Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení z jednání RM 29.06.2006

 

Výpis

USNESENÍ

z 13. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 29.6. 2006

od 12:15 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.            předložený  návrh na přerozdělení kapacity školního klubu a školní družiny Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz.příloha orig.zápisu).

2.         zvýšení cen obědů pro žáky základních a středních škol stravovaných PO CŠJ Litoměřice od 1. 9. 2006 (viz.příloha orig.zápisu).

3.         smlouvu s firmou Gerhard Horejsek a spol. s r. o. na rekonstrukci zahrady 1. MŠ v Šaldově ulici (viz.příloha orig.zápisu).

4.            výpůjčku pozemku p.č.1006/3–zastavěná plocha a nádvoří o výměře 557m2 v  k.ú. Litoměřice spoluvlastníkům domů č.p. 1306 a 1305 (ul. Osvobození) a č.p. 54 ( ul. Sovova) na dobu určitou do 31.12. 2016.

5.            pronájem části pozemku parcely číslo 4521/1(zahrada) o výměře cca 557 m2 a pozemku p.č. 4521/2(pod chatkou) o výměře 23m2 v k.ú. Litoměřice  Daně  Provinské, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  za cenu 1321,- Kč/ rok.

6.            výpůjčku  nemovitostí -budovy bez č.p.  na p.č. 4008/5 o výměře 528m2 a garáže na p.č. 4008/6 o výměře 72m2 v k.ú. Litoměřice Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, p.o. ,Sociální péče 799/7A,400 11 Ústí nad Labem na dobu určitou do 31.12.2007.

7.            výpůjčku  objektu č. 39 na p.č. 4008/105  -garáž o výměře 148 m2 v k.ú. Litoměřice Ministerstvu vnitra- Policii ČR, Lidické nám. 899/9,40001 Ústí nad Labem na dobu určitou 1 rok od podpisu smlouvy.

8.         výmaz předkupního práva Města Litoměřice z LV 1152  pro k.ú. a obec Litoměřice  na pozemky p.č., 3718/127 , 3718/128 , 3718/129 , 3718/130 , 3718/131 , 3718/132. U  pozemků p.č. 3718/110, 3718/115 a 3718/126 navrhuje toto předkupní právo ponechat (do doby konkrétního zastavění pozemků).       

9.         zařazení ředitelů základních škol Mgr. Petra Krňáka, PaedDr. Václava Hanče, Mgr. Aleše Žáka, Mgr. Milana Sluky, Mgr. Vladimíra Vaňka a Mgr.Václava Červína do 13. platové třídy od 1.9. 2006.

10.       přiznání finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro Fotbalový klub Litoměřice na mezinárodní turnaj Denmark Soccer Festival v Kodani, který se bude konat 22. 7. – 28. 7. 2006. Příspěvek bude hrazen z rozpočtové rezervy Města Litoměřice.

11.       smlouvu o pořádání vánočních trhů v roce 2006 se spol. VÝSTAVY s.r.o. se zapracováním připomínek členů RM (viz. příloha orig. zápisu).

12.       uzavření podnájemní smlouvy mezi obchodní společností Výstavy spol.s.r.o. a Jiřím Berkou na dobu určitou, a to do 31.12.2012 za dodržení podmínek schválených usnesením RM I/22 ze dne 28.3.2006.

13.            pronájem části parkoviště U hvězdárny společnosti VOD-KA a.s. ve dnech 10. – 11.10. 2006 za paušální částku ve výši 5000,- Kč.

II.            neschvaluje:

1.         přijetí nabídky TV Nova na umístění stránek Města na Teletext TV Nova dle předložené nabídky na dobu 1 roku (viz příloha orig. zápisu).

III.        ruší:

1.         své usnesení č. I/1 ze dne 29.2.2006.

IV.            revokuje:

1.            usnesení  z 12. RM  č.  I/17 , týkající se zrušení předkupního práva na pozemky p.č. 3718/110, 3718/115 , 3718/126 , 3718/127 , 3718/128 , 3718/129 , 3718/130 , 3718/131, 3718/132 v  k.ú. Litoměřice.

V.         ukládá:

1.         ředitelce PO Knihovna K.H.Máchy realizovat úsporu mzdových prostředků pro rok 2006 ve výši 50% rozdílu mezi dotací poskytnutou PO městem a neúčelovou dotací poskytnutou Ústeckým krajem.

2.            vedoucímu OSBH předložit seznam jednotlivých činností, které OSBH vykonává při správě bytového (i nebytového) fondu města.

3.            vedoucímu OSMM společně s majetkovou komisí vytipovat slabá místa v směrnicích města, případně dát nové návrhy, a to vše s cílem urychlení prodeje bytů (urychlení procedury prodeje bytů).

4.            vedoucímu OSBH a OSMM vypracovat harmonogram kroků potřebných k předání správy bytového fondu jinému subjektu.

VI.            rozhodla:

1.            vzhledem k výsledkům veřejnosprávní kontroly o nevyplacení mimořádné odměny za období 2005 ředitelce PO Knihovny K.H.Máchy.

VII.            nařizuje:

1.         ředitelce PO Knihovna K.H.Máchy odvod neoprávněně odčerpaných finančních prostředků u příplatku za vedení v 2005, který zaměstnanci nenáležel, do rozpočtu města (viz.příloha orig.zápisu).

Jiří Landa                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

             místostarosta města                                                     starosta města

Zapsal: Bc.Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu