Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 17.3.2011

U S N E S E N Í

výpis

ze 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17.3.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno:          9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  13.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

 

275/13/2011

Hospodářský výsledek za rok 2010 a plán na rok 2011 PO Srdíčko

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2010 PO Centrum Srdíčko do rezervního fondu ve výši 1.994,56 Kč; plán investic a oprav majetku roku 2011 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 PO Centrum Srdíčko Litoměřice, Revoluční 30 a 32.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011;  plán nákladů a výnosů  na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města; Zprávu o činnosti  a čerpání rozpočtu za  rok 2010 PO Centrum Srdíčko Litoměřice.

(viz přílohy orig.zápisu)

276/13/2011

Hospodářský výsledek za rok 2010 a plán na rok 2011 PO CŠJ

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2010 PO CŠJ Litoměřice do rezervního fondu ve výši 1.653.821,00 Kč, do fondu odměn ve výši 400.000,-Kč a převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 600.000,- Kč; plán investic a oprav majetku na rok 2011 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011  PO CŠJ Litoměřice odpisový plán na rok 2011 PO CŠJ Litoměřice.

RMbere na vědomí hospodářský výsledek PO CŠJ Litoměřice za rok 2010 ve výši 2.053.821,- Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2010 PO CŠJ Litoměřice.

(viz přílohy orig.zápisu)

277/13/2011

Hospodářský výsledek za rok 2010 a plán na rok 2011 PO MŠ Masarykova 

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2010 PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 do rezervního fondu ve výši 11.923,24 Kč; plán investic a oprav majetku na rok 2011 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 a odpisový plán na rok 2011 PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30. 
RM bere na vědomí hospodářský výsledek PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2010 ve výši 11.923,24 Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 na rok 2010 s ohledem na rozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města; Zprávu o činnosti vč. čerpání rozpočtu PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2010. 
(viz přílohy orig.zápisu)

278/13/2011     

Hospodářský výsledek za rok 2010 a plán na rok 2011 ZŠ Na Valech

RMschvaluje převod HV za rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 do rezervního fondu ve výši 6.523,23 Kč; plán investic a oprav majetku roku 2011 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53  a odpisový plán na rok 2011 POZŠ Litoměřice, Na Valech 53.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2010 ve výši 6.523,23 Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města; Zprávu o činnosti vč.čerpání rozpočtu za rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.

(viz přílohy orig.zápisu)

279/13/2011

Hospodářský výsledek za rok 2010 a plán na rok 2011 PO ZŠ Ladova

RM schvaluje převod HV za rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 do rezervního fondu ve výši 50.199,32Kč a do fondu odměn ve výši 15.000,-Kč.; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5.

RM bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti vč. čerpání rozpočtu za rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5.

(viz přílohy orig.zápisu)

280/13/2011

Hospodářský výsledek za rok 2010 a plán na rok 2011 PO ZŠ B.Němcové      

RM schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 do rezervního fondu ve výši 83.934,48 Kč a fondu odměn ve výši 20.000,- Kč; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 aodpisový plán na rok 2011 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2.

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem narozdělení HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů  na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2.

(viz přílohy orig.zápisu)

281/13/2011

Hospodářský výsledek za rok 2010 a plán na rok 2011 PO MSZ

RMschvaluje převod hospodářského výsledku PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, do rezervního fondu ve výši 39.464,-Kč a do fondu odměn ve výši 100.000,-Kč; plán investic a oprav majetku na rok 2011 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011;odpisový plán na rok 2011 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28.

RMbere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2011 s ohledem na HV 2010 a schváleným rozpočtem na rok 2011; plán nákladů a výnosů na rok 2011 v souladu se schváleným rozpočtem; zprávu o činnosti a čerpání rozpočtu za rok 2010 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28.

(viz přílohy orig.zápisu)

282/13/2011

Dotace na činnost pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům pracujícím celoročně s dětmi a mládeží v Litoměřicích na rok 2011 + vzorová smlouva o dotaci

a) RM schvaluje navržené dotace na činnost jednotlivým pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům pracujícím celoročně s dětmi a mládeží v Litoměřicích na rok 2011 (tabulka rozdělení dotací viz. příloha orig.zápisu).

b) RM schvaluje uzavření smluv o dotacích na činnost dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig.zápisu).

283/13/2011

Dotace na IX. ročník sportovních her Ústeckého kraje

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, Lovosice na pořádání IX. ročníku sportovních her Ústeckého kraje, které se budou konat v červnu 2011 v Opárně z rozpočtu odboru ŠKSaPP (žádost viz orig. zápisu).

284/13/2011

Granty v oblasti volného času dětí pro rok 2011

RM schvaluje předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na granty v oblasti volného času dětí pro rok 2011 (viz příloha orig. zápisu).

 

285/13/2011

Dotace z programu podpory školy a školská zařízení – rok 2011

RM schvaluje předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM o přidělení grantů na rok 2011 pro školy a školská zařízení. (viz.příloha orig.zápisu)

286/13/2011

Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2011

RM schvaluje předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na přidělení dotací pro dětské spol. organizace na částečné zabezpečení jejich činnosti (viz příloha orig.zápisu).

287/13/2011

Doplnění  kritérií pro přijímání k předškol. vzdělávání PO MŠ Ltm na škol.rok 2011/2012

RM bere na vědomí doplnění závazných kritérií pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2011/2012 (viz příloha orig.zápisu).

288/13/2011

Doplnění člena subkomise „Regenerace městských památek“ na období 2010 – 2014

RM jmenuje p. Vlastimila Haufa (KÚÚK) členem subkomise Regenerace městských památek na období 2010 – 2014.

289/13/2011

Žádost o upuštění od povinnosti žádat o povolení k provozování tomboly a následné placení správního poplatku – ples ČSSD

RM schvaluje upuštění od povinnosti žádat o povolení k provozování tomboly a následného placení správního poplatku za takto vydané povolení u příležitosti plesu pořádaného Českou stranou sociálně demokratickou, Okresní výkonný výbor, Okružní 8, Litoměřice.

           

                                                           

290/13/2011

Vzorová dohoda o partnerství v rámci projektu „Litoměřice-modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa“

RM schvaluje znění vzorové dohody o partnerství v rámci projektu „Litoměřice-modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa“ a souhlasí s uzavřením této dohody s budoucími partnery (vzorová smlouva viz příloha orig.zápisu).

 

 

291/13/2011

Schválení smlouvy – ing. Klíma, L. Klímová

RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a p. ing. Petrem Klímou a Lenkou Klímovou, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury.

292/13/2011

Schválení smlouvy – p. Živnůstka

RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a p. J. Živnůstkou, Masarykova 551/20, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

293/13/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Jaguar Enthusiasts club

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství Mírového náměstí v Litoměřicích pro Jaguar Enthusiasts club, ing. Pelech, Mánesova 925, Vlašim za účelem parkování cca 17 vozidel Jaguar dne 3.6.2011.

294/13/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Auto Krepčík, s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Auto Krepčík, s.r.o., Žižkova 2493, Roudnice n. L. za účelem vystavení 1 vozidla od 18.3. do 18.4.2011.

295/13/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – p. Chaloupka

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství části Kostelního náměstí v Litoměřicích pro pana Chaloupku, Donín 224, Hrádek nad Nisou za účelem pořádání prodejních trhů 1x v měsíci a doporučuje panu Chaloupkovi domluvit se s pořadatelem farmářských trhů na možnosti jejich využití pro pořádání svých prodejních trhů.

296/13/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice

RM schvaluje zábor veřejného prostranství  v ul. Karla IV. V Litoměřicích pro Výstavy, spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice za účelem parkování pro návštěvníky nebo vystavovatele v době konání výstav na výstavišti v termínech dle předložené žádosti za poplatek ve výši 3.000,- Kč.(viz příloha orig. zápisu).

297/13/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – p. Doležálek, ÚL

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Doležálka J., Ústí n. Labem za účelem pořádání vepřových hodů dne 21.3. a 31.3.2011.

 

298/13/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Generali,a.s.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí, ul. V. Krajská, Dómská, H. Rybářská, H. Dubina a Máchovy schody pro Generali Pojišťovnu,a .s. Velká Krajská 52/2, Litoměřice za účelem pořádání cyklistického závodu „Litoměřická dlažba“ dne 24.4.2011.

299/13/2011

Zábor veřejného prostranství – STOP and STAY

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství parkoviště u Domu kultury Litoměřice a parkoviště U Hvězdárny pro potřeby návštěvníků 3. konference cestovního ruchu ve dnech 24. – 25.3.2011.

300/13/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Litoměřický deník

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství Mírového náměstí v Litoměřicích pro Vltava-Labe-Press, Klíšská 25, Ústí nad Labem za účelem pořádání kulturního, společenského a soutěžního odpoledne Deníku pro širokou veřejnost dne 2.5.2011 za podmínky poskytnutí ¼ strany v Litoměřickém deníku zdarma pro Město Litoměřice.

           

                       

301/13/2011

Schválení dohody o splátkách - Dana Kešelová

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Danu Kešelovou, Litoměřice, na částku 8.686,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

302/13/2011

Schválení dohody o splátkách a schválení uzavření NS k bytu č.65, Revoluční 1831/7, Litoměřice

a)   RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro současnou nájemkyni bytu Revoluční 1831/7, Litoměřice, na částku 11.349,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 4.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

b)  RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 65, Revoluční 1831/7, Litoměřice pro  současnou nájemkyni na zkušební dobu půl roku od 1.1.2011 do 30.6.2011.

                                   

303/13/2011

Návrh na příděl bytu č. 20 (1+1) v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 20 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice pani Dreherové Aleně, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis.Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

304/13/2011

Smlouva o výpůjčce na signalizační zařízení pro ohrožení osob

a)   RM schvaluje smlouvu o výpůjčce na signalizační zařízení pro ohrožení osob (viz příloha orig. zápisu).

b)   RM pověřuje odbor Sociálních věcí a zdravotnictví k uzavírání smluv o výpůjčce na signalizační zřízení pro ohrožení osob.

305/13/2011

Schválení smlouvy o výpůjčce s Klubem ochotníků a přátel loutkového divadla

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a Klubem ochotníků a přátel loutkového divadla (viz příloha orig.zápisu).

306/13/2011

Revokace usnesení č. 234/10/2011 ze dne 17.2.2011, týkající se uzavření budoucí smlouvy pro zřízení věcných břemen inž. sítí

RM revokuje usnesení č. 234/10/2011 ze dne 17.2.2011

a nahrazuje jej usnesením:

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pro zřízení věcných břemen inženýrských sítí (přípojky kanalizační, NN, kabelovod pro IS) na části pozemku p.č. 2720, zastavěná plocha nádvoří v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví ČR – právo hospodaření Správa železniční a dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, Praha 1 za jednorázovou úhradu ve formě zálohy ve výši 5.000,-Kč+ 20% DPH

307/13/2011

Ukončení nájemní smlouvy č. 9170000277, uzavřené dne 27.3.2007 k části pozemku p.č. 1362, o výměře 40m2 k.ú. Litoměřice, dohodou k 30.4.2011

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000277 k části  pozemku p.č. 1362, ostatní plocha, komunikace o výměře 40m2 k.ú. Litoměřice uzavřené dne 27.3.2007 mezi Městem Litoměřice a Josefem Šimkem dohodou k 30.4.2011.

308/13/2011

Výměna městského bytu – pan Rudolf Šotnar

RM schvaluje panu Rudolfu Šotnarovi výměnu bytu č. 3 na Mírovém náměstí 22/14 za prázdný byt č. 7 v ul. Vrchlického 270/5 v Litoměřicích.

309/13/2011

Přidělení městského bytu – manželé Zdena a Ladislav Haluškovi

RM schvaluje manželům Zdeně a Ladislavovi Haluškovým přidělení městského bytu o velikosti 1+1 (výměra cca 39 m2) v bytovém domě v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích a to na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení.

310/13/2011

Přidělení městského bytu – paní Nataša Hromá

RM neschvaluje paní Nataše Hromé přidělení městského bytu o velikosti 1+1 (výměra cca 39 m2) v bytovém domě v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích a to na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení.

311/13/2011

Přidělení užívacího práva k dosud obývanému městského bytu – paní Monika Stará 

RM schvaluje paní Monice Staré, bytem Litoměřice přidělení užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu, který užívala jako spolubydlící a jeho následný odprodej.

312/13/2011

Prodej bytu po prověření majetku – pan Antonín Legner

RM schvaluje platnost užívacího práva k dosud obývanému městskému bytu v ul. Mrázova po prověření majetku panu Antonínu Legnerovi a doporučuje ZM schválit jeho prodej stávajícímu uživateli.

313/13/2011

NS na pronájem přístavního mola s nástupní lávkou s Obcí Dolní Zálezly

RM schvaluje „Smlouvu o nájmu“ na předmět smlouvy - pronájem přístavního mola s nástupní lávkou s Obcí Dolní Zálezly (IČ: 00266710) na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou s platností od  01.05.2011, za roční nájemné ve výši 32.000,- Kč bez DPH, které bude hrazeno Městu Litoměřice jako vlastníkovi objektu. 

314/13/2011
NS na pronájem přístavního mola s nástupní lávkou od Pražské paroplavební společnosti a.s., Hořejší nábřeží 17/N, 150 00 Praha 5

RM schvaluje „Smlouvu o nájmu“ na předmět smlouvy - pronájem přístavního mola s nástupní lávkou od Pražské paroplavební společnosti a.s., Hořejší nábřeží 17/N, 150 00 Praha 5 (IČ: 45316 571) na dobu určitou od  01.04.2011 do 31.12.2011 za roční nájemné ve výši 120.000.- Kč bez DPH.

315/13/2011
Schválení smlouvy o nájmu NP při natáčení ČT v prostorách úřadu

a)       RM schvaluje uzavření smlouvy s Českou televizí, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 o pronájmu nebytových prostor Městského úřadu se sídlem Mírové nám 15/7, v kanceláři starosty a místostarosty. Poplatek za pronájem činí 8.000,- Kč/1den (smlouva viz příloha orig.zápisu).

b)       RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích za účelem parkování filmové techniky ve dnech 15. – 17.4.2011 za poplatek ve výši 12.600,- Kč.

316/13/2011

Žádost o zvýhodněný pronájem prostor Hradu Litoměřice – Vinařské Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o konání Vinařských Litoměřic 2011 a schvaluje zvýhodněný pronájem prostor Hradu Litoměřice v rámci této akce konané dne 14.-16.4. 2011 a to za částku ve výši 15 tis.Kč.

317/13/2011

a)         Užití znaku pro Biskupství litoměřické – Noc kostelů

RM schvaluje užití znaku města pro Biskupství litoměřické, Dómské nám 6, Litoměřice za účelem prezentace města při konání akce Noc Kostelů, která se bude konat dne 27.5.2011.

b)                  Převzetí záštity a souhlas s užitím znaku města pro Svč. filharmonii Teplice

RM souhlasí s převzetím záštity nad koncertem konaným v rámci 47.ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena, který se uskuteční dne 2.6.2011 v Jezuitském kostele a schvaluje užití znaku města Litoměřic v programovém katalogu tohoto festivalu pro Severočeskou filharmonii Teplice.

318/13/2011

Připojení ke kampani Hodina Země 2011       

RM schvaluje připojení Města Litoměřic ke kampani Hodina Země 2011, která se bude konat dne 26.3. 2011 a bude podpořena vypnutím veřejného osvětlení a zhasnutí osvětlení dominant města.

           

319/13/2011

Žádost p. Brejchy (provozovatele automatu na nepasterizované mléko) o umožnění  zákazníkům volného parkování před prodejnou Jotis

RM neschvaluje žádost p. Brejchy o umožnění volného parkování pro zákazníky na komunikaci v ul. Lidická před prodejnou Jotis v ul. Lidická za účelem nákupu čerstvého nepasterizovaného mléka z automatu, který je v této prodejně umístěn.

320/13/2011

Plán investic PO TSM na rok 2011

RM schvaluje plán investic PO TSM Litoměřice na rok 2011.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing.Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu