Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 1.6.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1. 6. 2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 13. jednání projednala pod usnesením č.:

 

311/13/2017
Schválení organizační struktury a organizačního řádu PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 od 1.6.2017
RM schvaluje
a) organizační strukturu PO TSM Litoměřice
b) organizační řád PO TSM Litoměřice
(viz příloha orig. zápisu).

 

312/13/2017
Kalkulace nákladů a cen prací a služeb na rok 2017 PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128
RM schvaluje kalkulace nákladů a cen prací a služeb PO TSM Litoměřice pro město Litoměřice na
rok 2017 a ceník prací a služeb pro cizí odběratele pro rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

313/13/2017
Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Litoměřice, Pokratická ul. – rekonstrukce kanalizace“ – Severočeská vodárenská společnost, a.s. a Správa a údržba silnic ÚK, p.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Litoměřice, Pokratická ul. – rekonstrukce kanalizace“ mezi Městem Litoměřice, Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469 a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí 3, IČO: 00080837 (viz příloha orig. zápisu).

 

314/13/2017
Žádost o poskytnutí dotace – Cantica Bohemica, z.s., IČO: 26534215
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Cantica Bohemica, z.s. se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

315/13/2017
Poskytnutí dotace na účast na MS v karate v Irsku
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč paní A.J., bytem Litoměřice pro dceru A. J., za účelem její účasti na MS v karate, které se bude konat ve dnech 17. – 20. 8. 2017 v Irsku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

316/13/2017
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání informačního setkání k projektu „Výzkumná infrastruktura RINGEN“
RM schvaluje bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 14. června 2017 od 10.00 do 13.00 hod. za účelem konání informačního setkání k projektu „Výzkumná infrastruktura RINGEN“.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

317/13/2017
Poskytnutí dotace Aeroklubu MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s., IČO: 46771255, Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem na 14. ročník Memorial Air Show
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč Aeroklubu MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L.z.s. IČO: 46771255, Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem na 14. ročník Memorial Air Show, který se bude konat ve dnech 24. – 25. 6. 2017 na letišti v Roudnici nad Labem (viz příloha orig zápisu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

318/13/2017
Darovací smlouva o darování věcného daru – notebook HP 255 G5. Smluvní strany: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a spol. DK Beton s.r.o., Osvoboditelů1228/24, 410 02 Lovosice, IČO: 25472925
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování věcného daru – notebook HP 255 G5 jako hlavní ceny do soutěže „Odpadománie aneb přines odpad a vyhraj“. Smluvní strany: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a spol. DK Beton s.r.o., Osvoboditelů1228/24, 410 02 Lovosice, IČO: 25472925 (viz příloha originál zápisu).

 

319/13/2017
Nařízení Rady města o zapůjčení recyklační linky na stavební odpady včetně obsluhy, od příspěvkové organizace Technické služby města, Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice, IČO: 000 80128 pro firmu VARIX s.r.o. Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO: 28066545
RM vydává pokyn k zapůjčení recyklační linky na stavební odpady (RESTA DCJ 700x500 a RESTA TK 6) včetně obsluhy, od PO TSM Litoměřice, příspěvkové organizace, Na Kocandě 661/22, 412 73 Litoměřice, IČO 000 80128 pro firmu VARIX s.r.o. Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO 28066545 za cenu 600.000 Kč a to na dobu nezbytně nutnou pro úklid prostoru pozemku č.4848/1 v k.ú. Litoměřice v oblasti Želetice.

 

320/13/2017
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana A. K., bytem Malíč, na částku 1.500,- Kč. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červnem 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

321/13/2017
Vzetí na vědomí evaluační zprávy projektu MAP ORP Litoměřice
RM bere na vědomí evaluační zprávu projektu MAP ORP Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

322/13/2017
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „SCORE" do evropského dotačního programu HORIZON 2020
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „SCORE" do evropského dotačního programu HORIZON 2020.

 

323/13/2017
Smlouva o právu provést stavbu s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí n.L.- projekt výzkumu potenciálu a využití geotermální energie
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na část pozemku parc.č. 4008/117, o celkové výměře max. 70 m2 vše v k.ú. Litoměřice, s Univerzitou J.E. Purkyně, IČO: 44555601, 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, k účelu vybudování přípojky VN v rámci projektu DEGREE (smlouva a projektový výkres – viz příloha orig. zápisu).

 

324/13/2017
Schválení nového člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
Rada města při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688 činí následující rozhodnutí:

a) bere na vědomí odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., doručené společnosti 19.4.2017, Ing. Pavla Grunda, bytem Litoměřice, (rezignační dopis viz příloha orig. zápisu)

b) volí do funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. Ing. Zdeňka Zabilanského, bytem Praha 10 (profesní životopis viz příloha orig. zápisu)

 

325/13/2017
Nabídka pronájmu bytu č. 7, Velká Krajská 47/7, Litoměřice, o výměře 32,23 m² (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 7 v ulici Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích o výměře 32,23 m² (1+1).

 

326/13/2017
Prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, o výměře 33,88 m² (1+1), v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích panu Ing. V. H., bytem Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.7.2017 do 30.6.2018 s možností dalšího prodloužení.

 

327/13/2017
Prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, o výměře 23,95 m² (1+1), v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích panu J. M., bytem Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.7.2017 do 30.6.2018 s možností dalšího prodloužení.

 

328/13/2017
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 7 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 56,44 m² (2+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 7 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 56,44 m² (2+1) paní M. B., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/ m²/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

329/13/2017
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt č. 8 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 34,46 m² (1+1)
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 34,46 m² (1+1) panu T. H., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 72,- Kč/ m²/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

330/13/2017
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 3718/103 o výměře cca 4m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění zdvižné plošiny pro bezbariérový přístup do bytového domu s č.p. 1833 v části obce Předměstí, umístěného na parc.č. 3736/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 3718/103 o výměře cca 4m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění zdvižné plošiny pro bezbariérový přístup do bytového domu s č.p. 1833 v části obce Předměstí, umístěného na parc.č. 3736/2 v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou 15 let.

 

331/13/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2794, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2794, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2794, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

332/13/2017
Záměr pronájmu části parc,č, 2354/20 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 5m2 k účelu umístění schodiště do prodejen
RM schvaluje záměr pronájmu části parc.č., 2354/20 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 5m2 k účelu umístění schodiště do prodejen na dobu určitou, do doby plánované regenerace veřejného prostranství v této lokalitě.

 

333/13/2017
Pronájem pozemku parc.č.1359/1, zastavěná plocha nádvoří o výměře 33m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1359/1, zastavěná plocha nádvoří o výměře 33m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce manželům M. H. a Mgr. V.H., bytem Litoměřice, k účelu umístění stavby garáže za nájemné ve výši 297 Kč/rok.

 

334/13/2017
Uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, týkající souhlasu s užíváním části pozemku parc.č 376/1 v k.ú. Pokratice, jinou osobou
RM neschvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, uzavřené s TJ Sokol Pokratice, IČO: 00524280, Pokratická 80/44, Litoměřice, spočívající v udělení souhlasu s užíváním části pozemku parc.č. 376/1 v k.ú. Pokratice, o výměře cca 20m2 k účelu umístění prodejního stánku ve vlastnictví Michala Kožíška, IČO: 71850601, Pokratická 545, Litoměřice, na dobu určitou do 31.12.2021

 

335/13/2017
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 19.6.2017-25.6.2017
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 25.9.2017 - 1.10.2017 spol. CIRKUS BERNES s.r.o. IČO: 26455455, Vilém Berousek, Křenická 10, Praha 10. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

336/13/2017
Dodatek č. 2 Smlouvy o pachtu č. 9170000387 ze dne 21.9.2016 (parc.č. 3876/1 v k.ú. Litoměřice)
RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o pachtu č. 9170000387 ze dne 21.9.2016, týkajícího se souhlasu Města Litoměřice se zřízením odběrného místa pro dodávky pitné vody na parc.č. 3876/1 v k.ú. Litoměřice, spolu se zplnomocněním pana PhDr. L. V. a paní PhDr. O. V., oba bytem Praha, vůči společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, Přítkovská 1689, Teplice, ve věci přebírání písemností daňových dokladů, spojených s odběrem vody a ostatních nákladů s odběrným místem spojených (Dodatek č.2 vč. zmocnění viz příloha orig. zápisu).

 

337/13/2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvám o pachtu č. 9170000362 ze dne 1.6.2016 a č. 9170000363 ze dne 3.6.2015, uzavřeným k pozemku parc.č. 4550/1 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o pachtu č. 9170000362 ze dne 1.6.2015, týkajícího se souhlasu Města Litoměřice se zřízením odběrného místa pro dodávky pitné vody na parc.č. 4550/1 v k.ú. Litoměřice, spolu se zplnomocněním paní A. K., bytem Litoměřice, vůči společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s, IČO: 49099451, Přítkovská 1689, Teplice, ve věci přebírání písemností daňových dokladů, spojených s odběrem vody a ostatních nákladů s odběrným místem spojených. (Dodatek č.1 vč. zmocnění viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o pachtu č. 9170000363 ze dne 3.6.2015, týkajícího se souhlasu Města Litoměřice se zřízením odběrného místa pro dodávky pitné vody na parc.č. 4550/1 v k.ú. Litoměřice, spolu se zplnomocněním paní I. V., bytem Litoměřice, vůči společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. IČO: 49099451, Přítkovská 1689, Teplice, ve věci přebírání písemností daňových dokladů, spojených s odběrem vody a ostatních nákladů s odběrným místem spojených (Dodatek č.1 vč. zmocnění viz příloha orig. zápisu).

 

338/13/2017
Termíny RM a ZM na 2. pololetí 2017
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a zasedání Zastupitelstva města Litoměřic na 2. pololetí roku 2017:
RM: 20.7., 10.8., 31.8., 21.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 14.12.
ZM: 14.9., 7.12.

 

339/13/2017
Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 2667104617 – České dráhy, a.s.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2667104617 o dočasném užívání části pozemku p.č. 3408/1, k.ú. Litoměřice mezi Městem Litoměřice a firmou České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČO: 70994226 (viz příloha orig. zápisu).

 

340/13/2017
Aktualizace nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření aktualizované smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích se stávajícím nájemcem MUDr. Pavlem Kejřem, se sídlem České armády 163/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769226. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2017 (návrh nájemní smlouvy přílohou originálního zápisu).

 

341/13/2017
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/16 (číslo objektu 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích – ArrowCredit s.r.o.
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 174 m², který se nachází v objektu č. 019 na stavební parcele č. 4008/16 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

342/13/2017
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích - ORKNEY s.r.o.
RM schvaluje společnosti ORKNEY s.r.o. se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČO: 24667994, zastoupené jednatelem Jakubem Lingerem, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 38,34 m², který se nachází v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.05.2017.

 

343/13/2017
Schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy na PD – protipovodňová opatření Litoměřice se spol. VALBEK, s r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a společností VALBEK, spol. s r.o. Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 48266230 na projekt „Litoměřice, protipovodňová opatření pro jižní část zástavby – pravý břeh Labe“ – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.

 

344/13/2017
Schválení bezplatného uložení betonové suti do Sběrného dvora PO TSM - Třeboutice
RM schvaluje bezplatné uložení betonové suti z ulice Palachova na Sběrný dvůr Technických služeb města Litoměřice v Třebouticích.

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 7.6.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu