Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis z usnesení RM 23.05.2005

Výpis

USNESENÍ

z 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23.5.2005 od 11:00hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         nabídku firmy K.B.O., s.r.o. Ltm a uzavření smlouvy s touto firmou (viz. příloha orig.zápisu).         

2.            předložené složení komisí a seznamy firem po doplnění připomínek členů RM na akce „Kostelní nám. – zádlažba“, „Odstranění lávky – Družba“ a „Werichova ul. – hřiště – úpravy (viz.příloha orig.zápisu).

3.         znění předložené smlouvy mezi Městem Litoměřice a Ing. arch. Koubkem na akci „Územní plán obcí Litoměřice – Mlékojedy – změna č. 3“ (viz.příloha orig. zápisu).

4.         prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství – Střeleckého ostrova firmě Hanzl, a.s., Litoměřice za účelem pořádání akce „Litoměřická jurta“ v termínu od 27.5. do 29.5.2005.

5.         znění smlouvy o dílo č. 25594/02 se zapracováním připomínek ing.arch.Protivy uzavíranou mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice na akci „Litoměřice - Střelecký ostrov – cesta od podchodu k mostku“ (viz.příloha orig.zápisu).

6.         smlouvu  o dílo „rekonstrukce podlah a obkladů – jídelna  MŠ Baarova ul. Litoměřice“ (smlouva příloha orig. zápisu).

7.         smlouvu o dílo „rekonstrukce el. instalace MŠ Nerudova ul. Litoměřice“ s firmou   ELMO Schoř  s. r. o. (smlouva příloha orig. zápisu).

8.         převod haly typu „Jeseník“v areálu bývalého pivovaru vylosovanému zájemci JOTIS,s.r.o, Ltm formou KS a smlouvy o dílo.

 

9.         MBP v likvidaci přímý prodej pozemku p.č. 174 o výměře 154 m2 v k.ú. Litoměřice. 

10.       pověření  OSMM k vydávání stanovisek  za Město Litoměřice na základě delegované pravomoci  k investičním  stavebním akcím ( pro stavební řízení ) a  stanovisek pro potřeby OŽP (řízení kácení stromů apod.) Vydaná stanoviska bude OSMM nadále předkládat RM na vědomí 2x ročně.

11.       udělení plné moci  paní Hrůzové Daně a panu Miroslavu Chobotskému, za účelem k jednání spojených s rekonstrukcí střechy a následnou půdní vestavbou na nemovitost v Litoměřicích ul. České armády 932/31 s tím, že tato plná moc neřeší otázku majetkoprávních vztahů v této nemovitosti.

13.       úhradu nákladů cesty pro pana Roye Bariu (projektový koordinátor GTE) cca ve výši 600 eur v souvislosti s jednáním o geotermální energii v Litoměřicích v rámci schváleného rozpočtu odboru ŽP na GTE.

14.            provedení oprav budovy Máchovy schody čp. 4, Litoměřice v rámci rozpočtu OSBH v etapách.Oprava tělocvičny: odvětrání, umývárny, stropní izolace potrubí, výměna radiátorů ÚT v tělocvičně, podlah v učebnách,výměna podlahových krytin v sále, opravy ÚT. Rozsah prací a cena budou přesněny.

15.       výměnu bytu Mírové nám. 169/38 , LTM, velikosti  3+1, č.bytu 1 a bytu  Turgeňevova 618/18, LTM, velikosti 1+1, č. bytu 12.

16.       výměnu bytu Turgeňevova 618/18, LTM, velikosti 1+1, č. bytu 12 a bytu Kosmonautů 2018/2, LTM, velikosti 3+1, č. bytu 13.

17.       výměnu bytu Kosmonautů 2018/2, LTM, velikosti 3+1,  č. bytu 13 a bytu Mírové nám. 169/38, LTM, velikosti  3+1, č.bytu 1.  Paní Kešelová souhlasí s budoucím odkoupením bytu v ulici Kosmonautů 2018/2, č.bytu 13.

18.       výměnu bytu Revoluční 1834/8, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti  2+1, č.bytu 4 a bytu Liškova 1769/62, Litoměřice, os.vlast.,  kategorie I., velikosti 3+1, č. bytu 5.

19.       darovací smlouvu mezi Městem Litoměřice jako dárcem a  Obcí Ploskovice jako obdarovaným. Předmětem daru  je mechanický psací stroj. (smlouva příloha orig. zápisu).

20.       smlouvu o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy pro  pozemek p.č. 2235 v k.ú. Litoměřice, přes pozemek p.č. 2231/3 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice (smlouva příloha orig. zápisu).

21.            provedení rekonstrukce zahrady 6. + 9. MŠ – Baarova ulice v roce 2005 dle projektové dokumentace.

22.       nařízení města Litoměřice o placeném stání silničních motorových  vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy s účinností od 1.7.2005 (návrh viz příloha originál zápisu).

23.       termíny RM a ZM na 2.pol.roku 2005.

Rady města:

9.6., 30.6., 14.7., 26.7., 11.8., 25.8., 6.9., 22.9., 6.10., 18.10., 3.11., 15.11., 29.11., 15.12., (10.1.2006)

Zastupitelstva města:

23.6., 4.8., 15.9., 27.10., 8.12., (19.1.2006)

II.            neschvaluje:

1.            bezplatné převzetí stavební  sutě na  SDO - Třeboutice pro  obec  Třebušín  ve  výši 30 t.

2.         uzavření dodatku k platné NS na  NP Mírové náměstí 43/21, Litoměřice - pro Růženu Višňovcovou.

III.             revokuje:

1.         své usnesení č.I/20 ze dne 28.4.2005.

2.         své usnesení č. II/4 z 28.4.2004.

IV.        ukládá:

1.            vedoucímu odboru ŽP ing.Gryndlerovi vypracovat návrh podmínek pro přidělení dotací na  pořízení  solárního  ohřevu  TÚV pro  společenství  vlastníků bytových  jednotek.

 

2.         OSBH prověřit skutečný stavradiátorových ventilů a prostorového termostatu v PPP Palachova 18, Litoměřice a případné nutné opravy a úpravy řešit z provozních prostředků OSBH.

V.         bere na vědomí:

1.            informaci o průběhu námitkového řízení k výsledku veřejnosprávní kontroly PO MěN Litoměřicea předložení příkazu ředitele č.04/2005 z 21.4.2005  k provedení opatření vyplývajících z veřejnosprávní kontroly (viz.příloha orig.zápisu).

VI.             navrhuje:

1.         Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, následující změny ustanovení Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví, a to v čl. V.  odst. 1 – vypustit část „nebude jej sám využívat ….. ve prospěch třetích osob.“ Dále v čl. V. odst. 2: a) vypustit část „Neakceptuje-li ….. jejího doručení převodci,“ nebo b) doplnit část „Neakceptuje-li ….. jejího doručení převodci,“ o ustanovení „nebo se vyjádří do 30 dnů kladně“.

              Jiří Landa                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

   1. místostarosta města                                                                         starosta města

Zapsala: Petra Müllerová

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu