Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 15.6.2010

 

USNESENÍ

výpis

na 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15.6.2010 od 10:00 hodin

v kanceláři starosty města Litoměřic

 

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         bezúplatný zábor veřejného prostranství ul. Velká Krajská, Tyršovo náměstí pro Centrum cestovního ruchu, Litoměřicích za účelem pořádání akce „Pivní slavnosti“ dne 24.7.2010.

2.         podání výpovědi  smlouvy o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku ze dne 28.6.2002, společnosti VÝSTAVY spol. s r.o., Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice, IČ: 60280301.

3.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou JJB-Ing.-PRAHA, s.r.o., Vánková 14/799, Praha na akci „Litoměřice – gotický hrad, Svatostánek českého vinařství – PD interiér“ (viz příloha orig. zápisu).

4.         uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, v.o.s., Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „Litoměřice – inženýrské sítě – Miřejovická stráň – výstavba komunikace Kaštanová - Ořechová“(viz příloha orig. zápisu). 

5.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L. na akci „Svatostánek českého vinařství“ “(viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Konstruktiva Konsit, a.s., Půlkruhová 20, Praha 6 na akci „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig. zápisu).          

7.         povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2010/2011 PO MŠ Litoměřice, na základě § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, a to ze 24 dětí na 28 dětí ve třídě do výše hygienické kapacity mateřské školy.

8.         konání Vinobraní 2010 v Litoměřicích ve dnech 24-25.9.2010 dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

9.         ubytovací řád Domova pro matky s dětmi Diakonie ČCE dle přiloženého materiálu od 1.7.2010 (viz příloha orig.zápisu).

10.       uzavření smlouvy o dílo s firmou DAPS s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „Rekonstrukce zahrady MŠ Baarova (severní část)“ (viz příloha orig. zápisu).

11.       pronájem NP o velikosti 400 m2 v KDH budova 099, st.p.č. 4008/126 Litoměřice nájemce HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol s r.o. se sídlem Českolipská 9, Litoměřice PSČ: 41201 zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Šumerou od 1.7.2010 ve výši 200,-Kč/m2/rok.

12        přidělení NP o velikosti 324 m2 v ulici Želetická 2187/11, Litoměřice nájemci NADĚJE o.s. se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, pobočka Litoměřice, Želetická 11, 412 01 Litoměřice, zastoupená Bc. Alešem Slavíčkem, ředitelem oblasti a zároveň schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené NP.

13.       prodloužení poskytnutí ubytování v Už pro žadatele:

Malkovský Josef            - do 31.12.2010            

Kalejová Cecílie - do 31.12.2010

Hromá Nataša               - do 31.12.2010

Tokárová Monika           - do 31.12.2010

Tokárová Andrea           - do 31.12.2010

Mikelová Helena            - do 17.07.2010

Haluška Ladislav           - do 31.07.2010

14.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v prostorách Severočeské galerie výtvarného umění, Michalská ulice v Litoměřicích dne 13. srpna 2010 v 15.30 hod.

15.       složení komise a seznam firem k oslovení na zabezpečení výkonného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) pro prostory ústředny/serverovny v budově radnice na Mírovém náměstí “(viz příloha orig. zápisu).

16.       částečné prominutí místního poplatku z ubytovací kapacity ve výši 20.000,- Kč za provozovnu ubytovny na adrese Pobřežní 232/1, Litoměřice, pro Jana Šupa, Litoměřice, IČ: 16408641 a to na rok 2010.

17.       termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na II. pol. roku 2010.

RM:   15.7., 27.7., 12.8., 26.8., 7.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 7.12., 21.12.

ZM:    5.8., 16.9., 4.11., 16.12.

18.       program na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24.6. 2010 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7.

Program:

I.          a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac.předsed.a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.        Hlasování o programu

IV.        Body jednání

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 14.6.2010
 2. Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2009 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2009
 3. Informace o zhodnocení volných zdrojů
 4. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro vyměření daně z nemovitosti
 5. Podání žádosti o dotaci - Rekonstrukce resocializačních bytů v Litoměřicích 
      Návrh smlouvy o partnerství mezi Městem Litoměřice a o.s. Naděje 
      Předfinancování  projektu Rekonstrukce resocializačních bytů v Litoměřicích
 6. Využití volných prostředků z Programu prevence kriminality na rok 2010 -  Babybox
 7. Schválení půjčky TJ Sokol

8.       Podání žádosti PO MěN v Litoměřicích o dotaci

9.       Splátkové kalendáře

10.   Snížení odměn ZM

Majetkové záležitosti

 Záměry:

11. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II.A, evid. č. 22

12. Prodej části pozemku p.č. 1265/21 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Pokratice

13. Prodej části pozemku p.č. 1240/19 v k.ú. Litoměřice

14. Prodej pozemku p.č. 1345/168 o výměře 58 m2 v k.ú. Pokratice

15. Prodej pozemku p.č. 194/30 o výměře 132 m2 v k.ú. Pokratice

16. Prodej části pozemku p.č. 1247/2 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Pokratice

17. Prodej nemovitosti včetně pozemku p.č. 4008/51 v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH)

18. Revokace usnesení č. I./23 ze dne 30.4.2009 -

Prodeje :

19. Prodej pozemku p.č. 3227/2 o výměře 18 mv k.ú. Litoměřice

20.   Prodej pozemku p.č. 417/2 o výměře 67 m2 v k.ú. Litoměřice      

21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II.A, evid.č.18

22. Prodej pozemku p.č. 4521/7 o výměře 418 m2 a p.č. 4521/6 o výměře 24mk.ú. Litoměřice

23. Prodej pozemku p.č. 4521/8 výměře 546 ma p.č. 4521/2 o výměře 23 mv k.ú. Litoměřice 

24. Prodej pozemku p.č. 4521/9 výměře 611 ma p.č. 4521/3 o výměře 17 mv k.ú. Litoměřice

25. Prodej byt. jednotek v ul. Kubínova 438, Raisova 1921, A.Muchy 416, 414

V.        Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

19.       změnu plánu investic na rok 2010, změnu plánu fondů na rok 2010, úpravu rozpočtu na rok 2010 a změnu odpisového plánu na rok 2010 PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.

20.       poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory organizacím a aktivním občanům na kulturní projekty zaměřené na děti a mládež města Litoměřice na rok 2010 a to:

-  příspěvek na katalog – výstava „Věčná pomíjivost“, Svč. galerie                         10.000,- Kč

-  příspěvek na katalog – výstava Václava Špale, Jezuitský kostel, Svč.galerie      10.000,- Kč

-  příspěvek pro Trofeo Nike Bohemia – mezinárodní jízda veteránů                       10.000,- Kč

21.       provést opatření v domě Revoluční 1831/7 v Litoměřicích:

1. Vybudování okna do chodby domu z kanceláře Naděje cca 20.000,- Kč – provede BH

2. Výměna domovních schránek cca 40.000,- Kč – provede BH

22.       podat žádost k výzvě Ministerstva vnitra České republiky v rámci Integrovaného operačního programu NA ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH na projekt „Zřízení technologického centra, elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu Města Litoměřice“ dle zpracovaných Studií proveditelnosti pro všechny tři části obsažené ve výzvě. Schvaluje spoluúčast Města Litoměřice ve výši 15% přidělené dotace. RM schvaluje předložený projekt "I. Technologické centrum, II. spisová služba a III, vnitřní integrace ORP Litoměřice" do Výzvy č. 6 IOP, včetně navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

23.       složení komise pro otevírání obálek a posouzení jejich úplnosti nabídek realizace projektu „Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice“, komisi pro hodnocení nabídek realizace tohoto projektu a zároveň RM schvaluje seznam dodavatelů pro přímé oslovení k podání nabídky na realizaci projektu „Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice“.

II.         neschvaluje:

1.         umístění 20 ks reklamních panelů na sloupech veřejného prostranství v Litoměřicích pro p. Jíchu, jednatel společnosti ABOND, s.r.o., Na Popluží 821/11, Ústí nad Labem dle přílohy za cenu 35.000,- Kč + DPH/rok.

2.         prodloužení smlouvy o pronájmu souboru movitého a nemovitého majetku areálu výstaviště Zahrad Čech Litoměřice pro VÝSTAVY spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky.

3.         přidělení bytu v Litoměřicích paní Věře Šantorové.

4.         zřízení trvalého světelného signalizačního zařízení v ulicích Na Valech, Osvobození a Sovova.

III.        pověřuje:

1.         OSMM ve spolupráci s právním odd.připravit výběrové řízení na pronájem areálu výstaviště Zahrady Čech Litoměřice.

IV.        doporučuje:

1.         ZM schválit poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 720 tis. Kč pro TJ Sokol Litoměřice na zateplení a opravu fasády objektu budovy Hrádku na Tyršově náměstí v Litoměřicích za podmínky splacení do 3 let.

2.         ZM schválit návrh využití volných prostředků z programu prevence kriminality dle předloženého materiálu “(viz příloha orig. zápisu).

3.         ZM schválit prodej bytu č.19 v domě ul. A.Muchy 416/17, Litoměřice, ve výši 281.073,Kč.

4.                  a)         ZM schválení podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 15.výzvy na projekt „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 41 mil. Kč, z toho dotace 30 mil Kč a spoluúčast nemocnice činí 11 mil. Kč.

b)                  ZM schválení použití bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů výše uvedeného projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

V.         nedoporučuje:

1.         ZM schválit finanční příspěvek z rozpočtové rezervy ve výši 300.000,- Kč pro Dream Production s.r.o. Ústí nad Labem na Ostrovní festival konající se jako přidružená akce k Vinobraní Litoměřice – 25. 9. 2010.

VI.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče veřejné zakázky : „Rekonstrukce zahrady MŠ Baarova (severní část)“  firmu DAPS s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice.

VII.       revokuje:

1.         své usnesení č. I./2 ze dne 6.5.2010.

2.         své usnesení č. II./34 ze dne 18.5.2010.

VIII.      vyhlašuje:

1.         výběrového řízení na dodavatele realizace projektu „Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice“.

IX.        vydává:

1.         předběžný souhlas se zapojením Města Litoměřic do projektu MODEL.

X.         bere na vědomí:

1.         návrh využití volných prostředků z programu prevence kriminality dle předloženého materiálu (viz příloha orig. zápisu).

2.         úsporu a použití daňové povinnosti za zdaňovací období 2006 ve výši 72.000,- Kč a za zdaňovací období 2007 ve výši 72.000,- Kč  PO TSM Litoměřice.

3.         zprávu vedoucího OSBH o opatřeních provedených v domě Revoluční 1831/7 v Litoměřicích.

Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta města

Jiří Landa

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu