Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 19.7.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 14. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 19. 7. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 344/14/2023
Veřejnosprávní kontrola PO Mateřská škola Litoměřice za rok 2022
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2022 u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 345/14/2023
Veřejnosprávní kontrola PO Centrální školní jídelna Litoměřice za rok 2022
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2022 u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Svojsíkova 2027, PSČ 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 346/14/2023
VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ - schválení uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ s dodavatelem IR.Construction s.r.o., sídlem Drážďanská 856/74b, Ústí nad Labem, IČO: 25041738 (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 347/14/2023
Přijetí účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 185.280,- Kč (období 1. 9. – 31. 12. 2023 ve výši 73.340,- Kč + období 1. 1. - 30. 6. 2024 ve výši 111.940,- Kč) pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru bude použita na uhrazení obědů pro vybrané žáky a je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2023/2024.

 

usnesení č. 348/14/2023
Přijetí účelově určeného finančního daru - Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 3.000 Kč pro Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 od Obce Siřejovice, se sídlem Siřejovice 37, 410 02 Lovosice, IČO: 00264369 na podporu kroužku mažoretek a výdaje související s poskytovanými službami.

 

usnesení č. 349/14/2023
Žádost o finanční příspěvek - Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Litoměřice
RM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Českému svazu včelařů, z.s., okresní organizaci Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00434621 na úhradu nákladů souvisejících s realizací edukativní expozice v rámci podzimní výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích, která se bude konat ve dnech 8. - 13. 9. 2023,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 350/14/2023
Aktualizovaný odpisový plán 2023 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje aktualizovaný odpisový plán, plán stavu, tvorby a čerpání fondů a plán pořízení majetku na rok 2023 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO:46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 351/14/2023
Změna plánu pořízení hmotného majetku na rok 2023 - Mateřská škola Litoměřice, PO
RM schvaluje aktualizovaný odpisový plán, aktualizovaný plán pořízení majetku a aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2023 Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 352/14/2023
Žádost o souhlas s realizací projektu - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 se zapojením do projektu "Podpora rovných příležitostí", který bude realizován v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 353/14/2023
Jmenování ředitele příspěvkové organizace města - Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
a) RM bere na vědomí Zápis z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 ze dne 28. 6. 2023 (viz příloha orig. zápisu),
b) RM jmenuje s účinností od 9. 9. 2023 Mgr. Václava Bayera, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice na vedoucí pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 - jmenovací dekret viz příloha orig. zápisu,
c) RM ukládá odboru ŠKSaPP předložení žádosti o zápis změny v údajích vedených v Rejstříku škol a školských zařízení na příslušné oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

usnesení č. 354/14/2023
Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2023
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Františku Kindermannovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 355/14/2023
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2023
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM Rozmarýn – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 356/14/2023
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – II. čtvrtletí 2023
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelkám PO: Ing. Ivaně Humlové - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Ing. Martině Vondrákové – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích a Bc. Michaele Mokré - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 357/14/2023
Bezúplatný převod věcí movitých - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých (expozice pivovarnictví) mezi městem Litoměřice a PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 358/14/2023
VZ/018/2023 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí, Liškova - dodávka podzemních kontejnerů“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/018/2023 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí, Liškova - dodávka podzemních kontejnerů“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem MEVA-TEC s.r.o., sídlem Chelčického 1228, Roudnice n. L., IČO: 62742051 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 359/14/2023
VZ/007/2023 s názvem „Mobilní telekomunikační služby“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/007/2023 s názvem „Mobilní telekomunikační služby“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001 (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 360/14/2023
Jmenování vedoucí „Odboru informačních a komunikačních technologií“
RM jmenuje Ing. Leonu Slabochovou do pozice vedoucí „Odboru informačních a komunikačních technologií“ od 1.8.2023.

 

usnesení č. 361/14/2023
Schválení dodatku ke smlouvě o zajištění BOZP a ukončení předchozí smlouvy dohodou
a) RM revokuje usnesení č. 338/12/2023 ze dne 21.6.2023 a schvaluje změny smlouvy uzavřené dne 22.6.2023 se společností Plicková s.r.o., se sídlem Vodochody 66, 411 84 Straškov-Vodochody, IČO: 052 76 713 na poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, dle Dodatku č. 1 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy s paní Ludmilou Plickovou, Sedlec 2, 412 01 Křešice, IČO: 499127269, o poskytování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce uzavřené dne 18.3.2003 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 362/14/2023
Pacht pozemků parc. č. 2561/59 a č. 2566/4 (dle nezapsaného GP č. 4385-25/2016) v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 2561/1, ostatní plocha o výměře 33 m2 (dle nezapsaného GP č. 4385-25/2016 pozemek parc. č. 2561/59) a části pozemku parc. č. 2566/2, zahrada o výměře 61 m2 (dle nezapsaného GP č. 4385-25/2016 pozemek parc. č. 2566/4) oba v k.ú. Litoměřice panuxxxxxx Pxxxx Dxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání za roční pachtovné 470 Kč.

 

usnesení č. 363/14/2023
Pronájem části pozemku parc. č. 274/1 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 274/1, ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Pokratice na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za účelem vjezdu na pozemek parc. č. 275/1 v k.ú. Pokratice, manželům panu Jxxxxx Rxxxxxx datum narození xxxxxxxxxx a paní Ixxxx Rxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxx, 41201 Litoměřice za roční nájemné ve výši 1.800 Kč.

 

usnesení č. 364/14/2023
Propachtování části pozemku parc. č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 4447/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, paní Rxxxxx Vxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx180 00 Praha 8, Libeň na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční pachtovné ve výši 225 Kč.

 

usnesení č. 365/14/2023
Propachtování části pozemku parc.č. 211/1 v katastrálním území Malíč
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o pachtu č. 9470000123 ze dne 13.6.2023, týkající se rozšíření předmětů pachtu o část pozemku parc.č. 211/1, orná o výměře 63.327m2 v k.ú. Malíč, pro zemědělskou činnost, společnosti AGRO KAMÝK s.r.o., Dominikánská 124/8, Litoměřice, IČO: 22794701, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, za pachtovné ve smluvní výši 2.000 Kč/ha/rok (návrh Dodatku č.1, viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 366/14/2023
Částečná revokace usnesení RM č. 306/11/2023 ze dne 07.06.2023 – Adresný záměr pachtu pozemků parc. č. 2561/59 a č. 2566/4 (dle nezapsaného GP č. 4385-25/2016) v k.ú. Litoměřice
RM částečně revokuje usnesení č. 306/11/2023 ze dne 07.06.2023 a schvaluje podmínku uhrazení bezesmluvního užívání ve výši 778 Kč.

 

usnesení č. 367/14/2023
Adresný záměr pronájmu pozemku parc. č. 5117/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr pronájmu pozemku parc. č. 5117/3, lesní pozemek o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice pro Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 67779999. Na pozemku postaven ocelový příhradový stožár IZS PEGAS. Smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání.

 

usnesení č. 368/14/2023
Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc. číslo 4885/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Litoměřice (759)
RM schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k tíži celého pozemku parc. číslo 4885/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP č. 5302-224/2023) ve prospěch pozemků parc.č. 4885/4, 4887, 4888 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví pana Ing. Pxxxx Zxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Lány a dále ve prospěch pozemků parc.č. 4886/1, 4886/2 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví paní Rxxxx Vxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a pana Vxxxxxxxx Fxxxxx, dat. nar. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Terezín, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 369/14/2023
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice (763)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „K_LT-Litoměřice nové OM na ppč. 4362/7; IV-12-4024460“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 337/2022 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 370/14/2023
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4521/1 v k.ú. Litoměřice (744)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4521/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5288-84/2023 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 9.600 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 371/14/2023
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 53/1 v k.ú. Čeřeniště (725)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 53/1 v k.ú. Čeřeniště, dle GP 347-164/2023 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 372/14/2023
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4885/2 k.ú. Litoměřice (644)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4885/2 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP 5289-187/2023 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 4883 a 4884 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.008 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník ELVONDRO INVEST s.r.o., Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 03224066.

 

usnesení č. 373/14/2023
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 18 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 18, stojící na pozemku parc. č. 7 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 374/14/2023
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 2021/16 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 2021/16, stojící na pozemku parc. č. 1989/2 v k.ú. Litoměřice, v ulici Kosmonautů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 375/14/2023
Schválení dohody o splátkách
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro Mxxxxxx Dxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Lxxxxx Dxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx, Terezín, na částku 82.482,00 Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 5.000,00 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem července 2023, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

usnesení č. 376/14/2023
Výpůjčka prostor na Střeleckém ostrově dne 23.08.2023 - K.R.A. Litoměřice
RM schvaluje výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro spolek K.R.A. Litoměřice z.s., U Katovny 2004/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 07533021 za účelem uspořádání společenské a sportovní akce pro rodiny s dětmi dne 23.08.2023. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

usnesení č. 377/14/2023
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru o výměře 147,80 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. 2676/2 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích, s církevní právnickou osobu Charita Litoměřice, se sídlem Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.08.2023 do 31.07.2026, náklady na služby bude hradit vypůjčitel.

 

usnesení č. 378/14/2023
Adresný záměr výpůjčky budovy čp. 171 na st. parcele č. 234 a budovy č p. 172 na st. parcele č. 235, obě v Litoměřicích, za účelem umístění Oblastního muzea v Litoměřicích
RM schvaluje adresný záměr výpůjčky pro Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje, se sídlem Dlouhá 173, Litoměřice, IČO: 00360635, a to budovy čp. 171 na st. parcele č. 234, vyjma prostor sloužící podnikání o výměře cca 130 m2 v přízemí této budovy, které jsou určeny ke komerčnímu pronájmu a celé budovy č p. 172 na st. parcele č. 235, obě v Litoměřicích na dobu neurčitou, za účelem umístění Oblastního muzea v Litoměřicích.

 

usnesení č. 379/14/2023
Udělení odměny řediteli PO TSM
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu Ing. Vítězslavu Votrubovi, řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Petr Panaš
3. místostarosta

 

Mgr. Jiří Adámek
2. místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu