Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. usnesení z jednání RM 22.07.2004

 

USNESENÍ

ze 14. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 22. 7. 2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         předložený klíč přerozdělení zbylých finančních prostředků ZŠ Litoměřice, Máchovy Schody 4.

2.         návrhy likvidační komise ze dne 8.4.2004 (zápis č.1, bod 1 – Rozmarýn – projednán a schválen zastupitelstvem Města Litoměřice dne 3.6.2004) pozměněného návrhem ze dne 3.6.2004 (změna bodu zápisu č.4 – prodej OA Škoda Forman) a schválení návrhu likvidační komise ze dne 15.7.2004 (zápis č.7 – dřevěná tribuna – technické služby a zápis č. 12 – potravinová linka – výstaviště ZČ – nutno zařadit do programu zastupitelstva Města Litoměřice)  viz přílohy.

3.         uvolnění částky 7.350,- Kč z rozpočtové rezervy města za účelem odškodnění

prokázané škody za úraz paní Ireny Mrázové.

4.         uvolnění částky  8.758,- Kč z rozpočtové rezervy města za účelem odškodnění prokázané škody za úraz paní Jitky Perníčkové.

5.         podnájem nájemci TJ Sokol, zast. Ing. Janem Hrkalem, Pokratická 80/44 na části pozemku  p.č. 376/1 v k.ú. Pokratice o celkové výměře 40 m2 formou výpůjčky na dobu určitou do 31.3.2005 pro p.Vojtěcha Klímu, Bohušovice (20m2) a Danu Zůnovou, Litoměřice (20m2).

6.         na základě žádosti paní Elišky Patolánové, Třebušín 131, Třebušín a doporučení BK přidělení bytu s dlužným nájemným v ul. Dukelská 1855/10 v Litoměřicích za podmínky uhrazení dlužné částky. Po zaplacení pohledávky Města Litoměřice bude sepsána nájemní smlouva s výše uvedeným nájemníkem.

7.         na základě žádosti paní Evy Lieberové, A. Muchy 420/12, Litoměřice a doporučení BK přidělení bytu s dlužným nájemným v ul. Hynaisova 427/9 v Litoměřicích za podmínky uhrazení dlužné částky. Po zaplacení pohledávky Města Litoměřice bude sepsána nájemní smlouva s výše uvedeným nájemníkem.

8.         výjimečně (změna z fyz. osoby na spol. s r.o.) povolení podnájmu v NP Dlouhá 195/49, Litoměřice V.Mobil s.r.o. zastoupený panem Milanem Voráčkem pro společnost Mr.Green s.r.o., IČO : 254 81 282, se sídlem Zlatá Olešnice - Vrcha, PSČ : 468 47, zastoupenou panem Milanem Zelenkou.

9.         prominutí (odpis) pohledávky za dlužné nájemné v bytě číslo 31 ve Švermově ul. po zemřelém panu Jiřím Haškovi, panu Martinu Slavíkovi, bytem Jarošova 19, Litoměřice ve výši 2.336,- Kč.

10.       povolení společnosti TES Media spol. s r.o. na zhotovení měrných odběrových míst elektrické energie   po dobu  výměny stávající technologie kabelové televize za novou. Odběrná místa: Revoluční 1831/7 a Seifertova 1879/8 v Litoměřicích.     

11.       zvýšení osobního příplatku řediteli PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5 panu Mgr. Václavu Červínovi dle návrhu, s účinností od 1.8. 2004 a to v souladu s Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení zřizovanými obcí.

12.       konání mimořádného termínu svatby pana Vladimíra BAUDYŠE, bytem Litoměřice, Heydukova 1875/6 a slečny Lucie ZÁVORKOVÉ, bytem Litoměřice, Krátká 1 - na Ploskovickém zámku dne 10.září 2004 v 13.00hod.

13.       konání mimořádného termínu svatby (na jiném vhod. místě) pana Mgr. Podlahy Bronislava, nar. 19.5.1975, bytem Mrázova 986/23, Litoměřice a slečny Evy Moravcové, nar. 18.11.1984, bytem Michalovice 76. Svatba se bude konat v otevřeném altánu na Střeleckém ostrově dne 4.9. 2004 v 11:00 hod.

14.       konání mimořádného termínu svatby (na jiném vhod.místě) pana Kalase Radka, nar. 3.2. 1974, bytem  U Pramene 358/2 a slečny Andrei Melicharové, nar. 1.1.1974, bytem Alšova 13, Litoměřice. Svatba se bude konat na Střeleckém ostrově – veslař. klub Litoměřice dne 4.9. 2004 v 15:00 hod.

15.       vyplacení čtvrtletní zálohy na roční odměnu řediteli MěN Litoměřice MUDr. Miroslavu Jiránkovi ve výši dle návrhu (viz příloha orig. zápisu). Další doúčtování odměny bude závislé na výsledku hospodaření MěN Litoměřice a vyplacení 13. platu MUDr. Miroslavu Jiránkovi ve stejné procentuální výši v jaké ho vyplatí všem zaměstnancům, kteří na něj mají zákonný nárok.

16.       užití znaku města Litoměřic na pohlednice a panoramata města pro pana Daniela FIKERA.

II.         neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství pro p. Kolaříka, 5. května 1930, Česká Lípa – prodej občerstvení z mobilního vozíku.

2.         zábor veřejného prostranství pro paní Bohuslavovou, Křešice - prodej párku v rohlíku a kukuřice.

3.         žádost obce Trávčice o snížení neinvestičních nákladů na rok 2004 o 700,- Kč na jednoho žáka.

4.         jakékoliv další pronájmy v prostorách městské věže kostela Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

5.         žádost p. Mrišové Marie, Palachova 54, Litoměřice o pronájem pozemků p.č. 4588/2 v k.ú. Litoměřice o výměře 391 m2 a p.č. 4586/2 o výměře 242 m2 v k.ú. Litoměřice

6.         finanční příspěvek pro Jana Fechtnera pro účast na mistrovství světa v dráhovém golfu seniorů v SRN v termínu 6.-12.9.2004.

III.        ukládá:

1.         odboru DaSH návrh řešení parkování a zavedení zóny placeného stání v hist. části města projednat v komisi rozvoje města a poté předložit RM ke schválení.

2.         OÚRM a ODaSH vypracovat návrh časového postupu financování a řešení dopravního systému ve městě Litoměřice.

IV.        doporučuje:

1.         vzhledem k přerozdělení zbylých finančních prostředků ZŠ Litoměřice, Máchovy Schody 4.

ZM schválit změnu rozpočtu odboru ŠKSaPP ve výši, která bude upřesněna.

2.         ZM navýšit rozpočet odboru ŠKSaPP o částku 50.000,- Kč ze zbylých finančních prostředků zrušené PO ZŠ Litoměřice Máchovy schody 4 a zřízení nového ÚZ za účelem úhrady neinvestičních nákladů za žáky v ústavní výchově.

V.         pověřuje:

1.         OÚRM dořešit záležitost týkající se záboru veř. prostranství pro firmu Davos Trading, s.r.o. v Teplické ulici v souladu s usnesením RM č. I./4 ze dne 25.5. 2004.

VI.        revokuje:

1.         své usnesení č. I./8 ze dne 25.9. 2003 týkající se přidělení bytu paní Patolánové, Třebušín.

VII.       trvá:

1.         na svém usnesení č. I./11 ze dne 25.5. 2004 týkající se pronájmu pozemků p.č. 4588/2 v k.ú. Litoměřice o výměře 391 m2 a p.č. 4586/2 o výměře 242 m2 v k.ú. Litoměřice a to s konečnou platností.

VIII.      bere na vědomí:

1.         návrh řešení parkování a zavedení zóny placeného stání v hist. části města.

2.         průběh promítání letního kina na Střeleckém ostrově v měsících červenci a srpna 2004 dle oznámeného programu a termínů (viz příloha orig. zápisu) za podmínky dodržování hygienických norem a zákonných předpisů.

    

………………………………..                                                       ….……………………………..

                               Mgr. Petr Hermann                                                                    Mgr.Ladislav Chlupáč

                 2. místostarosta města                                                                   starosta města

            Zapsala:  Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu