Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 18.7.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18. 7. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


usnesení č. 306/14/2022
Žádost o rozpočtové opatření - mobilní lávka pro pěší
RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení položky ÚZ 8233/Org. 8200 na akci "Mobilní lávka pro pěší" v rozpočtu odboru územního rozvoje na r. 2022 o 450 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 307/14/2022
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. Březová, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s majiteli přilehlých nemovitostí v ul. Březová v Litoměřicích. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 308/14/2022
Schválení nájemní smlouvy - ul. Na Vinici - vodovod
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 469, týkající se pronájmu vodního díla - vodovodu v ul. Na Vinici, p. p. č. 4008/35 v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 309/14/2022
Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2022
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Františku Kindermannovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 310/14/2022
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2022
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 311/14/2022
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – II. čtvrtletí 2022
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Ing. Martině Vondrákové– Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Bc. Michaele Mokré - Městské kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 312/14/2022
Šablony pro MŚ a ZŠ I výzva č. 02_22_002 MŠMT - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32 se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci výzvy č. 02_22_002 vyhlášené MŠMT ČR.

 

usnesení č. 313/14/2022
Šablony pro MŚ a ZŠ I výzva č. 02_22_002 MŠMT - ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci výzvy č. 02_22_002 vyhlášené MŠMT ČR.

 

usnesení č. 314/14/2022
Žádost o poskytnutí dotace - Musica et Educatione, z.s.
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 01709968 na projekt „10. ročník Litoměřických svátků hudby", který bude realizován od 26. 8. do 27. 8. 2022 v Kostele Všech svatých v Litoměřicích,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu),
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 315/14/2022
Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých mezi PO MSZ a ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje:
a) nepřijetí nabídky bezúplatného převodu 11 ks cvičebních strojů od Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4 se sídlem U Stadionu 522/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 401 do majetku města Litoměřice
b) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4 se sídlem U Stadionu 522/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 401 a příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích se sídlem Zahradnická 215/28, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 316/14/2022
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených finančních darů – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určených finančních darů v částce 30 000,- Kč a 7 250,- Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 26161516 na nákup herního prvku na školní hřiště a realizaci projektového dne "Památné stromy".

 

usnesení č. 317/14/2022
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2022/2023.

 

usnesení č. 318/14/2022
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2022/2023.

 

usnesení č. 319/14/2022
Změna odpisového plánu na rok 2022 - DDM Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 320/14/2022
Aktualizace odpisového plánu pro rok 2022 - Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5
RM schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice, IČO:46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 321/14/2022
Změna plánu oprav majetku na rok 2022 - ZUŠ Litoměřice
RM schvaluje aktualizovaný plán oprav a pořízení majetku a plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 322/14/2022
Pronájem prostor VUSS - PPP ÚK - pracoviště Litoměřice
RM projednala žádost Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje o pronájem prostor v objektu č.p. 76, ul. 5.května za účelem rozšíření služeb poskytovaných územním pracovištěm Litoměřice a ukládá odboru správy nemovitého majetku města jednat s žadatelem o rozsahu a podmínkách přípravy adresného záměru pronájmu části prostor 1.NP shora uvedeného objektu.

 

usnesení č. 323/14/2022
Revokace usnesení č. 146/8/2022 ze dne 4.4.2022 - CŠJ Litoměřice
RM revokuje své usnesení č. 146/8/2022 b) ze dne 4.4.2022 a schvaluje příspěvkové organizaci Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice, IČO: 46768793 převod výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši 521.069,42 Kč, do fondu odměn ve výši 100.000Kč a převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši 2.000.000 Kč na financování oprav a údržby majetku; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022.

 

usnesení č. 324/14/2022
Součinnost při zpracování žádosti do Modernizačního fondu na rozvoj obnovitelných zdrojů energie
RM schvaluje úkol pro příslušné odbory a jejich vedoucí zajistit do 30.9.2022 potřebnou součinnost při zpracování podkladů do žádosti o dotaci na fotovoltaické elektrárny do programu RES+ 2022.

 

usnesení č. 325/14/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: MUDr.Pxxx Pxxxxx, bytem Litoměřice, nar.xxxxxxxx – výše dotace 20.000 Kč.
(smlouva viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 326/14/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: Pan Jxxx Mxxxxx, bytem Litoměřice, nar. xxxxxxxx – výše dotace 32.500 Kč.
(smlouva viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 327/14/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele: MUDr. Šxxxxx Bxxxxxxx, bytem Litoměřice, nar. xxxxxxxx – výše dotace 45.847 Kč.
(smlouva viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 328/14/2022
Nepřijetí dotace podle podané žádosti identifikační číslo 117D721002051 Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu
RM schvaluje nepřijetí dotace podle podané žádosti identifikační číslo 117D721002051 Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu (viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM odstoupení od projektu vybudování fotopointu na Střeleckém ostrově a pověřuje OKMaCR hledáním jiných vhodnějších variant.

 

usnesení č. 329/14/2022
Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Litoměřice – Povodí Ohře
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 450/2 o výměře cca 200 m2 (ostatní plocha), části pozemku parc. č. 444/2 o výměře cca 15 m2 (trvalý travní porost), pozemku parc. č. 5526/1 o výměře 19 m2 (vodní plocha) a pozemku parc. č. 5526/2 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou od 01.08.2022 do 31.12.2022 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 za účelem stavby 2. etapy opravy krytého profilu Pokratického potoka.

 

usnesení č. 330/14/2022
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo – práce v lese
RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo se zhotovitelem Oxxxx Kxxxxxxxxxxx, bytem 400 02 Malečov, IČO: 07364741 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 331/14/2022
Pronájem pozemku parc. č. 2778 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2778, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví p. Mxxxxx Gxxxxxxxxxx, bytem Litoměřice, za roční nájemné 198 Kč.

 

usnesení č. 332/14/2022
Rozpočtové opatření OSNMM OLH
RM schvaluje rozpočtové opatření Odboru správy nemovitého majetku města (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 333/14/2022
Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 386 ze dne 8.6.2016 dohodou
RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 386 ze dne 8.6.2016, týkající se vypůjčení části pozemku parc.č. 2563/113 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu provozování a údržby dětského pískoviště, uzavřené s Občanským sdružením Litoměřická cihelna, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČO: 27013260, dohodou ke dni 31.7.2022.

 

usnesení č. 334/14/2022
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, pro pana Exxxx Rxxxxx, IČO: xxxxxxxx se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 335/14/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 450/6, 2693/1 v k.ú. Litoměřice (682)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 450/6, 2693/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5136-18/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 336/14/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2472/91 v k.ú. Litoměřice (677)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2472/91 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5093-402/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 30.900 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 337/14/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 4006/61 v k.ú. Litoměřice (737)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice, ppč. 4006/62 - nové OM, IV-12-4022837“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 4006/61 v k.ú. Litoměřice Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 338/14/2022
Výpůjčka skateboardingového parku pod Tyršovým mostem a části přilehlých pozemků na Střeleckém ostrově - benefiční akce „SAVE-SKATE V.“
RM bere na vědomí konání benefiční akce „SAVE-SKATE V.“, která proběhla ve dnech 16.-17.07.2022 a dodatečně schvaluje výpůjčku skateboardingového parku pod Tyršovým mostem (na parc. č. 2700/1 a na parc. č. 2700/3) a přilehlých pozemků parc. č. 2705/2 a parc. č. 2698/1 na Střeleckém ostrově v Litoměřicích paní Bc. Šxxxx Hxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem Lovosice, z důvodu pozdního podání žádosti.

 

usnesení č. 339/14/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Centrální školní jídelna Litoměřice za rok 2021
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u organizace Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice IČO: 467 68 793 (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Lukas Wünsch
2.místostarosta města

Vyhotoveno dne: 18.7.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu