Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 1.7.2010

USNESENÍ

Výpis

ze 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1.7.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.                     bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Kinoklub Ostrov, o.s. za účelem umístění informačního stánku v rámci pořádání filmového festivalu LITOMĚŘICE PODESÁTÉ dne 27. – 29. 8. 2010.

2.         bezúplatný zábor veřejného prostranství části Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro Dream Production MP, s.r.o., Hrnčířská 10/1, Ústí n. Labem za účelem pořádání Vinobraní 2010 dne 24. – 26. 9. 2010., PO Městská kulturní zařízení Litoměřice smluvně zajistí úklid po akci.

3.         bezúplatný zábor veřejného prostranství ul. Velká Krajská, Tyršovo náměstí a ul. Lidická pro PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích za účelem pořádání akce „Pivní slavnosti“ dne 24.7.2010.

4.                  a)         bezúplatný zábor veřejného prostranství části ul. Dlouhá v Litoměřicích pro Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 2d, Litoměřice za účelem rozdávání informačních materiálů o městské misii dominikánů v termínu od 25.7. do 31.7.2010.

b)         bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro   Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 2d, Litoměřice za účelem pořádání divadelního představení v termínu od 26.7. do 27.7.2010.

5.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou ing. Milena Morávková, projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie, Nevanova 1069/37, Praha na akci „Aktualizace dat v oblasti životního prostředí v rámci územně analytických podkladů“ se zapracováním připomínek ing.Lončáka (viz příloha orig. zápisu).

6.         dohodu o ukončení smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů mezi Městem Litoměřice a Městem Lovosice za docházku dítěte Dominik Hofírek do Centra pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko Litoměřice ke dni 30.4.2010.

7.         pronájem části pozemku p.č. 657/42 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Pokratice za účelem umístění nákladové rampy Anně Zímové, Lovosice na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok.

8.         přidělení NP o velikosti 33,55 m2 v KDH budova 020, st.p.č. 4008/15 pro Martina Sládka, Litoměřice, IČ : 72589825 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

9.         výměnu bytu mezi nájemníkem bytu č. 18, Revoluční 1831/7, Litoměřice a nájemníkem bytu č. 15, Revoluční 1831/7, Litoměřice.

10.       zastavení exekučního řízení vedeného u Okresního soudu v Nymburce proti A. Mrkvové, Lysá nad Labem, pro částku 54.530,-Kč s příslušenstvím.

11.        a)         uzavření dohody o splátkách dluhu s N. Houžvičkovou, Litoměřice, na částku 32.177,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

b)         uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Revoluční 1831/7, Litoměřice se současným nájemcem za podmínky dodržení splátek a po uhrazení dluhu. Uzavření NS na dobu určitou 1 roku.

12.       prominutí poplatku z prodlení z částky 54.884,-Kč ve výši 40%, (tedy 21.954,-Kč), pro nájemce bytu č.6 Alfonse Muchy 416/17, Litoměřice za podmínky řádně uhrazeného nájemného a poplatků za služby spojené s užíváním bytu na uvedené adrese za měsíce květen až červenec 2010 a uhrazení soudních poplatků ve výši 1.840,-Kč.

13.       výpověď z nájmu bytu č. 13 o velikosti 3+1, v domě č.p. 438/8 v Kubínově ulici v Litoměřicích pro současné nájemníky, trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje pro nájemníky poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

14.       prominutí poplatku z prodlení z částky 4.389,-Kč ve výši 60%, (tedy 2.633,-Kč), pro P. Maršálka, Litoměřice.

15.       prominutí poplatku z prodlení z částky 9.484,-Kč ve výši 60%, (tedy 5.690,-Kč), pro J.Vondříčka, bytem Kubínova 438/6, Litoměřice.

16.       uzavření dohody o splátkách pro A.Tokárovou, Litoměřice, na částku 10.295,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

17.       výpověď z nájmu budovy č.p. 292 na pozemku parc.č. 57 a budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 689, vše v k.ú. Litoměřice, které užívá P.Filandr, Litoměřice, IČ: 72704365.

18.       konání mimořádného termínu svatby  na jiném vhodném místě v Litoměřicích na Výstavišti Zahrady Čech dne  31. července 2010 v 13.30 hod. 

19.       uzavření „Dohody o společném postupu a vzájemné spolupráci“ mezi Městem Litoměřice, Ústeckým krajem a dalšími obcemi s rozšířenou působností (ve smlouvě uvedenými) při územně plánovací činnosti na území Ústeckého kraje, pod podmínkou, že dohoda bude schválena všemi ostatními účastníky dohody (smlouva viz. příloha orig.zápisu).

20.       uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Petrem Trejbalem, Lidická 10,  Litoměřice (smlouva viz. příloha orig. zápisu).

21.       změny v rámci organizační struktury MěÚ Litoměřice spočívající ve zrušení jednoho tabulkového místa na Odboru správy majetku města a bytového hospodářství – referent prodeje domů a bytů,  ke dni 1.7.2010 a zrušení jednoho tabulkového místa na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče – zást. vedoucí,  MPR, památky, granty, kultura a zahraniční styky, ke dni 1.10.2010.

22.       podmínky Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče dodávky elektřiny formou centrálního zadávání" a návrh smlouvy o společném postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky. (Výzva + návrh smlouvy viz příloha orig.zápisu)

23.       aktualizovaný Plán stavu, tvorby a čerpání fondů  na rok 2010  PO TSM Litoměřice

(viz příloha orig.zápisu).

24.       aktualizovaný Odpisový plán PO TSM Litoměřice na rok 2010 (viz příloha orig.zápisu)

25.       aktualizovaný Plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice na rok 2010  (viz příloha orig.zápisu).

26.       Návrh rozpočtu na rok 2010 PO TSM Litoměřice aktualizovaný v části „Požadavky na investice“ (viz příloha orig.zápisu).

27.       uzavření smlouvy o zajištění a realizaci vláčkové dopravy a cyklobusu s Mgr. Janou Šímovou, IČ: 49916904, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)      

28.       Dodatek č.1 ke Smlouvě o dotaci ze dne 2. 4. 2010 uzavřené mezi Městem Litoměřice a DDM Rozmarýn, Plešivecká  1863/15, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

29.       finanční příspěvek pro oslavy 90 let kopané v Litoměřicích v částce 15.000.-Kč z úspory financí vzniklé snížením odměn zastupitelům města.

II.         jmenuje:

1.                     na návrh tajemníka MěÚ Ing. Andreu Křížovou vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2010.

III.        potvrzuje:

1.                     vítězného uchazeče veřejné nabídky „Pronájem nebytových prostor za účelem provozování občerstvení při konání akcí v Kalich aréně“, firmu KMKL s.r.o., Liškova 1773/61, Litoměřice, pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích.

IV.        revokuje:

1.         své usnesení č. I/38. ze dne 18.5.2010 z důvodu změny v původně schválené smlouvě

V.         uděluje:

1.         odměnu ze zisku VHČ za I.čtvrtletí 2010 ředitelce PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7- Zdeňce Kovářové v navrhované výši (viz příloha orig.zápisu).

2.         v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Bc.Monice Mejtové a ředitelce DDM  - Bc.Zuzaně Bendové (viz příloha orig.zápisu)

3.                     v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr.Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova - Mgr.Vladimíru Vaňkovi , řediteli Masarykovy ZŠ  - Mgr.Karlovi Kynzlovi, řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petrovi Krňákovi   a řediteli ZŠ Ladova –  Mgr. Václavu  Červínovi (viz příloha orig.zápisu)

VI.        bere na vědomí:

1.         úsporu a použití daňové povinnosti za zdaňovací období 2006 ve výši 10.284,-Kč pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko Litoměřice

VII.       ukládá:

1.         právnímu odd. zahájit kroky k vymáhání dlužné částky prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Mareše proti A.Mrkvové, Lysá nad Labem pro částku 54.530,- Kč s příslušenstvím.

Jiří Landa                                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu