Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 9.8.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9.8.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 13. jednání projednala pod usnesením č.:

488/13/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – projekt Nástavbový kurz Bazální stimulace, Grant Hendikep 1/002/2018
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165, v rámci grantové výzvy Podpora dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, Grantu Hendikep 1/002/2018, Praha 4, Pyšelská 2327/12, 149 00 Praha 4, IČO 24188581, na projekt Nástavbový kurz Bazální stimulace.

 

489/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

490/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

491/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, IČO 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

492/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Masarykova základní škola Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

493/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice, IČO 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

494/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

495/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice, IČO 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

 

496/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

497/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Litoměřice, IČO 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

498/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

499/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Centrální školní jídelna Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, Litoměřice, IČO 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

500/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

501/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

 

502/13/2018
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2018 - PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2018 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

503/13/2018
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec (viz příloha orig. zápisu).

 

504/13/2018
Členství Města Litoměřice ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)
RM schvaluje členství Města Litoměřice ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČO: 44684932.

 

505/13/2018
Zapojení do kampaně Ministerstva životního prostředí „Dost bylo plastu“
a) RM schvaluje zapojení do kampaně MŽP „Dost bylo plastu“

b) RM ukládá zainteresovaným stranám – zaměstnancům a příspěvkovým organizacím – respektovat opatření vyplývající z kampaně a aktivně prosazovat myšlenku kampaně (specifikace kampaně viz příloha orig. zápisu)

c) RM ukládá OŽP připravit ve spolupráci se Zdravým městem žádost do programu MŽP Ekoinovace, výzva č. 3, na další aktivity v této oblasti

 

506/13/2018
Výpůjčka části pozemku parc.č. 3408/1, ostatní plocha, dráha o výměře cca 1 923 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce k části pozemku parc.č. 3408/1, ostatní plocha, dráha o výměře cca 1 923 m2 v k.ú. Litoměřice s vlastníkem pozemku České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu údržby veřejného prostranství s možností umístění mobiliáře pro orientaci a informace a relaxaci (lavičky, případně herní prvek).

 

507/13/2018
Revokace usnesení RM č. 487/12/2018 - Realizace akce úpravy školního dvora u soukromé základní a mateřské školy LINGUA UNIVERSAL s.r.o. a způsob úhrady výdajů akce – rozpočtové opatření OSNMM
RM revokuje své usnesení č. 487/12/2018 ze dne 24.7.2018 a schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

508/13/2018
Prodej staré vyvážecí soupravy Igland 320 s hydraulickou rukou
RM schvaluje prodej staré vyvážecí soupravy Igland 320 s hydraulickou rukou za kupní cenu ve výši 80.000,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

509/13/2018
Prominutí nákladů za odtah vozidla
RM neschvaluje prominutí nákladů za odtah vozidla ve výši 3.000,- Kč, pro pana J. S., bytem Hamr na Jezeře, jako provozovatele vozidla, které vlastní paní E. S., bytem Litoměřice.

 

510/13/2018
Souhlas se Smlouvou o spolupráci – Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci, mezi Městem Litoměřice a Vysokou školou aplikované psychologie, s.r.o., se sídlem Akademická 409, 411 55 Terezín, IČO: 27911586 (viz příloha orig. zápisu).

 

511/13/2018
Souhlas s Memorandem o vzájemné spolupráci – Tichý svět, o. p. s.
RM souhlasí s uzavřením memoranda o vzájemné spolupráci, mezi Městem Litoměřice a Tichým světem, o. p. s., se sídlem Staňkovská 378, 198 00 Praha 9, IČO: 26611716 (viz příloha orig. zápisu).

 

512/13/2018
Oznámení předvolební kampaně – komunální volby 2018 Strana zelených
RM bere na vědomí oznámení Strany zelených, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, zastoupené Mgr. Petrem Panašem, spolupředsedou ZO Zelených Litoměřice, oznamuje konání předvolební kampaně do městského zastupitelstva dne 9.9.2018 v prostoru Střeleckého ostrova za účasti České pirátské strany a KDU - ČSL.

 

513/13/2018
Schválení uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek s dodavatelem SYSTEMATICA s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek s dodavatelem SYSTEMATICA s.r.o., sídlem Jindřišská 53, 530 02 Pardubice, IČO 28851587 (viz příloha orig. zápisu).

 

514/13/2018
Zpráva o projektu „transparentní účty“
RM bere na vědomí zprávu o projektu „transparentní účet“ - Města Litoměřice.

 

515/13/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje Bc. Alexandru Sprado, IČO: 49508652, se sídlem Povltavská 41, 250 67 Klecany – Klecánky, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 376,70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

516/13/2018
Schválení uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu s nájemcem prostoru sloužícího podnikání v ulici Tyršovo náměstí č.p. 282 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stojící na pozemku parc. č. 55/8 a parkovací plochy na pozemku parc. č. 55/14 v k.ú. Litoměřice, Tyršovo náměstí č.p. 282 v Litoměřicích s panem Eduardem Revajem, IČO: 63142406, se sídlem Kubínova 437/10, 412 01 Litoměřice – Pokratice. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 15.10.2018.

 

517/13/2018
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP – CŠJ provozovna Havlíčkova
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

518/13/2018
Schválení návrhu úpravy rozpočtu a to přesunem finančních prostředků na akci „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“ a převod financí v rámci odboru ÚR z položky „Protipovodňová opatření“ na položku „Želetice – kanalizace“
RM schvaluje návrh úpravy rozpočtu – přesun finančních prostředků na akci „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“ a převod financí v rámci odboru ÚR z položky „Protipovodňová opatření“ na položku „Želetice – Kanalizace“ (viz příloha orig. zápisu).

 

519/13/2018
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2018 - PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2018 Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

520/13/2018
Revokace usnesení RM č. 458/12/2018 ze dne 24.07.2018 „Schválení způsobu prodeje pozemku parc. č. 4008/36 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 493 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. v obci a k.ú. Litoměřice“
RM ruší své usnesení č. 458/12/2018 ze dne 24.07.2018, tj. veřejnou licitaci pozemku parc. č. 4008/36 o výměře 493 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice.

a

RM schvaluje způsob prodeje pozemku parc. č. 4008/36 o výměře 493 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice veřejnou licitací, dle schváleného Řádu pro veřejné licitace pozemků, za nejvyšší dosaženou kupní cenu. Veřejná licitace se uskuteční dne 03.09.2018 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, v přízemí, ul. Pekařská 114/2.

 

521/13/2018
Uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů poskytnutého v rámci Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 – 2020 a uzavření této smlouvy s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, na částku 278.090,- Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

522/13/2018
Žádost o poskytnutí dotace – pořízení sekačky – TJ SOKOL POKRATICE-LITOMĚŘICE, z.s. - rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč TJ SOKOL POKRATICE-LITOMĚŘICE, z.s., se sídlem Pokratická 80/44, 412 01 Litoměřice, IČO: 00524280 na částečnou úhradu výdajů spojených s nákupem sekačky na údržbu a provoz fotbalového hřiště (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 10.8.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu