Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 3.6.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 13/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo
dne 03. 06. 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty

 

322/13/2019
Dotační projekty – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 s realizací projektů – EU VVV Výzva č. 02_18_063 - Šablony II, SFŽP - Ekohrátky č. 01561862 a Vzdělávací fond Heuréka (viz orig. zápisu).

 

323/13/2019
Žádost o poskytnutí dotace – Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 na uskutečnění 18. ročníku Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

324/13/2019
Změna čerpání rezervního fondu – Masarykova základní škola Litoměřice

RM schvaluje změnu plánu čerpání fondů na rok 2019 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČ 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2019 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČ 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

325/13/2019
Přijetí účelově určeného finančního daru – Masarykova základní škola Litoměřice

RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 15.500 Kč pro Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 od zákonných zástupců žáků (seznam viz orig. zápisu) určeného na nákup a instalaci workoutových, posilovacích a herních prvků v prostorách sportovního areálu školy.

 

326/13/2019
Výsledek šetření stížnosti ČŠI – Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5

RM bere na vědomí výsledek šetření České školní inspekce provedené na Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436, a přijatá nápravná opatření (viz příloha originál zápisu).

 

327/13/2019
Užití prostor parku "Zelená oáza"v ul. Sovova - promítání filmu

RM povoluje užití části travnatého pozemku parc. č. 1007 ve dvorním traktu ul. Sovova č.p. 480 vybudovaný jako projekt "Zelená oáza v centru města" pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 dne 8. 6. 2019 od 21.15 hodin za účelem projekce filmu Bohemian Rhapsody.

 

328/13/2019
Veřejnosprávní kontrola PO DDM Rozmarýn

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice IČO: 627 69 693 (viz příloha orig. zápisu).

 

329/13/2019
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ Havlíčkova, Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 733 63, a ukládá řediteli PO provést neprodleně nápravná opatření dle výsledků kontroly (viz příloha orig. zápisu)

 

330/13/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 21,60 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Zdeňkem Novákem, IČO: 72589311, se sídlem Žitenice 344, 411 41 Žitenice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

331/13/2019
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Jiřím Schmidem, IČO: 76548082, se sídlem Litoměřická 155, 411 48 Křešice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 140 m2 (viz příloha orig. zápisu-dodatek č. 1).

 

332/13/2019
Záměr pronájmu pozemků částí pozemků parc. č. 2680/2, 2672/1, 2680/3, 2680/1 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků částí pozemků parc. č. 2680/2, 2672/1, 2680/3, 2680/1, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 267 m2, k účelu údržby, bez možnosti oplocení.

 

333/13/2019
Nabídka pronájmu bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích (1+kk)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích o výměře 39,81 m2 (1+kk).

 

334/13/2019
Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000072 ze dne 19.12.2013

a) RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000072 ze dne 19.12.2013, uzavřené s FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, Litoměřice, IČO: 46771361, dohodou ke dni 3.6.2019, týkající se částí pozemků parc.č. 4005/1,4005/4,4005/5, vše ostatní plocha, sportoviště o celkové výměře 5743 m2, v k.ú. Litoměřice
b) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 165 ze dne 8. 4.2019, uzavřené s Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, Litoměřice, IČO: 709 23 477, spočívající v doplnění dalších části pozemků parc.č. 4005/1,4005/4,4005/5, vše ostatní plocha, sportoviště o celkové výměře 5743 m2, v k.ú. Litoměřice

 

335/13/2019
Vzetí na vědomí zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2018

RM bere na vědomí zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018. - viz příloha orig. zápisu.
RM doporučuje ZM schválit zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018.

 

336/13/2019
Vzetí na vědomí zprávy ze zasedání Strategického týmu města

RM bere na vědomí a schvaluje změny v rámci pravidel Strategického týmu města.

 

337/13/2019
Poskytnutí dotace na akci "Podnikatelské fórum ÚK"

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,-Kč Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, z.s., Budovatelů 2532, 434 01, Most, IČO: 26530929 na akci "Podnikatelské fórum ÚK" konající se dne 17.-18.2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

338/13/2019
Zhodnocení volných zdrojů

RM schvaluje:
a) Smlouvu o ČSOB municipálním kontu s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350 (viz příloha orig. zápisu)
b) Smlouvu o ČSOB spořícím účtu pro podnikatele s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350 (viz příloha orig. zápisu)
c) Smlouvu o využívání služby ČSOB CEB s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350 (viz příloha orig. zápisu)

 

339/13/2019
Realizace personálních opatření vůči MěN

RM vydává stanovisko a konstatuje, že ke střetu zájmů z důvodu výkonu funkce Ing. Radka Lončáka, MBA, jakožto výkonného ředitele a předsedy představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s. a zároveň člena Rady města Litoměřice nedochází. Rada města neshledává důvod pro personální změny ve vedení společnosti.

 

340/13/2019
Uskutečnění veřejné diskuze s veřejností na téma: Budoucnost Nemocnice Litoměřice a.s. dne 11. 6. 2019 - Hnutí ANO 2011

RM svolává veřejnou diskuzi s občany města ohledně budoucnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s přítomností vedení města i vedením litoměřické nemocnice, a to na den konání 2.9.2019 od 17:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru, Litoměřice.

 

341/13/2019
Zachování konání veřejné diskuze o budoucnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. - koalice Zelených a Pirátů

RM schvaluje a svolává veřejnou diskuzi s občany města ohledně budoucnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s přítomností vedení města i vedením litoměřické nemocnice, a to na den konání 2.9.2019 od 17:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru, Litoměřice.

 

342/13/2019
Zpřístupnění podkladů RM zastupitelům

RM schvaluje zpřístupnění zápisů a usnesení (včetně podkladů) rady města (prostřednictvím Archivu systému eRAZ) členům Zastupitelstva města Litoměřice zkušebně na dobu 3 měsíců a upozorňuje zastupitele na povinnost ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR. Oddělení IT ukládá monitoring přístupů po zkušební dobu a podání zprávy po uplynutí této doby.

 

343/13/2019
Revokace usnesení č. 321/12/2019 písm. f)

RM revokuje usnesení č. 321/12/2019 písm. f) a schvaluje je v tomto znění: RM žádá přípravný výbor místního referenda k nemocnici v Litoměřicích, aby předložil otázku místního referenda a případně petiční archy, a to nejpozději do 7. června, aby mohlo ZM 13. června na svém jednání v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona o místním referendu konání referenda vyhlásit v termínu v první polovině září 2019.

 

344/13/2019
Schválení programu jednání ZM - 13.6.2019

RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 13.6.2019 od 16:00 hod. v sále Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích.

Program:
Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
Schválení zápisu minulého jednání
Kontrola plnění bodů
Doplnění / stažení bodu programu
Hlasování o programu
Body jednání

1. Informace k nemocnici
2. Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
3. Petice za pozastavení převodu vlastnictví při provozování nemocnice v Litoměřicích
4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019
5. Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2018
6. Žádost o poskytnutí dotace – Litoměřické svátky hudby – Musica et Educatione, z.s.
7. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
8. Informace o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018
9. Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“
10. Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji.
11. Volba soudního přísedícího Okresního soudu Litoměřicích
12. Schválení ručitelského závazku Města Litoměřice za PO – přistoupení k RS s mobilním operátorem
13. Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 20.6.2019 Mgr. Krejza

Majetkové záležitosti OSNMM
Záměry:
14. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Pokratice
16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 v k.ú. Litoměřice
18. Záměr bezúplatného převodu (daru) částí pozemků parc.č. 4008/95, parc.č. 4008/112 a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice
19. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
20. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 v k.ú. Žitenice na ČR ÚZSVM

Prodeje:
21. Prodej BJ č. 1821/4 v ulici Nezvalova 1821/21 v k.ú. Litoměřice
22. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – urnového pomníku na městském hřbitově
23. Prodej pozemků parc.č. 194/39, 196/14, 196/52 a 196/53 v k.ú. Pokratice
24. Prodej pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
25. Prodej pozemku parc.č. 600/66 v k.ú. Pokratice
26. Prodej pozemku parc.č. 600/65 v k.ú. Pokratice
27. Prodej pozemku parc.č. 657/92 v k.ú. Pokratice
28. Prodej pozemku parc.č. 657/91 v k.ú. Pokratice
29. Prodej pozemku parc.č. 657/90 v k.ú. Pokratice
30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265)
31. Nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 v k.ú. Litoměřice
32. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům parc.č. 1272/1 a 1272/3 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům v ul. Komenského, k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 4020/1 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Pokratice
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti horkovodu k části pozemků parc.č.1321/10, 1321/11, 1268/19 a 1354/1 v k.ú. Litoměřice

Informace
Interpelace
Diskuze
Závěr

 

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

 

 

Lukas Wünsch

2. místostarosta

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:20 hodin
Zápis byl vyhotoven 5. června 2019
Zapsal/a Bc. Martina Skoková

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu