Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 11.7.2013

USNESENÍ

výpis

z 14. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 11.7. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  14.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

377/14/2013

Schválení změny splátkového kalendáře – TJ Sokol Litoměřice

RM doporučuje ZM ke schválení uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a TJ Sokol, Osvobození 191/17, Litoměřice na změnu splátkového kalendáře při splácení půjčky na fasádu budovy Hrádku, Tyršovo náměstí, Litoměřice se zapracováním připomínek Ing. Radka Lončáka, MBA.

378/14/2013

Oznámení o konání politického shromáždění – ČSSD

RM bere na vědomí oznámení OVV ČSSD, Okružní 8/147, Litoměřice o konání politického shromáždění od 15.8. do 30.9.2013 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

379/14/2013

Přehled vyplacených dotací za I.pol. 2013 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti.“ 

RM bere na vědomí informaci o vyplacených příspěvcích za I.pololetí 2013 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig. zápisu).

 

380/14/2013

Schválení výzvy k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem "Rozšíření městského kamerového systému", návrhu smlouvy, složení výběrové komise a seznamu oslovených firem 

RM schvaluje:

a) výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření městského kamerového systému“ (výzva přílohou orig. zápisu); 

b) návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky s názvem „Rozšíření městského kamerového systému“ (návrh smlouvy přílohou orig. zápisu); 

c) složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k výběrovému řízení s názvem „Rozšíření městského kamerového systému“

381/14/2013

Změna účelu použití investiční dotace zřizovatele a změna čerpání investičního fondu PO MŠ Litoměřice

RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2013, změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2013 a změnu odpisového plánu na rok 2013 PO Mateřská škola Litoměřice (viz orig. příloha zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2013 PO Mateřská škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

382/14/2013

Schválení změny organizačního řádu PO Masarykova ZŠ Litoměřice

RM schvaluje organizační řád PO Masarykova ZŠ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

383/14/2013

Uzavření „Smlouvy o realizaci veřejné zakázky „Park Miřejovická stráň“ 

RM schvaluje uzavření „Smlouvy o realizaci veřejné zakázky“ - Parku Miřejovická stráň a následné 5-tileté rozvojové péče o tento park s vítězným uchazečem - firmou Gabriel s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, vedoucím účastníkem „Sdružení park Miřejovická stráň“.

 

384/14/2013

Schválení opatření na omezení škod působených černou zvěří na vinicích a v intravilánu Města Litoměřice             

RM schvaluje opatření na omezení škod působených černou zvěří na vinicích a v intravilánu města Litoměřice, formou  motivačních  finančních pobídek pro střelce, který v určeném území uloví bachyni nebo prase divoké v kategorii lončáka (samičího pohlaví) ve výši 500,- Kč za kus. Platnost této motivační podpory se stanovuje na území, které myslivecky obhospodařuje MS Kamýk – Hrádek, MS Žitenice, MS Velký Újezd. Tato podpora se vyhlašuje na období srpen až prosinec 2013 .

 

385/14/2013

Vzetí na vědomí schválení projektu „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING)“ 

RM bere na vědomí schválení projektu „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) do dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu (viz příloha orig. zápisu).

386/14/2013

Žádost o odkup pohledávky

RM neschvaluje postoupení pohledávky ve výši 1.494,-Kč za panem P.F., bytem Litoměřice, na postupníka pana L.M. bytem Litoměřice za podmínky úhrady 100% hodnoty pohledávky.

387/14/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s paní J.Č, bytem Litoměřice, na částku 9.353,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

388/14/2013

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1, v domě č.p. 21/13 na Mírovém nám. a poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici

a) RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1, v 1. podlaží domu na adrese Mírové náměstí 21/13, Litoměřice, pro nájemce bytu paní P.L., z důvodu podle § 711 odst. 2 písm.b) obč.zák. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

b) RM schvaluje přidělení přístřeší pro paní P.L., trvale bytem Ústí nad Labem, v Ubytovně na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.

389/14/2013

Uzavření nájemních smluv v nově vzniklém DZR (dům se zvláštním režimem), ul. Kosmonautů 2261/10, Litoměřice + posunutí termínu zahájení předpisu nájmu od 01.08.2013

RM schvaluje uzavření nájemních smluv v nově vzniklém domě se zvláštním režimem, ul. Kosmonautů 2261/10 v Litoměřicích s platností od 01.07.2013. Předpis nájemného se zahajuje od měsíce srpna 2013. 

390/14/2013

Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 593 o výměře 398m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění okrasné zahrady bez možnosti stavby

RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku parc. č. 593 o výměře 398m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění okrasné zahrady bez možnosti stavby na dobu určitou 1 roku.

391/14/2013

Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1313/8 o výměře 92m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1313/8 o výměře cca 92 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu jeho úpravy zadlážděním a následné údržby na dobu neurčitou.

392/14/2013

Informace z veřejnospr.kontroly provedené u PO Centrum pro zdrav.postiž.děti a mládež – Srdíčko  RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, se sídlem Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice, IČ: 70854165.

RM ukládá příspěvkové organizaci - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, Litoměřice opravu chybně účtovaného nedočerpaného příspěvku z roku 2012.

RM ukládá příspěvkové organizaci - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, Litoměřice odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 63.683,83 Kč na základě provedené opravy účetnictví roku 2012.

393/14/2013

Revokace usnesení č. 293/10/2013 ze dne 16.5.2013 v části písm.c).

RM revokuje své usnesení č. 293/10/2013 ze dne 16.5.2013 ve znění písm. c), kterým bylo vytvořeno tabulkové místo „referent kultury“ ve výši 0,5 pracovního úvazku a změněno tabulkové místo „referent samosprávy ve školství / referent kultury“ na „referent samosprávy ve školství“ u Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice ke dni 1.8.2013.

 

394/14/2013

Informace o pořádání rockového koncertu „Garden Czech Fest“

RM bere na vědomí ohlášení pořádání hudebního rockového festivalu „Garden Czech Fest“, který se koná ve dnech 20.7.2013 od 14:00 hod. do 21.7.2013 do 02:00 hod v prostorách výstaviště ZČ.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec

 

 

 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu