Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.5.2014

USNESENÍ

VÝPIS

z 13. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 6.5. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   13 j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

212/13/2014

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana R.P., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

213/13/2014

Schválení přijetí účelově určeného finančního daru pro  PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČ: 46773401 (viz příloha návrhu orig. zápisu).

214/13/2014

Snížení kapacity žáků ZUŠ Litoměřice

RM schvaluje snížení kapacity žáků příspěvkové organizace Základní umělecké  školy  Litoměřice, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice IČ46773410 o 50 míst a to z kapacity 1200 míst na kapacitu 1150 míst s účinností od září 2014.

215/13/2014

Žádost o prominutí nájemného v divadle K. H. Máchy v Litoměřicích

RM schvaluje POKnihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360627 prominutí nájemného v divadle K.H.Máchy v Litoměřicích dne 4.6.2014 od 9.30 do 11.00 hodin za účelem uspořádání akce „Knížka pro prvňáčka“.

216/13/2014

Dodatek č. 2 Organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích

RM schvaluje dodatek č. 2 Organizačního řádu POKnihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360627  (viz příloha orig.zápisu).

217/13/2014

Uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ s Oblastním muzeem v Litoměřicích, PO ÚK

RM schvaluje „Smlouvu o výpůjčce“ (výpůjčka předmětů kulturní hodnoty a přírodnin – viz přiložený „Předávací protokol“, které jsou součástí prohlídkové trasy historického sklepení) s Oblastním muzeem v Litoměřicích, příspěvková organizace Ústeckého kraje.

218/13/2014

Bezúplatná výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání „Svatojánské noci“

RM schvaluje bezúplatnou výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla „SVÁŤOVU DIVIDLU“ za účelem uspořádání akce „Svatojánská noc“ dne 20.06.2014. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

219/13/2014

Zveřejnění adresného záměru pronájmu dvou bytových jednotek v objektu bývalé DPS v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích za účelem zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním

RM revokuje své usnesení č. 61/4/14 ze dne 06.02.2014 a schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu dvou bytových jednotek (č. 8 a č. 9, obě 1+kk) v bývalém objektu DPS v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích za účelem zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním pro Občanské sdružením Fokus se sídlem v Ústí nad Labem, Pražská 166/47 (IČ: 44226586).

220/13/20104

Snížení nájemného v NP – Restaurace U Zlatého bažanta

RM neschvaluje panu M.M. – Restaurace U Zlatého bažanta, Mírové náměstí 21/13, Litoměřice snížení nájemného v nebytovém prostoru na Mírové náměstí 21/13 a 22/14 v Litoměřicích. 

 
 
221/13/2014
Přidělení bytu č. 6 v Lidické ulici 150/2 v Litoměřicích na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 6 o výměře 71,88 m² (1+1) v Lidické ulici 150/2 v Litoměřicích paní A.R., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014 s možností dalšího prodloužení o 1 rok.

222/13/2014

Přidělení NP na základě veřejné nabídky NP č. 107 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje přidělení nebytového prostoru č. 107 o výměře 15,17 m², v objektu č. 018 na st. parc.č. 4008/18 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích pro pana M.B., se sídlem Litoměřice, IČ: 72655674. Výše nájemného činí 400,- Kč/m²/ rok + zálohy na služby. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

223/13/2014

Přidělení bytu – zveřejnění záměru

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru přidělení obecního bytu č. 6 o výměře 33,88 m² v ulici Velká Krajská 47/7, na pozemku parc. č. 45, v katastrálním území Litoměřice Ing. V.H., bytem Litoměřice.

224/13/2014

Změna nájemní smlouvy k NP

RM schvaluje společnosti Kerber s.r.o. změnu nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích. Na místo nájemce vstupuje fyzická osoba Mgr. Bc. V.V., IČ 15165019, DIČ CZ5410072646, se sídlem Litoměřice. Změna bude provedena s účinností od 1.5.2013, ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 1.11.2004 zůstávají beze změn.

225/13/2014

Ukončení pronájmu části poz.p.č. 2619 zahrady o výměře 348 m2 v k.ú. Litoměřice dohodou ke dni 22.5. 2014

a)                 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000236 uzavřené dne 17.1.2005 mezi Městem Litoměřice a paní Z.P., bytem Litoměřice k části pozemku p.č. 2619 zahrada o výměře 348 m2 v k.ú. Litoměřice dohodou ke dni 12.6.2014.

b)                 RM ukládá OSMMB a LH zveřejnit volný pozemek parc.č. 2619 v k.ú. Litoměřice na úřední desce s možnosti jeho propachtování od 13.6.2014.

226/13/2014

Pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 7.7.2014 - 13.7.2014

RM schvaluje bezplatné užívání části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2  v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu na dobu od 7.7.2014 - 13.7.2014 majiteli Prvního českého Národního cirkusu Jo-Joo, se sídlem Praha za podmínky uspořádání bezplatného dopoledního představení pro děti z vybraných kolektivních zařízení.

227/13/2014

Záměr pronájmu pozemků parc.č. 2719/2, 2719/3, 2719/5, 2719/6, 2719/7, 2719/39  a části 2719/35, v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 4902 m2 k umístění prodejny Penny Market a parkoviště pro zákazníky 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. 2719/2, 2719/3, 2719/5, 2719/6, 2719/7, 2719/39  a části 2719/35, v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 4902 m2 k umístění prodejny Penny Market a parkoviště pro zákazníky na dobu určitou 10 let.

228/13/2014

Pronájem části pozemku parc.č. 2608/2 o výměře cca 34 mv k.ú. Litoměřice k účelu umístění čerpací stanice pro zemní plyn                             

RM schvaluje dodatek č.1 nájemní smlouvy č.9470000074 ze dne 31.12.2013týkající se navýšení pronajaté výměry pozemku parc.č. 2608/2 v k.ú. Litoměřice o cca 34 mv k.ú. Litoměřice k účelu umístění čerpací stanice pro zemní plyn na dobu určitou do 31.5.2023 za nájemné ve výši 30,Kč/m2/rok spol. Bonett Gas Investment, a.s., U Habrovky 247/11, Praha 4 k účelu umístění čerpací stanice pro zemní plyn na dobu určitou do 31.5.2023 za nájemné ve výši 30,- Kč/m2/rok (návrh Dodatku č.1, viz příloha orig. zápisu)

229/13/2014

Bezúplatný pronájem části  Mírového náměstí pro zahájení slavnostního startu automobilové soutěže RALLY ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ                     

RM schvaluje bezúplatný pronájem firmě VTR TWISTER BIKE TEAM část Mírového náměstí v Litoměřicích ke konání automobilové soutěže RALLY ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ konané dne 16.5. 2014 od 14 - 20:00 hodin.

230/12/2014

Poskytnutí finančního daru 

RM schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem je finanční dar v celkové výši 1.000,- Kč na zajištění oslavy 150. výročí založení školy v ul. Špindlerova 690, Roudnice n.L., která se koná ve dnech 27. a 28.6. 2014. (Návrh darovací smlouvy viz příloha orig. zápisu).

231/13/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ, U Stadionu 4, Litoměřice 

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice PSČ 412 01, IČ 46773401 (viz příloha orig.zápisu).

232/13/2014

Úprava Statutu Správní rady nemocnice vyplývající z aktuálního znění Zřizovací listiny PO MěN    

RM schvaluje upravený statut Správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích, vyplývající ze znění aktualizované Zřizovací listiny (schválené na jednání ZM dne 24.04.2014) a to ke dni 06.05.2014 s účinností téhož dne (viz příloha orig. zápisu).

233/13/2014

Bezplatné parkování pro návštěvníky výstavy Dům, zahrada a volný čas

RM schvaluje bezplatné parkování v prostorách Kasáren Dukelských hrdinů pro návštěvníky výstavy Dům, zahrada a volný čas po dobu konání ve dnech 16. – 18.5. 2014.

Pro  7               proti  0              zdrželo se  0

Z: Mgr. Červín

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Václav Červín

3. místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu