Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 3.8.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3. 8. 2020
od 13:00hodin v kanceláři starosty města

 

374/14/2020
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2020 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p. o.
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2020 Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p. o. Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, (viz příloha orig. zápisu).

 

375/14/2020
Darování krizových potravinových balíčků neziskovým organizacím
RM schvaluje bezplatné přidělení 17 kusů krizových balíčků neziskovým organizacím v celkové hodnotě 11.900 Kč z doby koronavirové epidemie, kterým by prošla trvanlivost a byly v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR distribuovány MěÚ Litoměřicích potřebným seniorům.

 

376/14/2020
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro pana FxxxxxxxxxVxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, IČO: xxxxxxxxxx za účelem umístění předzahrádky v Sovově ul. před čp. 708/3 v Litoměřicích, na části pozemku parc. č. 1046 k.ú. Litoměřice o celkové ploše 7 m2. Souhlas je udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a od 8:00 hodin sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hodin každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).

 

377/14/2020
Bezúplatný převod věcí movitých - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice a PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

378/14/2020
Žádost o souhlas zřizovatele - Šablony III. - PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice IČO: 46773380 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony III v rámci výzvy č. 02_20_080 vyhlášené MŠMT ČR.

 

379/14/2020
VZ/002/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ - vybavení nábytkem“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/002/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ - vybavení nábytkem“ (viz příloha orig. zápisu).

 

380/14/2020
VZ/004/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Litoměřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

381/14/2020
VZ/001/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ – schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
a) RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 (viz příloha orig. zápisu)

 

382/14/2020
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2020/2021.

 

383/14/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
pan Mxxxxx Kxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 40.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

384/14/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
pan Mxxxx Jxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx , 412 01 Litoměřice, nar.xxxxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

385/14/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
pan Jxxxxxx Rxxxx, xxxxxxxxxxxxxx , 412 01 Litoměřice, nar.xxxxxxxxxx – výše dotace 16.500 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

386/14/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Mgr. Jxxxx Hxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 412 01 Litoměřice, nar.xxxxxxxxxx – výše dotace 21.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

387/14/2020
VZ/026/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní – rekonstrukce ploch“ - rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
RM rozhoduje o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/026/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní – rekonstrukce ploch“.

 

388/14/2020
VZ/032/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní – rekonstrukce ploch“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/032/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní – rekonstrukce ploch“ (viz příloha orig. zápisu).

 

389/14/2020
Poskytnutí finančních prostředků obci Hlinná v rámci projektu LIFE České Středohoří
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků obci Hlinná, Hlinná 53 ,412 01 Litoměřice, IČO: 00526142, ve výši 6.000 Kč jako příspěvek na projekt „Slavnosti pastvin“ v rámci projektu LIFE České Středohoří, který se bude konat 5.září 2020 v obci Hlinná a okolí. RM schvaluje rozpočtové opatření viz příloha orig.zápisu.

 

390/14/2020
Rozpočtové opatření odboru ŽP - regenerace městské zeleně Mezibraní
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru životního prostředí - navýšení UZ/ORG 22008/5000 ulice Mezibraní - regenerace zeleně o 1.000.000 Kč (viz příloha orig.zápisu).

 

391/14/2020
Schválení způsobu prodeje neobsazených bytů v ulici Topolčianská a Liškova, vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje prodej neobsazených bytů č. 400/9, č. 4009/18 a 400/21 v ulici Topolčianská a neobsazeného bytu č. 1770/6 v ulici Liškova, vše v k.ú. Litoměřice, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši 1.000.000,- Kč za každou bytovou jednotku. Prodej veřejnou nabídkou uvedených bytů se uskuteční dne 07.09.2020, informace k prodeji bytů budou zveřejněny na úřední desce Města Litoměřice.

 

392/14/2020
Záměr pronájmu reklamní plochy na budově č.p. 1365 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu reklamní plochy na pozemku parc č. 3889/1 jehož součástí je stavba č.p. 1365 v k.ú. Litoměřice za účelem umístění reklamní plachty o rozměrech 8 x 6,5 m za roční nájemné ve výši 48.400,- Kč. Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

393/14/2020
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 4073 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 4073, zastavěná plocha nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 2487).

 

394/14/2020
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2651 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2651, zahrada o výměře cca 1187 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k využití prostoru jako odpočinková zóna.

 

395/14/2020
Propachtování části pozemku parc. č. 4447/1 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 4447/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční pachtovné ve výši 225,- Kč.

 

396/14/2020
Schválení podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

 

397/14/2020
Nabídka pronájmu bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 56,31 m2 (1+1).

 

398/14/2020
Směna městského bytu č. 4 v ulici 5.května 154/1 za byt č. 6 v ulici 5.května 154/1 v Litoměřicích
RM schvaluje panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, výměnu stávajícího bytu za větší byt č. 6 v ulici xxxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

399/14/2020
Adresný záměr pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu městského bytu č. 1 na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku od 14.6.2020 s následným prodloužením o 1 rok při rádném plnění nájemní smlouvy.

 

400/14/2020
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

401/14/2020
Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku, stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k.ú. Litoměřice v areálu Tržnice Felixe Holzmanna
RM schvaluje paní Jxxxxxxxx Kxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, 30% slevu na platbách nájemného za měsíc duben a květen 2020, které jsou hrazeny za pronájem prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku, stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k.ú. Litoměřice v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích.

 

402/14/2020
Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 5251/32 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti Kingcern s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 28943554, 30% slevu na platbách nájemného za měsíc duben a květen 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 280 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/32 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

403/14/2020
Schválení slevy na nájemném za pronájem pozemků a prostor sloužících podnikání v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, které užívá na základě nájemních smluv společnost SLABOCH s.r.o.
a) RM schvaluje společnosti SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, 30% slevu na platbách nájemného za měsíc duben a květen 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 1 086 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/37 a parc. č. 5227/38 v ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.
b) RM schvaluje společnosti SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, 30% slevu na platbách nájemného za měsíc duben a květen 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 280 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/32 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.
c) RM schvaluje společnosti SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, 30% slevu na platbách nájemného za měsíc duben a květen 2020, hrazených za pronájem části pozemku č. 5251/1 o výměře 3 650 m2, části pozemku parc. č. 5251/3 o výměře 1 600 m2 a za pronájem pozemku parc. č. 5251/2 o celkové výměře 1 523 m2, vše v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

404/14/2020
Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově – Romský festival dne 22.08.2020
RM neschvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s panem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, za účelem konání Romského festivalu dne 22.08.2020 z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v rámci celé republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Všechny obdobné hromadné akce předem plánované na letošní léto (Hasičské slavnosti Litoměřice 2020, Litoměřické kulturní léto, Bezva fest 2020) byly ze stejného důvodu zrušeny či přeloženy na příští rok.

 

405/14/2020
Aktualizace smlouvy o poskytování služeb pro zajištění provozu budovy č.p. 282, stojící na pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice, Tyršovo náměstí Litoměřice
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb pro zajištění provozu budovy č.p. 282, stojící na pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalého městského pivovaru na Tyršově náměstí v Litoměřicích, se společností Pivovar Litoměřice s.r.o., se sídlem Tyršovo náměstí 282/1, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č.1 se upravuje výše záloh na služby (viz příloha orig. zápisu).

 

406/14/2020
Výmaz věcného břemene – služebnosti elektrizačního zařízení (VO) na pozemcích parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výmaz věcného břemene zřízeného ve prospěch Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, na základě Smlouvy č.S-4051/2019-Bál ze dne 21.11.2019, podle GP 4422-18/2016, zahrnující strpění zřizování a provozování vedení na pozemcích parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 v k.ú. Litoměřice, právo vstupu a vjezdu pro provádění kontrol, údržby, oprav a změn; zákaz výstavby objektů a zařízení a výsadby trvalých porostů a stromů Správní poplatek za výmaz práva z evidence katastru nemovitostí bude hradit Město Litoměřice.

 

407/14/2020
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu KDH v Litoměřicích za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“ pořádané v areálu výstaviště Zahrady Čech dne 21.08.–23.08.2020
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (zatravněná plocha vpravo od centrální komunikace před vjezdem do autoparku oproti vstupu na výstaviště) pro pana xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – organizátora akce, za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“ pořádaného v areálu výstaviště Zahrady Čech dne 21.08.–23.08.2020.

 

408/14/2020
Zveřejnění adresného záměru pronájmu "Restart" bytu na adrese Masarykova 737/5 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu restart bytu na adrese Masarykova 737/50 v Litoměřicích.

 

409/14/2020
Schválení dohody o prominutí dluhu
RM schvaluje prominutí nákladů za nucený odtah vozidla ve výši 1.500 Kč, pro MUDr. Wxxxxxx Dxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Praha-Zličín.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 5. srpna 2020

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu