Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13.výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 30.6.2009 (2)

 

USNESENÍ

výpis

z 13. jednání Rady města Litoměřic konané dne 30.6. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         na doporučení BK přidělení sociálních bytů :

-          byt číslo   8 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1 paní S.Č.

-          byt číslo 56 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1 paní B.S.

-          byt číslo 76 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 2+1 paní M.H.

Všem na dobu určitou  jednoho roku.Nájemné  je  stanoveno ve výši 35,-Kč/m2/měsíc. Jmenovaní souhlasí s odkoupením bytu.

2.   přidělení NP o velikosti 63 m2 v KDH budova 020, st.p.č. 4008/15 pro Kominictví Josef Eichler - PROKOM, Třebušín 67, IČ : 13350340 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

3.   se zhotovitelem Václavem Novákem, A.Muchy 417/24, 412 01 Litoměřice uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava a výměna rozvodů vody a zařizovacích předmětů ZTI v domě ulice Mírové náměstí 21/13, Litoměřice“(viz příloha orig. zápisu).

4.   pronájem pozemků p.č. 1240/1, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 995 m2 a p.č. 1240/24, zastavěná plocha o výměře 575mv k.ú. Litoměřice, k účelu umístění stavby se zázemím spol. D-Real, a.s., Služeb 256/5, Praha 10 -Malešice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za smluvní nájemné ve výši 25.000,- Kč/rok a účinností nájemní smlouvy od 1.4.2009.

5.   vypůjčení pozemku p.č. 682/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 45m2 k účelu odpočinkové a okrasné zahrady (ul Křížová) Jiřímu  Foglovi, Litoměřice na dobu určitou 10 let, bez možnosti vybudování jakékoliv stavby či oplocení a dále vysazování vzrostlých porostů na části pozemku zatížené věcným břemenem pro Povodí Ohře, a.s.

6.   konání svatby v mimořádném termínu na jiném vhodném místě v přístavišti Marina Labe v Píšťanech dne 1. srpna 2009 v 16.00 hod.

7.   konání svatby v mimořádném termínu na jiném vhodném místě v obci Třebušín na vrchu Kalich dne 4. září 2009 ve 13.00 hod.

8.   konání svatby v mimořádném termínu na jiném vhodném místě v objektu restaurace Mostná hora v Litoměřicích dne 29. srpna 2009 v 15.30 hod.

9.   konání svatby v mimořádném termínu na jiném vhodném místě v objektu zámku Ploskovice dne 9.října 2009 ve 14.00 hod.

10.  konání svatby v mimořádném termínu na jiném vhodném místě v objektu U Hvězdárny dne 1.srpna 2009 v 13.00 hod.

11.  uzavření dohody o partnerství v projektu „Svatostánek českého vinařství“ rekonstrukce Gotického hradu s Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkovou organizací, Mírové náměstí 16/8, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

12. bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového, Tyršova, Dominikánského náměstí a ul. Lidická, V. Krajská, Michalská, Máchovy schody, Jezuitská, Klášterní pro PO MKZ, ing. Kmoníčková, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „Vinobraní 2009“ dne 25. a 26.9.2009.

13.  bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Kinoklub Ostrov, o.s. za účelem umístění informačního stánku v rámci pořádání filmového festivalu Litoměřice podeváté dne 28.8. – 30.8.2009.

14.  uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou JAGUARD, s.r.o., Milheimova 22, Pardubice na akci „Projektová dokumentace na slaboproudé systémy – Zimní stadion, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

15.  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „Ul. Pod Strání, Litoměřice – rozšíření parkovacích stání“ (viz příloha orig. zápisu).

16.  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice na akci „Zpevněné plochy, komunikace a sadové úpravy Dómský pahorek – Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

17.  uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8, Děčín na akci „LT, Švermova ul., kabel VN – přeložka pro ZS“

18.  použití finančních prostředků z hospodářské činnosti (pronájem počítačové učebny) na provoz kroužků a odměny pro vedoucí kroužků na Masarykově základní škole, Svojsíkova 5, Litoměřice ve výši 60.000,-Kč na školní rok 2008/2009 za podmínky určení těchto finančních prostředků pro externí pracovníky.

19.  použití finančních prostředků z hospodářské činnosti (pronájem počítačové učebny) na provoz kroužků a odměny pro vedoucí kroužků na Masarykově základní škole, Svojsíkova 5, Litoměřice ve výši 60.000,-Kč na školní rok 2009/2010 za podmínky určení těchto finančních prostředků pro externí pracovníky.

20.  úpravu rozpočtu PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig. zápisu).

21.  uzavření darovací smlouvy mezi Základní školou Litoměřice, Ladova 5 a Diecézní charitou Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice, na nákup koberce (smlouva viz.příloha orig.zápisu).

22.  uzavření darovací smlouvy mezi Základní školou Litoměřice, Havlíčkova 32 a DK Product s.r.o., Osvoboditelů 2, 410 02 Lovosice, na úhradu lanovky dětem na školním výletě (smlouva viz.příloha orig.zápisu).

23.  uzavření darovací smlouvy mezi Základní školou Litoměřice, Ladova 5 a Chládek & Tintěra a.s.,Nerudova 1022/16, Litoměřice, na nákup dárkového poukazu jako ocenění vítěze ankety „Žák školního roku“ (smlouva viz.příloha orig.zápisu).

24.  pojmenování nového Domova seniorů v Litoměřicích a to „Domov na Dómském pahorku“.

25.  objednávku na akci: „Vybavení Domova pro seniory – Litoměřice – Pořízení přístroje na likvidaci kontaminovaného odpadu“, firmě K6 s.r.o., Zámecká 9, Kunštát na Moravě.

26.  objednávky na akci: „Vybavení Domova pro seniory – Litoměřice – zdravotnické pomůcky“, firmám ARJO Hospital Equipment, SIVAK, SMC Radim Holba, HIST.

27.  poskytnutí slevy ve výši 50% za užívání autobusového nádraží v roce 2007 a přijímá tak návrh ČSAD Semily a.s., a současně pověřuje právní odbor stažením žaloby na vydání bezdůvodného obohacení, za podmínky, že finanční částka ve výši 176.145,-Kč bude uhrazena na účet Města Litoměřice.

28.  výpověď z nájmu bytu č. 4 na adrese Velká Krajská 7, Litoměřice proti stávajícímu nájemci z důvodu dle § 711 odst.2 písm.e) obč.zák. Tříměsíční výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Proti této výpovědi může nájemce podat ve lhůtě 60 dnů od doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti k místně příslušnému soudu.

29.  podání žaloby na vyklizení bytu č. 11 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v ulici Alfonse Muchy 414/25, Litoměřice proti stávajícímu uživateli.

30.  prodloužení nájemní smlouvy stávajícímu nájemci k bytu č. 43, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice na dobu určitou do 30.4.2010.

31.  uzavření servisní smlouvy mezi Městem Litoměřice a společností WSA doprava a parkování s.r.o., IČ: 27913309, Na Plachotě 156, Radonice (viz. příloha orig. zápisu).

32.  uzavření dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice panu Ladislavu Haluškovi do 31.8.2009.

33.  složení komise a seznam firem k oslovení na zabezpečení stavebních úprav přízemí č.p. 16/8 Mírové náměstí Litoměřice – NOVÉ INFOCENTRUM (viz příloha orig.zápisu).

34.  uzavření smlouvy o zajištění a realizaci vláčkové dopravy a cyklobusu mezi Městem Litoměřice a Mgr. Janou Šímovou, IČ: 49916904, Na Vinici 1105/2, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu)

35.  finanční dar ve výši 20.000,-Kč za účelem poskytnutí humanitární pomoci postiženým povodní.

36.  navržené obsazení orgánů za Město Litoměřice společnosti Labská paroplavební o.p.s. (viz příloha orig.zápisu).

37.  změny doby a výše parkovného v centru (viz. příloha orig. zápisu).

II.         neschvaluje:

1.   uzavření dohody o splátkách pro M.Slabochovou, Litoměřice, na částku 7.328,-Kč s příslušenstvím.

III.        jmenuje:

1.   na doporučení výběrové komise do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, pana Ing. Ivo Elmana, a to s účinností od 1.7.2009.     

2.   členy komise, kteří budou zastupovat zadavatele při umísťování žadatelů do Domova pro seniory – Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

IV.        uděluje:

1.   odměnu řediteli TSM Litoměřice Janu Smolíkovi (výše odměny a odůvodnění viz příloha orig. zápisu).

2.   v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ Havlíčkova - Mgr.Vladimíru Vaňkovi, řediteli ZUŠ - Václavu Neužilovi, řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr.Milanovi Slukovi, řediteli ZŠ Ladova - Mgr. Martinovi Hrdinovi, řediteli CŠJ Litoměřice - Ing.Zdeňkovi Paclíkovi a řediteli ZŠ B.Němcové - PaedDr. V. Hančovi.

V.         doporučuje:

1.         ZM prodej bytu v domě ulice:

-          Kubínova 437/12, Litoměřice, byt číslo 38 ve výši 268.689,-Kč

-     Ladova 430/4, Litoměřice, byt číslo 17 ve výši 243.952,-Kč

-          Revoluční 17/5, Litoměřice, byt číslo 5 ve výši 250.900,-Kč

-          Revoluční 15/1, Litoměřice, byt číslo 2 ve výši 250.580,-Kč

2.   ZM částečné zrušení usn.č. I./8 ze 7.ZM z 15.9.2005, týkající se podmínky uvedené pod písmenem a).

RM doporučuje ZM úpravu části usn.č. I./8 ze 7.ZM z 15.9.2005, pod písmenem a) na toto znění :

  • Převody pozemků, nebo jejich částí, které jsou určeny na výstavbu komunikace, která není dle platného územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, budou převedeny jejich vlastníkem na Město Litoměřice pouze darem.
  • Převody pozemků, nebo jejich částí, které jsou určeny na výstavbu komunikace, která je dle platného územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, mohou být Městem Litoměřice odkoupeny za cenu obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem.

3.   ZM projednání záměru, týkajícího se oslovení vlastníků pozemků dotčených budoucí stavbou cyklostezky, viz seznam, s nabídkou na odkoupení pozemků za částku odpovídající ceně obvyklé, stanovené znaleckým posudkem. 

4.   ZM přijmout následující usnesení :

ZM doporučuje příslušnému správci místního poplatku ze vstupného neprominout místní poplatek ze vstupného ve výši 315.438,- Kč za akci „ Návrat dinosaurů“ pořadateli této akce a zároveň doporučuje neuložit sankci dle zákona o místních poplatcích za nesplnění splatnosti poplatku (sankce až  trojnásobek nezaplaceného poplatku).

5.   ZM upuštění od vymáhání úroků z prodlení, které ke dni 3.6.2009 činí 27.371,-Kč, po dlužníku ČSAD Semily a.s., vzniklé z dlužné částky za užívání autobusového nádraží v Litoměřicích v roce 2007.

VI.        nedoporučuje:

1.         komisi pro promíjení místního poplatku za komunální odpad prominout poplatek za svoz a likvidaci TKO manželům Šimkovým, bytem Teplická 1672/3, Litoměřice.

VII.       revokuje

1.         své usnesení č. I./25 ze dne 21.5.2009.

2.         své usnesení č. I./32 ze dne 18.12.2008.

3.         své usnesení č. I./8 ze dne 3.7.2008.

4.         své usnesení č. I./23 ze dne 4.6.2009.

5.         své usnesení č. I./26 ze dne 4.6.2009.

VIII.      pověřuje:

1.   Mgr. Červína k jednání ve věcech smluvních ohledně akce „LT, Švermova ul., kabel VN – přeložka pro ZS“.

2.   tajemníka moderováním diskuzního fóra na webových stránkách města od 1.8.2009.

IX.        potvrzuje:

1.   vítězného uchazeče nabídkového řízení na akci zakázky „Oprava a výměna rozvodů vody a zařizovacích předmětů ZTI v domě ulice Mírové náměstí 21/13, Litoměřice“ zhotovitele Václava Nováka A.Muchy 417/24, 412 01 Litoměřice

2.   vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „Vybavení Domova pro seniory – Litoměřice – Pořízení přístroje na likvidaci kontaminovaného odpadu“, firmu K6 s.r.o., Zámecká 9, Kunštát na Moravě

3.   vítězné uchazeče výběrového řízení na akci: „Vybavení Domova pro seniory – Litoměřice – zdravotnické pomůcky“, firmy ARJO Hospital Equipment, SIVAK, SMC Radim Holba, HIST

X.         ukládá:

1.   řediteli PO Technických služeb města Litoměřic, vypracovat plán zimní údržby místních komunikací (chodníky).

2.   vedoucímu odd.krizového řízení vytipovat konkrétního obdarovaného v rámci poskytnutí humanitární pomoci postiženým povodní.

3.   oddělení informatiky připravit diskuzní fórum na webových stránkách města dle požadavků členů RM.

XI.        vydává:

1.   nařízení obce 2/2009, kterým se ruší nařízení 1/2007 o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků.

XII.       deleguje:

1.   na příslušné místostarosty dle jejich kompetencí schválených v zastupitelstvu města pravomoc k udílení předchozího souhlasu zřizovatele s přijímáním peněžitých darů od třetích osob účelově určených pro zřízené příspěvkové organizace.

XIII.      bere na vědomí:

1.   oznámení o podnájmu pana Františka Kopeckého do místnosti o výměře 26 m2  v NP Mírové náměstí 20/12, Litoměřice u nájemce R.A.T. s.r.o., Libochovice.

2.   provedená opatření vyplývající z kontroly interního auditu na Masarykově základní škole, Svojsíkova 5, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

3.   provedená opatření vyplývající z kontroly ČŠI ze dne 18.12.2008 č.j. ČŠI-01293/08-06 na Masarykově základní škole, Svojsíkova 5, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

4.   informaci o vyplacených příspěvcích za I.pololetí 2009 z „Programu podpory občanských sdružení a neziskových organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig. zápisu).

5.   informace týkající se zákona č.97/2009 Sb. (odpovědnost vlastníků pozemní komunikace za škodu vzniklou v důsledku neschůdnosti chodníku).

6.   informaci o aktuální situaci v oblasti digitalizace kin.

XIV.     konstatuje:

1.   že provedená opatření vyplývající z kontroly ČŠI ze dne 18.12.2008 na Masarykově základní škole, Svojsíkova 5, Litoměřice nejsou dostatečná.

XV.      navrhuje:

1.   FV přehodnotit variantu financování projektu v oblasti digitalizace kin.

 

Mgr. Červín Václav                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                            starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu