Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 13.7.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 13. 7. 2020
od 13:00hodin v kanceláři starosty města

353/13/2020
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2020/2021.

 

354/13/2020
Žádost o navýšení příspěvku na provoz - TKM při DDM Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje:
a) navýšení příspěvku v částce 39.000 Kč Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 na rozvoj technického vzdělávání v rámci provozu Technického klubu mládeže.

b) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

355/13/2020
Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2020
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

356/13/2020
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2020
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

357/13/2020
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – II. čtvrtletí 2020
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

358/13/2020
Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK - DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
RM bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce mezi Domem dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a ředitelkou Mgr. Zuzanou Bendovou v rámci projektu č. IKAP 2A - Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK - CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377 na období od 1. 6. 2020 do 31. 3. 2023.

 

359/13/2020
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky přízemní dřevostavby - Institut technického vzdělávání, z.ú. Litoměřice
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky přízemní dřevostavby v areálu dvorního traktu objektu Sovova 480/2 o velikosti cca 280 m2 na pozemku parc.č. 1007 v obci Litoměřice, k.ú. Litoměřice pro Institut technického vzdělávání, z.ú. Litoměřice, Předměstí, Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 07562837 (viz příloha orig. zápisu).

 

360/13/2020
Žádost o poskytnutí dotace - Kinoklub Ostrov, z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Kinoklubu Ostrov, z.s. , se sídlem Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 na uskutečnění projektu: „20. Filmový festival Litoměřice", který se bude konat ve dnech 28. 8. - 30. 8. 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

361/13/2020
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 12. 9. 2020 - Hrad Litoměřice
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČO: 44557141, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice technicko – organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou do Hradu Litoměřice dne 12. 9. 2020 u příležitosti Dne otevřených památek pořádaných v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).

 

362/13/2020
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 12. 9. 2020 - vyhlídková věž Kalich Litoměřice
RM ukládá odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice technicko–organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice dne 12. 9. 2020 u příležitosti Dne otevřených památek pořádaných v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).

 

363/13/2020
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2020 – PO MSZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 70923477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši 100.000 Kč (viz příloha orig. zápisu)

b) RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2020, změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2020 a změnu odpisového plánu na rok 2020 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 70923477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

c) RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2020 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 70923477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

364/13/2020
VZ/026/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní – rekonstrukce ploch“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/026/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní – rekonstrukce ploch“ (viz příloha orig. zápisu).

 

365/13/2020
VZ/024/2020 s názvem “Podzemní kontejnery - výměna vhazovacích šachet“ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/024/2020 s názvem „Podzemní kontejnery - výměna vhazovacích šachet“ zadat přímým oslovením dodavatele MEVA a.s., Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 46708766.

b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem MEVA a.s., Na Urbance 632, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 46708766 (viz příloha orig. zápisu).

 

366/13/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan Mgr. Vxxxxx Čxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč
(smlouva viz příloha orig. zápisu).

367/13/2020
„PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo a ukončení projektu a rozpočtové opatření
a) RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ s dodavatelem Společnost PAVE Litoměřice, společníci: Trigema Building a.s., sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČO 27653579; METALL QUATRO spol. s r.o., sídlem č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO 61538213 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

c) RM doporučuje ZM schválit ukončení projektu „PAVE – První energeticky aktivní budova v ČR“ a Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky č. 11671868 dohodou obou smluvních stran.

 

368/13/2020
VZ/005/2019 s názvem „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ – schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu).

 

369/13/2020
Žádost o rozpočtové opatření – Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice IV. etapa
RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

370/13/2020
Schválení způsobu prodeje nemovitostí v ul. Karla IV., k.ú. Litoměřice
RM schvaluje způsob prodeje neobsazené bytové jednotky č. 2174/6, podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy č.p. 2174 a k pozemku parc. č. 4014/1 a parc. č. 4014/2, v ulici Karla IV. 2174/6, v obci a k.ú. Litoměřice, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Dle znaleckého posudku č. 2209-20 ze dne 06.04.2020 byla stanovena minimální kupní cena ve výši 2.000.000,- Kč. Veřejná dražba se uskuteční dne 24.08.2020. Veřejná nabídka k prodeji bude zveřejněna na úřední desce města.

 

371/13/2020
Záměr pronájmu administrativní budovy stojící na pozemku parc. č. 5251/12 v k.ú. Litoměřice a částí přilehlých pozemků par. č. 5251/23, 5251/54 a 5251/71
RM schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu nově zrekonstruované administrativní budovy včetně části souvisejících pozemků za účelem poskytnutí prostor pro účely podnikání nájemce. Předmětem nájmu je pozemek parc. č. 5251/12 v k.ú. Litoměřice o výměře 559 m2, jehož součástí je nově zrekonstruovaná budova o velikosti užitné plochy cca 842 m2, a části pozemků parc. č. 5251/23, 5251/54 a 5251/71 v k.ú. Litoměřice o výměře 1 883 m², to vše nacházející se v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

372/13/2020
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích a schválení prominutí nájemného
RM schvaluje spolku Enkidu, z.s, se sídlem Čeřeniště 15, 400 02 Malečov, IČO: 08101451, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 62,14 m2, který se nachází v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 13.07.2020. Současně RM schvaluje nájemci prominutí plateb nájemného včetně plateb za služby v plné výši (tj. 34.288 Kč) za období od 14.03.2020 do 13.07.2020.

 

373/13/2020
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (MAD)
RM schvaluje uzavření a znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřené dne 23.01.2019 se společností Autobusy Karlovy Vary, a. s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary a pověřuje starostu města jeho podpisem (viz přílohy orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 15. července 2020 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu