Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 20.6.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20. 6. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 285/13/2022
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka - BOHARA, s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro spol. BOHARA, s.r.o., se sídlem Mírové nám. 107/31, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 094 36 669 za účelem umístění předzahrádky na Kapucínském náměstí v Litoměřicích na části pozemku p.č. 264/1,2 k.ú. Litoměřice o celkové ploše 23 m2, a to celoročně. Souhlas je udělen za dodržení podmínky minimálně 1,5 m volného průchodu a dále souhlas je udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a od 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 286/13/2022
Změna odpisového plánu, plánu pořízení majetku/plán oprav na rok 2022 - ZUŠ Litoměřice
RM schvaluje aktualizovaný plán oprav a pořízení majetku, plán stavu, tvorby a čerpání fondů a odpisový plán na rok 2022 pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 287/13/2022
Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům na rok 2022
RM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč sportovním spolkům jako navýšení na celoroční činnost na rok 2022 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 288/13/2022
Dodatek č. 1 k VPS ŠKAS/148/2022 - Institut technického vzdělávání, z. ú.
RM schvaluje
a) Institutu technického vzdělávání, z. ú, IČO: 075 62 837, se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice změnu podpořeného projektu Velikonoce ve Sdílně z dotačního Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2022 na příměstský řemeslný tábor Malý kutil, který je plánován ve dnech 18. - 22. 7. 2022 (žádost viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/148/2022 ze dne 7. 6. 2022 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 289/13/2022
Šablony pro MŚ a ZŠ I výzva č. 02_22_002 MŠMT - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
a) RM uděluje souhlas PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci výzvy č. 02_22_002 vyhlášené MŠMT ČR.
b) RM bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce mezi Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 a ředitelem školy Mgr. Milanem Slukou na administrování projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci výzvy č. 02_22_002 vyhlášené MŠMT ČR, a to po dobou realizace projektu.

 

usnesení č. 290/13/2022
Příděl seniorského bytu č. 1 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 1 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za podmínky vrácení městského bytu, který nyní užívají. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, na 2 roky.

 

usnesení č. 291/13/2022
Příděl seniorského bytu č. 11 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 11 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

usnesení č. 292/13/2022
Příděl seniorského bytu č. 22 v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 22 v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena s žadatelkou na dobu určitou, a to na dva roky.

 

usnesení č. 293/13/2022
Podpora zájmových kroužků a volnočasových aktivit u dětí z nízkopříjmových rodin
RM schvaluje Pravidla, Formulář, Souhlas se zpracováním osobních údajů na podporu zájmových, sportovních a volnočasových aktivit u dětí z nízkopříjmových rodin na školní rok 2022/2023.

 

usnesení č. 294/13/2022
Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů“
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů“ s dodavatelem Solární servis s.r.o., se sídlem K Veneráku 1193/4, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 27282074.

 

usnesení č. 295/13/2022
Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou (MAD)
RM schvaluje uzavření a znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřené dne 23.01.2019 se společností Autobusy Karlovy Vary, a. s., IČO: 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary a pověřuje starostu města jeho podpisem (viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 296/13/2022
Výstupy ze setkání s občany 2022
a) RM bere na vědomí předloženou informaci k výstupům ze setkání s občany (viz příloha orig. zápisu)
b) RM ukládá koordinátorce Zdravého města seznámit příslušné vedoucí odborů se závěry ze setkání a předložit radě města podklady obsahující komentáře vedoucích odborů k jednotlivým výstupům. Na přípravě podkladů bude koordinátorka spolupracovat dle potřeby i s příslušnými místostarosty podle jejich působnosti.

 

usnesení č. 297/13/2022
Realizace projektu z participativního rozpočtu
RM schvaluje výběr projektu, který schválila pracovní skupina participativního rozpočtu.

 

usnesení č. 298/13/2022
Pronájem pozemku parc. č. 2763 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2763, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana PxxxxChxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 160 00 Praha 6 za roční nájemné ve výši 180 Kč.

 

usnesení č. 299/13/2022
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2778 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2778, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 1593).

 

usnesení č. 300/13/2022
Částečná revokace usnesení RM č. 275/12/2022 ze dne 06.06.2022 - adresný záměr vypůjčení částí pozemků v k.ú. Litoměřice – Povodí Ohře
RM částečně revokuje usnesení č. 275/12/2022 ze dne 06.06.2022 a schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 450/2 o výměře cca 200 m2 (ostatní plocha), části pozemku parc. č. 444/2 o výměře cca 15 m2 (trvalý travní porost), pozemku parc. č. 5526/1 o výměře 19 m2 (vodní plocha) a pozemku parc. č. 5526/2 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 za účelem stavby 2. etapy opravy krytého profilu Pokratického potoka.

 

usnesení č. 301/13/2022
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 116,40 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Zxxxxxx Rxxxxx, IČO: xxxxxxxx se sídlem České Kopisty xxx. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 302/13/2022
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti COGISTAV s.r.o., se sídlem Michalovice 31, 412 01 Michalovice, IČO: 01506609, ukončení nájmu prostoru o výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se ukončuje písemnou dohodou smluvních stran ke dni 30.06.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 303/13/2022
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

usnesení č. 304/13/2022
Souhlas vlastníka budovy č.p. 163 v ulici České armády v Litoměřicích s umístěním sídla společnosti HK zubní laboratoř s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka budovy č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích, s umístěním sídla společnosti HK zubní laboratoř s.r.o., IČO: 27284638, na adrese České armády 163/17, Předměstí, 412 01 Litoměřice.

 

usnesení č. 305/13/2022
Dodatek č. 1 Plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2022 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje Dodatek č. 1 Plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2022 pro Útvar kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 22.6.2022

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu