Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 17.7.2008

USNESENÍ

výpis

ze 13. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 17.7.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou Stavitelství DUO-STAV, s.r.o., U Studně 5, Litoměřice na akci „Litoměřice – Hvězdárna – stavební úpravy – klubová kavárna“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

2.         bezúplatný zábor veřejného prostranství - části parku U Hvězdárny pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „Hudba v parku“ ve dnech 27.7., 17.8. a 31.8.2008.

3.         bezúplatný zábor veřejného prostranství - části Mírového náměstí pro Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Táborská 185, Brno za účelem pořádání filmových projekcí ve dnech 6.8.-10.8.2008.

4.         Pokyn k oběhu personálních a mzdových dokladů a dokladů pracovních cest pro ředitele příspěvkových organizací Města Litoměřice č.1/08 se zapracováním připomínek členů RM (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice, IČ:00263958 a Ústeckým krajem, IČ:70892156, předmětem daru jsou movité věci sloužící pro účely ochrany při krizových situacích - povodních (smlouva viz příloha orig. zápisu).

6.         výpověď z nájmu bytu č. 72, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, na adrese Revoluční čp. 1831/7 v Litoměřicích z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák. proti uživateli bytu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

7.         přidělení přístřeší pro Hanu Kadlečkovou, Litoměřice v Ubytovně na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.

8.         podání žaloby o vyklizení nebytového prostoru v přízemí a prvním patře dvorního traktu domu čp.18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích proti uživateli D. Smolkovi.

9.         podání žaloby o vyklizení bytu č. 5 na adrese Kubínova 437/10, Litoměřice proti uživateli bytu D. Koháčkovi.

10.       podání žaloby o vyklizení bytu č. 24 na adrese A. Muchy 416/19, Litoměřice proti uživateli bytu R. Šindelářovi.

11.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě na terase Club hotelu Marina Labe v Píšťanech (v případě nepřízni počasí v restauraci téhož hotelu), dne 16. srpna 2008 ve 14.00 hod.

12.       konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 20. září 2008 ve 14.00 hod.

13.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě na lodi Porta Bohemica dne 30. srpna 2008 v 11.30 hod.

14.       výpověď z nájmu NP v ulici Kapucínská na pozemku p.č. 263/10 v Litoměřicích, nájemce P. Vais, k 30.6.2008.

15.       zavření smlouvy o dílo s firmou Jan Živnůstka a spol., Nerudova 2172/1, Litoměřice, IČ:12789810 na akci „Rekonstrukce 2 ks trakčních výtahů v domě Kosmonautů 2020/14 a 2021/16, Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

16.       výpůjčku části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800 m2 v k.ú. Pokratice, CK Slavoji Terezín, zast. Otto Knotte, Litoměřice, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu pořádání sportovních akcí - Mistrovství ČR, pro kategorie ELITE a JUNIOR a Českomoravský pohár v ostatních kategoriích, ve dnech 19.9. - 22.9.2008.

17.       pronájem pozemků p.č. 4066/5 (zahrada o výměře 2089 m2) a p.č. 4066/2 (zastavěná plocha, pod chatkou o výměře 29 m2) oba v k.ú. Litoměřice, Anně Soukupové, Litoměřice za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 4.439,- Kč/rok s účinností smlouvy od 1.4.2008.

18.       ubytovací řád a ceník za poskytované služby Domova pro matky s dětmi Diakonie ČCE  dle přiloženého materiálu s účinností od 1.8.2008 (viz příloha orig. zápisu).

19.       poskytnutí příspěvku pro Euroregion Elbe/Labe na realizaci Sportovních her dětí a mládeže EEL 2008 ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města 2008.

20.       uzavírání vstupu na parkány (mezi galerií a ZŠ Máchovy schody)v době od 21:00 do 8:00 hod. v letním období, a od 18:00 do 8:00 hod. v zimním období.

21.       uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou Marek Nič – Okna a dveře, Litoměřice, IĆ: 61361160, na zabezpečení výměny oken a vchodových dveří v budově MěÚ v Topolčianské ulici (prostory odboru dopravy).

II.         neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro firmu Luboš Štorkán – Elpoš, Skalická 53, Žitenice za účelem umístění vozidla.

III.        bere na vědomí:

1.         informaci o stavu územního plánu Litoměřice.

2.         podanou informaci o dokončeném parku „Hvězdárna“.

3.         informace o možných způsobech výběrového řízení při záměru na provozování stravovacích služeb.

4.         oznámení Strany zelených, ZO Litoměřice o konání politického shromáždění dne 17.9.2008 od 15:00 do 19:30 hod. na Střeleckém ostrově v Litoměřicích - před letním kinem.

5.         písemnou stížnost obyvatel ulice Jarošova ze dne 4.7.2008 a ústní podnět paní Molnárové na dění na parkánech.

IV.        ukládá:

1.         pořizovateli předložit ZM návrh znění specifického regulativu transformačního území v lokalitě 59 (betonárky a areálu TSM).

2.         odboru územního rozvoje města připravit návrh následných úprav při použití uspořených finančních prostředků v lokalitě parku „Hvězdárna“.

3.         ekonomickému odboru ve spolupráci s oddělením kontroly a vnitřního auditu zpracovat rozbor hospodaření PO Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, Litoměřice na základě předložených výkazů k 30.6.2008.

4.         oddělení správy bytového hospodářství zveřejnit nabídku NP v ulici Kapucínská na pozemku p.č.263/10 v Litoměřicích.

V.         potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Rekonstrukce 2 ks trakčních výtahů v domě Kosmonautů 2020/14 a 2021/16, Litoměřice“ firmu Jan Živnůstka a spol., Nerudova 2172/1, Litoměřice, IČ:12789810.

VI.        neuděluje:

1.         souhlas s umístěním místa podnikání podnikajícím fyzickým osobám na adrese sídla Městského úřadu, tj. Litoměřice, Mírové náměstí 15/7.

VII.       souhlasí:

1.         se zajištěním předfinancování projektu "Litoměřice známé před i za svými hradbami" ve výši 4,9 mil. Kč a se zajištěním spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 0,4 mil. Kč.

2.         se zajištěním předfinancování projektu „Svatostánek českého vinařství“ ve výši 158,7 mil. Kč a se zajištěním spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 11,6 mil. Kč + 5,3 mil. Kč neuznatelných nákladů.

VIII.      doporučuje:

1.         ZM revokovat své usnesení č. I/19 ze dne 27.5.2008 tak, že se text nahrazuje následovně:  ZM schvaluje zajištění předfinancování celkových nákladů projektu "Litoměřice známé před i za svými hradbami" ve výši 4,9 mil. Kč a zajištění spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 0,4 mil. Kč.

2.         ZM revokovat své usnesení č. I/23 ze dne 27.5.2008 tak, že se text nahrazuje následovně:  ZM schvaluje zajištění předfinancování projektu „Svatostánek českého vinařství“ ve výši 158,7 mil. Kč a zajištění spolufinancování projektu ze strany obce ve výši 11,6 mil. Kč + 5,3 mil. Kč neuznatelných nákladů.

3.         finančnímu výboru při ZM projednat navýšení rozpočtu o částku 650 tis. Kč na výměnu kobercové krytiny galerie nad vstupním foyerem Domu kultury.

4.         ZM vyjmout parkány z režimu veřejného prostranství.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jiří Landa

místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu