Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 26.3.2015

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.3.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 13. jednání projednala pod usnesením č.:

288/13/2015
Akční plány procesu Komunitního plánování sociálních služeb 2015
RM schvaluje Akční plán procesu Komunitního plánování sociálních služeb a Akční plány pracovních skupin KPSS (viz příloha orig. zápisu)

289/13/2015
Návrh na příděl bytu č. 3 v objektu s podporovanými pečovatelskými byty v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 paní S. S., bytem Velký Újezd, v objektu s podporovanými pečovatelskými byty – ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dva roky.

290/13/2015
Revokace usnesení RM ze dne 15.1.2015 - bod 158/7/2015 a návrh na příděl bytu č. 3 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní S. B., trvale bytem Litoměřice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

291/13/2015
Návrh na příděl bytu č. 12 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 12 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní D. F., trvale bytem Litoměřice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

292/13/2015
Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a panem Z. S., bytem Litoměřice o právu provést stavbu „Litoměřice – Miřejovická stráň, Trnková ul. – 2. část" (viz příloha orig. zápisu).

293/13/2015
Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a panem J. S. a paní E. S., bytem Litoměřice o právu provést stavbu „Litoměřice – Miřejovická stráň, Trnková ul. – 2. část" (viz příloha orig. zápisu).

294/13/2015
Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 15. 4. 2015 z důvodu konání Vernisáže k Výstavě architektonických návrhů revitalizace kasáren pod Radobýlem
RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 15. 4. 2015 z důvodu konání Vernisáže k Výstavě architektonických návrhů revitalizace kasáren pod Radobýlem.

295/13/2015
Zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 3876/1, 3876/2 a 3876/3 v k. ú. Litoměřice
RM nedoporučuje ZM schválení zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. č. 3876/1, 3876/2 a 3876/3 v k. ú. Litoměřice.

296/13/2015
Zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 1345/2 v k.ú. Pokratice
RM nedoporučuje ZM schválení zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 1345/2 v k.ú. Pokratice.

297/13/2015
Schválení pořízení zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit pořízení zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice.

298/13/2015
Schválení smlouvy o umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO ČSOP Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín
RM schvaluje smlouvu o umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO ČSOP Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín (viz příloha orig. zápisu).

299/13/2015
Program regenerace MPR Litoměřice – finanční příspěvky na rok 2015
RM doporučuje ZM schválit rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2015 ve výši 1 645 000,- Kč z a z rozpočtu Města Litoměřice 378 773,- Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

300/13/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2015 s názvem „Rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS"
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ – zpracování DPS". (viz příloha orig. zápisu).

301/13/2015
Přípravné třídy školní rok 2015/2016 - Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 a na Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363
RM schvaluje dle zákona č. 561/2004 Sb. § 47 pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od 1.9.2015 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK nejpozději v termínu do 30.4.2015.

302/13/2015
Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Krňáka na funkci ředitele Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 ke dni 31.7.2015 ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (viz příloha orig. zápisu);
RM schvaluje podmínky vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje odbor ŠKSaPP jeho přípravou a realizací.

303/13/2015
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká" – vyloučení uchazeče
RM schvaluje vyloučení uchazeče HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice, IČ: 25048902 z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká" (viz příloha orig. zápisu).

304/13/2015
Potvrzení vítězného uchazeče podlimitního výběrového řízení o veřejnou zakázku s názvem „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká" a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká" společnost METALL QUATRO spol. s r.o., Na Vrátku 1245, 434 01 Most, IČ: 62743881 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem (viz příloha orig. zápisu).

305/13/2015
Prominutí smluvní pokuty
RM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši 12.545,40 Kč, pro manžele R. a L. R., oba bytem Litoměřice.

306/13/2015
Postoupení pohledávky za kupní cenou
RM doporučuje ZM schválení postoupení pohledávky – nedoplatku kupní ceny za bytovou jednotku č. 430/28 a spoluvlastnické podíly ve výši 8064/250472 na společných částech domu č.p. 430 a pozemku parc.č. 614/4 v k.ú. Pokratice, za minimální úplatu ve výši 330.000,-Kč panu R. L., bytem Roudnice nad Labem.

307/13/2015
Výpůjčka prostor části budovy Gotického dvojčete v Litoměřicích za účelem uspořádání výstavy ve dnech 20.04.2015 – 18.05.2015 (na 29 dní)
RM schvaluje výpůjčku části budovy (1. a 2. patro) čp. 241 na parcele parc. č. 317/2 – Gotické dvojče v Litoměřicích za účelem uspořádání výstavy ve dnech 20.04.2015 – 18.05.2015 pro spolek Galerie ve dvoře Litoměřice, ul. Jezuitská 12/4, Litoměřice.

308/13/2015
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Den Země" dne 21.04.2015 a „Pálení čarodějnic" dne 30.04.2015
RM schvaluje výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově příspěvkové organizaci města – Dům dětí a mládeže Rozmarýn, ul. Plešivecká 1863, Litoměřice (organizátor akce) za účelem uspořádání akcí „Den Země" dne 21.04.2015 a „Pálení čarodějnic" dne 30.04.2015. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

309/13/2015
Aktualizace smlouvy o užívání a údržbě zařízení uzavřené se společností Eurosys s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o užívání a údržbě zařízení č. SoU11/08 ze dne 5. 3. 2008 uzavřené se společností Eurosys s.r.o., Mostecká 227/9, Litoměřice, zastoupenou jednatelem společnosti panem Josefem Podrábským (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

310/13/2015
Aktualizace smlouvy o dílo na rozúčtování nákladů za dodávky tepla uzavřené se společností Ulimex spol. s r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SMO-2004-340-0113 ze dne 28. 2. 2005 uzavřené se společností Ulimex spol. s r.o., Masarykova 209, Ústí n.L., zastoupenou jednatelem společnosti ing. Zdeňkem Machutou (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

311/13/2015
Aktualizace pachtovní smlouvy č. 947000048 ze dne 15.4.2005, spočívající v úpravě pachtovného
RM schvaluje aktualizaci pachtovní smlouvy č. 947000048 ze dne 15.4.2005, spočívající v úpravě pachtovného na částku ve výši 11.663,- Kč/rok , tj. 3% z ceny pozemků, stanovené podle BPEJ, s účinností od 1.1.2015. Sempra Litoměřice s.r.o., IČ 25021621 uhradí Městu Litoměřice pachtovné za užívání pozemků parc.č. 3908/1 a 3910/9 v k.ú. Litoměřice od 12/2012-12/2014 v celkové výši 1.023,- Kč .

312/13/2015
Revokace usnesení č. 212/9/2015 ze dne 5.2.2014, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 13.4.2015-19.4.2015
RM revokuje své usnesení č. 212/9/2015 ze dne 5.2.2015 a schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 4.5.2015-10.5.2015, panu J. K., bytem Kojetice. Nájemné v celkové smluvní výši 5000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

313/13/2015
Systém náležité péče o les – nařízení EUTR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU) – podmínka pro těžbu a prodej dřeva v rámci EU
RM schvaluje „Systém náležité péče" hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 01.01.2015.

314/13/2015
a) Určení auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2014
b) Pověření pro představenstvo společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. k uzavření smlouvy o provedení auditu
Rada města při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ: 24840688 činí následující rozhodnutí

a) schvaluje zpracování auditu účetní závěrky společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2014 Ing. Radovana Růžičku, Horní 2, Český Krumlov, osvědčení KAČR č. 1556.

b) pověřuje představenstvo společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. k uzavření smlouvy o provedení auditu za rok 2014 s Ing. Radovanem Růžičkou za cenových podmínek - odměna pro auditora za provedení auditu účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2014 ve výši 20.000,- Kč + DPH. (návrh smlouvy je přílohou orig. zápisu).

315/13/2015
Revokace usnesení č. 687/26/2013 ze dne 17.12.2013 a schválení aktualizované metodiky Fondu úspor energie a obnovitelných zdrojů
RM revokuje usnesení č. 687/26/2013 ze dne 17.12.2013 a schvaluje aktualizovanou metodiku Fondu úspor energie a obnovitelných zdrojů dle přiloženého materiálu „Fond úspor energie a obnovitelných zdrojů " (příloha orig. zápisu).

316/13/2015
Schválení poskytnutí dotace z Programu podpory fair trade aktivit v Litoměřicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjekty uvedenými v příloze č. 1
RM schvaluje poskytnutí dotací na aktivity na podporu fair trade subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 zápisu a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty dle přílohy č.2 zápisu.

317/13/2015
Schválení Prohlášení o partnerství pro realizaci projektu „Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro EYD 2015 a schválení účasti na aktivitách tohoto projektu
RM schvaluje Prohlášení o partnerství pro realizaci projektu „Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro EYD 2015" (příloha orig. zápisu) a účast na aktivitách tohoto projektu.

318/13/2015
Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 14. 4. 2015 z důvodu konání setkání představitelů obcí ORP Litoměřice
RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 14. 4. 2015 z důvodu konání setkání představitelů obcí ORP Litoměřice.

319/13/2015
Schválení poskytnutí dotace z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2015, schválení vzorové veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 3) a uzavření této smlouvy se subjekty uvedenými v příloze č. 1
Neschválení poskytnutí dotace z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2015 subjektům uvedeným v příloze č. 2
RM schvaluje poskytnutí dotací z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2015 subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 zápisu, schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu v příloze č. 3 a schvaluje uzavření této veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty.

RM neschvaluje poskytnutí dotací z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2015 subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2 zápisu.

320/13/2015
Vzetí na vědomí aktualizace Zdravotního plánu města Litoměřice 2015
RM bere na vědomí aktualizaci Zdravotního plánu města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)
RM doporučuje ZM schválení aktualizace Zdravotního plánu města Litoměřice

321/13/2015
Změna organizační struktury Městského úřadu Litoměřice
I. RM schvaluje změny organizační struktury Městského úřadu Litoměřice spočívající v/ve:
a) přesunu tabulkového místa „referent veřejných zakázek a majetkové správy" z Odboru správního na Úsek investic u Odboru územního rozvoje;
b) vytvoření „Oddělení vnitřní správy" u Odboru správního, do kterého se začleňuje „Úsek přestupků" a „Úsek hospodářské správy";
c) vytvoření tabulkového místa „vedoucí oddělení vnitřní správy" u Odboru správního;
d) vytvoření tabulkového místa „účetní" u Odboru ekonomického;

ke dni 1.4.2015.

II. RM schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Litoměřice spočívající ve sloučení polovičního úvazku u referenta administrativy a hospodaření Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Odboru ekonomického a jeho zařazení na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví k 1.7.2015.

322/13/2015
Schválení programu zasedání ZM dne 9.4.2015
ZM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 9.4.2015 od 16 hod. v kongresovém sále Hradu se sídlem Tyršovo nám.68 v Litoměřicích.

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:
1. Převod Domova U Trati do majetku města Litoměřice z Ústeckého kraje na Město Litoměřice
2. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4.2015
3. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2014
4. Zpráva o zjištěních z auditu shody provedeného u Odboru správy nemovitého majetku města – Zahrada Čech s.r.o.
5. Program regenerace MPR Litoměřice – finanční příspěvky na rok 2015
6. Schválení dotací na činnost - Občanské sdružení Puellae cantantes a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci
7. Infrastruktura rekreační plavby v Litoměřicích - petice občanů
8. Jednací řád ZM
9. Postoupení pohledávky za kupní cenou
10. Volba soudní přísedící
11. Zrušení zástavního práva
12. Prominutí úroku z prodlení
13. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
14. Aktualizace Zdravotního plánu města Litoměřice
15. Zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 3876/1, 3876/2 a 3876/3 v k. ú. Litoměřice
16. Zrušení předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 1345/2 v k.ú. Pokratice – p. Růžička
17. Schválení pořízení zprávy o uplatňování Územního plánu Litoměřice
18. Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti   Severozápad na projekt: „Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa" (CZ.1.09/1.2.00/77.01196)
19. Zápis z likvidační komise
20. Schválení změny Přílohy č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2012
21. Participativní rozpočtování

Majetkové záležitosti:

Záměry:
22. Nabídka k odkoupení podílu o velikosti ½ vzhledem k celku pozemku parc.č. 2472/1 (orná půda) o celkové výměře      17841 m2 v k.ú. Litoměřice
23. Prodej pozemku parc.č. 4066/2 o výměře 29 m2 (zast.plocha) a 4066/5 o výměře 2089 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
24. Revokace usnesení ZM ze dne 24.04.2014 pod bodem 77/3/14 - Prodej části pozemku parc.č. 2718/2 o výměře cca 70 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
25. Prodej části pozemku parc.č. 2468/1 (orná) o výměře cca 850 m2 v k.ú. Litoměřice
26. Prodej části pozemku parc.č. 2530/1 (ost.plocha) o výměře cca 360 m2 v k.ú. Litoměřice Prodej části pozemku parc.č. 3718/1 (ost.plocha) o výměře cca 200 m2 v k.ú. Litoměřice Prodej části pozemku parc.č. 4119/9 v k.ú. Litoměřice (zahrádkářská kolonie č. 26) v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 196/52 o výměře 6 m2, parc.č.196/53 o výměře 18 m2 a část pozemku parc.č, 196/14 v k.ú. Pokratice
28. Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice (dle tabulky) na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prodeje:
29. Prodej BJ č.1757/17 v ul. Družstevní 1757/27 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města
30. Uplatnění předkupního práva o převodu BJ č. 430/26, ul. Ladova 430 v k.ú. Pokratice
31. Revokace usnesení č 62/3/2015 ZM ze dne 29.01.2015 - změna kupujícího
32. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 826/2, 2714/29, 2714/35 a 2714/55 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1047/2015 od ČR ÚZSVM
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 910 a 922/1 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k části pozemků parc.č. 1345/6 a 1345/7 v k.ú. Pokratice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 1345/6 v k.ú. Pokratice
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k části pozemků parc.č. 2188/1, 5227/48, 5227/49 v k.ú. Litoměřice
V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

323/13/2015
Potvrzení vítězného dodavatele výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/009/2015 s názvem „Příprava a výroba televizního zpravodajství pro město Litoměřice" a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného dodavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Příprava a výroba televizního zpravodajství pro město Litoměřice" společnost Jan Dostal, sídlem Škrétova 2, Litoměřice, IČ: 63138433 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

324/13/2015
Potvrzení vítězného dodavatele výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/007/2015 s názvem „Aktivity Zdravého města" a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného dodavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Aktivity Zdravého města" společnost Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Brontosaurus Krkonoše, sídlem Masarykova 35, Litoměřice, IČ 60153016 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

325/13/2015
Souhlasné stanovisko k uzavírce Tyršova mostu v Litoměřicích od 1.4.2015 - 31.12.2015
RM souhlasí s plánovanou uzavírkou Tyršova mostu v Litoměřicích od 1.4.2015 -31.12.2015, po dobu jeho rekonstrukce a pověřuje místostarostu Mgr. Václava Červína k vydání souhlasného stanoviska za Město Litoměřice.

326/13/2015
Žádost o umístění workoutových prvků
RM souhlasí s umístěním workoutových cvičebních prvků v prostoru Střeleckého ostrova v souladu se studií, která bude vypracována a za podmínky souhlasných stanovisek kompetentních odborů MěÚ Litoměřice.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu