.            Schválení splátkových kalendářů

11. Žádost o prominutí penále

12.      Prominutí místního poplatku ze vstupného

13.      Upuštění od vymáhání úroků z prodlení - ČSAD Semily a.s.

14. Zrušení organizačních složek města

15.            Schválení projektu na 3. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán města Litoměřice)

16. Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

17. Dar v rámci povodňové pomoci

Majetkové záležitosti:

Záměry :

18.      Odkoupení pozemků  pro realizaci veřejně prospěšné stavby „Cyklostezka Ohře“

19. Prodej pozemku p.č. 4030/3 o výměře 222 m2 v k.ú. Litoměřice

20. Prodej pozemku p.č. 4682/1 o výměře 6752 m2 v k.ú. Litoměřice

21. Nákup pozemku  p.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice

22. Prodej pozemku p.č. 4905/4 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice

23. Prodej pozemku  p.č. 4905/1 o výměře 557 m2 a p.č. 4905/3 o výměře 761 mv k.ú. Litoměřice

24.      Bezúplatné nabytí nemovitostí – Krematorium Richard

Prodeje :

25.      Bezúplatný převod pozemků o celkové výměře 9988 mv k.ú. Litoměřice (vl.ČR ÚZSVM)

26.      Bezúplatný převod pozemku p.č. 4885/2 o  výměře 583 mv k.ú. (vl.ČR ÚZSVM)

27.      Bezúplatný převod pozemku p.č. 655 o  výměře 2038 mv k.ú. Litoměřice (vl.ČR ÚZSVM)

28.      Bezúplatný převod pozemků o celkové výměře 6641 mv k.ú. Litoměřice (vl.ČR ÚZSVM)

29.      Bezúplatný převod pozemku p.č. 71/1 o  výměře 1315 mv k.ú. Litoměřice(vl.ČR ÚZSVM)

30.            Bezúplatný převod pozemků p.č. 4047, 4627 a  4855/1 o celkové výměře 11647 mv k.ú. Litoměřice (vl.ČR ÚZSVM)

31.            Bezúplatný převod pozemků p.č. 1158, 3289/3 a 3289/5  o celkové výměře 11555 mv k.ú. Litoměřice (vl.ČR ÚZSVM)

32. Prodej pozemku p.č. 4962/7 o výměře 833 m2 v k.ú. Litoměřice (osada 23 a 27)

33. Prodej pozemku p.č. 4528/3 o výměře 17 m2 a p.č. 4528/5 o výměře 632 m2 v k.ú. Litoměřice

34. Zrušení části  usn.č. I./8 z 15.9.2005, týkající se podmínky uvedené pod písmenem a). (převod pozemků darem-komunikace Miřejovická stráň).

35. Prodej bytových jednotek v ul. A.Muchy č.p. 416/17,19 v k.ú. Litoměřice

(schválení nabídkových prodejních cen)

36. Prodej bytových jednotek po prověření majetku Kubínova č.p. 437, Ladova č.p. 430, Revoluční č.p. 17 a 15                  

37. Zřízení věcného práva: umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 2472/3, 2472/52, 2475/1 v k.ú.Litoměřice

38. Zřízení věcného práva: umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2354/32 v k.ú.Litoměřice

39. Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na část pozemku p.č. 778/1 v k.ú. Litoměřice

40.            Bezúplatný převod pozemků p.č. 2472/12, 2472/21, 2472/30 v k.ú. Litoměřice (budoucí komunikace na Miřejovické stráni)

V.      Informace

VI.  Diskuze

VII. Interpelace

VIII. Závěr

15.                   konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v Litoměřicích U Hvězdárny dne 1.srpna 2009 v 13.30 hod.  

16.       uzavření smlouvy o dílo s firmou IngPro Litoměřice, s.r.o Litoměřice, Kardinála Trochty 521/14 na akci „Stavební úpravy přízemí č.p. 16/8 Mírové náměstí, Litoměřice – nové infocentrum“ (viz příloha orig.zápisu).

II.            neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí a části ul. Dlouhá pro pana Meertse Rona za účelem umístění prodejního stánku s pečenými ořechy.

2.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro firmu SLATR, s.r.o., Zvoncovitá 1968, Praha 5 – Lužiny za účelem pořádání dobových trhů 1x měsíčně a pořádání zeleninových trhů 1x týdně.

3.         s firmou JURIS s.r.o., Želetická 809/32, 412 01 Litoměřice uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava vnějších omítek a oken domu České armády 163/17 Litoměřice.

III.            doporučuje:

1.         ZM schválit vstup Města Litoměřice do Severočeského sdružení obcí (SESO). 

2.         ZM zrušit organizační složku „Jídelna důchodců“ k 30.9.2009.

3.         ZM schválit zrušení organizační složky „Lesního hospodářství“ k 31.12.2009 a zřízení samostatného střediska „Lesního hospodářství“pod příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřic.

IV.             nařizuje:

1.         odboru územního rozvoje města zajistit okamžitou opravu hradební zdi v ulici Zahradnická.

V.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče veřejné zakázky „Stavební úpravy přízemí č.p. 16/8 Mírové náměstí, Litoměřice – nové infocentrum“ firmu IngPro Litoměřice, s.r.o Litoměřice, Kardinála Trochty 521/14. 

VI.            nepotvrzuje:

1.            vítězného uchazeče nabídkového řízení na akci zakázky „Oprava vnějších omítek a oken domu České armády 163/17 Litoměřice firmu JURIS s.r.o., Želetická 809/32, 412 01 Litoměřice

VII.            odvolává:

1.         Mgr. Aleše Žáka z funkce ředitele Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 5, Litoměřice, IČ: 46773436  a to s účinností od 1.8.2009 z důvodu dle § 166 odst.5 písm.a) školského zákona (viz.příloha orig.zápisu).

VIII.      ukládá:

1.         oddělení bytového hospodářství vypsat nové výběrové řízení na akci zakázky „Oprava vnějších omítek a oken domu České armády 163/17 Litoměřice s tím, že v tomto výběrovém řízení osloví všechny uvedené firmy (viz příloha orig. zápisu).

2.         OSMM zveřejnit pozemky p.č. 2470/1 a 2470/7 v k.ú. Litoměřice na úřední desce k dalšímu pronájmu na dobu neurčitou od 1.9.2009.

3.         Mgr. Aleši Žákovi předat veškerou agendu související s výkonem ředitele základní školy svému zástupci Mgr. Karlu Kynclovi nejpozději do 31.7.2009.

4.         odboru školství MěÚ Litoměřice připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na obsazení místa funkce ředitele Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 5, Litoměřice, IČ: 46773436.

IX.        bere na vědomí:

1.            informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace  Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig.zápisu).

Jaroslav Tvrdík

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu