Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 16.4.2015

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16.4.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 14. jednání projednala pod usnesením č.:

327/14/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Technické služby města Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Technické služby města Litoměřice.

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 653.689,67 Kč a jeho následné použití na úhradu ztráty minulých let; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Technické služby města Litoměřice za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

328/14/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Městská nemocnice
RM schvaluje účetní závěrku PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje převod výsledku hospodaření PO Městské nemocnice za rok 2014 do rezervního fondu ve výši + 8 544 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje převod částky + 43 146 Kč z rezervního fondu do fondu investic za rok 2014.
RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti nemocnice za rok 2014, vč. Auditu účetní závěrky za rok 2014. Výsledek auditu – „bez výhrad" (viz příloha orig. zápisu).

329/14/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 13.372,10 Kč a fondu odměn ve výši 6.686,00 Kč ; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

330/14/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice.

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 54 308,36 Kč a fondu odměn ve výši 13 577,- Kč ; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice.
(viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

331/14/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Mateřská škola Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Mateřská škola Litoměřice

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 13 639,54 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Mateřská škola Litoměřice. (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Mateřské škola Litoměřice za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

332/14/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 73010,64Kč a fondu odměn ve výši 40.000,-- Kč ; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice. (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

333/14/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO MKZ v Litoměřicích

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 236 946,27 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO MKZ v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO MKZ v Litoměřicích za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

334/14/2015
Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2015, PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích.

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 275.853,27 Kč
a fondu odměn ve výši 100.000 Kč ; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2015 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích. (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2015 s ohledem na rozdělení HV 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2015 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu).

335/14/2015
Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu – ŘSD ČR
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR s.p.o., Na Pankráci 546/56, Praha 4 o právu provést stavbu „Litoměřice – propojení cyklotras" (viz příloha orig. zápisu).

336/14/2015
Schválení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 – Zadávání veřejných zakázek
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 - Zadávání veřejných zakázek s účinností od 17. 4. 2015 (viz příloha orig.zápisu).

337/14/2015
Revokace usnesení č. 254/12/2015 – Vl. Římal – Lodní nám.
RM revokuje usnesení č. 254/12/2015 a schvaluje zábor veřejného prostranství – části Lodního náměstí v Litoměřicích pro p. Vladimíra Římala, předsedu o.so. Pískovna, Palachova 641/43, Litoměřice za účelem pořádání kulturních akcí – tanečních zábav, hudebních a divadelních vystoupení v těchto termínech: 29.5.,30.5., 5.6., 6.6., 12.6., 13.6., 19.6., 20.6., 26.6., 27.6., 28.6., 3.7., 4.7., 10.7., 11.7, 17.7., 18.7., 24.7., 25.7., 31.7., 1.8., 7.8., 8.8., 14.8., 15.8., 21.8., 22.8., 28.8., 29.8., 30.8., 4.9., 5.9., 11.9., 12.9., 18.9., 19.9., 25.9., 26.9. 2015.

338/14/2015
Zábor veřejného prostranství – VTR Litoměřice – Rally
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro VTR Litoměřice, Werichova 2, Litoměřice za účelem slavnostního startu automobilového závodu VI. Rally České Středohoří dne 29.5.2015.

339/14/2015
Schválení uzavření smlouvy – ČEZ Distribuce, a.s.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavíranou mezi Městem Litoměřice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín (viz příloha orig. zápisu).

340/14/2015
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na údržbu parku mezi Městem Litoměřice a Nadací Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 27421538
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nadačním příspěvku na údržbu parku mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 a Nadací Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 27421538 (viz příloha orig. zápisu).

341/14/2015
Návrh na příděl bytu č. 8 v objektu s podporovanými pečovatelskými byty v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 paní A. P., bytem Litoměřice, v objektu s podporovanými pečovatelskými byty – ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

342/14/2015
Schválení výpovědi z nájmu bytu o velikosti 2+1, v domě č.p. 43/21 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje výpověď z nájmu bytu o velikosti 2+1, v domě č.p. 43/21 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, který užívá paní J. B., trvale bytem Litoměřice, z důvodu nehrazení nájmu, a to bez výpovědní doby.

343/14/2015
Schválení výpovědi z nájmu pozemku - parc.č. 123 v k.ú. Litoměřice (tržnice)
RM schvaluje výpověď z nájmu pozemku - části parcely č. 123 v k.ú. Litoměřice (tržnice) o výměře 64,50 m2, který užívá pan Dinh Nguyen Tuan, IČ: 66428297, se sídlem 5.května 141/8, Litoměřice.

344/14/2015
Jmenování konkurzní komise pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 ve složení (viz příloha orig. zápisu).

345/14/2015
Poskytnutí dotací v Programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží - školy a školská zařízení pro rok 2015
Rada města
a) schvaluje poskytnutí účelových dotací v Programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží - školy a školská zařízení pro rok 2015 na základě kriteriálního hodnocení (viz příloha orig. zápisu).

b) neschvaluje poskytnutí účelových dotací v Programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží - školy a školská zařízení pro rok 2015 z důvodu dosažení nejnižšího hodnocení dle schválených kritérií (viz příloha orig. zápisu).

c) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

346/14/2015
Schválení přijetí účelově určeného finančního daru PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

347/14/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že sídlo Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, IČO: 22828524 je v budově ZŠ Litoměřice, U Stadionu 522/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice
RM uděluje souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, IČO: 22828524 na adrese U Stadionu 522/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice.

348/14/2015
Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2015
RM schvaluje

a) poskytnutí účelových dotací dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti pro rok 2015 (viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

349/14/2015
Poskytnutí dotací v Programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí pro rok 2015
Rada města
a) schvaluje poskytnutí účelových dotací v Programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí pro rok 2015 na základě kriteriálního hodnocení (viz příloha č. 1 orig. zápisu)

b) neschvaluje poskytnutí účelových dotací v Programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí pro rok 2015 z důvodu dosažení nejnižšího hodnocení dle schválených kritérií (viz příloha č. 2 orig. zápisu)

c) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

350/14/2015
Poskytnutí dotací pro rok 2015 – kulturní akce
Rada města

a) schvaluje na základě kriteriálního hodnocení poskytnutí účelových dotací na kulturní akce pro rok 2015 (viz příloha č.1 orig. zápisu)

b) neschvaluje poskytnutí účelových dotací (viz příloha č.2 orig. zápisu) vzhledem k hodnocení obsahu projektu, přínosu pro cílovou skupinu a finanční náročnosti projektu s ohledem na celkový objem účelově určených finančních prostředků v rozpočtu města

c) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č.3 orig. zápisu).

d) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelových dotací na kulturní akce v roce 2015 těm žadatelům, u kterých poskytnuté dotace převyšují částku 50 tis. Kč. (viz příloha č.1 orig. zápisu)

351/14/2015
Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 142N01/08 se Státním pozemkovým úřadem
RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 k nájemní smlouvě č. 142N01/08 se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 (viz příloha orig.zápisu).

352/14/2015
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 5227/24 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 150m2 k účelu umístění včelích úlů
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 5227/24 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 150m2 k účelu umístění včelích úlů na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

353/14/2015
Výpůjčka části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice, Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, Kréta 322, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily od 18.4.2015 -19.4.2015 z důvodu pořádání sportovních akcí - Českého poháru BMX a Oblastního přeboru Ústeckého kraje v Litoměřicích.

354/14/2015
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 4 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 47,57 m² (1+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 47,57 m² (1+1) panu R. H., Litoměřice. Výše nájemného činí 72,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

355/14/2015
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 2 v ul. Dlouhá 194/47 v Litoměřicích o výměře 67,99 m² (3+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v ul. Dlouhá 194/47 v Litoměřicích, o výměře 67,99 m² (3+1) paní M. B., Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

356/14/2015
Přidělení prostoru sloužícího k podnikání na základě zveřejněného záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání – skladového prostoru na st. parcele č.4408/7, číslo objektu 021 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení prostoru sloužícího k podnikání na stav. parcele č.4408/7, číslo objektu 021 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích Ing. M. L. za účelem provozování skladového prostoru o výměře 74,5 m². Nájemné činí 300,- Kč/m²/rok. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení.

357/14/2015
Aktualizace nájemní smlouvy uzavřené se společností HELIA PRO s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy ze dne 25.2.2002 uzavřené se společností HELIA PRO s.r.o., Čechova 1, Litoměřice, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Milošem Sochrem (Dodatek č. 4 přílohou orig. zápisu).

358/14/2015
Výpůjčka pozemku v areálu KDH v Litoměřicích za účelem cvičení sboru Vězeňské služby České republiky ve dnech 29.05.2015, 05.06.2015 a 12.06.2015
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (vyasfaltovaná plocha cvičiště vpravo od centrální komunikace) za účelem uspořádání cvičení sboru Vězeňské služby České republiky (Vazební věznice Litoměřice) ve dnech 29.05.2015, 05.06.2015 a 12.06.2015 v čase od 08:00 do 11:00 hod..

359/14/2015
Zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu části budovy (1. a 2. patro) čp. 241 na parcele parc. č. 317/2 – Gotické dvojče v Litoměřicích za účelem podpory kulturně-společenských projektů ve městě
RM schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu části budovy (1. a 2. patro) čp. 241 na parcele parc. č. 317/2 – Gotické dvojče v Litoměřicích o celkové výměře 116 m2 za účelem podpory kulturně-společenských projektů ve městě – využití jako galerie, muzeum, výstavní expozice, ateliér, restaurátorská dílna, lapidárium apod..

360/14/2015
Vzetí na vědomí Druhého plnění Zprávy k TOP 7 problémům z veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic 2014"
RM bere na vědomí Druhé plnění Zprávy k TOP 7 problémům z veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic 2014" (viz příloha orig. zápisu).

361/14/2015
Schválení roční odměny pro členy Správní rady jako statutárního orgánu Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2014
RM schvaluje roční odměny pro statutární orgán Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2014 a zálohy na rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

362/14/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvková organizace, Plešivecká 1863/15, Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvková organizace, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice IČO: 627 696 93 (viz příloha orig. zápisu).

363/14/2015
Vydání Dodatku č. 2 Organizačního řádu Města Litoměřice a MěÚ Litoměřice
RM schvaluje Dodatek č. 2 Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 1/2014 Organizační řád Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

364/14/2015
Schválení uzavření smlouvy – RWE GasNet, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě uzavíranou mezi Městem Litoměřice a spol. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 94096, Ústí n. Labem (viz příloha orig. zápisu).

365/14/2015
Žádost o poskytnutí dotace – Oblastní muzeum Litoměřice, příspěvková organizace
RM neschvaluje poskytnutí dotace Oblastnímu muzeu Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dlouhá 173/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 360635 na pořízení katalogu k výstavě s názvem „Litoměřice. Ve znamení kalicha".

366/14/2015
Schválení uzavření smlouvy s Centrem dopravního výzkum, v.v.i., se sídlem Líšeňská 33a, Brno, 636 00, IČ 44994575 na zpracování dopravní analýzy pro město Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy s Centrem dopravního výzkum, v.v.i., se sídlem Líšeňská 33a, Brno, 636 00, IČ 44994575 na zpracování dopravní analýzy pro město Litoměřice.

367/14/2015
Doplnění člena redakční rady Radničního zpravodaje
RM schvaluje Václava Sedláka členem redakční rady Radničního zpravodaje Města Litoměřice od 17. 4. 2015.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu