Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 15.6.2017

USNESENÍ
VÝPIS
ze 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15. 6. 2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 5 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 14. jednání projednala pod usnesením č.:

 

345/14/2017
Žádost o poskytnutí dotace – LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., IČO: 25018515 – „Den umění“
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč LINGUA UNIVERSAL soukromé základní škole a mateřské škole s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 v rámci podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj na uskutečnění projektu: „Den umění“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

346/14/2017
Poskytnutí dotace paní A. K., bytem Litoměřice pro syna V. K. – účast na MČR a ME BMX
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč paní A. K., bytem Litoměřice pro syna V. K. za účelem jeho účasti na MČR BMX, které se bude konat dne 1. 7. 2017 v Brně a pro účast na ME BMX, které se bude konat 15. – 16. 7. 2017 ve francouzském Bordeaux a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

347/14/2017
Poskytnutí dotace DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693 pro účast V. K., člena TKM, na MS v F1E (magnetem řízené větroně) v Rumunsku
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 pro člena Technického klubu mládeže V. K., který se zúčastní MS F1E (magnetem řízené větroně), které se bude konat ve dnech 21. –26. 8. 2017 v Turdě, Rumunsko a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz. příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

348/14/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10 000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 na úhradu nákladů spojených s rozvojem výchovně vzdělávacích aktivit žáků třídy 4. B ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

 

349/14/2017
Smlouva o výpůjčce s Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko na stropní zvedací systém
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce s Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 70854165 na zařízení stropního zvedacího systému (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

350/14/2017
Návrh na příděl bytu č. 34 (1+1, podkrovní byt) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice – pan J. G.
RM schvaluje přidělení bytu č. 34 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice panu J. G., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

351/14/2017
Vzetí na vědomí zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice
RM bere na vědomí zprávu o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM schválit zprávu o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

352/14/2017
Vzetí na vědomí aktualizovaného zásobníku projektů Města Litoměřice 2017 - 2019+
RM bere na vědomí aktualizovaný zásobník projektů Města Litoměřice 2017+ (viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM schválit aktualizovaný zásobník projektů Města Litoměřice 2017+ (viz příloha orig. zápisu).

 

353/14/2017
Vzetí na vědomí „Zprávy k TOP problémům 2017 – navrhovaná opatření“
RM bere na vědomí „Zprávu k TOP problémům 2017 – navrhovaná opatření“.
RM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí problémy vzešlé z fóra, ověřené anketou a sociologickým průzkumem řešit v souladu se zpracovanou „Zprávou k TOP problémům 2017 – navrhovaná opatření“ (Zpráva viz příloha orig. zápisu).

 

354/14/2017
Schválení uzavření Dohody o stanovení individuálních cen s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054
RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení individuálních cen s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha1, Na příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 (viz příloha orig. zápisu).

 

355/14/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2739, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2739, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice.
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2739, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby.

 

356/14/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č.5500, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 5500, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice.
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 5500, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby.

 

357/14/2017
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 2675/1, zahrada o výměře cca 65 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 2675/1, zahrada o výměře cca 65 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou.

 

358/14/2017
Ukončení Pachtovní smlouvy č. 9170000335 ze dne 15.1.2012 (pozemek parc.č. 4265/2, zahrada o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice dohodou ke dni 20.7.2017
a) RM schvaluje ukončení Pachtovní smlouvy č. 9170000335 ze dne 15.1.2012 na pozemek parc.č. 4265/2, zahrada o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice, uzavřené s panem E. D., bytem Litoměřice, dohodou ke dni 20.7.2017.
b) RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrada o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice k propachtování od data 21.7.2017, na dobu neurčitou.

 

359/14/2017
Pronájem pozemku parc.č.2745 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2745, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce paní M. H., bytem Litoměřice k účelu umístění stavby garáže za nájemné 180 Kč/rok.

 

360/14/2017
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 19.3. - 25.3.2018
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 19.3.2018 - 25.3.2018 spol. CIRKUS JO-JOO, s.r.o, Zbožíčko 20, 289 25 Straky. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

361/14/2017
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,34 m2, který se nachází v přízemí domu č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

362/14/2017
Prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti MIST BARS s.r.o., se sídlem Za Vackovem 2209/49, 130 00 Praha 3, IČO: 24733776, zastoupené jednatelem Miroslavem Stejskalem, prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích po dobu realizace úprav prostoru od 01.06.2017 do 30.06.2017. Smluvní nájemné ve výši 1 400 Kč/m2/rok a zálohy na služby budou nájemcem hrazeny od 01.07.2017.

 

363/14/2017
Uzavření smlouvy o společné investici se společností CSPE s.r.o. na rekonstrukci bytu č. 1 o výměře 129,32 m2 (3+1) na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření „smlouvy o společné investici“ se společností CSPE s.r.o. se sídlem Třebívlice 27, 411 15 Třebívlice (IČ: 25414470) na rekonstrukci bytu č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu)
a
RM schvaluje prominutí úhrady nájemného společnosti CSPE s.r.o. se sídlem Třebívlice 27, 411 15 Třebívlice (IČ: 25414470) po dobu realizace rekonstrukce bytu č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích, nejpozději však do 31.12.2017.

 

364/14/2017
Navýšení rozpočtovaných finančních prostředků v oblasti vzdělávání – rozpočtové opatření správního odboru
RM schvaluje navýšení finančních prostředků do rozpočtu na vzdělávání pro rok 2017 o 300 tis. Kč na celkovou částku 1.180 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

365/14/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, 41201 Litoměřice, IČO: 00830488
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00830488 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

366/14/2017
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 29.6.2017 v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích
RM schvaluje program na veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 29.6.2017 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

PROGRAM:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání:

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.6.2017
 2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2016 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2016
 3. Schválení Projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí":
  a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ
  b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce
 4. OZV o veřejném pořádku - doplnění
 5. Schválení změny části města (zrušení části Za Nemocnicí)
 6. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem
 7. Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/18 z fóra, z ankety a ze sociologického průzkumu
 8. Schválení aktualizovaného zásobníku projektů Města Litoměřice 2017+
 9. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice

   

  Majetkové záležitosti:
  Záměry:
 10. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově
 11. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově
 12. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. města (nezapsaný odděl.geometr.plán) bez finančního vyrovnání
 13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části pozemku parc.č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)

   

  Prodeje:
 14. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č.1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
 15. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
 16. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
 17. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl.geometr.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
 18. Prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
 19. Prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
 20. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice
 21. Prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
 22. Prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice
 23. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr.plán)
 24. Nákup části nemovité věci - stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 61 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.město)
 25. Nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného odděl. geometr.plánu v k.ú. Litoměřice
 26. Nákup stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, bývalého železničního tunelu v k.ú. Litoměřice
 27. Bezúplatný převod pozemků – přijetí daru parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3 o celkové výměře 533 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
 28. Prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
 29. Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku parc.č.1267/25 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3005/2017 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav dešťové kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice
 31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice
 32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4889/3 k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

367/14/2017
Revokace usnesení RM č. 323/13/2017 ze dne 1.6.2017 o uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Univerzitou J.E. Purkyně
RM revokuje své usnesení č. 323/13/2017 ze dne 1.6.2017 o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 4008/117, o celkové výměře max. 70 m2 vše v k.ú. Litoměřice, s Univerzitou J.E. Purkyně, IČO: 44555601, 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, k účelu vybudování přípojky VN v rámci projektu DEGREE, a schvaluje nové znění smlouvy (nový návrh smlouvy a projektový výkres – viz příloha orig. zápisu).

 

368/14/2017
a) Schválení řádné účetní závěrky společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2016
b) Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2016
c) Schválení Výroční zprávy společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2016
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje:

a) řádnou účetní závěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2016, ověřenou auditorskou společností ADaKa s.r.o., auditorkou Ing. Radkou Maxovou, osvědčení KAČR č. 1890, s konstatováním, že účetní závěrka společnosti za rok 2016 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetním předpisy. (viz příloha originál zápisu - Výroční zpráva),

b) návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2016, kterým je ztráta ve výši 704.331,69 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši převedena do hospodářského výsledku minulých let jako neuhrazená ztráta minulých let,

c) Výroční zprávu společnosti za rok 2016, včetně Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2016 a o stavu jejího majetku, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy dozorčí rady za rok 2016. (Výroční zpráva 2016 vč. účetní závěrky a výkazu zisku a ztrát viz příloha orig. zápisu).

 

369/14/2017
Projekt „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“:
a) záměr podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 – Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce
RM doporučuje ZM schválit:
a) záměr podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na projekt „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“ v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích na parc. č. 4008/40 k. ú. Litoměřice.

b) zajištění spolufinancování projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“ v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích na parc. č. 4008/40 k. ú. Litoměřice ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce v případě přidělení dotace z podprogramu 133D 531.

 

370/14/2017
Zveřejnění záměru pronájmu dvou budov tvořících jeden funkční celek na pozemcích parc. č. 5227/37 a parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.321 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží od data 01.08.2017
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu dvou budov tvořících jeden funkční celek na pozemcích parc. č. 5227/37 a parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.321 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor od data 01.08.2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

371/14/2017
Zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.841 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží od data 01.08.2017
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu budovy na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.841 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží od data 01.08.2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

372/14/2017
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky budovy na pozemku parc. č. 5251/29 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.212 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem poskytnutí prostor Městské policii v Litoměřicích a Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice od data 01.08.2017
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky budovy na pozemku parc. č. 5251/29 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1.212 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem poskytnutí prostor Městské policii v Litoměřicích a Sboru dobrovolných hasičů Litoměřice od data 01.08.2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

373/14/2017
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro slavnostní předání vysvědčení žáků 7. A Masarykovy základní školy v Litoměřicích dne 30.06.2017
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově paní Mgr. Lence Cízové – třídní učitelce 7. A Masarykovy základní školy v Litoměřicích, Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice za účelem slavnostního předání vysvědčení dne 30.06.2017.

 

374/14/2017
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odběru bioodpadu ze dne 15. 6. 2016 s firmou Gardenline s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odběru bioodpadu ze dne 15. 6. 2016 s firmou Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice, IČO: 272 63 827 (viz příloha orig. zápisu).

 

375/14/2017
Schválení uzavření smlouvy o daňovém poradenství a konzultační činnosti
RM schvaluje uzavření Smlouvy o daňovém poradenství a konzultační činnosti s firmou AGIS, spol. s r.o., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, IČO 613 26 151 (viz příloha orig. zápisu).

 

376/14/2017
Jmenování komise pro otevírání obálek - pronájem výstaviště Zahrada Čech
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek – nabídek na pronájem výstaviště Zahrada Čech ve složení: Ing. Pavel Grund, Mgr. Václav Červín a Bc. Martina Skoková.

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

 

Mgr. Václav Červín
3. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 19.6.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu