RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. usnesení z jednání rady města 12.06.2003

USNESENÍ

z 14. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12. června 2003

od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

přítomno  9 členů rady města

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schválila:

1.         žádost paní Květuše Michalové za svou švagrovou paní Karlu Dostálovou, bytem Nádražní 1194/13, Litoměřice, o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za 1.  pololetí 2002 ve výši 180,- Kč.

2.         žádost paní Lydie Vlčkové za svého syna Rudolfa Vlčka, bytem Dalimilova 1320/15, Litoměřice, o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za 1. pololetí 2002 ve výši 180,- Kč.

3.         žádost pana Otty Dworschaka za svého syna Ottu Dworschaka, bytem Seifertova 1878/14, Litoměřice, o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za 1. pololetí 2002

ve výši 180,- Kč.

4.         žádost pana Otty Dworschaka za svého syna Jana Dobermanna, bytem Seifertova 1878/14, Litoměřice, o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za 1. pololetí 2002

ve výši 180,- Kč.

5.         žádost pana Milana Cápa za svého nevlastního syna Michala Froňka, bytem Plešivecká 1865/23, Litoměřice, o vrácení poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002

ve výši 360,- Kč.

6.         uzavření veřejnoprávních  smluv  na řešení přestupků mezi Městem Litoměřice a  obcemi Mlékojedy a Křešice.

7.         výpůjčku části pozemku parcela číslo 2530/1 o výměře 8 m2v k.ú. Litoměřice za účelem umístění měřícího kontejneru čistoty ovzduší na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců Českému hydrometeorologickému ústavu Praha, pob. Ústí nad Labem-Kočkov.

8.         prodloužení  smlouvy o výpůjčce pro Tomesze Ladislava a  Evu, bytem Lodní náměstí 257/4, Litoměřice  na obytný kontejner do 31.12.2003 za podmínky finanční spoluúčasti manželů Tomeszových na opravách jimi způsobených škod.

9.         změnu užívání, pro nájemce pana Martina Mazance,  bytem Pokratická 142, Litoměřice, NP v nemovitosti čp. 13/21 a 14/21 na Mírovém náměstí v Litoměřicích na prodejnu starožitnictví a na „Italskou kavárnu“ na náklady nájemce.

10.       navrženou kalkulaci nájemného pro Ubytovnu Želetice pro všechny tři typy ubytování ve výši 25,29 Kč/m2 + 374,52 Kč/osoba (služby).

11.       zpracování komunitního plánu v oblasti sociální péče v Litoměřicích.    

12.       program ZM konaného dne 24.6. 2003.

PROGRAM:

I. Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva

III. Nové úkoly

Majetkové záležitosti

Záměry :

1. Směna pozemků p.č. 375/5 v k.ú. Pokratice (město) za pozemek ve vlastnictví žadatele p.č. 1264 o výměře 504 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : PROBA s.r.o , Ing. Protiva, Litoměřice

2. Prodej pozemku p.č. 3856/11 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : manželé Rysovi, Janáčkova 4, Litoměřice

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek p.č. 660  v k.ú.Litoměřice z důvodu zřízení přípojky  plynové a kanalizační pro majitele pozemku p.č. 758/1 v k.ú. Litoměřice.

4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2475/1     v k.ú. Litoměřice z důvodu zřízení přípojky  NN pro majitele pozemku p.č. 2475/10 v k.ú. Litoměřice.

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek p.č. 247,132 v k.ú. Litoměřice z důvodu zřízení přípojky  NN , vodovodní a kanalizační pro majitele pozemku .č.145,143 v k.ú. Litoměřice.

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek  p.č. 3494,  3607/5,3607/8,3534/10, 3580/1, 3534/2, 3534/5v k.ú. Litoměřice z důvodu uložení podzemní vedení veřejné  telekomunikační sítě.

Prodeje :

7. Prodej pozemku p.č. 379/1 o výměře 199 m2, p.č. 379/2 o výměře 308 m2 a p.č.379/3 o výměře 19 m2  v k.ú. Pokratice

Žadatel : TJ Sokol , Pokratice

8. Prodej pozemku p.č.138/1 o výměře 229 m2 , p.č. 161/2 o výměře 135 m2  v k.ú. Litoměřice

Žadatel : spoluvlastníci domů Klášterní čp. 90 a 89 Litoměřice

9. Nákup pozemku p.č. 2490/10 o výměře 175 m2 v k.ú. Litoměřice

10. Přehodnocení ceny pozemku

Žadatel : Larisa Nováková,Na Kocandě 23, Litoměřice

11. Žádost o odkoupení nemovitosti čp. 13/21 Mírové náměstí, Litoměřice

12. Bezúplatný převod nemovitostí z majetku ČR na město

13. Výsledek hospodaření v roce 2002, kontrola hospodaření za rok 2002

14. Rozpočtové změny

15. Seznámení s aktuálním stavem a rozhodnutí o fondech Pioneer

16. Požární řád města

IV. Informace

V.  Interpelace

VI. Diskuze

VII.Závěr

II.         neschválila:

1.         žádost pana Rudolfa Punčocháře, bytem  Stránského 1766/48, Litoměřice, o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro rok 2002 a 2003 v celk.výši 732,-  Kč z důvodu jeho trvalého bydliště na území města Litoměřic.

2.         žádost pí Margity Kroščenové a p. Františka Štipáka, bytem Revoluční 1834/8, Litoměřice, o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro 2002 a 2003 v celkové výši 1.104,- Kč z důvodu možnosti podání žádosti o sociální dorovnání jejich nízkých příjmů.

3.         povolení podnájmu nebytového prostoru Velká Dominikánská 285/33, Litoměřice nájemci Česká společnost přátel Japonska zastoupené panem Danihelem, v prostorech přízemí o rozloze 19,75 m2, pro OS dílna ručního papíru zastoupené paní Ing. Irenou Štyrandovou se sídlem Michalovická 8, Litoměřice.

III.        pověřuje:

1.         místostarostu ing. Palána přípravou návrhu smlouvy s firmou PROVIZI s.r.o. (5. Kanál) v rámci nabídky na spolupráci při prezentaci města formou kabelové televize.

2.         OS BH jednáním s Českou společností přátel Japonska ve smyslu projednání možnosti úpravy nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru Velká Dominikánská 285/33, Litoměřice (pro oba subjekty společně – podílem) a to na základě žádosti společnosti o povolení podnájmu pro Občanské sdružení - dílna ručního papíru zastoupené paní Ing. Irenou Štyrandovou se sídlem Michalovická 8, Litoměřice.

.

IV.        doporučuje:

1.         ZM pro účely zpracování komunitního plánu v oblasti sociální péče v Litoměřicích vyčlenit v rozpočtu města na rok 2004 finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč.

V.         podporuje:

1.         investiční záměr Městské nemocnice Litoměřice rekonstruovat stravovací provoz a to jako reprezentant zřizovatele Městské nemocnice Litoměřice. 

2.         investiční záměr Městské nemocnice Litoměřice adaptace hlavního vstupu na lékárnu a vodoléčbu a to jako reprezentant zřizovatele Městské nemocnice Litoměřice

VI.        odvolává:

1.         k datu 12.6.2003 členy DR MěN Litoměřice, jimiž jsou MUDr. Štefan Brunclík a p. Eduard Hamele.

VII.       jmenuje:

1.         k datu 12.6.2003 nové členy DR MěN Litoměřice, jimiž jsou Ing. Antonín Kučera CSc. – OHK Litoměřice, Ing. Vlastimil Fibich – Nemocnice Mělník, p. Antonín Šimral – místostarosta města Štětí a p. Jiří Landa – místostarosta města Litoměřice.

                                                                      

                       

                                                                      

            p. Jiří Landa                                                                             Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta                                                                                   starosta města

Zapsala:  Lieberová Eva


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..