Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. zasedání rady 23. května 2000

USNESENÍ
ze 13. jednání městské rady, které se konalo dne 23. 5. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno:  9 členů městské rady

Městská rada projednala a:

I. schvaluje:

1.složení výběrové komise na dodání sedadel hlediště pro kino Máj v Litoměřicích a seznam oslovených firem dle předloženého návrhu.

složení komise:

 • p. Ryšavý
 • ing. Fogl
 • ing. Paroulek
 • Mgr. Pěnka
 • Mgr. Rybová 

sekretář: p. Minář, p. Pošík
náhradníci:ing. Hrkal, pí Kaiserová

oslovené firmy:

 • HOKO, ing. Vladimír Hrubeš, Hranička 1180, Vlčkov
 • KINOTECHNIKA a.s., Mánesova 70, Praha 2
 • DŘEVO UNION s.r.o. Nezdenice 162, Nezdenice

2. složení výběrové komise na dodání systému Dolby surround ex pro kino Máj v Litoměřicích a seznam oslovených firem dle předloženého návrhu.

složení komise:

 • p. Ryšavý
 • ing. Fogl
 • ing. Paroulek
 • Mgr. Pěnka
 • Mgr. Rybová

sekretář: p. Minář, p. Pošík
náhradníci: ing. Hrkal, pí Kaiserová

oslovené firmy:

 • ARTECHNIC, 1.pluku 12/A, Praha 8 - Karlín
 • INTON s.r.o. , Plzeňská 164, Praha 5
 • PRAHA MUSIC CENTER, Soukenická 20, Praha 1
 • KINOTECHNIKA a.s. Mánesova 70, Praha 2

3. umístění firemního a reklamního označení p. Beneše na Domě kultury do 30.6. 2000 za finanční obnos, který si stanoví ředitelka MKZ Litoměřice.

4.  složení výběrové komise na tvorbu Digitální mapy a seznam oslovených firem dle předloženého návrhu.

složení  komise:

 • p. Terber
 • ing. Brunclíková
 • ing. Hrkal
 • Mgr. Pěnka
 • dr. Bednařík
 • p. Rajmon - konzultant

sekretář - p. Šebo

oslovené firmy:

 • TOPOS Dobruška
 • GEOS, a.s. Hradec Králové
 • GEOS, v.o.s. Litoměřice
 • GEODEZIE ČS a.s. Litoměřice
 • GEODEZIE - LT, Litoměřice
 • GEOPLÁN - LT, s.r.o. , Litoměřice
 • GEODEZIE - Česká Lípa

5. složení výběrové komise na vybudování veřejných záchodků na Mírovém náměstí a seznam oslovených firem dle předloženého návrhu.

složení komise:

 • Mgr. Chlupáč
 • pí Kaiserová
 • p. Hamele, p. Betlam
 • ing. Paroulek
 • ing. Brunclíková - konzultantka

sekretář: p. Pošík

oslovené firmy:

 • HANZL, s.r.o., Litoměřice
 • FASE, s.r.o., Litoměřice
 • DUOSTAV, s.r.o., Litoměřice
 • HOREJSEK, v.o.s., Litoměřice
 • TISCO LT, s.r.o., Litoměřice

6. složení výběrové komise na rekonstrukci kanceláře p. starosty a seznam oslovených firem dle předloženého návrhu.

složení komise:

 • starosta
 • p. Terber
 • ing. Brunclíková
 • p. Knotek
 • p. Hamele
 • ing. Grünerová
 • ing. Jarkovský

sekretář  - p. Pošík

oslovené firmy:

 • ELMONT Terezín
 • HANZL, s.r.o. Litoměřice
 • FIBICH Polepy
 • TISCO Lt, s.r.o.
 • INTERMARKET Ústí nad Labem

7. složení výběrové komise na opravu střech školských objektů a seznam oslovených firem dle předloženého návrhu.

složení komise:

 • ing. Kadeřábková
 • ing. Heřmánek
 • ing. Knaifl
 • ing. Jarkovský
 • pí Bitrichová - bez hlasovacího práva
 • p. Hamele

sekretář - p. Halml

oslovené firmy:

 • PUR izolace s.r.o. Litoměřice
 • FASE s.r.o. Litoměřice
 • KDK eko IZOL  Česká Lípa
 • IZOLACE a projekty staveb Libochovice
 • N a N konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Litoměřice

8. návrh odboru ŠkaS udělit čestné občanství města Litoměřice p. Ludvíku Kunderovi.

9. pronájem části parcely 2913/1 o výměře 236 m2 v k.ú. Litoměřice Ing. Votočkovi, bytem Samo Tomáška 8, případný prodej bude řešen až po realizaci nástavby.

10. odklad páté splátky na nemovitost Palachova 49/681 Litoměřice  v částce 66.200,- Kč manž. Jiřímu a Jitce Kohlertovým do 12/2000.

11. odklad páté splátky na nemovitost Palackého 21/916 Litoměřice v částce 27.465,- Kč manž. Jiřímu a Marii Landovým do 8/2000

12. odklad čtvrté splátky na nemovitost Palackého 17/1238 Litoměřice v částce 25.795,- Kč manž. Jiřímu a Dance Benešovým do 4/2001.

13. pronájem nebytových prostor v ul. Dukelská 1854/16 firmě KU-MA, Litoměřice za předpokladu změny užívání na dobu do prodeje domu. Cena pronájmu 200,- Kč/m2/rok.

14.  dlouhodobý pronájem nebytového prostoru Lidická ul. 150/2 p. Josefu Kalinovi (JOKA) Litoměřice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Návrh smlouvy předloží p. Kalina MR a to v souladu s usnesením MZ

15. přidělení bytu v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích pí Mgr. Řezníčkové Aleně, nyní bytem v Praze s tím, že dle bodu č. 2 "Pravidla pro pronajímání bytu ve vlastnictví Města Litoměřice", uhradí v termínu do 15 dní 90.000,- Kč a v termínu do 90 dní částku představující dvojnásobné nájemné na dobu 6ti let ve výši 145.000,- Kč.

16. zrušení klausule o každoročním zvyšování ceny o 10% ve smlouvě p. Betlama na pronájem tržnice. Zvyšování ceny bude dle inflace.

17. novou strukturu odboru SMMaBH s platností od 1.7. 2000(Struktura odboru SMMaBH - viz příloha tohoto zápisu)

18. program jednání MZ, které se koná dne 1.6. 2000.

1.Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise starosta

2. Majetkové záležitosti:
a) odkoupení 1 domu v ul. Ostrovní č. 3/539 v Litoměřicích Městem Ltm od p. Škobise, bytem Lucemburská 9, Praha 3 za cenu dle znaleckého posudku.
b) prodej 1 domu v ul. Dalimilova čp. 971 v Litoměřicích (podíl města) p. J. Myšičkovi a jeho matce  Praha 2 Chopinova č. 24 za cenu dle znaleckého posudku .
c) prodej pozemku č. 3068/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Litoměřice.- objekt dřívějších veřejných WC v Jiráskových sadech. 
d) prodej pozemku č. 81/1 a 81/2 v kú. Pokratice manž. Faustovým, bytem ul. K Radobýlu č. 128 v Litoměřicích.
e) snížení ceny pozemku č. 2472/34 žadateli J. Černému, bytem Luční č.1 v Litoměřicích. ing. Bezděka

3. Majetkové záměry města
a) prodej pozemku č. 4549/1 o výměře 1863 m2 a pozemku č. 4549/2 o výměře 43 m2 v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň).
b) prodej pozemku č. 169/5 o výměře 48 m2 v k.ú. Pokratice.
c) prodej pozemku č. 169/3 o výměře 233 m2 v kú. Pokratice.
d) prodej pozemku č. 43/2 o výměře 139 m2 a pozemku č, 172/15 o výměře 15 m2v k.ú. Pokratice.
e) prodej pozemku č. 169/4 o výměře 52 mě v k.ú. Pokratice
f) odkoupení pozemku č. 3989/33 o výměře 797 m2, pozemku č. 3989/34 o výměře 83m2 a část pozemku 3989/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Litoměřice.
g) prodej pozemku č. 1322/3 o výměře 101 m2, prodej pozemku č. 1322/4 o výměře 5 m2 a pozemku č. 1323/2 o výměře 160 m2 v k.ú. Litoměřice Stavebnímu bytovému družstvu SCHZ Ltm (doplnění rozhodnutí MZ ze dne 16.12.99)
h) prodej obytných domů ing. Bezděka

4. Převod zřizovatelství Okresní knihovny K.H. Máchy ing. Kadeřábková
5. Půjčka TJ Slavoj Litoměřice na zabezpečení provozu přírodního koupaliště ing. Kadeřábková
6. Ekonomický audit města Litoměřice za r. 1999 ing. Kadeřábková ing. Hartl
7. Úprava rozpočtu města na rok 2000 ing. Kadeřábková ing. Hartl
8. Vyhláška města o půjčkách pro občany na opravy a úpravy nemovitostí p. Terber
9. Vstup Města Ltm do a.s. Dopravně zbožové centrum Lovosice p. Terber
10. Čestné občanství p. Ludvíka Kundery starosta
11. Způsob privatizace TSMp. Terber


II. neschvaluje:

1. žádost o povolení vybudování dřevěné rozebíratelné terasy -  zábor veřejného prostranství na předzahrádku o velikosti 2 x 8 m v místě před průjezdem v ul. Krajská a to pro Pivovarský sál, ul. Krajská, Litoměřice.


III. rozhodla:
1. o zřízení  systemizovaného místa na správním odboru s funkcí referenta odboru pro movitý majetek města.

2. o zřízení systemizovaného  místa s funkcí manažera pro vstup do EU.


IV. ukládá:

1. odboru územního rozvoje prověřit možnosti napojení Domu kultury v Litoměřicích na zemní plyn.

2. starostovi města vypovědět mandátní smlouvy uzavřené s obstaravatelskými firmami- obchodní společností TEO Plus, Terezín a sdružením KUMATON, Litoměřice - k 1.7 2000 za rok 2000 s tím, že tyto společnosti provedou vyúčtování služeb do 30.4. 2001.

3.  kontrolní komisi, aby provedla na odboru SMMaBH kontrolu o  činnosti a zajistila podklady o možných škodách vzniklých za vedení odboru pí Kafkovou.

4. ukládá odboru SMMaBH jednat o dalších úpravách nájemní smlouvy p. Betlama na pronájem tržnice.


V. stanovuje:

1. odvod ve výši 100.000,- Kč z fondu FRIM ZŠ U Stadionu v Litoměřicích do rozpočtu města a následné posílení rozpočtu v příspěvku na provoz školy.

1.Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise starosta

2. Majetkové záležitosti:
a) odkoupení 1 domu v ul. Ostrovní č. 3/539 v Litoměřicích Městem Ltm od p. Škobise, bytem Lucemburská 9, Praha 3 za cenu dle znaleckého posudku.
b) prodej 1 domu v ul. Dalimilova čp. 971 v Litoměřicích (podíl města) p. J. Myšičkovi a jeho matce  Praha 2 Chopinova č. 24 za cenu dle znaleckého posudku .
c) prodej pozemku č. 3068/2 o výměře 80 m2 v k.ú. Litoměřice.- objekt dřívějších veřejných WC v Jiráskových sadech. 
d) prodej pozemku č. 81/1 a 81/2 v kú. Pokratice manž. Faustovým, bytem ul. K Radobýlu č. 128 v Litoměřicích.
e) snížení ceny pozemku č. 2472/34 žadateli J. Černému, bytem Luční č.1 v Litoměřicích. ing. Bezděka

3. Majetkové záměry města
a) prodej pozemku č. 4549/1 o výměře 1863 m2 a pozemku č. 4549/2 o výměře 43 m2 v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň).
b) prodej pozemku č. 169/5 o výměře 48 m2 v k.ú. Pokratice.
c) prodej pozemku č. 169/3 o výměře 233 m2 v kú. Pokratice.
d) prodej pozemku č. 43/2 o výměře 139 m2 a pozemku č, 172/15 o výměře 15 m2v k.ú. Pokratice.
e) prodej pozemku č. 169/4 o výměře 52 mě v k.ú. Pokratice
f) odkoupení pozemku č. 3989/33 o výměře 797 m2, pozemku č. 3989/34 o výměře 83m2 a část pozemku 3989/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Litoměřice.
g) prodej pozemku č. 1322/3 o výměře 101 m2, prodej pozemku č. 1322/4 o výměře 5 m2 a pozemku č. 1323/2 o výměře 160 m2 v k.ú. Litoměřice Stavebnímu bytovému družstvu SCHZ Ltm (doplnění rozhodnutí MZ ze dne 16.12.99)
h) prodej obytných domů ing. Bezděka

4. Převod zřizovatelství Okresní knihovny K.H. Máchy ing. Kadeřábková
5. Půjčka TJ Slavoj Litoměřice na zabezpečení provozu přírodního koupaliště ing. Kadeřábková
6. Ekonomický audit města Litoměřice za r. 1999 ing. Kadeřábková ing. Hartl
7. Úprava rozpočtu města na rok 2000 ing. Kadeřábková ing. Hartl
8. Vyhláška města o půjčkách pro občany na opravy a úpravy nemovitostí p. Terber
9. Vstup Města Ltm do a.s. Dopravně zbožové centrum Lovosice p. Terber
10. Čestné občanství p. Ludvíka Kundery starosta
11. Způsob privatizace TSMp. Terber


VI. bere na vědomí:

1. rozbor hospodaření MKZ v Litoměřicích za 1. čtvrtletí r. 2000.

2. ústní odpověď p. starosty na písemnou interpelaci podanou ing. Hrkalem na 3. zasedání MZ dne 20.4. 2000 týkající se řešení nedostatků hospodaření městské policie zjištěných kontrolou.


VII. doporučuje:

1. MZ schválit návrh rozpočtových změn.(Viz příloha orig. tohoto zápisu).

2. MZ vstup města Litoměřice do a.s. Dopravně zbožové centrum Lovosice a to nákupem 1 akcie v hodnotě 100.000,- Kč.

3. MZ udělit čestné občanství města Litoměřic p.,Ludvíku Kunderovi


p. Antonín Terber  a   ing. Margita Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu